Reglementări > Autorizatia de mediu

tipareste trimite pe mail

 Fisa de prezentare si declaratie

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2012-09-24 11:24:56
Ultima actualizare: 2012-09-24 11:24:56

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

 

 

1. Date generale:

Denumirea unită?ii, firmeietc., _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Adresa,______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

telefon, fax:___________________________________________________________________

Amplasamentul:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Profilul de activitate___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Forma de proprietate___________________________________________________________

Regimul de lucru(ore/zi, zile/săptămână, zile/an)_____________________________________

2. Date specifice activită?ii:

a) Activitatea desfă?urată:(Se prezintă activitatea specifică desfă?urată, cu informa?ii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice)___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

b) Dotări(Dotările specifice: clădiri -cu suprafa?a spa?iilor ocupate, utilaje, instala?ii, ma?ini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc.)_________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

c) Bilan?ul de materiale

Cantită?ile de materii prime, auxiliare ?i combustibili,

intrate/intra?i în process__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Pierderile pe faze de fabrica?ie sau de activitate si emisiile în mediu (inclusiv deseuri)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Cantită?ile de produse si subproduse rezultate. Bilan?ul acestor materiale, care serveste ?i la întocmirea ?i revizuirea bilan?ului de mediu, trebuie să se închidă cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosită_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Utilită?i-Modul de asigurare cu utilită?i (apă, canal, energie etc.): surse, cantită?i, volume._______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Surse de poluan?i ?i protec?ia factorilor de mediu:

Protec?ia calită?ii apelor

Sursele de ape uzate ?i compu?ii acestor ape__________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Sta?iile ?i instala?iile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de re?inere a poluan?ilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Poluan?ii evacua?i în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l ?i kg/zi) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Protec?ia atmosferei

 Sursele ?i poluan?ii pentru aer_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Instala?ii pentru colectarea, epurarea ?i dispersia gazelor reziduale ?i a pulberilor_____________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Poluan?ii evacua?i în atmosferă (în mg/mc ?i g/s)______________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia împotriva zgomotului ?i vibra?iilor

 Sursele de zgomot ?i de vibra?ii___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dotările, amenajările ?i măsurile de protec?ie împotriva zgomotului ?i vibra?iilor_____________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nivelul de zgomot ?i de vibra?ii produs______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia solului ?i subsolului

Sursele posibile de poluare a solului ?i a subsolului.____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ Măsurile, dotările ?i amenajările pentru protec?ia solului ?i a subsolului____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia împotriva radia?iilor

 Sursele de radia?ii din activitate____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dotările, amenajările ?i măsurile pentru protec?ia împotriva radia?iilor_____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nivelul radia?iilor emise în mediu__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia fondului forestier

Situa?ia afectării fondului forestier__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Lucrările ?i măsurile pentru diminuarea ?i eliminarea impactului negativ produs asupra vegeta?iei ?i ecosistemelor forestiere________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Protec?ia ecosistemelor, biodiversită?ii ?i ocrotirea naturii

Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice ?i terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor na?ionale ?i a rezerva?iilor naturale_________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Măsurile pentru protec?ia ecosistemelor, biodiversită?ii ?i pentru ocrotirea naturii, în general _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protec?ia peisajului ?i a zonelor de interes tradi?ional

Modul de încadrare a obiectivului în peisaj___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Măsuri ?i amenajări pentru protec?ia peisajului ?i a zonelor de interes tradi?ional_____________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Gestiunea de?eurilor

Sursele de de?euri, tipuri, compozi?ie ?i cantită?i de de?euri rezultate______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Modul de gospodărire a de?eurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Gestiunea substan?elor ?i preparatelor periculoase

Substan?ele ?i preparatele periculoase utilizate/de?inute, cantită?ile utilizate/de?inute ?i fi?ele de securitate ale acestora____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Modul de gospodărire, măsurile, dotările ?i amenajările pentru protec?ia mediului___

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AZBEST : Cantitate  sau suprafata _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

PCB :________________________________________________________________________

Gestiunea ambalajelor

Tipurile si cantită?ile de ambalaje folosite____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modul de gospodărire a ambalajelor ?i măsuri pentru protec?ia mediului___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Încadrarea în planurile de urbanism ?i amenajare a teritoriului____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modul de încadrare a obiectivului în cerin?ele planurilor de urbanism ?i amenajare a teritoriului. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Protec?ia a?ezărilor umane

Distan?a fa?ă de a?ezările umane, localită?ile ?i popula?ia eventual afectată__________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Măsurile, dotările ?i amenajările pentru protec?ia a?ezărilor umane________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Respectarea prevederilor conven?iilor interna?ionale la care România a aderat._______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amenajările, dotările ?i măsurile pentru respectarea conven?iilor interna?ionale, a reglementărilor comunitare ?i ale organismelor O.N.U. la care România a aderat._____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alte date ?i informa?ii privind protec?ia mediului______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se vor prezenta ?i alte date specifice activită?ii sau solicitate de autoritatea pentru protec?ia mediului, care au legătură cu protec?ia factorilor de mediu ?i planul de interven?ie în caz de poluări accidentale.______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reconstruc?ia ecologică__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lucrări ?i măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum ?i pentru men?inerea unui ecosistem corespunzător în zonă____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Monitorizarea mediului___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotări ?i măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării ?i analiza periodică a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluan?i, supravegherea calită?ii mediului ?i monitorizarea activită?ilor de protec?ie a mediului.___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

       DATA:                                                                                              SEMNATURA:


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.