Back

Proiect Acord de mediu pentru proiectul Amenajare iaz piscicol - titular - S.C. INDUSTRIAL TRUST S.R.L.

 ACORD   DE   MEDIU ( PROIECT )   

 

Ca urmare a cererii adresate de : S.C. INDUSTRIAL TRUST S.R.L. , cu sediul în mun. Adjud, str. Stadionului, nr. 25, înregistrată la A.P.M. Vrancea, cu nr. 4518 din 06.05.2016, in urma analizării documentelor transmise, verificării amplasamentului, in baza: Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare, a HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare si după parcurgerea etapelor procedurale, consultarea autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protecţie mediului, a publicului, se emite :

 

ACORD DE MEDIU

 

pentru proiectul ,, Amenajare iaz piscicol ” propus a fi amplasat in extravilan com. Ploscuteni, T 110, P 971, jud. Vrancea, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede :

 

 1. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele :

 

Scopul investiţiei îl constituie realizarea unui iaz piscicol în vederea creşterii în sistem intensiv a crapului de cultură în amestec cu alte specii. Amenajarea va avea ca unitate de bază a capacităţii de producţie un bazin piscicol, care va ocupa o suprafaţă de S = 37 911 mp, iar la nivelul luciului de apă o suprafaţă de S = 33 880 mp.

lazul piscicol va avea o suprafaţă a luciului de apă de 33 880 mp şi se va executa prin exploatarea de material dintr-un perimetru cu forma poligonală, cu dimensiunile: L = 380m, 1 = 90-115m şi S = 37 911 mp. Volumul excavat va fi de cea 169 842 mc, considerând o adâncime medie de exploatare de cea 4,4 m faţă de cota superioară a terenului, la care se adaugă grosimea copertei de 0,3 m. Conform studiului hidrogeologic preliminar, nivelul freatic a fost interceptat la max. 9,5 m. Prin exploatarea agregatelor minerale cu max 2,5 m sub nivelul hidrostatic se va asigura o adâncime a apei care să asigure dezvoltarea speciilor de peşti propuse pentru popularea iazului.

        Prin investiţie se urmareste asigurarea unui loc pentru practicarea pescuitului sportiv, în prezent foarte apreciat pentru destindere. La nivel zonal, exploatarea agregatelor din perimetrul menționat va determina apariţia unui producător de balast asigurând satisfacerea necesarului de nisip şi pietriş pentru construcţii private şi publice la nivel local, precum și apariția unor zone de agrement pentru locuitorii din Adjud și zonele limitrofe acestuia.

     S.C. INDUSTRIAL TRUST S.R.L. va exploata nisipurile şi pietrişurile, rezultate în urma

lucrărilor de exploatare efectuate în primul nivel de terasa a râului Siret, pentru a le utiliza in stare

bruta, în vederea utilizării în lucrările de refacere a drumurilor comunale, județene și nationale,

precum și în construcții cu betoane și mortare.

      Coperta îndepărtată prin excavare va fi depozitată separat pe amplasament în vederea folosirii ulterioare la execuția taluzurilor.

     Administrativ, amplasamentul iazului se afla pe teritoriul comunei Ploscuțeni, judeţul

Vrancea, in terasa mal drept al râului Siret, la cca. 2 km est de drumul national DN 2 (E 85) –

Burcioaia.

      Lucrările de exploatare ale agregatelor minerale de pe suprafaţa sunt următoarele:

 • bornarea perimetrului de extracţie;
 • delimitarea fâşiilor de exploatare;
 • îndepărtarea copertei;
 • excavarea agregatelor minerale în două trepte cu adâncimile de 2 m treapta I (la care se

adaugă 0,3 m grosimea copertei), de 3 m treapta a II a, din care 2,5 m sub adâncimea

nivelului hidrostatic, excavarea agregatelor se va realiza în fâşii paralele cu latura de 9-10

m, cu exploatarea acestora în felii cu lațimea de maxim 10 m;

 • încărcarea şi transportul nisipului şi pietrişului.

     Exploatarea agregatelor minerale se va desfăşura prin crearea de fronturi de lucru cu

respectarea succesiunii lucrărilor conform planului de situaţie, respectându-se drumurile de

exploatare existente.

