Generalitati

 

  

Actele de reglementare avute în vedere pentru domeniul reglementări sunt:

 • aviz de mediu-  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării;
 • acord de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;
 • autorizaţie de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;
 • autorizaţie integrată de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.


  


ANUNTURI

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Comisiei de Analiză Tehnică

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA          

                                                      Se aprobă

                                                                                                                  

                                                                Director Executiv

                                                                 Paul Mihai Giurcă

 

 REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Comisiei de Analiză Tehnică

 

Capitolul I

 Prevederi generale

 

Art. 1

Prezentul Regulament stabileşte modul de constituire, atribuţiile si funcţionarea Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) in procesul de eliberare a tuturor actelor de reglementare privind protecţia mediului atunci când se prevede implicarea CAT în procesul de reglementare, cu adaptarea corespunzătoare a acestuia la cerinţele procedurale specifice.

 

Art. 2

Comisia de analiză tehnică se constituie la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea (A.P.M. Vrancea), în baza prevederilor legislaţiei de protecţia mediului in vigoare, in vederea asigurării cadrului de participare la procedurile de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, a autorităţilor publice teritoriale cu atribuţii şi responsabilităţi specifice.

 

Art. 3

A.P.M. Vrancea conduce procedura de eliberare a actelor de reglementare în conformitate cu reglementările specifice în domeniul protecţiei mediului.

 

Art. 4

A.P.M. Vrancea este responsabilă pentru respectarea etapelor procedurale privind eliberarea actelor de reglementare şi pentru luarea deciziei finale.

 

Art. 5

    Comisia de analiză tehnică (CAT) este un organism consultativ care se constituie şi funcţionează conform prevederilor prezentului regulament .

Aceasta se va întruni, de regula, săptamanal sau ori de cate ori este cazul .

 

 

Capitolul II

 

Constituirea, Componenţa şi atribuţiile Comisiei de Analiză Tehnică (CAT)

 

Art. 6

La constituirea CAT se vor avea în vedere prevederile actelor normative care fac referire la consultarea altor autorităţi implicate în procesul de reglementare.

 

Art. 7

    Componenţa Comisiei de analiză tehnică la nivelul judeţului Vrancea se stabileşte, la propunerea A.P.M. Vrancea prin ordin al prefectului cu consultarea preşedintelui consiliului judeţean.

 

Art. 8

(1) Comisia de analiză tehnică va fi compusă obligatoriu din reprezentanţii următoarelor instituţii:

 

- Consiliul Judeţean Vrancea

- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Vrancea;

- Direcţia de Sănătate Publică Vrancea;

-Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea

- Inspectoratul de Stat in Construcţii – D.J.C.C. Vrancea;

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea;

- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Anghel Saligny Vrancea;

-Administratia Naţională Apele Romane-ABA Siret Bacău                                                                    

  Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea

- Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional a judeţului Vrancea

                                                               

(2) Preşedintele Comisiei de analiză tehnică este directorul executiv al A.P.M. Vrancea.

(3) Secretarul Comisiei de analiză tehnică este şeful Serviciului Reglementari din cadrul autorităţii A.P.M. Vrancea

(4) Reprezentanţii autorităţilor implicate au statutul de membri.

 

Art. 9

 (1)Preşedintele CAT poate decide după caz, participarea reprezentanţilor unor servicii publice şi structuri responsabile pentru: furnizarea de utilităţi, administrarea parcurilor şi grădinilor publice, arhitectură şi urbanism, situri arheologice şi monumente istorice, arii protejate şi monumente ale naturii, administrare fond forestier şi agricol, etc.

(2) Consultarea administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate de interes naţional si comunitar este obligatorie atunci când se analizează un plan/proiect/activitate ce urmează a fi implementat/realizat/desfăşurata in interiorul unei arii naturale protejate.

 (3) Asistenţa tehnică, ştiinţifică sau juridică suplimentară poate fi asigurată, la nevoie, prin cooptarea unor experţi, cercetători sau/şi cadre didactice universitare cu activitate recunoscută în domeniul respectiv.

