decizie etapa de incadrare-proiect

proiectul : “ Construire service auto, dezmembrări si depozitare, împrejmuire, platforma betonata, garaj ” , propus a fi amplasat in Marasesti, zona Tisita, E85, T 145, P A 1414, jud. Vrancea , titular CRISTIAN ROBERT IONUT

Decizia  etapei de încadrare ( PROIECT)

Nr. 160 din 17.01.2013

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CRISTIAN ROBERT IONUT, cu domiciliul in Panciu, str. Mihai Viteazu nr. 58, judeţul Vrancea , înregistrată la Agenţia Pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr.767/24.01.2012,

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

              Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.10.2013 că proiectul: “ Construire service auto, dezmembrări si depozitare, împrejmuire, platforma betonata, garaj ” , propus a fi amplasat in Marasesti, zona Tisita, E85, T 145, P A 1414, jud. Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10a

b)Caracteristicile proiectului :

b1)Mărimea proiectului :

Pe un teren situat in zona Tisita, Marasesti, Judeţul Vrancea,  dl. Cristian Robert Ionut doreşte sa construiască un service auto, dezmembrări si depozitare auto. Terenul ales pentru desfăşurarea acestei investiţii are o suprafaţa de 5581.24 mp si se afla in proprietatea dl. Cristian Robert Ionut prin act de adjudecare nr. 163/2009 din 14.12.2010.

Principalele caracteristici geometrice ale construcţiei :

Suprafaţa totala teren                                      = 5581.24 mp

Suprafaţa construita totala                               = 3406.00 mp

Suprafaţa clădiri                                              =   449.19 mp

Suprafaţa platforme depozitare                       =   160.00 mp

Suprafaţa cai de acces si circulaţii                    = 2796.81 mp

Număr de locuri de parcare                             = 8 locuri

Alcătuire constructiva si caracteristici tehnice  (clădire service auto, dezmembrări):

-  Fundaţii                        =  izolate din beton armat monolit;

-  Structura                      =   cadre din profile metalice ;

-  Închideri interioare      =   pereţi de compartimentare din rigips si din panouri termoizolante;

-  Închideri exterioare     =   panouri termoizolante pe structura metalica;

-  Acoperişul                   =   şarpanta din profile metalice;

-  Învelitoarea                  =   panouri termoizolante (sandwich);

-  Tâmplăria                     =   Aluminiu armata cu geam termopan ;

-  Finisaje exterioare        =   panouri termoizolante (sandwich);

        

Fluxul tehnologic pentru service auto:

1. recepţia autovehiculului;

2. inspecţie vizuala;

3. accesul in hala service si efectuarea reparaţiilor necesare;

4. livrarea autovehiculului către proprietar.

In cadrul service-ului auto se vor efectua operaţiuni de reparaţii la motor, sistemul de direcţie, sistemul de răcire. Nu se vor realiza lucrări de vopsitorie in cadrul service-ului.

        

Fluxul tehnologic de dezmembrare vehicule:

1. colectarea vehiculelor;

2. depozitarea lor pe platforma betonata impermeabilizata cu rol de depozitare vehicule pentru dezmembrare;

3. spălarea uşoara a vehiculelor pe platforma cu rol de depozitare;

4. introducerea vehiculelor cu ajutorul unui mostivuitor in hala pentru depoluare;

5. golirea rezervorului de resturile de carburant;

6. extragerea uleiului de motor;

7. extragerea uleiului din cutia de viteze;

8. extragerea lichidului de frâna;

9. extragerea lichidului pentru spălarea parbrizului;

10. extragerea freonului din instalaţii de aer condiţionat;

11. demontarea si depozitarea bateriilor in container special destinat;

12. demontarea parbrizului, lunetei si geamurilor laterale – depozitare pe platforma separata;

13. demontarea roţilor – stocarea separata a cauciucurilor si jentilor, pentru predare către agenţi specializaţi;

14. evacuarea vehiculelor si depozitarea lor pe platforma betonata impermeabilizata pentru depozitarea maşinilor depoluate.  

