Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile , obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

Structura organizatorica APM Vrancea

anunt solicitare depunere acord de mediu - PRIMARIA MUNCIPIULUI FOCSANI.

             A.P.M. Vrancea anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Refacere infrastructura strazi – Amenajare accese si parcaje strada Bucegi ”, propus a fi amplasat in mun. Focsani, str. Bucegi, jud. Vrancea, titular: PRIMARIA MUNCIPIULUI FOCSANI.

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea  si la sediul din mun. Focsani, str. Focsani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, jud. Vrancea, in zilele de luni – joi , intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00-14,00.

        Observaţiile publicului se primesc in scris si sub semnătura si cu date de identificare, zilnic la sediul APM Vrancea.

 

 

Data afisarii 17.11.2015


anunt decizia etapei de incadrare - VOINEAG MIHAELA

         A.P.M. Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata pentru proiectul :  ,, Construire garaj si foisor (constructii cu caracter provizoriu)l ”, propus a fi amplasat  in in intravilanul satului Lepsa, T. 12, P. 274, 275, comuna Tulnici; judetul Vrancea, titular : VOINEAG  MIHAELA.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

 

      Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 23.11.2015.

 

                                                                          Data afisarii anuntului pe site : 16.11.2015


anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - PRIMARIA COMUNEI PAUNESTI

 

                 Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  

,, Reabilitare drum comunal DC 28 km 0 + 000 – km 2 + 760 -comuna Paunesti ” propus a fi amplasat in comuna Milcovul, satul Milcovul, jud. Vrancea, titular :    PRIMARIA COMUNEI  PAUNESTI reprezentata de Dl. Primar Gheorghe POPA.

                 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni- joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

                Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                     

                                               Data afisarii anuntului pe site : 16.11.2015 


decizie etapa de incadrare - proiect-VOINEAG MIHAELA

Decizia  etapei de încadrare (PROIECT)

Nr. 9408 din 16.11.2015

 

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de catre  d-na VOINEAG  MIHAELA, cu domiciliul in comuna Tulnici, satul Lepsa, judetul Vrancea, înregistrată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 9028 din 13.10.2014;

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

              Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 12.11.2015 că proiectul : ,, Construire garaj si foisor ” - propus a fi amplasat intravilanul satului Lepsa, comuna Tulnici, T. 12, P. 274, 275,  judetul Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează intra sub incidenta art. 28 in O.U.G. nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul acestuia fiind suprapus Sitului de Interes Comunitar Putna Vrancea – ROSCI 0208, Ariei Speciale de Protectie Avifaunistica Muntii Vrancei – ROSPA 0088 si Ariei Protejate de interes national Parcul Natural Putna Vrancea.

 

b) Caracteristicile proiectului :

 

                     b1)Mărimea proiectului :   Terenul, in suprafata de 700 mp, apartine beneficiarului, conform actului de proprietate notarial nr. 1792/15.06.2015  

Amplasamentul se afla in intravilanul comunei Tulnici, sat Lepsa – intersectia DN2D cu DN2L, T12, P 274,275, jud. Vrancea. Accesul pietonal si carosabil la terenul propus pentru amplasarea obiectivului se realizeaza din drum de acces existent. Terenul pe care se realizeaza investitia are categoria de folosinta “curti constructii” si are ca vecinatati:

 • La nord:             DN2D;
 • La vest:              Lot 1 ;
 • La sud:               most. def. Voineag Constantin;
 • La est:               Voineag Laurentiu.

 

Activitatea pentru care se solicita prezentul acord de mediu consta in construirea unui garaj si foisor (constructii cu caracter provizoriu) parter in mediu rural.  Cladirile vor avea regim de inaltime parter si se compun din : garaj si foisor. Cladirile vor avea suprafata construita de 38,77 mp, suprafata construita desfasurata de 38.77 mp. Inaltimea libera interioara este de 3,00 m. Fundatia va fi realizata tip placa ce se toarna pe o perna de balast de 15 cm grosime 

   Racordarea la retelele utilitare existente in zona -   In zona exista retea electrica. Beneficiarul se va racorda pe cheltuiala proprie la toate retelele necesare functionarii obiectivelor propuse.

           Alimentarea cu apa : Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua proprie – put forat cu hidrofor. Debitul de apa captata este masurat cu ajutorul unui apometru Ø 50 mm. Reteaua de distributie se va realiza din teava de polietilena PE-HD, va avea diametrul Dn 32 mm, montata in pãmant pe pat de nisip.

           Evacuarea apelor uzate si pluviale: Debitele de ape uzate menajere evacuate, provenite de la grupul sanitar se va face prin tevi din polipropilena (coloanele) si tevi din PVC Dn 110 mm. In grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de pardoseala pentru colectarea si evacuarea apelor accidentale. Coturile la 90 grade de pe conductele de la baza coloanelor se vor executa cu doua piese la 45 grade. Coturile de la bazele coloanelor vor fi din PVC.

         Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-un bazin decantor cu capacitatea  V = 30 mc. Vidanjarea apelor uzate se va realiza cu un operator regional cu care beneficiarul a incheiat contract.

Vidanjarea bazinului etans se va face odata la 60 de zile, sau in functie de continutul apelor uzate evacuate in acesta.

            Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi colectate prin intermediul rigolelor amplasate perimetral constructiei, iar de aici vor fi evacuate pe spatiul verde, unde se vor infiltra in substrat.

Apele uzate evacuate se vor incadra in prevederile NTPA 001/2002.

Alimentarea cu energie electrica - Alimentarea cu energie a obiectivelor propuse se va realiza din reteaua electrica aeriana existenta in apropierea amplasamentului.

   -descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei - Dupa executarea obiectivului si a cailor de acces din incinta, spatiul ramas liber va fi completat cu plantatii de arbori ornamentali, spatii gazonate, in rest beneficiarul nu va interveni, pastrand imaginea peisagistica existenta.

   - cai noi de acces sau schimbari ale celor existente - Caile de acces catre amplasament si cele din interiorul terenului nu se modifica.

b2)Cumularea cu alte proiecte : nu este cazul,

b3)Utilizarea resurselor naturale :  energie, agregate minerale, etc.

b4)Producţia de deşeuri : deşeuri de construcţii (beton, materiale plastice, pamant, metalice , etc.), deşeuri menajere se vor colecta selectiv in containere tip europubele din PVC, iar de aici vor fi colectate de o societate care activeaza in domeniu si transportate la platforma de gunoi a localitatii.

b5)Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii pe perioada construirii in cazul in care nu se iau masuri corespunzătoare de reducere a acestora.

b6)Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect/constructorul va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

 

c)Localizarea proiectelor :

 c1) Utilizarea existenta a terenului : Amplasamentul analizat se afla situat in intravilanul comunei Tulnici, sat Lepsa – intersectia DN2D cu DN2L (cca 200m), jud. Vrancea.

Terenul pe care se realizeaza investitia are categoria de folosinta “curti constructii”.

Amplasamentul studiat face parte din Aria Speciala de Protectie Avifaunistica Parcul Natural Putna – Vrancea, Sit de Importanta Comunitara, (COD ROSCI0208). Limita acestui sit este suprapusa peste limita administrativa a Parcului Natural Putna – Vrancea.

Limita terenului studiat se afla in Aria Speciala de Protectie Avifaunistica Muntii Vrancei (COD ROSPA0088).

            c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul ,

           c3)  Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebita pentru:

       a) zonele umede: nu este cazul;

       b) zonele costiere: nu este cazul;

       c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul;

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este cazul.

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III-a: zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea              Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

 

 

Numar punct

    Coordonate de delimitare

X

Y

1

622236.703

495818.274

2

622233.524

495802.895

3

622227.063

495803.840

4

622225.998

495800.371

5

622225.276

495796.834

6

622225.169

495796.346

7

622232.706

495794.695

8

622230.476

495786.110

9

622245.313

495779.448

10

622248.342

495790.256

11

622251.388

495797.724

12

622258.476

495814.284

              Coordonatele de delimitare ale amplasamentului pentru avizare conform ridicarilor topografice STEREO ‘70, se prezinta astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar -  Amplasamentul studiat face parte din Aria Speciala de Protectie Avifaunistica Muntii Vrancei (COD ROSPA0088) suprapusa peste Parcul Natural Putna – Vrancea, Sit de Importanta Comunitara, (COD ROSCI0208).

Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului  Suprafata Parcului Natural Putna-Vrancea este de 38.204 hectare, reprezentand 41,32 % din suprafata montana a judetului Vrancea. Parcul Natural Putna-Vrancea, se suprapune sectorului central-nord-vestic al Muntilor Vrancei. Acest parc se inscrie grupei externe a Carpatilor de Curbura, acoperind in totalitate bazinul hidrografic montan al raului Putna, la care se adauga spre sud –vest masivele Mordanu si Goru. Parcul Natural Putna-Vrancea se suprapune spatial in cea mai mare parte bazinului hidrografic montan al Putnei. Limitele Parc Natural Putna-Vrancea s-au realizat conform cu legislatia de infiintare a parcului, mai precis, cu H.G. 2151/2004, insa cu modificari acolo unde au fost erori si cu schimbarile aparute la renumerotarea bornelor potrivit noilor amenajamente silvice.

 

d)Caracteristicile impactului potenţial :

d.1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - nu este cazul ;

d.2. natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
d.3. mărimea şi complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (precizate in memoriul de prezentare);

d.4. probabilitatea impactului: nesemnificativa;
d.5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: in perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar, iar la finalizare calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

 

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

• Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei depuse la A.P.M. Vrancea, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare, a prevederilor certificatului de urbanism nr. 22/30.06.2015 emis de Primaria Tulnici.

• Se vor respecta cu strictete prevederile Avizului nr. 236/16.03.2015 emis de Administratia Parcului Natural Putna - Vrancea.

• Prezentul act nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor emise de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale.
• La executarea lucrărilor se vor respecta normele PSI, normele sanitare, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

• Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrarilor.

• Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.

• Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

• Se vor lua masuri pentru prevenirea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.

• Se vor respecta limitele de zgomot produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor in conformitate cu H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

• Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare a suprafeţelor.

• La realizarea investitiei, se vor utiliza utilaje performante, cou nivel redus al emisiilor de noxe si care au revizia tehnica la zi; umectarea, daca este cazul, a suprafetelor, in scopul dispersiei prafului si /sau a pulberilor datorateposibilelor excavatii in cadrul lucrarilor de constructie, iar activitatile generatoare de zgomot se vor desfasura numai pe durata zilei, fara a depasi limita admisa.

• Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament si punerea in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

• Nu se vor stoca combustibili in şantier.

• Se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor/mijloacelor de transport utilizate; pentru aceasta, se vor verifica atent toate utilajele/mijloacele de transport utilizate.

• Pe parcursul efectuarii lucrarilor de constructii, se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate. Se vor monta

panouri de avertizare pe drumurile de acces si se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.

• Se interzice efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii a mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii, precum si alimentarea cu carburanti a acestora; aceste lucrari se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate.

• Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, etc) si readucerea terenului la starea initiala.

• Deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate la o platforma autorizata.

• Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia pecifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile.

• Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva /depozitarea temporara a tuturor categoriilor de deseuri produse (deseuri de ambalaje, deseuri metalice, de lemn, etc), atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului, pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.

• Este interzisa depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
• Este interzisa arderea deseurilor rezultate atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului.

• Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice feroase si

neferoase, hartie – carton, plastic – PET, textile) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate cu mijloace de transport  adecvate fiecarui tip de deseu, la un operator specializat autorizat in vederea eliminarii/valorificarii; transportul acestor tipuri de deseuri se va face de catre o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

• Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii si in perioada functionarii obiectivului vor fi colectate / stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

• Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

• Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

Se vor respecta normele legale in vigoare privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

• Este interzisa schimbarea modului de utilizare a terenurilor pe suprafetele in care se constata prezenta unor zone importante de cuibarit, hranire, reproducere sau colonii ale speciilor de interes conservativ; se vor evita activitatile care distrug sau degradeaza habitatul speciilor; se va limita poluarea fonica. 

• Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

• Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, iar A.P.M. Vrancea va aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie, prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 445/2009.

• La finalizarea proiectului, titularul proiectului va notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea şi anularea acesteia, după caz.
 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

     Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;

• Legea nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor;

• H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

• H.G. nr. 352 /21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 /2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

 

              Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

DEC


decizie etapa de incadrare - proiect-VOINEAG MIHAELA

Decizia  etapei de încadrare (PROIECT)

Nr. 9408 din 16.11.2015

 

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de catre  d-na VOINEAG  MIHAELA, cu domiciliul in comuna Tulnici, satul Lepsa, judetul Vrancea, înregistrată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 9028 din 13.10.2014;

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

              Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 12.11.2015 că proiectul : ,, Construire garaj si foisor ” - propus a fi amplasat intravilanul satului Lepsa, comuna Tulnici, T. 12, P. 274, 275,  judetul Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează intra sub incidenta art. 28 in O.U.G. nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul acestuia fiind suprapus Sitului de Interes Comunitar Putna Vrancea – ROSCI 0208, Ariei Speciale de Protectie Avifaunistica Muntii Vrancei – ROSPA 0088 si Ariei Protejate de interes national Parcul Natural Putna Vrancea.

 

b) Caracteristicile proiectului :

 

                     b1)Mărimea proiectului :   Terenul, in suprafata de 700 mp, apartine beneficiarului, conform actului de proprietate notarial nr. 1792/15.06.2015  

Amplasamentul se afla in intravilanul comunei Tulnici, sat Lepsa – intersectia DN2D cu DN2L, T12, P 274,275, jud. Vrancea. Accesul pietonal si carosabil la terenul propus pentru amplasarea obiectivului se realizeaza din drum de acces existent. Terenul pe care se realizeaza investitia are categoria de folosinta “curti constructii” si are ca vecinatati:

 • La nord:             DN2D;
 • La vest:              Lot 1 ;
 • La sud:               most. def. Voineag Constantin;
 • La est:               Voineag Laurentiu.