     Tehnologia de extracţie cuprinde următoarele etape:

 • trasarea perimetrului, conform planului de situaţie şi materializarea lui pe teren prin

bornare;

 • delimitarea fâşiilor de exploatare, conform cu metodologia de exploatare şi caracteristicile

tehnice ale utilajelor;

 • decopertarea stratului de suprafață;
 • încărcarea în mijloace auto a balastului extras se face direct din fâşia de lucru, cu utilaje de

extracţie, iar transportul către punctele de lucru, cu autobasculante. 

      Balastul va fi livrat în stare brută către beneficiari sau după ce va fi sortat în staţia de

sortare proprie aflată la în apropiere faţă de perimetrul de exploatare.

       Suprafaţă iaz piscicol (la nivelul luciului de apă): 33 880 mp.

Perimetrul propus pentru amenajare va fi   delimitat de puncte ce au următoarele coordonate, în proiecţie Stereo 70:

 

Nr pct

X

Y

Nr pct

X

Y

1

509 888

673 863

6

509 755

674 154

2

509 881

673 940

7

509 761

674 215

3

509 857

673 981

8

509 740

674 221

4

509 822

674 056

9

509 650

674 169

5

509 793

674 089

10

509 798

674 852

 

Exploatarea nisipului şi a pietrişului se va face de pe o suprafaţă de 37 911 mp până la o adâncime de max 6 m, rezultând un volum excavat de cea 169 842 mc.

 

 

     Lucrări de amenajare ale exploatării

      Lucrările de deschidere şi pregătire sunt minore şi se referă la accesul la zăcământ şi

crearea frontului de lucru, cu respectarea pe durata exploatării a limitelor topografice impuse de

tehnologia de derocare mecanică, încărcare şi transport.

     Accesul în perimetrul de exploatare se face pe DN 2 Adjud-Focşani, apoi pe drumul

comunal asfaltat până la intrarea în cartierul Burcioaia, apoi pe un drum de exploatare din balast,

de cca. 2 km, până la zona de exploatare.

     Pentru implementarea proiectului nu vor fi realizate noi căi de acces şi nici nu vor fi

modificate cele deja existente.

     Agregatele minerale extrase au, din punct de vedere mineralogic, următoarea compoziţie:

gresii cuarţoase şi cuarţitice, calcare şi marnocalcare.

Zăcământul de nisipuri şi pietrişuri este de tip aluvionar şi aparţine holocenului superior.

Constituţia litologică este realizată în principal din nisipuri şi pietrişuri

     Activitatea de exploatare a agregatelor minerale se va desfăşura în următoarele etape:

A. lucrări de deschidere şi pregătire;

B. lucrări de exploatare;

C. lucrări de prelucrare;

D. protecţia zăcământului

Tehnologia de extractie cuprinde urmatoarele etape:

 • trasarea perimetrului, conform planului de situatie si materializarea lui pe

teren prin bornare;

 • delimitarea fâsiilor de exploatare, conform cu metodologia de exploatare si

caracteristicile tehnice ale utilajelor;

 • extractia se va face cu excavator cu cupa inversa cu capacitatea cupei de 1.20

mc pentru excavarea în uscat;

 • încarcarea în mijloace auto a balastului extras se face direct din fâsia de

lucru, cu utilaje de extractie, iar transportul catre punctele de lucru, cu

autobasculante de 16 t.

 

                     Alimentarea  cu apa :  

        Pentru procesul tehnologic de exploatare a agregatelor minerale nu este necesara

alimentarea cu apa. Pentru apa potabila societatea va asigura apa plata necesara îmbuteliata în recipiente de plastic.

 

                     Evacuarea apelor uzate si tehnologice :

               -  Organizarea de santier este prevazuta cu WC- uri ecologice ce se vor vidanja de operatori specializati si autorizati . 

                 -   Din activitatea desfasurata nu rezulta ape uzate tehnologice.

 

                    Alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier  se va asigura prin record la reteaua SC Electrica SA existenta in zona.