        

Utilajele linie tehnologice de depoluare vehicule:

1. staţie de aspirare a fluidelor compacte, automata pentru absorbţia a 5 produse (ulei uzat, antigel, lichid de frâna, lichid pentru parbriz si lichid hidraulic);

2. aspirator cu roti montate pe rezervor cu o capacitate de 80,0 l ;

3. staţie automata pentru recuperarea, reciclarea si reumplerea gazului (freon pentru aer condiţionat);

4. structura pentru suportul vehiculului cu rezervor izolat, braţ pentru perforator si recuperarea uleiului

    uzat;

5. perforator rezervor;

6. aspirator de carburant mobil, pneumatic cu rezervor de 80,0 l si pompa;

7. cisterna de 400,0 l pentru stocarea lichidului inflamabil;

8. recipient de decontaminare piese de motorina/ benzina;

9. rezervor special din plastic cu o capacitate de 600,0 l cu capac pentru depozitarea bateriilor uzate;

10. diverse rezervoare de depozitare (lichid de parbriz, antigel, lichid hidraulic, etc.);

11. elevator electro - hidraulic cu platforme, sistem de acţionare îngropat 3,5 t;

12. aparat de spălat cu apa calda sub presiune;

13. diverse scule si piese de mobilier caracteristice activităţii (cric crocodil, tava spălat piese mici, banc de lucru, dulap mobil cu scule mecanice).

 

Incinta va fi astfel amenajata incat sa respecte prevederile HG nr. 2406 din 2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz cu modificările si completările ulterioare . Astfel sunt evidenţiate următoarele zone de lucru ce vor fi tip platforma betonata impermeabilizata si prevăzute cu rigole speciale de scurgere a apelor:

 Toate platformele vor fi realizate din beton elicopterizat si vor fi prevăzute cu rigole.

Alimentarea cu apa, va fi asigurata prin branşament la sursa de apa a d-lui Buruiana Mihai, conform convenţiei civile incheiate intre parti, conform planului de reţele exterioare, prezentat in documentaţie.

 Apele uzate rezultate din consumul menajer precum si apele uzate de tip tehnologice, vor fi colectate prin reţelele de conducte din polietilena pentru canalizare tip KGEM Dn 110-160mm .         

 Apele reziduale de natura tehnologica vor fi vehiculate prin reţeaua de canalizare tehnologica propusa, după cum urmează:

Pe reţeaua de canalizare a apelor uzate tehnologice (ape uzate rezultate din spălarea suprafeţelor din incinta si din spălarea uşoara a vehiculelor) va fi montat un separator de hidrocarburi si substanţe extractibile, cu debitul de 2,2 l/s si V=1200l, înainte de evacuarea in bazinul betonat etanş, din incinta cu V=32 mc.

Apele uzate fecaloid-menajere colectate, vor fi vehiculate printr-un sistem de conducte racord, coloane, conducte colectoare, realizate din conducte PVC-U-32-110, la reţeaua exterioara, de incinta, propusa a fi realizata din conducte de polietilena pentru canalizare tip KGEM Dn 110-160mm.

Reţeaua de canalizare a apelor de natura menajera va fi racordata la bazinul vidanjabil cu V=32mc, propus a fi realizat in cadrul proprietatii, din beton armat turnat monolit.          

Asigurarea debitului de agent termic, apa calda, cu parametrii de 80/60 grd. pentru perioada de iarna,  se va realiza  prin intermediul unui cazan, cu funcţionare pe combustibil solid, cu sarcina termica de 60 kW, cu randament de ardere ridicat (gazeificarea combustibilului solid), complet echipat, amplasat intr-o încăpere, cu destinaţia de centrala termica.