(4) La şedinţele Comisiei de analiza pot să participe şi alte autorităţi publice interesate, care îşi exprimă în scris, interesul, cu aceleaşi drepturi şi atribuţii ca şi membrii nominalizaţi.

(5) La şedinţele CAT nu participă decât autorităţile publice si invitaţii desemnaţi de A.P.M.  Vrancea;

(6) Consultarea societăţii civile nu se realizează in CAT ci conform procedurilor de reglementare in vigoare şi nu în şedinţa CAT.

(7) Şedinţele CAT constituie grupuri de consultare ale autorităţilor şi nu sunt accesibile publicului.

(8) Procesele verbaleale şedinţelor CATfac partedin dosarul de procedură si pot fi puse la dispoziţia publicului la solicitare.

 

Art. 10

(1)Autorităţile nominalizate vor desemna, în scris, prin decizie a conducătorului instituţiei, persoana care va asigura reprezentarea în Comisia de analiză tehnică.

(2)Decizia se comunică preşedintelui Comisiei de analiză tehnică.

 

Art. 11

Reprezentanţii autorităţilor în Comisia de analiză tehnică angajează responsabilitatea  

instituţiilor care i-au desemnat.

 

Art. 12

Comisia de analiză tehnică are următoarele atribuţii:

- participă la procesul de analiză documentaţiilor în vederea eliberării actelor de reglementare;

- participă la procesul de luare a deciziilor în cadrul procedurilor de autorizare;

- evaluează şi propune modificări şi/sau completări ale documentaţiilor supuse analizei;

- solicită completări şi informaţii din perspectiva cerinţelor specifice pentru domeniile relevante;

- evaluează observaţiile justificate şi propunerile publicului.

- propune, prin consens, recomandarea  privind decizia finală.

 

Art. 13

Preşedintele CAT are următoarele atribuţii:

- stabileşte, împreună cu secretarul, componenţa CAT;

- conduce lucrările CAT;

- iniţiază şi coordonează dialogul cu autorităţile publice implicate;

- asigură comunicarea cu autorităţile ierarhice superioare.

 

Art. 14

Secretarul CAT coordonează activităţile secretariatului acestei comisii şi are următoarele  

atribuţii:

- Propune preşedintelui CAT lista solicitărilor care vor fi analizate în CAT.

- Informează autoritatea competentă despre etapele procedurii de reglementare în cazul delegării de competenţă de către autoritatea ierarhic superioară pentru protecţia mediului.

- Pregăteşte şi transmite documentele ce urmează a fi analizate în şedinţa CAT fiecărui membru.

- Redactează invitaţia pentru participarea membrilor la şedinţa CAT.

- Transmite invitaţia de convocare a şedinţei şi, la cerere, facilitează accesul membrilor CAT la informaţiile necesare privind solicitările care vor fi analizate.

- Anunţă pe pagina Internet a autorităţii pentru protecţia mediului data şi solicitările ce urmează a fi analizate în şedinţa CAT.

- Afişează, la sediul instituţiei, lista solicitărilor ce urmează a fi analizate în CAT.

-  Asigură redactarea Procesului verbal al şedinţei.

- Asigură realizarea componentei de comunicare şi relaţii cu publicul.

- Inventariază, şi supune discuţiei CAT propunerile şi sugestiile rezultate din dezbaterile publice.

- Asigură stocarea datelor şi informaţiilor în baza de date constituită în acest scop.

- Asigură arhivarea documentelor elaborate în timpul parcurgerii etapelor procedurale.

- Completează şi actualizează Registrul de Procese verbale constituit în acest scop.

- Înştiinţează titularul solicitării despre: continuarea procedurii de reglementare, solicitarea de completări şi termenul limită pentru depunerea acestora, respingerea rnotivată a solicitării sau decizia de eliberare a actului de reglementare.

- Anunţă  pe pagina Internet a autorităţii de mediu decizia finală de emitere a actului de reglementare sau respingerea motivată a solicitării.

 

  

Capitolul III

 

Funcţionarea Colectivului de analiză tehnică

 

 Art. 15

(1)Comisia de analiză tehnică se convoacă de către preşedinte, prin scrisoare adresată conducătorului autorităţii implicate, cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţei de lucru.