 

Activitatea pentru care se solicita prezentul acord de mediu consta in construirea unui garaj si foisor (constructii cu caracter provizoriu) parter in mediu rural.  Cladirile vor avea regim de inaltime parter si se compun din : garaj si foisor. Cladirile vor avea suprafata construita de 38,77 mp, suprafata construita desfasurata de 38.77 mp. Inaltimea libera interioara este de 3,00 m. Fundatia va fi realizata tip placa ce se toarna pe o perna de balast de 15 cm grosime 

   Racordarea la retelele utilitare existente in zona -   In zona exista retea electrica. Beneficiarul se va racorda pe cheltuiala proprie la toate retelele necesare functionarii obiectivelor propuse.

           Alimentarea cu apa : Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua proprie – put forat cu hidrofor. Debitul de apa captata este masurat cu ajutorul unui apometru Ø 50 mm. Reteaua de distributie se va realiza din teava de polietilena PE-HD, va avea diametrul Dn 32 mm, montata in pãmant pe pat de nisip.

           Evacuarea apelor uzate si pluviale: Debitele de ape uzate menajere evacuate, provenite de la grupul sanitar se va face prin tevi din polipropilena (coloanele) si tevi din PVC Dn 110 mm. In grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de pardoseala pentru colectarea si evacuarea apelor accidentale. Coturile la 90 grade de pe conductele de la baza coloanelor se vor executa cu doua piese la 45 grade. Coturile de la bazele coloanelor vor fi din PVC.

         Apele uzate menajere vor fi evacuate intr-un bazin decantor cu capacitatea  V = 30 mc. Vidanjarea apelor uzate se va realiza cu un operator regional cu care beneficiarul a incheiat contract.

Vidanjarea bazinului etans se va face odata la 60 de zile, sau in functie de continutul apelor uzate evacuate in acesta.

            Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi colectate prin intermediul rigolelor amplasate perimetral constructiei, iar de aici vor fi evacuate pe spatiul verde, unde se vor infiltra in substrat.

Apele uzate evacuate se vor incadra in prevederile NTPA 001/2002.

Alimentarea cu energie electrica - Alimentarea cu energie a obiectivelor propuse se va realiza din reteaua electrica aeriana existenta in apropierea amplasamentului.

   -descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei - Dupa executarea obiectivului si a cailor de acces din incinta, spatiul ramas liber va fi completat cu plantatii de arbori ornamentali, spatii gazonate, in rest beneficiarul nu va interveni, pastrand imaginea peisagistica existenta.

   - cai noi de acces sau schimbari ale celor existente - Caile de acces catre amplasament si cele din interiorul terenului nu se modifica.

b2)Cumularea cu alte proiecte : nu este cazul,

b3)Utilizarea resurselor naturale :  energie, agregate minerale, etc.

b4)Producţia de deşeuri : deşeuri de construcţii (beton, materiale plastice, pamant, metalice , etc.), deşeuri menajere se vor colecta selectiv in containere tip europubele din PVC, iar de aici vor fi colectate de o societate care activeaza in domeniu si transportate la platforma de gunoi a localitatii.

b5)Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii pe perioada construirii in cazul in care nu se iau masuri corespunzătoare de reducere a acestora.

b6)Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect/constructorul va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

 

c)Localizarea proiectelor :

 c1) Utilizarea existenta a terenului : Amplasamentul analizat se afla situat in intravilanul comunei Tulnici, sat Lepsa – intersectia DN2D cu DN2L (cca 200m), jud. Vrancea.

Terenul pe care se realizeaza investitia are categoria de folosinta “curti constructii”.

Amplasamentul studiat face parte din Aria Speciala de Protectie Avifaunistica Parcul Natural Putna – Vrancea, Sit de Importanta Comunitara, (COD ROSCI0208). Limita acestui sit este suprapusa peste limita administrativa a Parcului Natural Putna – Vrancea.

Limita terenului studiat se afla in Aria Speciala de Protectie Avifaunistica Muntii Vrancei (COD ROSPA0088).

            c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul ,

           c3)  Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebita pentru:

       a) zonele umede: nu este cazul;

       b) zonele costiere: nu este cazul;

       c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul;

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este cazul.

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III-a: zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea              Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

 

 

Numar punct

    Coordonate de delimitare

X

Y

1

622236.703

495818.274

2

622233.524

495802.895

3

622227.063

495803.840

4

622225.998

495800.371

5

622225.276

495796.834

6

622225.169

495796.346

7

622232.706

495794.695

8

622230.476

495786.110

9

622245.313

495779.448

10

622248.342

495790.256

11

622251.388

495797.724

12

622258.476

495814.284

              Coordonatele de delimitare ale amplasamentului pentru avizare conform ridicarilor topografice STEREO ‘70, se prezinta astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar -  Amplasamentul studiat face parte din Aria Speciala de Protectie Avifaunistica Muntii Vrancei (COD ROSPA0088) suprapusa peste Parcul Natural Putna – Vrancea, Sit de Importanta Comunitara, (COD ROSCI0208).

Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului  Suprafata Parcului Natural Putna-Vrancea este de 38.204 hectare, reprezentand 41,32 % din suprafata montana a judetului Vrancea. Parcul Natural Putna-Vrancea, se suprapune sectorului central-nord-vestic al Muntilor Vrancei. Acest parc se inscrie grupei externe a Carpatilor de Curbura, acoperind in totalitate bazinul hidrografic montan al raului Putna, la care se adauga spre sud –vest masivele Mordanu si Goru. Parcul Natural Putna-Vrancea se suprapune spatial in cea mai mare parte bazinului hidrografic montan al Putnei. Limitele Parc Natural Putna-Vrancea s-au realizat conform cu legislatia de infiintare a parcului, mai precis, cu H.G. 2151/2004, insa cu modificari acolo unde au fost erori si cu schimbarile aparute la renumerotarea bornelor potrivit noilor amenajamente silvice.

 

d)Caracteristicile impactului potenţial :

d.1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: - nu este cazul ;

d.2. natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
d.3. mărimea şi complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (precizate in memoriul de prezentare);

d.4. probabilitatea impactului: nesemnificativa;
d.5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: in perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar, iar la finalizare calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

 

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

• Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei depuse la A.P.M. Vrancea, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare, a prevederilor certificatului de urbanism nr. 22/30.06.2015 emis de Primaria Tulnici.

• Se vor respecta cu strictete prevederile Avizului nr. 236/16.03.2015 emis de Administratia Parcului Natural Putna - Vrancea.

• Prezentul act nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor emise de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale.
• La executarea lucrărilor se vor respecta normele PSI, normele sanitare, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

• Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrarilor.

• Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.

• Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

• Se vor lua masuri pentru prevenirea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.

• Se vor respecta limitele de zgomot produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor in conformitate cu H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

• Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare a suprafeţelor.

• La realizarea investitiei, se vor utiliza utilaje performante, cou nivel redus al emisiilor de noxe si care au revizia tehnica la zi; umectarea, daca este cazul, a suprafetelor, in scopul dispersiei prafului si /sau a pulberilor datorateposibilelor excavatii in cadrul lucrarilor de constructie, iar activitatile generatoare de zgomot se vor desfasura numai pe durata zilei, fara a depasi limita admisa.

• Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament si punerea in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

• Nu se vor stoca combustibili in şantier.

• Se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor/mijloacelor de transport utilizate; pentru aceasta, se vor verifica atent toate utilajele/mijloacele de transport utilizate.

• Pe parcursul efectuarii lucrarilor de constructii, se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate. Se vor monta

panouri de avertizare pe drumurile de acces si se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.

• Se interzice efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii a mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii, precum si alimentarea cu carburanti a acestora; aceste lucrari se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate.

• Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, etc) si readucerea terenului la starea initiala.

• Deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate la o platforma autorizata.

• Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia pecifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile.

• Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva /depozitarea temporara a tuturor categoriilor de deseuri produse (deseuri de ambalaje, deseuri metalice, de lemn, etc), atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului, pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.

• Este interzisa depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
• Este interzisa arderea deseurilor rezultate atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului.

• Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice feroase si

neferoase, hartie – carton, plastic – PET, textile) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate cu mijloace de transport  adecvate fiecarui tip de deseu, la un operator specializat autorizat in vederea eliminarii/valorificarii; transportul acestor tipuri de deseuri se va face de catre o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

• Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii si in perioada functionarii obiectivului vor fi colectate / stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

• Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

• Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

Se vor respecta normele legale in vigoare privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

• Este interzisa schimbarea modului de utilizare a terenurilor pe suprafetele in care se constata prezenta unor zone importante de cuibarit, hranire, reproducere sau colonii ale speciilor de interes conservativ; se vor evita activitatile care distrug sau degradeaza habitatul speciilor; se va limita poluarea fonica. 

• Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

• Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, iar A.P.M. Vrancea va aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie, prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 445/2009.

• La finalizarea proiectului, titularul proiectului va notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea şi anularea acesteia, după caz.
 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

 

     Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;

• Legea nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor;

• H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

• H.G. nr. 352 /21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 /2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

 

              Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 


anunt decizia etapei de incadrare - COMUNA BALESTI

    APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:

 - continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata pentru proiectul ,,Modernizare drumuri de exploatare agricola drum A si B comuna Balesti, masura 1.2.5. pe o lungime de L = 9,075 Km ’’, propus a fi amplasat in extravilan comuna Balesti, sat Balesti, jud. Vrancea, titular COMUNA BALESTI.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

      Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 21.11.2015.

 

                                  


decizie etapa de incadrare - proiect-COMUNA BALESTI

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

 Afisat in data de 13.11.2015

             Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de COMUNA BALESTI, cu sediul in com. Balesti, jud. Vrancea înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 6954 din 06.08.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 12.11.2015 că proiectul: ,,Modernizare drumuri de exploatare agricola drum A si B comuna Balesti, judetul Vrancea”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Balesti, sat Balesti, jud. Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) - proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13 a. ( Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

b)Caracteristicile proiectului :

Localizarea proiectului

Extravilanul comunei Balesti, sat Balesti, jud. Vrancea.

Regimul juridic:

      Terenul aparţine domeniului public al comunei Balesti, folosinta actuala – drumuri de exploatare, destinatia – drumuri de exploatare.

Drumurile de exploatare agricolă asigură legătura dintre masivele de terenuri agricole, deplasarea spre centrele de producţie şi unităţile prestatoare de servicii şi acced în reţeaua drumurilor comunale şi judeţene.

Drumurile  de exploatare sunt:

Drumul A –face legătura între localitatea Băleşti şi drumul naţional DN 2N;

Drumul B –pleacă din drumul A şi deserveşte accesul la zonele agricole.

Accesul la amplasament se realizează atât prin intermediul drumului naţional DN 2N.

Principalele cantităţi de lucrări sunt :

 • lungimea totală a drumului propus a fi modernizat este de 9,075 km
 • lăţimea părţii carosabile:                                                        2,75 m
 • acostamente:                                                                 2 x 0,375 m
 • platforma drumului :                                                               3,50 m

În concordanţă cu normele tehnice actuale şi ţinând cont de clasa tehnică în care se încadrează, dar ţinând cont şi de condiţiile existente pe traseu, drumurile  de exploatare supuse studiului se prezintă astfel:

 

Drumul A – are o lungime totală de 7290,00 m şi lăţimea părţii carosabile de 2,75 m

Drumul B – are o lungime totală de 1785,00 m şi lăţimea părţii carosabile de 2,75 m

Structura constructivă propusă şi verificată prin calculul de dimensionare a sistemului rutier, constă într-un complex rutier cu următoarea alcătuire:

 • strat de balast 25 cm grosime
 • strat de piatra sparta amestec optimal 12 cm grosime
 • strat de leg[tura din anrobat bituminos ABPC 31 în grosime de 4 cm
 • strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 în grosime de 3 cm.

Pentru colectarea şi evacuarea a apelor meteorice de pe zona drumului, se realizează rigole neprotejate de o parte sau de alta a drumului.

Descărcarea apelor din şanţuri se face la distanţe cât mai mici, în funcţie de configuraţia terenului, pentru a se evita stagnarea apelor în zona drumului.

Pentru echilibrarea hidraulică şi continuitatea scurgerii de­bitelor, Ia intersecţia cu drumurile laterale sau la traversarea de pe o parte pe alta a corpului drumului, se vor amplasa podeţe tubulare Dn 600 mm şi Dn 800 mm.

Organizarea de şantier va fi realizată de constructor pe măsura nevoilor impuse de lucrare şi constă în asigurarea unor spaţii de depozitare a materialelor, spaţii de cazare sau de masă a angajaţilor, căi de acces libere, curate, care să împiedice producerea unor accidente de muncă.

Organizarea de şantier va fi amplasată pe izlazul comunei in vecinatatea drumului A pusă la dispoziţie de comuna Băleşti, platfoma avand dimensiunile de 30x15m.  

b2) Cumularea cu alte proiecte: Nu e cazul

b3) Utilizarea resurselor naturale :  energie, agregate minerale, etc.

b4) Producţia de deşeuri : deşeuri de construcţii ( balast, piatra sparta, beton , materiale plastice, pamant, metalice , etc.), deşeuri menajere. Deşeurile vor fi colectate selectiv in spatii special amenajate si preluate de către operatori economici autorizaţi.

b5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii pe perioada construirii in cazul in care nu iau masuri corespunzătoare de reducerea acestora,

b6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect/constructorul va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c)Localizarea proiectelor :

 c1) Utilizarea existenta a terenului : folosinţa actuala : – drumuri de exploatare, destinaţia : - drum de exploatare.

 c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul,

 c3)  Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebita pentru ;

       a) zonele umede: nu este cazul ,

       b) zonele costiere: nu este cazul ,

       c) zonele montane si împădurite: nu este cazul ,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul ,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare, cum sunt : zone de  

       protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate: nu este cazul.