                   

                    II.   Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului , studiului de evaluare adecvata şi ale participării publicului  :

 1. Proiectul a fost supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform HG nr. 445/ 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private , anexa 2 : pct. 1, lit.f . Pentru realizarea acestui proiect, a fost elaborat un studiu de evaluare a impactului asupra mediului si un studiu de evaluare adecvata ; concluziile raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata arata un impact nesemnificativ care nu afecteaza factorii abiotici, populatia din localitatea Ploscuteni, starea populaţiilor de animale si plante si habitatele pentru care au fost declarate siturile: ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior şi ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior . Totodata  perturbarea temporara a faunei si florei produsa de activitaţile propuse prin proiect reprezintă un impact nesemnificativ.
 1. In cadrul şedinţei de dezbatere publica a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, care a avut loc in data de 07.06.2017  la sediul Primăriei Comunei Ploscuteni, din com. Ploscuteni, jud. Vrancea  nu au fost observaţii din partea publicului interesat si nu s-au  inregistrat la sediul Primariei Comunei Ploscuteni si nici la sediul APM Vrancea observatii / propuneri din partea publicului sau al altor autoritati publice locale.
 2. In urma analizei Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, s-a decis in şedinţa Comisiei de Analiza Tehnica din data de 08.06.2017  emiterea acordului de mediu.
 3. Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv de amplasament: acvacultura joacă un rol important în UE în ceea ce privește accesul la resursele alimentare și este necesar să se utilizeze potențialul acesteia pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, securitatea alimentară, creșterea economică și ocuparea forței de muncă. La fel ca oricare dintre numeroșii utilizatori ai apelor noastre, acvacultura din UE trebuie să se dezvolte în mod durabil din punct de vedere ecologic.
 4. Respectarea cerinţelor comunitare transpuse in legislaţia naţionala : -
 5. Respectarea obiectivelor de protecţia mediului din zonă: Proiectul prevede masuri de protecţie  ( de diminuare a impactului ) pe factori de mediu cu respectarea prevederilor legislative in

            vigoare: Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, Ordinul M.A.P.P.M nr. 462 / 1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei cu modificarile si completarile prevazute de Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator, Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului,

      Realizarea investiţiei nu presupune activitati de dezafectare.

 1. Compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000 : proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din Ordonanţa de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Zone cu regim special de protecţie : Obiectivul este amplasat in interiorul Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica - ROSPA0071 si a Sitului de Importanta Comunitara “Lunca Siretului Inferior” – ROSCI0162 . 

      9.  Impactul direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă: in apropierea

obiectivului mentionat nu exista alte obiective economice cu impact asupra mediului.

 

              III.   Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului :

 

            a)  măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora :

           - factorul de mediu apa :

  -  este interzisă spălarea utilajelor în cadrul amplasamentului

  - alimentarea cu motorină şi cu lubrifianţi se va face cu asigurarea tuturor condiţiilor de evitare a pierderilor accidentale si de protectie a apelor;

  - orice poluare a apelor de suprafată sau a acviferului freatic constatată, indiferent de cauzele poluării acesteia, va fi semnalată imediat la  Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea şi la Garda de Mediu Vrancea;

  - toate utilajele și mijloacele auto folosite în procesul tehnologic sau pentru transport trebuie sa fie parcate doar pe platformele betonate, interzicandu-se  parcarea utilajelor / mijloacelor de transport in albia minora a raului Siret;

- operaţiile de întreţinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locaţii cu dotări adecvate;

- dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie ,

- se interzice depozitarea deseurilor de orice fel si a meterialelor de constructie in albia cursului de apa;

- pentru apele uzate menajere din cadrul organizãrii de şantier se vor realiza lucrarile specifice de protectia apelor ( asigurarea  colectarii apelor menajere de la grupul sanitar  in bazin betonat vidanjabil);

- amenajarea  malului raului Siret in zona Ploscuteni  in conformitate cu prevederile proiectului tehnic avizat conform legii;

- constructorul va fi pregatit permanent pentru a lua masuri si a face lucrari de aparare pe timpul viiturilor in cadrul obiectivului aflat in executie .