In situaţii excepţionale ,datorita urgentării analizării unor documentaţii ,in special a celor necesare accesării de  fonduri europene si care au termene de depunere a documentelor in cadrul sesiunilor de accesare a fondurilor, lista solicitărilor supuse analizei CAT poate fi completata si documentaţiile pot fi analizate,cu acceptul preşedintelui CAT si a membrilor CAT.

(2)În scrisoarea de convocare se menţionează locul, data şi ora şedinţei de lucru precum şi lista solicitărilor care vor fi supuse analizei şi etapa procedurală în care sunt acestea, inclusiv locul unde pot fi consultate documentaţiile.

(3)Convocarea Comisiei de analiză tehnică este obligatorie pentru toate etapele procedurale prevăzute de actele normative în vigoare.

(4)In cazul in care A.P.M. Vrancea consideră că pentru o anumită solicitare este posibilă, conform prevederilor legale, parcurgerea a două etape in aceeaşi şedinţă a CAT, se comunică acest lucru membrilor CAT în invitaţia adresată acestora, odată cu agenda de lucru a şedinţei.

(5)Comisia de analiză tehnică poate fi convocata, prin decizia preşedintelui, şi în alte situaţii speciale.

 

Art. 16

La şedinţa de analiză poate participa la invitaţia A.P.M.Vrancea si solicitantul şi/sau împuterniciţi ai acestuia.

 

Art. 17

Absenţa de la şedinţa CAT, in lipsa unui punct de vedere scris, este echivalentă cu o poziţie pozitivă a autorităţii implicate faţă de solicitarea supusă analizei.

 

Art. 18

(1)Solicitantul sau împuternicitul acestuia  prezintă obiectul solicitării şi conţinutul documentaţiei depuse la A.P.M.Vrancea.

(2)A.P.M. Vrancea prezintă observaţiile proprii rezultate din analiza documentaţiei.

(3)Prezentarea va fi făcută de către consilierul din Serviciului Reglementari care a primit, spre analiză solicitarea de emitere a actului de reglementare.

(4)În funcţie de etapa procedurală, Comisia de analiză tehnică va fi informată despre:

 • Etapele preliminare parcurse;
 • Rezultatele verificărilor din teren;
 • Aspectele sensibile identificate în procesul de analiză a documentaţiilor şi verificările din teren;
 • Sugestiile, observaţiile şi comentariile rezultate din consultările publice sau din intervenţiile directe ale publicului la A.P.M. Vrancea;
 • Completările la documentaţie şi răspunsurile titularului la sugestiile, observaţiile şi comentariile publicului.

 

Art. 19

(1)Membrii comisiei de analiză tehnică pot să ceară informaţii suplimentare atât la A.P.M. Vrancea cât şi solicitantului, să formuleze cerinţe specifice domeniului lor de competenţă;

(2) Autoritatea publică pentru protecţia mediului va informa membrii CAT în legătură cu conţinutul completărilor transmise;

(3)Completările cerute trebuie transmise de către solicitant, într-un termen stabilit de către A.P.M. Vrancea, astfel încât să se asigure respectarea termenelor prevăzute în actele normative.

 

Art. 20

(1)Comisia de analiză tehnică îşi exercită rolul consultativ prin dezbaterea documentelor supuse analizei şi exprimarea, de către fiecare membru în parte, a poziţiei faţă de conţinutul solicitării şi materialelor prezentate.

(2)Dacă în finalul şedinţei se atinge un consens, CAT poate să formuleze o recomandare pentru luarea deciziei finale care va fi consemnată. Această recomandare nu este obligatorie.

(3)Dacă nu poate exprima un punct de vedere în cadrul şedinţei colectivului de analiză tehnică, reprezentantul autorităţii publice implicate poate solicita un termen de cel mult 5 zile pentru formularea unei poziţii scrise. Acesta se transmite în scris preşedintelui cât şi membrilor comisiei de analiză tehnică.