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică : nu se suprapune ariilor naturale protejate .

       g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja

       depăşite : nu este cazul;

       h) ariile dens populate : nu e cazul;

       i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica : nu este cazul

 d)Caracteristicile impactului potenţial :

 d1) Extinderea impactului  : aria geografica si numărul de persoane afectate : nu este

  cazul;

 d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

 d3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie a proiectului

  impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta

  masurile privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate in

  memoriul tehnic);

 d4) Probabilitatea impactului : redusa

 d5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de execuţie a proiectului    

  impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

II. Condiţiile de realizare a proiectului :

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislaţiei de mediu in vigoare, a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 157/06.08.2015 emis de Primaria Comunei Balesti.

- Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor si funcţionarii obiectivului se vor lua toate  masurile si se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii apelor si prevenirea poluării accidentale ale apelor subterane si de suprafaţa.

      - Beneficiarul răspunde de realizarea corecta a lucrărilor propuse, aferente construcţiilor

      prezentate in Memoriul Tehnic.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

      - Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute

      prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

      - In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si

      utilajelor utilizate.

    - Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul  

    obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati de specialitate autorizate).

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort prin generarea de noxe , praf , zgomot si vibraţii.

- Managementul deşeurilor generate de lucrările de construcţii va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările .

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse ( deşeuri inerte din demolări, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor .

- Se interzice depozitarea materialelor de construcţii si a deşeurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

- Se vor asigura condiţii pentru depozitarea temporara a materialelor de construcţii si a reziduului de şantier astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor.

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare a suprafeţelor.

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament si punerea in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

- După terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si refacerea cadrului natural.

 • Investiţia va respecta strict proiectul si masurile de protecţie a mediului prevăzute de proiect,

in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

 • Se vor lua masuri specifice de protecţie a mediului pe perioada realizării proiectului de

investiţii (împrejmuire cu panouri, recipiente de colectare a deşeurilor, etc.).

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata

execuţiei lucrărilor.

 • Deşeurile rezultate in urma lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar in

containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la o platforma de deşeuri inerte autorizata, numai in baza avizului Primăriei Comunei Balesti; transportul acestor tipuri de deşeuri se va face de către o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

 • Deşeurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrărilor de construcţii  (metalice ,

hârtie - carton, plastic – PET etc.) vor fi colectate/stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificării prin societati autorizate specializate.

 • Deşeurile menajere generate in perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate

temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului

autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.

 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor, astfel toate

utilajele vor fi verificate periodic;

     - Organizarea de şantier va ocupa fi amenajata astfel incat sa asigure facilitatile de baza conform prevederilor Legii nr. 50/1991privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare.

 • Organizarea de şantier va dispune de toalete ecologice. Constructorul va avea in vedere

întreţinerea toaletelor ecologice, prin contract cu o firma autorizata.

 • La parasirea incintei şantierului , rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării

poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

 • Materialele fine sau prăfoase (pamant, balast, nisip, deşeuri de construcţie prăfoase ) se vor

transporta in autovehicule prevăzute cu prelate de protecţie pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

 • Nu se vor stoca combustibili in  şantier.

-   Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

-  Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

-   Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

-   Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

-    Nerespectarea prevederilor deciziei APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

-  La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare .

                    

 

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului cu modificarile, completarile si aprobarile ulterioare ;
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinului MMP nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 (a valorilor de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare indicate de inspectorul de control) si M.O.303 / 06.11.1997, pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului; 
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata si al populatiei.
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.
 • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

 

 

 

 

 

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

 

 


anunt solicitare depunere acord de mediu - titular VOINEAG MIHAELA

              Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Construire garaj si foisor (costructii cu caracter provizoriu) ” – sat Lepsa, T. 12, P. 274, 275, propus a fi amplasat in intravilanul satului Lepsa, comuna Tulnici, judetul Vrancea, titular: VOINEAG MIHAELA.

             Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, municipiul  Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni - joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

            Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                          

                                                   Data afisarii anuntului pe site: 02.11.2015 


Anunt depunere notificare PUZ - titulari SAITAN + SERBAN

                  Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii  notificării in vederea obţinerii avizului de mediu pentru Planul  Urbanistic  Zonal -  “ Schimbare functiune zona in zona pt. Unitati mici si mijlocii productie si servicii de locuire ”, situat in municipiul Focsani, CF 59268, 59270, 57246, si 57239, judetul Vrancea, titulari: SAITAN IRINA  si  STEFAN ANA MARIA .

                     Documentaţia poate fi consultata la sediul A.P.M. Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, judetul Vrancea intre orele: 9:00 – 14:00.

                     Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, tel: 0237 216812; fax : 0237 239584, e-mail: office@apmvn.anpm.ro


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular :

Anunt public privind depunerea solicitarii

de emitere a acordului de mediu  

 

                APM Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru proiectul : „Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea , etapa a-II-a ” propus a se amplasa in  : municipiile Focsani si Adjud , orasele : Marasesti , Panciu si Odobesti  cat si comunele : Golesti , Vanatori , Milcovul , Gologanu , Rastoaca , Tataranu , Vulturu , Nanesti , Maicanesti , Cimpineanca , Virtescoiu , Brosteni , Cirligele , Cotesti , Urechesti , Popesti Bordesti , Jaristea , Tulnici , Gugesti , Homocea , Sihlea , Soveja , Tamboiesti , Bolotesti , Obrejita , Slobozia Bradului , Suraia , Biliesti , Dumbraveni , Straoane , Ruginesti , Slobozia Ciorasti , intravilan si extravilan , jud. Vrancea , avand ca titular  : SC  CUP  SA  Focsani ,

               Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea si la sediul titularului de proiect  din  Focsani , str. N. Titulescu nr. 9 , jud. Vrancea ,  in zilele de luni - joi intre orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00 – 14,00.

                Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

                                                                                 Data afisarii anuntului pe site                                                                                                                  23.10.2015

 

 

 


Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu - titular : SC CUP SA Focsani

Anunt public privind depunerea solicitarii

de emitere a acordului de mediu

 

                APM Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru proiectul : „Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea , etapa a-II-a ” propus a se amplasa in  : municipiile Focsani si Adjud , orasele : Marasesti , Panciu si Odobesti  cat si comunele : Golesti Vanatori , Milcovul , Gologanu , Rastoaca , Tataranu , Vulturu , Nanesti , Maicanesti , Garoafa , Virtescoiu , Brosteni , Cirligele , Cotesti , Urechesti , Popesti Bordesti , Jaristea , Tulnici , Gugesti , Homocea , Sihlea , Soveja , Tamboiesti , Bolotesti , Obrejita , Slobozia Bradului , Suraia , Biliesti , Dumbraveni , Straoane , Ruginesti , Slobozia Ciorasti , intravilan si extravilan , jud. Vrancea , avand ca titular  : SC  CUP  SA  Focsani ,

               Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea si la sediul titularului de proiect  din  Focsani , str. N. Titulescu nr. 9 , jud. Vrancea ,  in zilele de luni - joi intre orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00 – 14,00.

                Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

 

Data afisarii anuntului pe site  :  23.10.2015

 

 

 


anunt decizia etapei de incadrare - COMUNA BILIESTI

            APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: 

 - continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata pentru proiectul ,, Modernizare drum DJ 204 G de la km 4+650 la km 6+150 ’’, propus a fi amplasat in com. Biliesti, str. Mare, jud. Vrancea, titular PRIMARIA COMUNEI BILIESTI.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

      Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 31.10.2015.

 

                                  

 

 

 


Decizia etapei de incadrare - PROIECT - Comuna BILIESTI

         PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

 Afisat in data de 23.10.2015

 

                  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA BILIESTI cu sediul in com. Biliesti, jud. Vrancea, inregistrata la nr. 3959 / 05.05.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 22.10.2015, ca proiectul: ,,  Modernizare drum DJ 204 G de la km 4+650 la km 6+150 , propus a fi amplasat in com. Biliesti, str. Mare, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

 

        Justificarea prezentei decizii:         

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

a). Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13.a. ( Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

 b). Caracteristicele proiectului :

1. Marimea proiectului:

 

       Se propune modernizarea drumului pe o lungime de 1.5 km cu structura rutiera supla. Pe acest sector se aplica o imbracaminte din beton asfaltic BAPC 16 cu grosimea de 4 cm, un strat de legatura din binder BADPC 20 in grosime de 6 cm, un strat de baza realizat din piatra sparta in grosime de 12 cm si un strat de fundatie din balast amestec optimal in grosime de 20 cm.

        Proiectul tehnic propune un sistem rutier şi un profil transversal corespunzător categoriei funcţionale drumului şi clasei tehnice V:

•     Lungimea traseului: L = 1,50  km. 

•     Clasa tehnică a drumului : V - conform ord. 45/1998

•     Viteza de proiectare : 50 km/h, conform ord. 45/1998

•     Lăţimea părţii carosabile în aliniament: 6,00 m

•     Acostamente de 2 x 1.00 m

•     Platforma drumului  8,00 m

•     Panta în profil transversal pe partea carosabila va fi de 2,5 % panta unica şi de 4% pe acostamente.

•     In plan drumul a fost proiectat ca o succesiune de aliniamente racordate intre ele prin curbe arc de cerc; au fost proiectate 6 franturi si 4 curbe arc de cerc cu raza minima Rmin = 270 m si raza maxima Rmax = 1200 m;

•     In profil longitudinal drumul a fost proiectat ca o succesiune de declivitati racordate in plan vertical prin curbe arc de cerc cu declivitate minima dmin = 0.1% pe si declivitate maxima dmax = 1.1% .

        2. Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier şi a bazelor de producţie vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

    

c). Localizarea proiectului: Traseul supuse modernizarii se desfasoara in intravilanul comunei Biliesti.

1. Utilizarea existenta a terenului : drum de interes local.

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu s-au identificat resurse naturale.

3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu este cazul.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu e cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

1.Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.

2.Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.

3.Marimea si complexitatea impactului : Nu este cazul.

4.Probabilitatea impactului : Impact redus.

5.Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic).

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

Conditii generale :

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 11 / 13.03.2015, eliberat de Primaria Comunei Biliesti.
 • Se vor realiza rigole de colectare a apelor pluviale.
 • Sistemul de scurgere a apelor va fi proiectat si va fi intretinut astfel incat sa protejeze drumul si terenurile adiacente (curatire si decolmatare santuri si rigole existente; curatire si decolmatare podete;  santuri si rigole noi).
 • In cazul zonelor umede si zonelor din apropierea cursurilor de apa se vor executa lucrari specifice pentru evitarea baltirilor.
 • Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii ( acestea se vor reliza numai prin unitati de specialitate autorizate).
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in sau in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Execuţia lucrărilor de terasamente se va face cu respectarea operaţiunilor de separare a stratului vegetal (unde este cazul) de restul terasamentelor, spre a fi refolosit la redarea terenului ocupat temporar la starea iniţiala de calitate.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate.
 • Organizarea de şantier va dispune de o toaleta ecologica. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma autorizata.
 • La parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Materialele fine ( pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
 • Se va anunta APM Vrancea in situatia in care apar elemente noi, neprevazute in documentatia tehnica initiala.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor de investitii.
 • Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

 

 

       Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei:

 

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.
 • Lucrarile propuse in proiect vor respecta  prevederile proiectului tehnic si a avizelor de specialitate, mentionate in certificatul de urbanism nr. 11 / 13.03.2015.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.
 • Organizările de şantier vor fi dotate cu sisteme de preluare a apei uzate.
 • Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului.
 • Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de construcţie se vor colecta şi epura în decantoare înainte de descărcare.
 • Se vor respecta normele de protecţie sanitara a surselor de alimentare cu apa subterana sau de suprafaţa.
 • Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.
 • Evitarea dispersării unei organizări de şantier pe mai multe amplasamente şi utilizarea unor echipamente moderne, care conduc la reducerea emisiilor in aer.
 • Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei.
 • Evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizarea de şantier, gropi de împrumut, depozite temporare sau definitive de terasamente şi materiale de construcţii.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Stratul de sol fertil decopertat va fi depozitat in conditii corespunzatoare in vederea utilizarii lui pentru imbunatatirea calitatii unor terenuri degradate sau    la refacerea unor zone afectate, numai dupa obtinerea acceptului autoritatilor de  specialitate.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona.      
 • Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • La realizarea lucrarilor de constructie – montaj ale investitiei se vor evita zonele care afecteaza elementele peisagistice, urmand ca la finalizarea lucrarilor zonele afectate sa fie aduse la starea initiala.
 • Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea celor care realizeaza lucrarile.
 • Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.
 • Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, feroase si neferoase, hartie si carton, plastic, PET, etc ) vor fi colectate / stocate temporar pe tipuri, in functie de sortimente, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.
 • Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate/stocate temporar in pubele si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.
 • Locurile de parcare se vor realiza in sistem impermeabil.
 • Se va asigura nivelul de zgomot conform legislatiei in vigoare.

           Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


proiect decizie etapa de incadrare Plan de Management ROSCI0126 Reghiu Scruntar

Nr. 8728  din  22.10.2015

 

 

                               

DECIZIE  PRIVIND  ETAPA  DE  INCADRARE

                                                                  ( Proiect )

 

                   „Plan de management integrat pentru ROSCI0216 Reghiu Scruntar si Rezervatia naturala de interes national Padurea Reghiu Scruntar ” , amplasat in UAT ( comuna ) Reghiu , jud. Vrancea 

 

                    Ca urmare a notificarii cu nr. 24/05.10.2015 intocmita de SC Ecostep Consult SRL din Constanta, str. Al. Lapusneanu nr. 187 , jud. Constanta , imputernicit al AGENTIEI PETRU PROTECTIA MEDIULUI VRANCEA  cu sediul in Focsani, str. Dinicu Golescu nr. 2, judetul Vrancea , înregistrata la APM Vrancea cu nr. 8728 din 06.10.2015 , in baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia cu modificarile si completarile ulterioare , a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe,

 

                    Avand in vedere prevederile :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe,
 • Ordinul nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta HG nr.1076/2004,
 • OUG nr.  57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,
 • Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor  nr. 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara , ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania,
 • Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national,
 • Ordinul MMSC nr. 1052/2014, privind aprobarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate,
 • Adresa ANPM nr. 1/2027/ZLN/30.09.2014,

 

           APM Vrancea decide ca urmare a consultărilor autoritatilor publice desfăşurate in cadrul şedinţei Colectivului Special Constituit – APM Vrancea, din data de 22.10.2015, precum si analizarii documentatiei ca „ Planul de management integrat pentru ROSCI0216 Reghiu Scruntar si Rezervatia naturala de interes national Padurea Reghiu Scruntar ” , titular AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VRANCEA , nu necesita evaluare de mediu sau evaluare adecvata si se va supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

              Motivele care au stat la baza luării deciziei sunt următoarele :

                     Planul de management este necesar pentru managementul conservării Sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar si Rezervatia naturala de interes national Padurea Reghiu Scruntar  , iar informatiile prezentate au evidentiat faptul ca planul propus nu are un impact semnificativ asupra habitatelor/speciilor care fac obiectul conservarii.   

                     Aria naturală protejată Padurea Reghiu Scruntar face parte din categoria ariilor naturale protejate de importanta comunitara , parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 si este infiintata prin Ordinul MMP nr. 2387 / 19.09.2011 , avand codul national : RO SCI 0216 si este in acelasi timp Rezervatie naturala de interes national, infiintata prin Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului national, anexa III.

                    Localizarea sitului : este localizat in judetul Vrancea, apartine in totalitate UAT ( comuna) Reghiu, se suprapune sectoarelor de vale longitudinala si respectiv transversala a raului Milcov.

                   Suprafata sitului : 112,40 ha.

                   Custodele Sitului Natura 2000 : Agentia Pentru Protectia Mediului Vrancea .

                   Obiectivele prezentului plan de management vizeaza :

                   Plecând de la argumentele care au stat la baza desemnării acestui areal ca Rezervatie naturala si  Sit de Importantă Comunitară în cadrul Retelei Ecologice Natura 2000 au fost stabilite în baza consultării cu grupurile de interes un set de obiective:

a) mentinerea diversităţii biologice prin conservarea pe termen lung a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice de interes comunitar şi naţional;

b) protecţia acelor bunuri din  patrimoniul natural si cultural care necesită un regim special de ocrotire pentru asigurarea utilizării durabile a acestora;

c) protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier;

d) valorificarea potentialului recreativ datorat capitalului natural în scopul dezvoltării comunitătii fără  a periclita valorile naturale existente

                   Pentru atingerea obiectivelor au fost identificate 6 teme de bază în cadrul cărora au fost definite obiectivele specifice ce fundamentează planul de management:

1.Conservarea şi managementul biodiversităţii (al speciilor de interes conservativ şi a habitatelor acestora).

2.Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii

3.Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului

4.Comunicare, educatie ecologică si constientizarea publicului

5.Utilizarea durabilă a resurselor naturale

6.Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale si culturale)

 

                      Pentru realizarea planului de management au fost parcurse următoarele etape care au presupus:

                - consultarea factorilor interesaţi şi implicarea activă a acestora în elaborarea planului de management prin realizarea unor dezbateri în cadrul întâlnirilor cu factorii interesaţi;

                 - evaluarea detaliată a biodiversităţii . Aceasta a fost realizată pornind de la o activitate de documentare(pe baza surselor bibliografice) şi de pregătire a echipamentelor tehnice necesare desfăşurării activităţilor de teren.Au fost realizate vizite în teren pentru inventarierea prin metode standardizate (şi/sau adaptate) speciilor şi habitatelor de pe suprafaţa ariei protejate. S-a realizat cartarea distributiei habitatelor si speciilor de interes comunitar pentru fiecare perioada fenologica.

                 - analiza impactului antropic asupra ariei şi asupra fiecăreia dintre speciile de interes conservativ. Acesta a fost descris în capitolul Activităţi cu potenţial impact (presiuni şi amenintări) fiind descrise si localizate siturile identificate .

                - au fost stabilite măsuri de conservare pentru fiecare dintre speciile care au stat la baza desemnării rezervaţiei naturale acestea sunt enumerate în capitolul 4.2 Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi;

                    În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,a florei şi faunei sălbatice , cu modificarile si completarile ulterioare :

                 - art.21, alin. 4: “Respectarea planurilor de management si a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritatile care reglementeaza activitati pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum si pentru persoanele fizice si juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfasoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate”

                    - art.21, alin. 5: “Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de management”

                    - art 21. Alin. 6: „Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din ariile naturale protejate sunt obligate să instituie, de comun acord cu administratorii ariilor naturale protejate şi, dupa caz, cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform prevederilor planurilor de management”.

 

Planul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 , intrucat are o legatura directa si este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar.

Planul propus nu necesita parcurgerea procedurii de realizare a evaluarii de mediu.

 

                          Informarea si participarea publicului :

             Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut in ziarul „ Monitorul de Vrancea ” din data de 3,4.10.2015 si  6.10.2015 . Pana la data luării deciziei, nu au fost înregistrate

opinii/observaţii din partea publicului.

             Draftul deciziei etapei de incadrare a fost afisat pe site-ul APM Vrancea

                       

                          Documentaţia care a stat la baza deciziei :

              - Notificare pentru declansarea etapei de incadrare inregistrata la APM Vrancea cu nr. 8728din  06.10.2015

              - Punctul de vedere al Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu nr. 8899 / 13.10.2015

              - Adresa APM Vrancea nr. 9256 / 20.10.2015 privind constituirea Colectivului Special Constituit in data de 22.10.2015 si  invitatia membrilor CSC de participare la sedinta CSC ,

              - Procesul verbal nr.41 al sedintei CSC din  22.10.2015 .

 

         Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ :

 

              Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

             Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

               Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

              Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

              Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

 

 

 


Decizie privind etapa de incadrare - PUZ -SC MATERNA SRL

                                                  

                                     DECIZIE  PRIVIND  ETAPA  DE  INCADRARE

 

               pentru  P.U.Z. : „Construire clinica gastroenterologie si interne si imprejmuire ”  propus a fi amplasat in Focsani str. Cotesti nr. 13 ,   jud. Vrancea

 

                       Ca urmare a cererii adresate de : SC MATERNA SRL  cu sediul in Focsani , str. Ion Creanga  nr. 11,  jud. Vrancea , înregistrata la APM Vrancea cu nr. 8227 / 21.09.2015 , in baza HG nr. 1000/ 2012 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia,cu modificarile ulterioare , a HG nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, APM Vrancea decide ca urmare a consultărilor desfăşurate in cadrul şedinţei Colectivului Special Constituit – APM Vrancea, din data de  8.10.2015 , etapa de încadrare ,ca :

 

                     P.U.Z. : „Construire clinica gastroenterologie si interne si imprejmuire ”  propus a fi amplasat in Focsani str. Cotesti nr. 13 , jud. Vrancea , nu necesita evaluare de mediu .

 

                      Motivele care au stat la baza luării deciziei sunt următoarele :

 • planul se încadrează in prevederile HG nr. 1076/2004 art. 5. alin (3) lit. c.
 • „Notificarea” nr. 214 / 14.09.2015 emisa de DSP Vrancea ,

 

   1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la :

          a) gradul in care planul creează un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea si condiţiile de funcţionare, fie in privinţa alocării resurselor :

          - Planul Urbanistic Zonal creează un cadru adecvat pentru construirea unei clinici de gastroenterology si de interne cu regim de inaltime S+P+1E, pe un teren in suprafata totala de 443,0  mp .

 

         b) gradul in care planul sau programul influenţează alte planuri si programe, inclusiv, pe cele in care   se integrează sau care deriva din ele : nu este cazul

 

                  c) relevanta planului sau programului in /pentru integrarea considerentelor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile :

                     - Alimentarea cu apa : record la reteaua de alimentare cu apa oraseneasca – SC CUP SA Focsani,

                     - Colectarea apelor uzate menajere : vor fi evacuare la canalizarea oraseneasca

                     - Asigurarea spatiilor verzi si plantate :  vor fi amenajate,

 

        d) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale si comunitare de mediu :  nu este cazul.

        e) probleme de mediu relevante pentru plan : -

 

    2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la :

       a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor : prin masurile luate nu apare efectul remanent asupra mediului.

       b) natura cumulativa a efectelor :  – nu este cazul.

       c) natura transfrontiera a efectelor : – nu este cazul.

       d) riscul pentru sănătatea populaţiei umane sau pentru mediu ( de exemplu datorita accidentelor ) : vor fi respectate : conditiile / masurile impuse in avizele de specialitate emise.

       e) mărimea si spaţialitatea efectelor ( zona geografica si mărimea populaţiei potenţial afectata ) : este nesemnificativ pe perioada execuţiei lucrărilor ,

       f) valoarea, vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de :

( i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul natural : nu este cazul.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului : nu este cazul.

(iii) folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul.

       g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional : amplasamentul  nu se afla in interiorul unei arii naturale protejate.

 

               Informarea si participarea publicului :

 

                    Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut in ziarul „Monitorul de Vrancea ” din data de  18.09.2015  si  21.09.2015  . Pana la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii din partea publicului.

                   In conformitate cu prevederile art. 12 alin ( 2 ) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite in scris la APM Vrancea , in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

                   In cazul in care nu se înregistrează comentarii din partea publicului in intervalul de 10 zile de la publicarea anunţului, APM Vrancea va emite decizia finala.

 

             Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ :

 

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

 


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - titular : A.B.A. “Siret” Bacau

Anunt public privind depunerea solicitarii

de emitere a acordului de mediu

 

                APM Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru proiectul : „Amenajare albie rau Trotus in zona municipiului Adjud” propus a se amplasa in Adjud si com. Ruginesti – extravilan  , jud. Vrancea , avand ca titular  : A.B.A. “Siret” Bacau ,

               Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea si la sediul titularului de proiect  din  Bacau , str. Cuza Voda nr. 1 , jud. Bacau ,  in zilele de luni - joi intre orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00 – 14,00.

                Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

 

                                                                                 Data afisarii anuntului pe site   16.10.2015

 


anunt decizia etapei de incadrare - U.A.T. Oras ODOBESTI

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

             APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:

 - continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata pentru proiectul ,,Modernizare drumuri de exploatare agricola, orasul Odobesti, judetul Vrancea ’’, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Odobesti, T 65, P 1923, T 34, P 508, T 42, P 922, T 51, P 1368, T 65, P 1922, T 11, P 37, T 12, P 39, T 45, P 999, jud. Vrancea, titular U.A.T. Oras ODOBESTI.

       Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

      Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24.10.2015.

 


Proiectul Deciziei Etapei de Incadrare - U.A.T. Oras ODOBESTI

        PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

 

Afisat in data de 16.10.2015

 

                  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. Oras ODOBESTI cu sediul in com. Odobesti, str. Libertatii, nr. 113, jud. Vrancea, inregistrata la nr. 7174 / 17.08.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 15.10.2015, ca proiectul: ,,Modernizare drumuri de exploatare agricola, orasul Oodobesti, judetul Vrancea , propus a fi amplasat in extravilanul orasului Odobesti, T 65, P 1923, T 34, P 508, T 42, P 922, T 51, P 1368, T 65, P 1922, T 11, P 37, T 12, P 39, T 45, P 999, jud. Vrancea, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

 

        Justificarea prezentei decizii:         

 

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a). Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13.a. ( Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

     b). Caracteristicele proiectului :

1. Marimea proiectului:

 

Realizarea investitiei va revigora inclusiv activitatea economica din zona , in special IMM-urile cu specific , drumurile propuse deservind atat suprafetele aferente acestor societati comerciale ce au terenuri adiacente acestor terenuri , cat si parcelele proprietariloe persoane fizice.

Drumurile A,B,E,G,H,I reprezinta rute alternative la drumurile nationale DN 2M, si DN 2D, astfel :

-ruta alternativa cu o lungime totala de 8095,00 m astfel : intersectie DN2M, -DI(drum intermediar)-drum A –drum G –DI –drum B-DI-drum E –DI –drum I –DI – intersectie DJ 205 B .

Tronson de drum national DN 2M acoperit de ruta alternativa are o lungime de 5000,00m

-ruta alternativa cu o lungime totala de 11935,00 m astfel : intersectie DN2D-drum A-drum G –DI-drum B –DI –drum E –DI-drum I –DI-DJ 205B (suprapunere de 990,00 m)-DI-drum H-intersectie DN2D.

Tronsonul de drum national DN2D acoperit de ruta alternativa are o lungime de 3850,00 m.

Traseele drumurilor de exploatare sunt proiectate pe traseele drumurilor existente si nu sunt afectate suprafete de teren din proprietate privata sau de stat, avand o lungime totala de 7540,00m.

In concordanta cu normele tehnice actuale si tinand cont de clasa tehnice in care se incadreaza , dar tinand cont si de conditiile existente pe traseu, drumurile de exploatare supuse studiului se prezinta astfel :

Drumul A  are o lungime totala de 1950,00 m si latimea partii carosabile de 4,00 m

Drumul B are o lungime totala de 2060,00 m si latimea partii carosabile de 4,00 m

Drumul E are o lungime totala de 480,00 m si latimea partii carosabile de 2,75 m

Drumul G  are o lungime totala de 700,00 m si latimea partii acrosabile de 4,00 m

Drumul H are o lungime totala de 1650,00 m si latimea partii carosabile de 4,00 m

Drumul I are o lungime totala de 700,00 m si latimea partii carosabile de 2,75 m

Structura constructiva propusa si verificata prin calculul de dimensionare a sistemului rutier consta intr-un complex rutier cu urmatoarea alcatuire :

 • Fundatie din balast 25 cm grosime
 • Strat din piatra sparta amestec optimal de 12 cm grosime
 • Strat de legatura de 4 cm grosime din ABPC 31
 • Strat de uzura de 3 cm grosime din BAPC 16

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe zona drumului se realizeaza rigole neprotejate de o parte sau de alta a drumului, continuarea scurgerii apelor fiind asigurata prin intermediul podetelor.