 

          - factorul de mediu aer :

- utilajele si mijloacele de transport  folosite vor avea asigurata verificarea tehnica periodica prin statii de inspectie tehnica autorizate in vederea incadrarii emisiilor in legislatia in vigoare;

 -  se vor folosi utilaje şi autovehicule prevzute cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferã;

 -  se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc şantierul ; transportul materialelor de construcţii se va face pe cît posibil acoperit ; drumurile vor fi udate periodic;

 -  se va menţine un grad optim de umiditate a solului decopertat/excavat;

 -  evitarea activitatilor de incarcare / descarcare a autovehiculelor cu materiale de constructii generatoare de praf , in perioadele cu vant;

- se interzice arderea deseurilor menajere / reciclabile / vegetale in incinta obiectivului – acestea vor fi valorificate prin operatori de specialitate autorizati;

 

          - factorii de mediu sol – subsol :

-  se va amenaja corespunzator drumul de acces la organizarea de santier;

-  refacerea cadrului natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar ( renaturare si readucerea la starea initiala a suprafetelor afectate ) .

- se va achiziţiona un absorbant de produs petrolier biodegradabil, cu eficienta de reţinere a produsului petrolier atât pe sol, cat si in apa, la începerea executării lucrărilor;

- in cazul unor deversări accidentale de substanţe poluante, se vor lua masuri rapide de intervenţie prin imprastierea de material absorbant, decopertarea stratului superficial de sol afectat si evacuarea acestuia la depozite de deşeuri periculoase;

- substanţele, materialele si carburanţii utilizaţi pentru realizarea lucrărilor se vor manipula cu atenţie, conform reglementarilor;

- deşeurile vor fi colectate selectiv şi numai în recipiente speciale, sau vor fi depozitate temporar pe

platforme betonate – cele metalice, in vederea valorificării prin operatori autorizaţi;

- nu se vor efectua reparaţii la utilajele si vehiculele ce isi desfasoara activitatea, in zonele decopertate sau a altor zone unde se poate produce antrenare in subteran a diverse produse ce se constituie in poluanţi;

- spălarea utilajelor si vehiculelor se va face la operatori specializat autorizaţi;

- se vor preveni pierderile de carburanţi la staţionarea utilajelor de construcţii din rezervoare sau din conductele de legătura ale acestora; in acest sens toate utilajele de construcţii si transport folosite vor fi mai intai atent verificate;

- se vor asigura transportul si depozitarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate din construcţii, evitându-se pierderile pe traseu;

- se vor efectua lucrări de refacere a terenului după finalizarea lucrărilor de construcţii, prin eliberarea terenului de orice deşeu din construcţii, refacerea suprafeţelor ocupate temporar si redarea zonelor afectate folosinţei iniţiale (refacerea covorului vegetal );

- in caz de poluare accidentala pentru zonele in care solul, subsolul si ecosistemelor terestre au fost afectate , se va anunţa autoritatea competenta pentru protecţia mediului si se vor aplica prevederile HG nr. 1408/2007 (in vederea aplicării masurilor de decontaminare – curatare, remediere si/sau reconstrucţie ecologica).

 

           - biodiversitate/arii naturale :

- reducerea poluării solului, apei şi a aerului cu substanţe chimice, ape uzate, praf şi emisii poluante;

- reducerea perturbării speciilor protejate de păsări prin emisii de zgomot şi vibraţii ( zgomotul provenit de la utilaje (ex: autovehicule, excavator);

- titularul de proiect are obligatia sa mentina albia si malurile curate fara depozitarea materialelor de orice fel;

- desfăşurarea activităţii va avea loc pe amplasamentul aprobat  pentru a nu perturba păsările;

- respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investiţie.

- reducerea impactului antropic al activitatii interzicandu-se distrugerea cuiburilor, colectarea ouălor şi/sau a puilor etc.).

- menţinerea habitatelor favorabile pentru procurarea hranei (suprafeţe cu vegetaţie spontană în vecinătate cu culturi agricole);

- păstrarea locurilor de cuibărit ale speciilor identificate;

- titularul de proiect are obligatia de a  monitoriza in permanenta impactul activitatii desfasurate asupra cadrului natural, si, in special asupra speciilor de pasari salbatice, anuntand custodele cu privire la orice incident care poate sa genereze un impact negativ asupra ariei protejate;

- se interzice arderea vegetatiei uscate sau verzi cat si deseurilor municipale produse;

- constructorul are obligatia de a folosi pentru operatiunile de transport doar drumurile pentru care are acordul proprietarului . Este interzisa deschiderea sau folosirea altor drumuri de comunicatie;

- se vor respecta cu strictete prevederile : OUG nr.  57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare  si  avizului Custodelui ariilor de protectie ROSPA0071 si ROSCI0162  nr. 3709 / 12.04.2017.