Rampele/platformele de recepţie şi livrare se vor amenaja pentru a asigura o buna desfăşurare a activităţii fără riscuri de contaminare: vor fi betonate si vor avea panta de scurgere a apelor pentru colectarea acestora in rigole .

b2)Cumularea cu alte proiecte : In aproprierea amplasamentului se afla o construcţie cu destinaţie de restaurant, o clădire spălătorie si o staţie de carburanţi,

b3)Utilizarea resurselor naturale :  energie, agregate minerale, etc.

b4)Producţia de deşeuri : deşeuri de construcţii ( beton, materiale plastice, pamant, metalice , etc.), deşeuri menajere . Deşeurile vor fi colectate selectiv in spatii special amenajate si preluate de către operatori economici autorizaţi.

b5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii pe perioada construirii in cazul in care nu iau masuri corespunzătoare de reducerea acestora,

b6)Riscul de accident , ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect/constructorul va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c)Localizarea proiectelor :

c1) Utilizarea existenta a terenului : terenul se afla in intravilanul oraşului Marasesti, folosinţa actuala a terenului-arabil.

 c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul ,

c3)  Capacitatea de absorbţie a mediului , cu atenţie deosebita pentru ;

       a) zonele umede ; nu este cazul ,

       b) zonele costiere : nu este cazul ,

       c) zonele montane si împădurite : nu este cazul ,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul ,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  

       protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este amplasat

       in arie protejata sau  in vecinătate ,

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul .

       g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja

       depăşite : nu este cazul ,

        h) ariile dens populate : amplasamentul investiţiei este in intravilanul oraşului Marasesti,

        i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : la cca. 103 m se afla monumentul istoric Statuia Victoriei , fara a fi in zona de protecţie a acestuia conform adresei Direcţiei pentru Cultura si Patrimoniu Naţional a Judeţului Vrancea nr. 546/20.12.2012,

d)Caracteristicile impactului potenţial :

  d1) Extinderea impactului  : aria geografica si numărul de persoane afectate : impactul    

  asupra mediului in urma implementării proiectului va fi pozitiv ,

  d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul,

  d3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie a proiectului

  impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta

  masurile privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate in

  memoriul tehnic),

  d4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa,

  d5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de execuţie a proiectului impactul

   asupra factorilor de mediu va fi temporar.

II. Condiţiile de realizare a proiectului :

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului , a legislaţiei de mediu in vigoare, a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr.5/19.01.2011 emis de Primăria Marasesti, a avizului ISU Anghel Saligny al jud. Vrancea nr. 709/17.01.2013, notificare DSP Vrancea nr. 430, 28.12.2012, adresa nr. 546/20.12.2012 Direcţia pentru Cultura si Patrimoniu Naţional a Judeţului Vrancea, plan de situaţie vizat de CJ Vrancea.

- Investiţia va respecta cerinţele anexei nr. 1 din HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz cu modificările si completările ulterioare .

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii  .

      - Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute

      prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

    - Beneficiarul răspunde de realizarea corecta a lucrărilor propuse, aferente construcţiilor

    prezentate in Memoriul Tehnic.

      - In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si

      utilajelor utilizate;

    - Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul  

    obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati de specialitate autorizate).

- Se va reface cadrul natural pentru suprafeţele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrărilor, se vor reface spatiile verzi.

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe , praf , zgomot si vibraţii.

- Managementul deşeurilor generate de lucrările de construcţii va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările .

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse ( deşeuri inerte din demolări, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor .

- Se interzice depozitarea materialelor de construcţii si a deşeurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

- Se vor asigura condiţii pentru depozitarea temporara a materialelor de construcţii si a reziduului de şantier astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor.

- După terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si readucerea la starea iniţiala.

in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

investiţii (împrejmuire cu panouri, recipiente de colectare a deşeurilor, etc.).

execuţiei lucrărilor.

containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la o platforma de deşeuri inerte autorizata, numai in baza avizului Primăriei Marasesti ; transportul acestor tipuri de deşeuri se va face de către o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

hârtie - carton, plastic – PET etc.) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificării prin societati autorizate specializate.

temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.

utilajele vor fi atent verificate;

poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

transporta in autovehicule prevăzute cu prelate de protecţie pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

-   Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

-  Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

-   Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

-   Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

-    Nerespectarea prevederilor deciziei APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

-  La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare .

                    

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    

 


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-01-18 09:13:36
TiparesteTipareste