Pentru echilibrarea hidraulica si continuitatea scurgerii debitelor , la intersectia cu drumurile laterale sau la traversarea de pe o parte pe alta a corpului drumului , se vor amplasa podete tubulare Dn 600 mm si Dn 800 mm.

Terenul ce urmeaza a fi ocupat de investitie ocupa o suprafata definitiva de 4,1050 ha.

 • Suprafata ocupata de carosabil : 29085,00mp
 • Lungime totala a drumurilor propuse a fi modernizare este de 7,540 km.

 

        2. Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier şi a bazelor de producţie vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

    

c). Localizarea proiectului: Traseele supuse modernizarii se desfasoara in extravilanul orasului Odobesti.

1. Utilizarea existenta a terenului : drumuri de exploatare .

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu s-au identificat resurse naturale.

3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu este cazul.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu e cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

1.Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.

2.Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.

3.Marimea si complexitatea impactului : Nu este cazul.

4.Probabilitatea impactului : Impact redus.

5.Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic).

 

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

Conditii generale :

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 188 / 06.08.2015, eliberat de Primaria Orasului Oodobesti.
 • Se vor realiza rigole de colectare a apelor pluviale.
 • Sistemul de scurgere a apelor va fi proiectat si va fi intretinut astfel incat sa protejeze drumul si terenurile adiacente (curatire si decolmatare santuri si rigole existente; curatire si decolmatare podete;  santuri si rigole noi).
 • In cazul zonelor umede si zonelor din apropierea cursurilor de apa se vor executa lucrari specifice pentru evitarea baltirilor.
 • Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii ( acestea se vor reliza numai prin unitati de specialitate autorizate).
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in sau in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Execuţia lucrărilor de terasamente se va face cu respectarea operaţiunilor de separare a stratului vegetal (unde este cazul) de restul terasamentelor, spre a fi refolosit la redarea terenului ocupat temporar la starea iniţiala de calitate.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate.
 • Organizarea de şantier va dispune de o toaleta ecologica. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma autorizata.
 • La parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Materialele fine ( pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
 • Se va anunta APM Vrancea in situatia in care apar elemente noi, neprevazute in documentatia tehnica initiala.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor de investitii.
 • Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

       Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei:

 

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.
 • Lucrarile propuse in proiect vor respecta  prevederile proiectului tehnic si a avizelor de specialitate, mentionate in certificatul de urbanism nr. 188 / 06.08.2015.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.
 • Organizările de şantier vor fi dotate cu sisteme de preluare a apei uzate.
 • Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului.
 • Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de construcţie se vor colecta şi epura în decantoare înainte de descărcare.
 • Se vor respecta normele de protecţie sanitara a surselor de alimentare cu apa subterana sau de suprafaţa.
 • Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.
 • Evitarea dispersării unei organizări de şantier pe mai multe amplasamente şi utilizarea unor echipamente moderne, care conduc la reducerea emisiilor in aer.
 • Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei.
 • Evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizarea de şantier, gropi de împrumut, depozite temporare sau definitive de terasamente şi materiale de construcţii.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Stratul de sol fertil decopertat va fi depozitat in conditii corespunzatoare in vederea utilizarii lui pentru imbunatatirea calitatii unor terenuri degradate sau    la refacerea unor zone afectate, numai dupa obtinerea acceptului autoritatilor de  specialitate.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona.      
 • Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • La realizarea lucrarilor de constructie – montaj ale investitiei se vor evita zonele care afecteaza elementele peisagistice, urmand ca la finalizarea lucrarilor zonele afectate sa fie aduse la starea initiala.
 • Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea celor care realizeaza lucrarile.
 • Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.
 • Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, feroase si neferoase, hartie si carton, plastic, PET, etc ) vor fi colectate / stocate temporar pe tipuri, in functie de sortimente, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.
 • Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate/stocate temporar in pubele si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.
 • Locurile de parcare se vor realiza in sistem impermeabil.
 • Se va asigura nivelul de zgomot conform legislatiei in vigoare.

           Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 


anunt depunere solicitare emitere acord de mediu-COMUNA DUMBRAVENI

             A.P.M. Vrancea anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Imbunatatirea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole ”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Dumbraveni, satele Dumbraveni si Candesti, jud. Vrancea, titular: COMUNA DUMBRAVENI.

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea  si la sediul din com. Dumbraveni , jud. Vrancea, in zilele de luni – joi , intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00-14,00.

        Observaţiile publicului se primesc in scris si sub semnătura si cu date de identificare, zilnic la sediul APM Vrancea.

 


anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - Directia de Dezvoltare Servicii Publice - Focsani

              Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Extindere Cimitir Nordic – etapa a – II - a ”  propus a fi  amplasat in amplasat in municipiul Focsani, str. Vrancei, nr. 33, T. 5, P. 149 cc/50895, judetul Vrancea, titular: Directia de Dezvoltare Servicii Publice - Focsani

             Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, municipiul  Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni - joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

            Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                          

                                                   Data afisarii anuntului pe site: 06.10.2015 


decizie etapa de incadrare - p.u.z. - ARGESEANU CATALIN

DECIZIE PRIVIND ETAPA DE INCADRARE

 

                  PLAN URBANISTIC ZONAL  –  ,, Atragere teren in intravilan in vederea construirii de locuinte si dotari complementare ’’ propus a fi amplasat  in comuna Slobozia Bradului – extravilan, T. 47, P. 951, judetul Vrancea.

         Ca urmare a cererii adresate de ARGESEANU CATALIN  din satul Liesti, comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea, înregistrata la sediul APM Vrancea cu nr. 3843 din 30.04.2015, in baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, APM Vrancea decide ca urmare a consultărilor desfăşurate in cadrul şedinţei Colectivului Special Constituit – APM Vrancea, din data de 01.10.2015, etapa de încadrare ca:

 

    PLANUL URBANISTIC ZONAL –  ,, Atragere teren in intravilan in vederea construirii de locuinte si dotari complementare ’’ propus a fi amplasat  in comuna Slobozia Bradului – extravilan, T. 47, P. 951, judetul Vrancea, titular ARGESEANU CATALIN, nu necesita evaluare de mediu.

             Motivele care au stat la baza luării deciziei sunt următoarele :

planul se încadrează in prevederile HG nr. 1076/2004, art. 5. alin (3) lit. c.

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la :

 1. gradul in care planul creează un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea si condiţiile de funcţionare, fie in privinţa alocării resurselor:

 

Zona de amplasament face parte din extravilanul comunei Slobozia Bradului (teren arabil) şi nu figurează în zona cu interdicţie de construire. Terenul analizat în suprafaţă de 11 614 mp este în prezent este liber de construcţii şi este amplasat in partea de sud a localitatii Slobozia Bradului. Locuinţele individuale din zona de atragere in intravilan se propun a se realiza cu structură din beton armat, din lemn, metal sau mixt în funcţie de solicitarea beneficiarului. Regimul de înălţime va fi P à P + 2E .

 1. gradul in care planul sau programul influenţează alte planuri si programe, inclusiv, pe cele in care se integrează sau care deriva din ele;

            S-a studiat situaţia existentă  (teren liber) cu următoarele concluzii din punct de vedere urbanistic : in cazul de faţă zona este extravilan (adiacentă intravilan localitate Slobozia Bradului) a cărei destinaţie se propune pentru schimbare din teren agricol extravilan în zonă pentru locuinţe şi dotări complementare, care conform ordinului menţionat se poate realiza numai printr-un plan urbanistic zonal.

 1. relevanta planului sau programului in /pentru integrarea considerentelor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

      Proiectul  propus se  realizeaza in vederea atragerii in intravilan, in vederea  modificarii destinatiei functionale a zonei. Din punct de vedere urbanistic s-a adoptat soluţia locală tip izolat, propusă a fi specifică subzonei, ca desfăşurare stradală, având o imagine de locuinţe izolate îmbrăcate în verdeaţă.

 1. probleme de mediu relevante pentru plan: nu este cazul.
 2. relevanta planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale si comunitare de mediu : - destinatia terenului asa cum reiese din certificatul de urbanism, amplasamnetul investitiei se afla intr-o zona cu functiune de teren agricol neafectand alte activitati in zona.

 

Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la :

 1. probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor :

- prin masurile luate nu apare efectul permanent asupra mediului.

 1. natura cumulativa a efectelor – nu este cazul.
 2. natura transfrontiera a efectelor – nu este cazul.
 3. riscul pentru sănătatea populaţiei umane sau pentru mediu (de exemplu datorita accidentelor ): zona studiata in PUZ nu se afla intr-o zona cu alunecări de teren, inundabila.
 4. mărimea si spaţialitatea efectelor (zona geografica si mărimea populaţiei potenţial afectata ) – impactul este redus pe perioada execuţiei lucrărilor;
 5. Valoarea, vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de :

( i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul natural : nu este cazul.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului :nu este cazul.      

            (iii) folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul.

 1. efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional : nu este cazul.
 2. Informarea si participarea publicului :

              Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut in ziarul „ Monitorul de Vrancea ” din data de 25,26.04.2015 si 28.04.2015. Pana la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii din partea publicului.

            In conformitate cu prevederile art. 12 alin ( 2 ) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite in scris la APM Vrancea, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

           In cazul in care nu se înregistrează comentarii din partea publicului in intervalul de 10 zile de la publicarea anunţului, APM Vrancea va emite decizia finala.

 

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

           Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

         Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

           Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

             Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

 


decizie etapa de incadrare - P.U.Z. TARANU ION

DECIZIE PRIVIND ETAPA DE INCADRARE

PLAN URBANISTIC ZONAL  –  ,, Zone industrializare produse vini- viticole, turism, locuinte si dotari complementare ale acestora’’ propus a fi amplasat  in  extravilanul comunei  Tifesti, T 54  P 1382, 1377, 1380, 1386, jud. Vrancea.

         Ca urmare a cererii adresate de  TARANU ION din com. Tifesti, sat Olesesti, jud. Vrancea, înregistrata la APM Vrancea cu nr. 3820 din 30.04.2015, in baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, APM Vrancea decide ca urmare a consultărilor desfăşurate in cadrul şedinţei Colectivului Special Constituit – APM Vrancea, din data de 01.10.2015, etapa de încadrare ca:

 

PLANUL URBANISTIC ZONAL –  ,, Zone industrializare produse vini- viticole, turism, locuinte si dotari complementare ale acestora ’’ propus a fi amplasat  in  extravilanul comunei Tifesti,  T 54, P 1382, 1377, 1380, 1386, jud. Vrancea, titular  TARANU ION, nu necesita evaluare de mediu.

 

Motivele care au stat la baza luării deciziei sunt următoarele :

planul se încadrează in prevederile HG nr. 1076/2004 art. 5. alin (3) lit. c.

 

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la :

 1. gradul in care planul creează un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea si condiţiile de funcţionare, fie in privinţa alocării resurselor:

     Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru schimbarea categoriei de folosinţa a    terenului din teren intravilan zona unitati agricole si extravilan neproductiv in teren ce poate fi ocupat de construcţii  .

PUZ-ul va cuprinde :

Terenul in suprafata  totala este de 37635 mp  situat in extravilanul comunei Tifesti  si are ca vecini: la nord- proprietate teren primarie ( domeniu public- vie), Petrescu Virginia si Resmerita Toader, la sud-  intravilan- extravilan Tifesti, DJ 205 B, la est- DJ 205 B, proprietati particulare teren agricol- vie, la vest- proprietati particulare, teren agricol- vie, SC VERITAS PANCIU- ferma viticola dezafectata.

Bilantul teritorial al terenului care a generat PUZ este  : -zona constructii:-  9400 mp; - zona circulatie ( cai de acces, trotuare si parcari):- 6000 mp; - zona spatii verzi:-  6635 mp .

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la  reteaua din zona.

Alimentarea cu apa se  va face din sursa proprie – 6 foraje de exploatare propuse.

Evacuarea apelor uzate se va face in bazine betonate vidanjabile.

Deseurile menajere vor fi depozitate temporar in pubele de plastic si preluate de unitati autorizate.

 1. gradul in care planul sau programul influenţează alte planuri si programe, inclusiv, pe cele in care se integrează sau care deriva din ele;

Terenul in suprafata de 37635 mp , se afla in extravilanul comunei Tifesti si face parte din categoria de folosinta teren agricol- vie cu destinatie: terenul poate fi ocupat de constructii   .

 1. relevanta planului sau programului in /pentru integrarea considerentelor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

      Proiectul  propus se  realizeaza  in vederea  modificarii destinatiei functionale a zonei.

 1. probleme de mediu relevante pentru plan: nu este cazul.
 2. relevanta planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale si comunitare de mediu : - destinatia terenului asa cum reiese din certificatul de urbanism, amplasamnetul investitiei se afla intr-o zona cu functiune de teren agricol- vie,  neafectand alte activitati in zona.

 

Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la :

 1. probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor :

- prin masurile luate nu apare efectul permanent asupra mediului.

 1. natura cumulativa a efectelor – nu este cazul.
 2. natura transfrontiera a efectelor – nu este cazul.
 3. riscul pentru sănătatea populaţiei umane sau pentru mediu ( de exemplu datorita accidentelor ): zona studiata in PUZ nu se afla intr-o zona cu alunecări de teren, inundabila.
 4. mărimea si spaţialitatea efectelor ( zona geografica si mărimea populaţiei potenţial afectata ) – impactul este redus pe perioada execuţiei lucrărilor;
 5. Valoarea, vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de :

( i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul natural : nu este cazul.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului :nu este cazul.       

            (iii) folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul.

 1. efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional : nu este cazul.
 2. Informarea si participarea publicului :
 3. Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut in ziarul „ Monitorul de Vrancea ” din data de 25.04.2015 si 28.04.2015 . Pana la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii din partea publicului.