 

          - zgomot :

- se va acţiona astfel incat desfăşurarea activităţilor de şantier sa se realizeze in limita parametrilor normali de lucru;

- se vor respecta prevederile Ordinul MS nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, limitele de zgomot produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor in conformitate cu HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor.

 

     - deşeuri :

             Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea de construcţii-montaj sunt menţionate în tabelul de mai jos :

 

 

 

Nr. crt.

Denumire deşeu

Cod deşeu conf. H.G.

856/2002

Sursa

Cantitatea

Starea fizică

Depozitare/eliminare

1.

Deşeuri menajere

    20 03 01

angajaţi

0,5t/an

solidă

euopubele

2.

Deşeuri        de ambalaje

20 01 01

20 01 39

angajaţi

0,1 t/an

solidă

containere pentru colectare selectivă

       

3.

Anvelope uzate

   16 01 03

utilajele   şi

mijloacele

de

transport

10 buc/an

solidă

magazie de materiale la sediul societăţii

4.

Uleiuri uzate

13 02 08

utilajele şi mijloacele de transport

0.11 t/an

lichidă

magazie de materiale la sediul societăţii/statie sortare

5.

Baterii uzate

16 06 05

utilajele şi mijloacele de transport

2 buc/an

solidă

magazie de materiale la sediul societăţii/statie sortare

                 

 

 

         - peisaj :

- Peisajul din zona în care se implementează proiectul este caracterizat de o vegetaţie ierboasă şi lemnoasă arbustivă, o vegetaţie de luncă cu complexitatea-i specifică .

 

         b)  măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora :

               - factorul de mediu apa :

  - respectare stricta a proiectului si a instructiunilor de intretinere / exploatare a lucrarilor;

  - lucrările de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport se vor efectua numai în locuri special amenajate în acest sens, în afara zonei de exploatare;

  -  este interzisă spălarea utilajelor în cadrul amplasamentului;

  - orice poluare a apelor de suprafată sau a acviferului freatic constatată, indiferent de cauzele poluării acesteia, va fi semnalată imediat la Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea şi la Garda Nationala de Mediu – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea.

  - se va asigura intretinerea corespunzatoare a malului raului Siret in lucrarilor de consolidare a acestuia.

 

              - factorul de mediu aer :

 -  respectare stricta a proiectului si a tehnologiei de exploatare / intretinere a obiectivului.

- nu se va instala pe amplasament nici o alta sursa potentiala de a polua aerul atmosferic.

 

              - factorii de mediu sol – subsol :       

in vederea diminuării sau eliminării impactului produs asupra subsolului , in cazul poluărilor accidentale, se va asigura in permanenta supravegherea activitatii de exploatare / intretinere a obiectivului;

- beneficiarul are obligaţia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada realizării lui, cat si după aceea;

- nu se admit evacuări de ape uzate, reziduuri sau deşeuri de nici un fel în apele de suprafaţa sau subterane, pe sol sau in subsol .

 

              -  biodiversitate/arii naturale :  Se interzic :

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deteriorarea si / sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna ,

- recoltarea florilor si a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau  distrugerea cu intentie a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului  lor biologic;

- uciderea sau capturarea intentionata a avifaunei;

- culegerea  oualelor din natura si pastrarea acestora , chiar daca sunt goale;

- perturbarea pasarilor in cursul perioadei de reproducere , de crestere si de migrare,

- decopertarea suprafetelor agricole invecinate , degradarea sub orice forma a vegetatiei din vecinatatea activitatii;

- folosirea de utilaje si mijloace de transport care produc zgomot peste normele legale in vigoare ,

-  titularul de activitate are obligatia  sa monitorizeze in permanenta impactul activitatii desfasurate asupra cadrului natural si in spacial asupra speciilor de pasari salbatice si sa anunte Custodele ariei protejate cu privire la orice incident care poate sa genereze un impact negativ asupra acesteia,

-  este strict interzisă perturbarea păsărilor în orice perioadă din an.