(4)În absenţa acestui punct de vedere, se consideră că autoritatea publică implicată nu are obiecţii.

(5)La solicitarea Serviciului Reglementari serviciile/birourile/compartimentele din cadrul APM Vrancea, vor transmite in termen de 5 zile puncte de vedere cu privire la documentaţiile depuse in vederea emiterii actelor de reglementare. Acestea vor fi  luate in considerare  pentru formularea punctul de vedere al APM Vrancea ce va fi prezentat membrilor CAT.

 

Art. 21

 (1)Dezbaterile din cadrul şedinţelor de lucru ale Comisiei de analiză tehnică se consemnează într-un proces verbal care se semnează de toţi participanţii. O copie a acestuia se ataşează la dosarul procedurii.

(2)În acest scop, autoritatea competentă pentru protecţia mediului instituie un registru pentru procesele verbale redactate care se păstrează şi disponibilizează pentru informare publică în condiţiile Legii 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

Art. 22

La solicitarea preşedintelui, CAT poate fi convocat pentru participare la şedinţele de consultare a publicului.

 

 

Capitolul IV

 

Luarea deciziei finale

 

Art. 23

Decizia finală constituie responsabilitatea A.P.M. Vrancea, pe baza propunerilor, observaţiilor, punctelor de vedere ale membrilor CAT.

 

Art. 24

Decizia finală se referă la fiecare etapă procedurală în parte, care poate să însemne continuarea procedurii, respingerea motivată a solicitării, sau decizia de  eliberare a actelor de reglementare.

 

Art. 25

La luarea deciziei finale, A.P.M. Vrancea va avea în vedere :

 • Opinia şi informaţiile suplimentare transmise de membrii CAT şi relevanţa acestora pentru domeniul protecţiei mediului şi competenţele A.P.M. Vrancea;
 • Aspectele tehnice, ştiinţifice şi legale rezultate din analiza documentelor;
 • Informaţiile suplimentare, sugestiile şi comentariile justificate ale publicului  sau rezultate din şedinţele de consultare a publicului.
 • Alte considerente obiective argumentate prin acte legislative, standarde tehnice sau experienţă naţională şi/sau internaţională în domeniu.

 

Art. 26

Asumarea deciziei finale de către A.P.M. Vrancea se poate face şi pentru solicitările pentru care s-a decis delegarea de competenţă acolo unde legislaţia o permite.

 

Art. 27

   Decizia finală poate fi luată şi în cadrul CAT, în absenta oricăror observaţii negative din partea participanţilor la şedinţă.

  

Art. 28

Decizia finală se comunică solicitantului şi se face publică.

 

 

Capitolul V

 

Dispoziţii finale

 

Art. 29

Nerespectarea termenelor stabilite prin procedurile specifice şi comunicate solicitantului de către A.P.M. Vrancea, pentru modificarea şi/sau completarea documentaţiei supuse analizei de depunere are ca şi consecinţă respingerea solicitării. Membrii CAT se vor exprima asupra acestei decizii.

 

Art. 30

Discuţiile şi opiniile exprimate în şedinţele de dezbatere publică  se consemnează în scris, se înregistrează pe suport electronic protejat şi se arhivează.

 

Art. 31

Toate documentele care constituie dosarul pentru autorizare se supun regimului Legii Arhivelor.

 

Art. 32

Actul final eliberat de APM Vrancea , va  fi numerotat şi stampilat pe fiecare foaie iar documentaţia ce a stat la baza emiterii actului de reglementare va fi vizată pentru neschimbare pe toate exemplarele depuse pentru analiză, inclusiv cele returnate la titular sau/şi către alte autorităţi competente;

 

Art. 33

În condiţiile nerealizării consensului în cadrul discuţiilor privind luarea deciziei finale  de către APM Vrancea, conducătorul  A.P.M. Vrancea poate sa îşi asume responsabilitatea deciziei finale in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 (republicata) privind Statul Funcţionarului Public, cu modificările si completările ulterioare.

 

Art. 34

A.P.M. Vrancea este obligată să respecte termenele legale care îi revin stabilite în procedurile specifice de eliberare a actelor de reglementare.