In conformitate cu prevederile art. 12 alin ( 2 ) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite in scris la APM Vrancea, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

In cazul in care nu se înregistrează comentarii din partea publicului in intervalul de 10 zile de la publicarea anunţului, APM Vrancea va emite decizia finala.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

 Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3)

 

sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

 

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

 

                  


Anunt - Decizia etapei de incadrare - AVIPUTNA SRL.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

    APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:

 - continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata. pentru proiectul  ,, Demolare fanare si construire adapost utilaje ’’ , propus a fi amplasat  in com. Golesti extravilan, T 9, P 48,  jud. Vrancea, titular   AVIPUTNA SRL.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

      Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 06.10.2015.

                                                                          Data afisarii anuntului pe site

                                                                                                 28.09.2015


Decizia etapei de incadrare - PROIECT - AVIPUTNA SRL

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 28.09.2015

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre  AVIPUTNA SRL  din com. Golesti, str. Victoriei, nr. 22, jud. Vrancea, inregistrata la APM Vrancea cu nr. 5259 din 17.06.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 24.09.2015, ca proiectul ,, Demolare fanare si construire a

 

dapost utilaje ’’ propus a fi amplasat in com. Golesti extravilan, T9, P 48, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii :

 

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 10  a) si 13 a);

b) Caracteristicile proiectului

1) Marimea proiectului:

          LUCRARI PROPUSE

Proiectul propus vizeaza demolarea a doua fanare cu suprafata construita totala de 840 mc si construirea unei cladiri cu destinatia de adapost de utilaje  . Noua cladire va avea rol de spatiu de depozitare utilaje si va fi compusa din doua magazii cu suprafetele de 2877,6 m2 si 1387,33 m2. Din suprafata totala a terenului de 13639,53 m2, suprafata  ocupata cu cele doua magazii ce vor adaposti utilajele agricole este de 4320 m2.

Caracteristicile tehnice ale adapostului sunt : - fundatii izolate din beton armat; - structura: cadre metalice;- inchiderile exterioare: panou tristrat de 5 cm;- acoperis : sarpanta metalica;- invelitoare: panou tristrat de 5 cm;- tamplarie: PVC;- finisaje exterioare: vopsea lavabila.

Constructia propusa va adaposti  mașinile de transport ale societății, tractoare, mustanguri (încărcătoare frontale de dimensiuni mici), pluguri, vidanje și alte utilaje pe care societatea intenționează să le achiziționeze.

2) Cumularea cu alte proiecte: - Utilajele ce vor stationa in cele doua magazii, a caror constructie face obiectul acestui proiect, vor deservi activitatea fermei de crestere intensiva a pasarilor ce se afla la o distanta de aprox. 100 m.

3) Utilizarea resurselor naturale : - Resursele naturale folosite  sunt : apa, lemn, agregate minerale.

4) Productia de deseuri:- Deseurile rezultate din demolari vor fi indepartate de pe amplasament intr-un  loc stabilit de Primarie  iar in faza de constructie, deseurile rezultate se vor depozita temporar in locuri amenajate si se vor preda firmelor specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : - reduse, doar la faza de lucrari.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate :  titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului :

Terenul este situat in extravilanul  comunei Golesti, conform Certificatului de Urbanism nr. 134/16.06.2015 emis de Consiliul Judetean Vrancea.

Amplasamentul se afla situat la distanta de : 80 m fata de platforma de stocare temporara a dejectiilor; - 50 m de paraul Hatnau; - 150m de sectorul FNC din cadrul fermei; - 180 m de  hale gaini ouatoare; - 380 m de raul Milcov.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

     c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea  a III – a- zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : – nu este cazul;

  g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)  Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)   Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potential

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: - in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4) Probabilitatea impactului : - nesemnificativ.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusa ,    întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. In perioada de   execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 • Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, a avizelor de specialitate  si a indicatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 134 din 16.06.2015 eliberat de Consiliul Judetean  Vrancea.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in sau in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate.
 • La parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Materialele fine ( pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului; alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si     autorizate.
 • Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.
 • Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG  nr.445/2009.          

 

La finalizarea proiectului, autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea şi anularea acesteia, după caz.

 

 • Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :
 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificarile, aprobarile si completarile ulterioare;
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Decizie emitere Autorizatie de Mediu - SC MAJESTIC CLEANS SERV SRL

DECIZIA  NR. 7830  din 25.09.2015

                   Urmare a cererii adresate de către  SC MAJESTIC CLEANS SERV SRL, cu sediul în judeţul Vrancea, loc. Focsani , B-dul Bucuresti nr.29,   înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr.7830/ 08.09.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

D E C I DE :

                  Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de  SPALATORIE AUTO    Cod CAEN - rev.2 4535 – intretinerea si repararea autovehicolulelor  conform      Ordinului I.N.S. nr. 337/2007 ce urmeaza a se desfasura in  loc Focsani, B-dul Bucuresti ,  judetul Vrancea.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile   O.M.   nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile  lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, A.P.M. eliberează autorizaţia de mediu.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

 • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 


anunt decizia etapei de incadrare - AGRO CLASS SRLL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectul “Amenajare, organizare si infiintare plantatie superintensiva cires 10 ha (si depozit fructe)” propus a fi realizat în Marasesti, T 55, T 56 – parcela 313, jud. Vrancea, titular AGRO CLASS SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, în zilele de luni pâna joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet : www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 02.10.2015.
                                                                    

Data afişării anunţului pe site: 24.09.2014.


Decizia etapei de incadrare - PROIECT - AGRO CLASS SRL

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - proiect

 Din data de 24.09.2015

        Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de AGRO CLASS SRL din mun. Focsani, str. Toader Tirdea, nr. 9, jud. Vrancea, inregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea cu nr. 8127 / 17.09.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.09.2015, ca proiectul ,,Amenajare, organizare si infiintare plantatie superintensiva cires 10 ha (si depozit fructe)” propus a fi realizat în Marasesti, T 55, T 56 – parcela 313, jud. Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.
 

  Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a)
Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 1, lit. c)”proiecte de gospodarire a apelor pentru agricultura, inclusiv proiecte de irigatii si desecari.” Si pct. 7, lit. b): „industrie alimentara  - ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale”. Caracteristicile proiectului:

 • Proiectul este finanțat din FEADR prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, prin submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole.
 • Proiectul propune amenajarea unei plantatii de cires si construirea unei cladiri cu destinatia depozit de fructe.
 • Plantatia de cires superintensiva (1660 pomi/ha) va fi amenajata pe un teren cultivat (ultima recolata: vara 2015), in suprafata de 10 ha, care va fi imprejmuit printr-un gard din stalpi de beton si plasa de sarma (L = cca 1000 m); livada va fi dotata cu un sistem de fertirigare.
 • Depozitul de fructe: hala metalica cu o suprafata construita de 719 mp, din care spatiul de depozitare 203 mp, cu capacitatea de depozitare de cca 150 tone fructe, amplasata in vecinatatea livezii; regim de inaltime parter, structura de rezistenta din stalpi metalici, fundatii din beton, inchideri perimetrale cu panouri termoizolante; structura functionala: zona sortare-ambalare, culoar tehnologic, trei celule de depozitare cu Su = cca 67 mp fiecare, receptie, vestiare, grup sanitar, dus, hol.                                                          
 • Procesul tehnologic: fructele recoltate in ladite vor fi aduse cu un tractor cu remorca, descarcate in spatiul de receptie, si introduse in celulele de depozitare la temperatura de -1˚C; o parte vor fi ambalate in caserole; depozitarea se va face in atmosfera controlata (azot si bioxid de carbon);
 • Dotari: linie sortare –calibrare si ambalare cirsese, autospeciala transport frigorific, rulota comert ambulant, tractor pomicol, pompa stropit, electrostivuitor, transpalet electric, platforma de lucru autopropulsata, instalatie frigorifica (cu freon R404a).
 • Materii prime, materiale folosite: fertilizanti organici si minerali, pesticide, ladite (lemn, carton sau PVC), caserole,
 • Asigurarea utilitatilor: energie electrica din reteaua existenta in zona; apa - sursa proprie, foraj de exploatare propus (H = 60 m); apele uzate vor fi deversate in bazinul etans vidanjabil existent in incinta, cu V = 20 mc; nu se vor amenaja noi cai de acces; accesul in livada se va face din drumul de exploatare existent pe perimetrul terenului, iar la deposit pe drumul existent.
 • Organizarea de şantier:  nu se vor efectua lucrari de amenajare a organizarii de santier.
 • Zona afectata de executia investitiei prin depozitarea materialelor utilizate la amenajarea constructiei se limiteaza strict la terenul aflat in proprietatea titularului; dupa terminarea lucrarilor de executie a proiectului, se vor efectua lucrari de refacere a amplasamentului pentru aducerea la starea initiala ; pamantul rezultat din excavatii se va folosi in zona de spatii verzi amenajate pentru sistematizarea incintei.

b.1. mărimea proiectului: suprafaţa terenului: 10 ha pentru plantatie cires si 3.271 mp aferent constructiei depozitului.

b.2. cumularea cu alte proiecte:

- pe amplasament (3.271 mp) titularul desfasoara activitati de servicii anexe agriculturii - sediu ferma, pe care se afla: cladire administrativa, magazie cereale, magazie produse de protectia plantelor, depozit fructe (S = 500 mp);

- adiacent amplasamentului, titularul detine 12 ha plantatie pomicola (cires, nuc si afin).

b.3. utilizarea resurselor naturale: -

b.4. producţia de deşeuri:

- colectarea deseurilor, ce se vor elimina sau recicla, se va realiza in pubele ecologice, amplasate pe o platforma betonata, din cadrul incintei.

- deşeurile provenite din construcţii se vor transporta si depozita la o platforma de deseuri autorizata;

- deşeurile reciclabile (deseuri de ambalaje) se vor depozita selectiv in spatiu amenajat şi se vor preda catre operatori specializati in vederea valorificarii;

- deseurile menajere vor fi colectate in container amplasat pe platforma betonata si si preluate de către un operator de servicii de salubritate autorizat;

- deseurile tehnologice (fructe necorespunzatoare calitativ – alterate, strivite) se vor depozita in recipiente speciale, etanse in vederea valorificarii sau utilizarii ca ingrasamant pentru livada proprie.

b.5. emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- reteaua de ape uzate va fi realizata in sistem separativ, menajera si tehnologica (apele uzate de la igienizarea pardoselilor); apele uzate vor fi preluate prin tubulaturi PVC si vehiculate in bazinul betonat vidanjabil existent (V = 20 mc);

- suprafete betonate si impermeabilizate in depozitul de fructe.

b.6. riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectului: terenul este situat in extravilanul orasului Marasesti, T 55, T 56 – parcela 313 si este invecinat cu teren arabil proprietate administratorul titularului de proiect –la nord est si vest si cu drum acces la sud.

c.1. utilizarea existentă a terenului: folosinta actuala a terenului: 100000 mp arabil, 3271 mp curti constructii, 3514 arabil, 313 drum.

c.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

c.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: nu este cazul;
- zonele costiere: nu este cazul;

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

- parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de  protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul nu se afla in perimetrul unei arii protejate; cea mai apropiata arie protejata (Lunca Siretului Inferior) se afla la o distant de cca 2,5 km;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d.1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

d.2. natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
d.3. mărimea şi complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic);

d.4. probabilitatea impactului: nesemnificativa;
d.5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: in perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar, iar la finalizare calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

• Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei depuse la A.P.M. Vrancea, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare, a prevederilor certificatului de urbanism nr. 12/10.02.2015 emis de Primaria Marasesti si a Avizului de gospodarire a Apelor 29/23.09.2015 emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Vrancea.

• Prezentul act nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor emise de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale.
• La executarea lucrărilor se vor respecta legislatia de securitate la incendiu si protectie civila, normele sanitare, de siguranta alimentelor si de protecţia muncii in vigoare.

• Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrarilor.

• Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.

• Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

• Se vor lua masuri pentru prevenirea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.

• La realizarea investitiei se vor utiliza utilaje performante, cu nivel redus al emisiilor de noxe si care au revizia tehnica la zi; se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament si punerea in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

• Nu se vor stoca combustibili in şantier.

• Se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor/mijloacelor de transport utilizate; pentru aceasta, se vor verifica atent toate utilajele/mijloacele de transport utilizate.

• Se interzice efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii a mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii / spatiului adiacent, precum si alimentarea cu carburanti a acestora; aceste lucrari se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate.

• Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, etc).

• Deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate la o platforma autorizata.

• Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia pecifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile.

• Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva /depozitarea temporara a tuturor categoriilor de deseuri produse (deseuri de ambalaje, deseuri metalice, de lemn, hartie – carton, plastic – PET, sticla, textile, etc), atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului, in vederea eliminarii/valorificarii prin operatori specializati autorizati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.

• Transportul deseurilor se va face cu mijloace de transport  adecvate fiecarui tip de deseu, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

• Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii si in perioada functionarii obiectivului vor fi colectate / stocate temporar in europubele si eliminate prin operator de servicii de  salubrizare autorizat.

• Este interzisa depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
• Este interzisa arderea deseurilor rezultate atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului.

• Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

• Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

• Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

• Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, iar A.P.M. Vrancea va aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie, prevederile art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 445/2009.

• La finalizarea proiectului, titularul proiectului va notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare si a revizuirii autorizatiei de mediu.\

• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea şi anularea acesteia, după caz.
 

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;

• Legea nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor;

• H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

• H.G. nr. 352 /21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 /2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 


anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - SC MARFISHING SRL,

               APM Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul : „Alimentare cu energie electrica ferma piscicola zona Doaga” propus a se amplasa in oras Marasesti – cartier Doaga , jud. Vrancea , avand ca titular : SC MARFISHING SRL,

               Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea si la sediul titularului de proiect  din  Marasesti , str. Republicii nr. 79 , jud. Vrancea,  in zilele de luni - joi intre orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00 – 14,00.

                Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

                                                                                 Data afisarii anuntului pe site    24.09.2015

 


Anuint depunere solicitare emitere acord de mediu - titular : BIRLA VASILE

   Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

,, Construire anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole- cazare temporara muncitori agricoli, adapost utilaje si unelte, adapost animale si imprejmuire ’’ propus a fi amplasat in extravilan com. Vinatori, T 38/1, P 186/2, jud. Vrancea, titular :    BIRLA VASILE

   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni- joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.                                  

                                               Data afisarii anuntului pe site : 23.09.2015 


Anunt - DECIZIE EMITERE AVIZ DE MEDIU- P.U.Z. EOLIANA EP

DECIZIE

Nr. 7640 din  17.09.2015

 

                 Ca urmare a notificării adresate de S.C. EOLIANA EP S.R.L. Bucureşti (prin împuternicit S.C. BEST GRANTS CONSULTING SRL Focşani), înregistrata la sediul A.P.M.Vrancea cu nr. 1340/11.02.2015, in baza H.G.  nr. 918/2010 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a  instituţiilor publice din subordinea acesteia si H.G.  nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, APM Vrancea decide, ca urmare a consultărilor in cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Vrancea din data de 17.09.2015, ca :

                  pentru Planul Urbanistic Zonal -  „ Construire parc eolian – comuna Vulturu ”, titular de proiect S.C. EOLIANA EP  S.R.L. Bucureşti , se va emite avizul de mediu.

 

                    Motivele care au stat la baza luării acestei decizii:

          -  planul respecta cerinţele legislaţiei privind protecţia mediului;

          -  planul vizează un amplasament situat in vecinătatea Ariei de Protecţie Speciala Avifaunistica ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior - desemnata prin H.G nr. 1284/24.10.2007 cu modificarile si completarile ulterioare (parte a reţelei ecologice europene Natura 2000 in România) si in vecinătatea Sitului de Importanta Comunitara  ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior desemnat prin Ordinul M.M.P. nr.  2387/19.09.2011;

           - nu sunt afectate zone de protecţie hidrogeologica;

           - Analiza calităţii raportului de mediu, efectuată de APM Vrancea , a avut în vedere următoarele :

           - respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr. 1076/2004;

           - prezentarea dificultăţilor tehnice, procedurale şi de altă natură care au fost întâmpinate şi  explicitarea oricăror ipoteze şi incertitudini;

            - prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care consideraţiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan, precum şi procesul definitivării proiectului ca urmare a informaţiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;

            - justificarea detaliată a motivelor care au stat la baza eliminării din analiză a anumitor aspecte;

           - avizele favorabile emise de celela.lte autoritati implicate ;

           - prezentarea informaţiilor grafice - hărţi, scheme, schiţe, diagrame;

           - existenţa unui program de monitorizare a efectelor asupra mediului.

- Raportul de mediu care conţine si concluziile Studiului de Evaluare Adecvata ,  propune o serie de masuri pentru a preveni, reduce si compensa orice efect advers asupra mediului al implementării planului, ca de exemplu :

- lucrările de construcţie se vor efectua in afara perioadelor de cuibărit si creştere a puilor pentru pasarile identificate in zona de studiu ;

-  constructorul trebuie sa se asigure ca turbinele amplasate nu vor turbinele amplasate nu vor oferi condiţii propice pentru cuibăritul speciilor;

- infrastructura/reţeaua electrica se recomanda a fi subterana pentru a evita electrocutarea pasarilor;

- vopsirea in culori vizibile a palelor turbinei;

 

Informarea si participarea publicului :

 Anunţurile privind depunerea solicitării  au apărut in ediţiile ziarului Monitorul de Vrancea din datele:  30.12.2014 si 05.01.2015.   

Anunţul privind încadrarea solicitării in procedura de evaluare de mediu a apărut in ediţia ziarului Monitorul de Vrancea din data de: 30.06.2015.

Anunţurile privind organizarea dezbaterii publice au apărut in ediţiile ziarului Monitorul de Vrancea din datele de:  25, 26.07.2015 si 28.07.2015.

Pana la data luării prezentei decizii nu au fost înregistrate opinii/observaţii din partea publicului.

    

Procedura administrativă şi contencios administrativ

 

         Decizia de emitere a avizului de mediu poate face obiectul unei acţiuni în justiţie conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Procedura administrativa prealabila este gratuita .

 

         Prezenta decizie se referă la emiterea în conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004 a avizului de mediu pentru “ PUZ – Construire parc eolian – comuna Vulturu  ”.

          După obţinerea AVIZULUI DE MEDIU, titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare, dar numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

         Decizia privind emiterea Avizului de Mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

          Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor revine autorului acestora, conform art. 21 din O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

 


anunt decizia etapei de incadrare - SC GAZMIR IASI SRL

 

               A.P.M. Vrancea  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare   in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (fara evaluare adecvata si evaluare a impactului asupra factorilor de mediu),  pentru proiectul  ,, Alimentare cu gaze naturale - Extindere  retele gaze naturale oras Panciu – Beneficiar:  A.T.O Panciu”,  propus a fi  amplasat in orasul Panciu, str. Rascoala, Nicolae Titulescu, George Enescu si Maior Tulea, judetul Vrancea  ”

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr.2,  în zilele de luni- joi 8-16, vineri -8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvn.anpm.ro  

           Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ        

Afisat in data de: 18.09.2015

 

 


Proiectul Deciziei Etapei de Incadrare - SC GAZMIR IASI SRL

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect)

                                                          Nr.  7921/ 17.09.2015

                          Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre                     S.C. GAZMIR IASI S.R.L., inregistrata la APM Vrancea cu nr. 7740/03.09.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 17.09.2015, ca proiectul de investitii :  ,, Alimentare cu gaze naturale - Extindere  retele gaze naturale oras Panciu – Beneficiar:  A.T.O Panciu,  propus a fi  amplasat in orasul Panciu, str. Rascoala, Nicolae Titulescu, George Enescu si Maior Tulea, judetul Vrancea  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

 

                         Justificarea prezentei decizii :

 

               Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

 

a) Proiectul se incadreaza in prevederile H.G.  nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 13(a);

 

           b) Caracteristicile proiectului

 

 1. Descrierea proiectului - Prin implementarea acestui proiect se va asigura alimentarea cu gaze naturale a  consumatorilor casnici si noncasnici amplasati pe strazile str. Rascoala, Nicolae Titulescu, George Enescu si Maior Tulea si se va  extinde reteaua de distributie gaze naturale a orasului Panciu cu inca cca 3 km in cartierele:

 -   Crucea de Sus, strazile Nicolae Titulescu si  George Enescu  L= 1,26km , conducte din PE 100, SDR 11, DN:63mm;

 -    Neicu, strada Rascoala  L= 0,7km, conducta din PE 100, SDR 11, DN:160mm;

 -    Dumbrava, strada Maior Tulea L= 0,95km, conducta din PE 100, SDR 11, DN: 63mm.

  La aceste extinderi se vor putea racorda direct un numar de 180 de imobile si foarte important, se vor crea conditiile pentru ramificarea retelei si pe alte strazi.

  Conductele se vor amplasa pe domeniul public partial pe trotuare, zone verzi si suprafete carosabile.

Bransamentele vor fi de tip ingropat si se vor executa din teava PEHD PE100 SDR11 cu Dn.50-32mm si lungimi de 5-15m. Pentru ieşirea din pământ se va utiliza un cap de branşament fără anod de protecţie – agrementat tehnic, care este alcatuit din: teavă PE 100 SDR 11, Dn50- 32 mm si piesă de etanşare la capătul din pământ –etanşare între ţeava de protecţie şi ţeava PE.

            Branşamentul din PE nu se izolează. Spaţiul interior dintre ţeava metalică protectoare şi ţeavă din PE este protejat la extremităţi printr-un sistem de etanşare format din două inele de ghidare etanşare suplimentar cu mastic siliconic.

            Ţeava de protecţie  este tratată anticorosiv la interior şi la exterior COROSTOP şi doar la exterior cu vopsea galbenă. Aceste etanşări şi protecţii anticorozive se realizează de către producătorul capului de branşament neanodic.

            Branşamentul se cuplează la reţeaua de distribuţie printr-un teu de bransament PE 100 SDR 11 Dn160-63/50-32 mm.

 Posturile de reglare masurare se vor amplsa la limita de proprietate.

    In cartierul Neicu conducta se va  cupla la conducta existena ,DN180, pe strada Rascoala, in zona Scolii generale, in cartierul Crucea de Sus conductele se vor racorda: la conducta existenta, DN:63mm, pe str. Nicolae Titulescu in zona Bisericii si la conducata existenta, DN:180, pe strada Dumbrava, si la conducta DN:63mm existenta pe strada George Enescu iar in cartierul Dumbrava conducta se va racorda la conducta existenta, DN:110mm, pe strada Independentei.  Conductele se vor monta ingropat,  asigurandu-se pe toata lungimea, adancimea minima de pozare de 90cm, masurata de la suprafata solului si pina la generatoarea superioara. Lăţimea şanţului va fi de 0,40-0,60m.

              Proiectarea si executia se vor face in conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale  /2008.

              Categoriile de lucrari ce se vor executa sunt :

 • sapatura mecanica si manuala ;
 • compactare a umpluturii de pamant cu maiul mecanic;
 • sudura prin electrofuziune a materialului tubular;
 • turnare beton si asfalt;
 • transport materiale;
 • refacere zone verzi.

            Durata de executie a lucrarilor va fi de 60 zile lucratoare.

 Suprafata de teren pe care se va actiona este de cca 1350 mp, suprafata care va fi refacuta in totalitate la starea initiala ( zona verde, cai de acces, etc).  La alegerea traseului, de amplasare a conductei, se va evita in totalitate intersectarea cu plante de tip arbori, arbusti. Intersectiile cu alte retele de utilitati ( energie electrica, telefonie, apa potabila si canalizare) se vor realiza prin tuburi de protectie. La toate clădirile amplasate în localităţi în care există reţele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi prin planşeele subsolurilor clădirilor. Este interzisă racordarea la SD a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute mai sus.

Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale se asigură ventilarea naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora, între încăperile din subsol, precum şi prin legarea subsolului clădirilor la canale de ventilare naturală, special destinate acestui scop, în afara ventilaţiilor naturale prevăzute pentru anexele apartamentelor sau clădirilor.

Înainte de punerea în funcţiune reteaua si bransamentele se vor supune la următoarele încercări: à Rezistenţă – 4 bari timp de o oră,

 à Etanşeitate – 2 bari timp de 24 de ore.

 

Verificarea se va face cu aer.

Pentru efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate se vor utiliza  aparate de măsurare cu înregistrare continuă a presiunii şi temperaturii. 

            Posturile de reglare, de reglare-măsurare şi de măsurare se montează în firide sau direct pe instalaţia de utilizare.

            Posturile de reglare sunt delimitate prin robinete de închidere amplasate la intrarea, respectiv la ieşirea din post, şi aceste robinete fac parte din componenţa postului de reglare sau reglare-măsurare, conf. art. 7.3 din NTPEE/2008.

            Dimensionarea şi echiparea postului de reglare sau reglare-măsurare se face ţinând seama de următorii parametri: debit, presiune, temperatură, de domeniul de variaţie a acestor parametri şi de calitatea gazelor naturale.

            Proiectarea posturilor de reglare sau reglare-măsurare se face astfel încât să rezulte o grupare cât mai compactă, avându-se în vedere şi accesul la echipamentele şi dispozitivele componente.

             Reglarea presiunii se face, în funcţie de mărimea debitului, cu regulatoare cu acţionare indirectă sau cu regulatoare cu acţionare directă, alegerea acestora făcându-se conform specificaţiilor tehnice date de producător (funcţie de debitul nominal al regulatoarelor Qn). La alegerea mărimii regulatoarelor se pot utiliza următoarele relaţii de calcul:

Qn = (1,1…1,2)xQt – pentru regulatoarele cu acţionare indirectă;

Qn = 1,45xQt – pentru regulatoarele cu acţionare directă,

unde Qt reprezintă debitul nominal total al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi deservite.

         La conducta extinsa, se vor putea  racorda toate persoanele fizice si juridice existente , existand posibilitatea in viitor  sa se racordeze  si  imobilele ce se vor construi, zona avand mari perspective de dezvoltare.

          2) Cumularea cu alte proiecte - nu este cazul.

          3) Utilizarea resurselor naturale - nu este cazul.

 

          4) Productia de deseuri:  -  Gospodarirea deseurilor generate de amplasament

 

            Pamantul in exces si moluzul cca 200 mc , se vor transporta pe amplasamente puse la dispozitie de autoritatea publica locala respectiv Primaria orasului Panciu.

            Resturile de materiale utilizate in montarea conductei vor fi colectate de executant si predate de acesta operatorului serviciului de salubrizare ce isi desfasoara activitatea pe raza orasului Panciu

           In executarea lucrarilor nu sunt utilizate substante si preparate chimice periculoase.

 

         5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort  -  Pe toata durata de executie se vor respecta cerintele acordului de mediu.  

       6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate -               Titularul de proiect va lua masurile necesare,  in vederea prevenirii accidentelor. Amplasamentul investiei se afla  in apropierea punctului de lucru Odobesti al executantului, in cest caz nefiind necesare lucrari deosebite pentru organizarea de santier.

c) Localizarea proiectului:

 

          1) Utilizarea existenta a terenului: proiectul propus este in intravilanul orasului Panciu  si apartine domeniului public administrat de Primaria orasului Panciu, conform Certificatului de Urbanism nr. 178/28.08.2015.                                                                                        

            

         2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora - nu este cazul.

 

        3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

              a)   Zonele umede – nu este cazul;

              b)   Zonele costiere – nu este cazul;

              c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

              d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul.

              e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate - nu este cazul;

              f)  Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a-III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica –

- nu este cazul;

                g) Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;

              h)  Ariile dens populate - nu este cazul;

               i)  Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

 

 

       d) Caracteristicile impactului potential:

 

1) Extinderea impactului - aria geografica si numarul persoanelor afectate - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului - in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4) Probabilitatea impactului - nesemnificativ.