-  se vor respecta cu strictete prevederile : OUG nr.  57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare  si  avizului Custodelui ariilor de protectie ROSPA0071 si ROSCI0162  nr. 3709/12.04.2017.

 

            -  zgomot :

- vor fi folosite utilaje şi mijloace tehnice silențioase pentru a diminua zgomotul datorat  activităţii ce ar putea deranja speciile de faună

                  - deşeuri rezultate din funcţionarea obiectivului : nu este cazul .

 

               cmăsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora :

-  La finalizarea proiectului va fi dezafectata organizarea de santier,  se va asigura  eliminarea si valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri rezultate si se va reface amplasamentul la starea initiala.

-  După terminarea lucrărilor specifice unei astfel de investiţii, amenajarea iazului piscicol, va determina schimbări pozitive la nivelul ecosistemelor din regiune prin dezvoltarea unui nucleu nou de susţinere şi totodată de dinamism a biodiversităţii sub toate palierele sale şi implicit formarea unor zone de acumulare biodiversitate cu propriile bazine de receptie.

 

 

 

                IV .   Condiţii care trebuie respectate :

 

   1.  În timpul realizării proiectului :

 

- Investiţia se va realiza cu respectarea : documentaţiei tehnice intocmite  precum si a normativelor si prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului , a legislaţiei de mediu in vigoare, a Avizului de gospodărire a apelor nr. 9/07.03.2017  emis de A.N.A.R. – Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea  si a celorlalte avize menţionate in Certificatul de Urbanism nr. 216 / 08.08.2016  emis de Consiliul Judetean Vrancea .

-  La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de sanatatea si securitatea muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

-  Beneficiarul va realiza masurile de reducere a impactului asupra factorilor de mediu, in conformitate cu documentaţia si raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

-  Constructorul si titularul de proiect au obligatia de a folosi drept cai de acces pentru utilajele si mijloacele de transport materiale de constructie numai drumurile de acces existente in zona pentru exploatarea balastului ( cu respectarea restrictiilor de circulatie impuse de administratia locala ).

- Se interzice arderea deseurilor  municipale / vegetale in incinta obiectivului– acestea vor fi valorificate/ eliminate prin operatori de specialitate autorizati ,

- Se vor respecta  condiţiile prevăzute in avizele de specialitate ale celorlalte autoritati publice abilitate .

- Se vor respecta valorile limita prevăzute de legislaţia in vigoare referitoare la :

 1. Calitatea apelor uzate : Normativul NTPA nr. 002 / 2005 ( aprobat de HG nr. 352 / 2005 ) – pH = 6,5 – 8,5 ; suspensii = 350 mg / l ; CBO 5 = 300 mg  / l ; substanţe extractibile = 30 mg / l ; detergenţi = 25 mg / l .

            b) Calitatea aerului : prevederile  Ordinului MAPPM nr. 462 / 1993 cu modificarile si completarile prevazute de Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator .

c) Zgomot – S.R. nr. 10009 / 2017 – Limite admissibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

d) Sol – Ordin MAPPM nr. 756 / 1997 privind valorile de referinţa pentru urme de elemente chimice in apa, aer, sol.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor .

- Pe parcursul lucrărilor de construcţii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces , se va împrejmui şantierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.

- Se vor asigura condiţii pentru depozitarea temporara a materialelor de construcţii si a reziduului de şantier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona  .      

- Spaţiul de depozitare/ valorificare deşeuri va fi realizat in vederea colectării selective a deşeurilor produse cu respectarea cerinţelor prevăzute de Legea  nr. 211 / 2011 privind regimul deşeurilor.

-  Se interzice depozitarea materialelor de construcţie si a deşeurilor rezultate in locuri neautorizate.

- Managementul deşeurilor generate de lucrările de construcţie va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările.

- Deşeurile rezultate in urma lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar in containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la o platforma de deşeuri inerte autorizata; transportul acestor tipuri de deşeuri se va face de către o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

- Deşeurile rezultate din execuţia lucrării se vor fi valorificate / eliminate conform prevederilor legale in vigoare;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua masuri pentru a evita disconfortul creat de praf si zgomot , fiind obligatorie respectarea normelor , standardelor si legislaţia privind protecţia mediului in vigoare.

- Lucrările de organizare de şantier se vor desfăşura numai cu respectarea prevederilor legislaţiei privind gestiunea deşeurilor si ambalajelor ; dotarea cu recipiente pentru deşeuri tehnologice, deşeuri reciclabile ( hârtie , carton, sticla , metale , etc. ) , deşeuri menajere.

- Se interzice spălarea si efectuarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii a mijloacelor de transport, a utilajelor si echipamentelor folosite in perioada implementării proiectului, in perimetrul amplasamentului sau in afara unitatilor autorizate in acest scop;

- Sunt interzise depozitările necontrolate , de deşeuri sau orice alte materiale pe amplasament.

- La finalizarea lucrărilor de construcţii montaj,  se vor îndepărta toate resturile de materiale , cabluri electrice, deşeuri si terenul afectat de realizarea proiectului va fi adus la starea de funcţionalitate avuta înainte de începerea lucrărilor.

- Se va urmări încadrarea in limitele stabilite prin Ordinul M.A.P.P.M.nr.462/1993 cu modificarile si completarile din Legea nr. 104 / 2011 privind aerul inconjurator ,;

- Se vor respecta cu strictete prevederile : OUG nr.  57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare  si  avizului Custodelui ariilor de protectie ROSPA0071 si ROSCI0162  nr. 3709/12.04.2017.

- Respectarea in permanenta a prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009;

- Beneficiarul va urmări comportarea in timp a investiţiei, executând lucrările de întreţinere si reparaţii ,   conform legislaţiei in vigoare;

- planul de monitorizare a mediului , cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi  monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

- titularul de proiect are obligatia de a  monitoriza in permanenta impactul activitatii desfasurate asupra cadrului natural, si, in special asupra speciilor de pasari salbatice, anuntand custodele cu privire la orice incident care poate sa genereze un impact negativ asupra ariei protejate ,

- rezultatele monitorizărilor vor fi înregistrate si raportate autoritatii teritoriale pentru protecţia mediului;

- controlul calităţii factorilor de mediu în zona: determinarea concentraţiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental astfel incat sa fie conform prevederilor Ordinul M.A.P.P.M. nr.462/1993 cu modificarile si completarile din Legea nr. 104 / 2011 privind  calitatea aerului inconjurator;

- evidenta cantităţii de deşeuri rezultate din construire – se va prezenta la APM Vrancea si GNM – SCJ Vrancea la finalizarea lucrărilor;

 

Componenta de mediu

Periodicitate

Parametrii monitorizaţi

Amplasament ales pentru monitorizare

Aer

trimestrial

NOx,SO2, CO, pulberi

Front de lucru

Efectuarea măsurătorilor de monitorizare se va realiza de către laboratoare acreditate, folosind metode standardizate. Rezultatele monitorizărilor vor fi înregistrate si raportate la finalizarea lucrărilor sau la solicitarea autoritatilor de mediu.

 

                  2.  În timpul exploatării :

 

        - respectarea in permanenta a prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

       - titularul de proiect are obligatia de a  monitoriza in permanenta impactul activitatii desfasurate asupra cadrului natural, si, in special asupra speciilor de pasari salbatice, anuntand custodele cu privire la orice incident care poate sa genereze un impact negativ asupra ariei protejate ,

       -  rezultatele monitorizărilor vor fi înregistrate si raportate autoritatii teritoriale pentru protecţia mediului;

       - titularul de proiect are obligaţia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada realizării lui, cat si după aceea;

       -  vor fi respectate soluţiile tehnice din documentaţia ce a stat la baza emiteri prezentului acord de mediu si care constituie anexa la acesta: memoriul tehnic si Raportul la studiul de evaluarea impactului asupra mediului, acte si avize emise de alte autoritati;

       - se vor respecta cu strictete prevederile : OUG nr.  57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare  si  avizului Custodelui ariilor de protectie ROSPA0071 si ROSCI0162  nr. 3709 / 12.04.2017.

 

    3.  În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere :

      - terenurile eliberate si refăcute corespunzător vor fi redate circuitului natural, după caz, cu lucrări de protejare si reinierbare;

      -  la terminarea lucrărilor de construire a proiectului se va asigura salubritatea întregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din execuţia obiectivului.

 

              Documentaţia care a stat la baza luării deciziei de emitere a acordului de mediu : solicitare acord de mediu, planuri de situaţie, planuri de incadrare in zona, imagini foto, certificat de urbanism nr. 216/08.08.2016 emis de Consiliul Judetean Vrancea, memoriu de prezentare intocmit de S.C. ENVIRONMENT GM EXPERT S.R.L., anunţuri publice in mass-media, afişare Primăria Comunei Ploscuteni ( depunere, încadrare, dezbatere publica, decizie emitere), procese verbale şedinţe CAT, proces verbal dezbatere publica, dovada de plata a tarifelor conform Ordinului nr. 1108/2007, Raport la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului si Studiul de Evaluare Adecvata, elaborate de S.C. ENVIRONMENT GM EXPERT S.R.L, aviz de gospodărire a apelor nr. 9/07.03.2017 emis de A.N.A.R. – Sistemul de Gospodarier a Apelor Vrancea.

 

              

                     Se vor respecta următoarele prevederi legale :

 

 • OUG nr.  57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare ,
 • Ordinul M.A.P.P.M nr. 462 / 1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei cu modificarile din Legea nr. 104 / 2011
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • HG 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;
 • HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare si evaluare a poluării solului si subsolului.         
 • Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase cu modificările si completările ulterioare ;
 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului cu modificarile, completarile si aprobarile ulterioare ;
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinului MMP nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 (a valorilor de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare indicate de inspectorul de control) si M.O.303 / 06.11.1997, pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului; 
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata si al populatiei.
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.
 • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

 

       V.  Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată :

 • Pe parcursul derulării etapelor procedurii de emitere a acordului de mediu, publicul a fost informat astfel:

 

Etapa procedurala

Data informării

Modul de informare a publicului

 

 

Solicitarea de obţinere a acordului de mediu

01.06.2016

Publicare anunţ in ziarul „Ziarul de Vrancea” - titular

01.06.2016

Afişare anunţ la sediul Primăriei Ploscuteni

31.05.2016

Anunţ public pe pagina de internet  A.P.M. Vrancea

 

 

Etapa de încadrare si definire a domeniului evaluării

30.06.2016

Publicare anunţ in ziarul „Ziarul de Vrancea” - titular

24.06.2016

Anunţ public si decizie de încadrare pe pagina de internet  A.P.M. Vrancea

27.06.2016

Afişare anunţ la sediul Primăriei Ploscuteni

 

Dezbaterea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

30.05.2017

Publicare anunţ in ziarul „Ziarul de Vrancea” - titular

30.05.2017

Afişare anunţ la sediul Primăriei Ploscuteni

10.05.2017

Anunţ public pe pagina de internet  A.P.M. Vrancea

 

Decizia de emitere a acordului de mediu

 

Anunţ public pe pagina de internet  A.P.M. Vrancea

 

Afişare anunţ public la sediul Primăriei Ploscuteni

 

Publicare anunţ in ziarul – titular

 

 • Publicul interesat la procesul decizional privind proiectul a participat la şedinţa de dezbatere publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului; in cadrul acestei şedinţe nu au fost propuneri / observaţii privind proiectul din partea publicului.
 • S-au prezentat completări la Raportului de Evaluare a Impactului asupra Mediului.
 • Prezentul acord de mediu nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Prezentul acord de mediu nu exonerează de răspundere proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.
 • La finalizarea proiectului, titularul va notifica Agenţia pentru protecţia Mediului Vrancea si Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea în scopul efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu si întocmirii procesului verbal, care se anexează si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
 • Acordul de mediu se revizuieşte dacă apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lui, daca prevederile unor noi reglementari legale o impun sau daca autoritatea competenta pentru protecţia mediului ia decizia de revizuire in urma analizării notificării depuse de titular.
 • În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.
 • Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

 

         Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.