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului - In perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

   

 

               Conditiile de realizare a proiectului:

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, a avizelor de specialitate  si a indicatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 178/ 27.08.2015;  eliberat de Primaria orasului Panciu, judetul Vrancea.
 • Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.
 • Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.
 • Nu se vor face depozite de materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titular.
 • Proiectul se va realiza cu respectarea distantelor minime admise fata de cladirile si retelele existente in zona. La intersectia cu alte retele subterane se vor folosi tuburi de protectie.
 • Suprafetele afectate se vor aduce la starea initiala cu o societate specializata in lucrari de drumuri.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie  astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.  
 • In cazul in care lucrarile propuse afecteaza retelele de utilitati amplasate in zona de siguranta a drumului (apa, canal, cablu TV) se va obtine in prealabil acordul detinatorilor retelelor respective.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin.(3) din H.G.  nr. 445/2009.

 

 • Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

*  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 modificata si completata cu O.U.G. nr.164/2008 (M.O. 1196/30.12.2005 si M.O. 586/  06.07.2006);

STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

 

               Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 


anunt decizia etapei de incadrare - COMUNA SIHLEA

    APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:

 - continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata. pentru proiectul              ,, Modernizare drumuri exploatare comuna Sihlea, judetul Vrancea ’’, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Sihlea, jud. Vrancea, titular COMUNA SIHLEA.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

      Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 26.09.2015.


Proiectul Deciziei etapei de incadrare - COMUNA SIHLEA

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 18.09.2015

 

                  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SIHLEA cu sediul in com. Sihlea, jud. Vrancea, inregistrata la nr. 7183 / 17.08.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 17.09.2015, ca proiectul: ,,  Modernizare drumuri exploatare comuna Sihlea, judetul Vrancea , propus a fi amplasat in extravilanul comunei Sihlea, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

        Justificarea prezentei decizii:         

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a). Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13.a. (Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

 

 

     b). Caracteristicele proiectului :

1. Marimea proiectului:

 

         Traseele drumurilor de exploatare sunt proiectate pe traseele drumurilor existente si nu sunt afectate suprafete de teren din proprietatea privata sau de stat, avand o lungime totala de 5650 m.

         Drumurile propuse spre modernizare se prezinta stfel:

Drumul A – are o lungime totala de 3050 m si latimea partii carosabile de 2,75 m;

Drumul F – are o lungime totala de 2600 m si latimea partii carosabile de 2,75 m.

         Structura constructiva propusa si verificata prin calcul de dimensionare a sistemului rutier, consta intr-un complex rutier cu urmatoarea alcatuire:

     - fundatie din balast 25 cm grosime;

     - strat din piatra sparta amestec optimal de 12 cm grosime;

     - strat de legatura de 4 cm grosime;

     - strat de legatura de 3 cm grosime.

       Pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice de pe zona drumului, se realizeaza rigole neprotejate de o parte sau de alta a drumului, continuitatea scurgerii apelor fiind asigurata prin intermediul podetelor.

          

        2. Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier şi a bazelor de producţie vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

    

c). Localizarea proiectului: Traseele supuse modernizarii se desfasoara in extravilanul comunei Sihlea.

1. Utilizarea existenta a terenului : drum de interes local ( drumuri de exploatare ).

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu s-au identificat resurse naturale.

3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu este cazul.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu e cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

1.Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.

2.Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.

3.Marimea si complexitatea impactului : Nu este cazul.

4.Probabilitatea impactului : Impact redus.

5.Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic).

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

Conditii generale :

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 164 / 12.08.2015, eliberat de Consiliul Judetean Vrancea.
 • Se vor realiza rigole de colectare a apelor pluviale.
 • Sistemul de scurgere a apelor va fi proiectat si va fi intretinut astfel incat sa protejeze drumul si terenurile adiacente (curatire si decolmatare santuri si rigole existente; curatire si decolmatare podete;  santuri si rigole noi).
 • In cazul zonelor umede si zonelor din apropierea cursurilor de apa se vor executa lucrari specifice pentru evitarea baltirilor.
 • Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii ( acestea se vor reliza numai prin unitati de specialitate autorizate).
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in sau in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Execuţia lucrărilor de terasamente se va face cu respectarea operaţiunilor de separare a stratului vegetal (unde este cazul) de restul terasamentelor, spre a fi refolosit la redarea terenului ocupat temporar la starea iniţiala de calitate.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate.
 • Organizarea de şantier va dispune de o toaleta ecologica. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma autorizata.
 • La parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Materialele fine ( pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
 • Se va anunta APM Vrancea in situatia in care apar elemente noi, neprevazute in documentatia tehnica initiala.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor de investitii.
 • Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

 

 

       Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei:

 

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.
 • Lucrarile propuse in proiect vor respecta  prevederile proiectului tehnic si a avizelor de specialitate, mentionate in certificatul de urbanism nr. 164 / 12.08.2015.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.
 • Organizările de şantier vor fi dotate cu sisteme de preluare a apei uzate.
 • Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului.
 • Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de construcţie se vor colecta şi epura în decantoare înainte de descărcare.
 • Se vor respecta normele de protecţie sanitara a surselor de alimentare cu apa subterana sau de suprafaţa.
 • Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.
 • Evitarea dispersării unei organizări de şantier pe mai multe amplasamente şi utilizarea unor echipamente moderne, care conduc la reducerea emisiilor in aer.
 • Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei.
 • Evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizarea de şantier, gropi de împrumut, depozite temporare sau definitive de terasamente şi materiale de construcţii.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Stratul de sol fertil decopertat va fi depozitat in conditii corespunzatoare in vederea utilizarii lui pentru imbunatatirea calitatii unor terenuri degradate sau    la refacerea unor zone afectate, numai dupa obtinerea acceptului autoritatilor de  specialitate.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona.      
 • Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • La realizarea lucrarilor de constructie – montaj ale investitiei se vor evita zonele care afecteaza elementele peisagistice, urmand ca la finalizarea lucrarilor zonele afectate sa fie aduse la starea initiala.
 • Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea celor care realizeaza lucrarile.
 • Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.
 • Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, feroase si neferoase, hartie si carton, plastic, PET, etc ) vor fi colectate / stocate temporar pe tipuri, in functie de sortimente, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.
 • Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate/stocate temporar in pubele si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.
 • Locurile de parcare se vor realiza in sistem impermeabil.
 • Se va asigura nivelul de zgomot conform legislatiei in vigoare.
 •   Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


Anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - titular - SC PIF & LMS COMPANY SRL

               APM Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Rachitosu 2, com. Garoafa, r. Putnapropus a fi amplasat in com. Garoafa, r. Putna, albie minora,  jud. Vrancea, titular SC PIF & LMS COMPANY  SRL, din Focsani, str. Viilor,  nr.6, jud. Vrancea.

             Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea  si la sediul SC  PIF &LMS COMPANY  SRL , din Focsani, str. Viilor, nr.6, jud. Vrancea, in zilele de luni – joi , intre orele 8,00 – 16,00 si vineri 8-14.

            Observaţiile publicului se primesc in scris si sub semnătura si cu date de identificare , zilnic la sediul APM Vrancea.

                                                                                                                     Afisat la data: 11.09.2015

 


Anunt public - Decizie emitere autorizatie de mediu - PRIMARIA MILCOVUL - Sistemul de alimentare cu apa

            

              APM Vrancea  anunta publicul interest asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei de mediu  pentru :  PRIMARIA  MILCOVUL , in vederea desfasurarii activitatii la obiectivul : Sistemul de alimentare cu apa”  ( cod CAEN rev.  2 : 3600 , rev. 1 : 4100 ) ,

                     - la punctul de lucru  din  com. Milcovul , jud. Vrancea ,

              Motivul care a stat la baza deciziei a fost urmatorul :

 • activitatea desfasurata este conforma cu reglementarile de mediu in vigoare ,

              Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a activitatii desfasurate  de titular pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focsani , str. D. Golescu nr. 2 , jud. Vrancea , in zilele de  luni până joi, între orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri  intre orele 8,00 – 14,00 ,

              Observatiile / contestatiile publicului  se primesc zilnic la sediul APM Vrancea , in termen de  30  de  zile  lucratoare de la data afisarii anuntului .

 

                                                                                                            Data afisarii anuntului :

                                                                                                                      11.09.2015

 


Anunt public - Decizie emitere autorizatie de mediu - CALUGAROIU IONEL – I.I.

 

            APM Vrancea  anunta publicul interest asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei de mediu  pentru :  CALUGAROIU  IONEL – I.I. , in vederea desfasurarii activitatii la obiectivul : Atelier tamplarie si debitare lemn”  ( cod CAEN rev.  2 : 1610 , 1623 , rev. 1 : 2010 , 2030 ) ,

                     - la punctul de lucru  din  com. Vizantea Livezi , sat Vizantea Manastireasca, jud. Vrancea ,

              Motivul care a stat la baza deciziei a fost urmatorul :

 • activitatea desfasurata este conforma cu reglementarile de mediu in vigoare ,

              Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a activitatii desfasurate  de titular pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focsani , str. D. Golescu nr. 2 , jud. Vrancea , in zilele de  luni până joi, între orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri  intre orele 8,00 – 14,00 ,

              Observatiile / contestatiile publicului  se primesc zilnic la sediul APM Vrancea , in termen de  15  zile  lucratoare de la data afisarii anuntului .

 

 

 

                                                                                                            Data afisarii anuntului :

                                                                                                                      10.09.2015

anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - SC GAZMIR IASI SRL

               APM Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere retele distributie gaze naturale oras Panciu, str. Rascoala, George Enescu, Maior Tulea, Nicolae Titulescu  propus a fi amplasat  in oras Panciu, jud. Vrancea, titular SC GAZMIR IASI SRL- prin Operator gaze Panciu, jud. Vrancea.

             Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea si la sediul din com. Jitia, in zilele de luni – joi , intre orele 8,00 – 16,00 si vineri 8-14.

Observaţiile publicului se primesc in scris si sub semnătura si cu date de identificare , zilnic la sediul APM Vrancea.

                                                                                                         Afisat la data: 09.09.2015

 

 

 


Anunt depunere soliciotare emitere acord de mediu - titular : SC NEC PROD PREST SRL

             APM Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru proiectul : „Construire pensiune agroturistica „HORGESTI” si dotari complementare ” propus a se amplasa in com. Vizantea Livezi - extravilan, jud. Vrancea , avand ca titular : SC NEC PROD PREST SRL,

               Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea si la sediul titularului de proiect  din  Focsani , str. Unirea Principatelor nr. 21 , jud. Vrancea,  in zilele de luni - joi intre orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00 – 14,00.

                Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

                                                                         Data afisarii anuntului pe site  7.09.2015

 


Anunt Decizia etapei de incadrare - SC

APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare 

 - continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata. pentru proiectul  ,, Schimbare destinatie din grajd in sectie taiere si rindeluire lemn ’’, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Odobesti, Sos. Vrancei, km 3, T 109, P 2913, jud. Vrancea, titular S.C. NAZWOOD ACTIV S.R.L.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

 

      Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 11.09.2015.

 


Proiectul Deciziei Etapei de Incadrare -

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

 

Afisat in data de 03.09.2015

 

                  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. NAZWOOD ACTIV S.R.L., cu sediul in com. Siminoc, str. Murfatlar, nr. 2, Hala 7, camera nr. 1, jud. Constanta, inregistrata la nr. 3009 / 02.04.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 03.09.2015, ca proiectul: ,,Schimbare destinatie din grajd in sectie taiere si rindeluire lemn ”, propus a fi amplasat in Odobesti, Sos. Vrancei, km 3, T 109, P 2913, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

        Justificarea prezentei decizii:         

 

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a). Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10.lit. a. (Proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale ).

 

 

     b). Caracteristicele proiectului :

 

 1. Marimea proiectului:  

 

         Clădirea sectiei de taiere si rindeluire lemn are un regim de înălţime pe parter inaltat

         Pentru buna funcţionare a sectiei de taiere si rindeluire lemn, regimul de înălţime parter inaltat clădirea va avea ca funcţiuni spaţii de productie, depozitare si desfacere , spatii pentru birouri, vestiare, grupuri sanitare.

        Construcţia va avea compartimente separate specifice zonei de acces personal si a  spaţiului de producţie:

       - spatiu receptie si facturare materie prima                    =   165,60 m.p.

       - hol + birouri si grup sanitar                                          =     87,75 m.p.

       - centrala termica si magazie lemne                                =     20,15 m.p.

       - sectie taiere si rindeluire lemn                                      =   705,60 m.p.

       - magazie scule                                                               =     10,55 m.p.

       - atelier mecanic                                                             =     21,75 m.p.

       - vestiar personal lucrator                                                           =     13,90 m.p.

       - grup sanitar personal                                                    =       7,45 m.p.

 

De aemenea, in apropierea sectiei de taiere si rindeluire lemn se va amenaja un spatiu pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul tehnologic, spatiu ce va fi protejat de o copertina.

            Materia prima a procesului tehnologic analizat este lemnul ( busteni din rasinoase si foioase), produsul finit va fi lemn cherestea rindeluit.

            Apele din precipitaţii de pe acoperiş ce se vor colecta prin jghiaburi, burlane, precum si cele de pe platformele betonate şi se vor colecta prin rigole la şantul stradal al drumului proiectat, la canalizarea existentă, sau spre zone verzi unde se vor infiltra natural in teren.

            Încălzirea spatiilor se face cu o centrala termica cu combustibil solid ( lemne ), centrala va fi prevazuta cu o magazie cu lemne.

           Alimentarea cu energie electrica se va face prin racordare la reţeaua existenta in zona.

 

        2. Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: Deşeurile rezultate vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

     

        c). Localizarea proiectului : lucrările propuse prin prezenta documentaţie se vor realiza in extravilanul orasului Odobesti, Sos. Vrancei, km 3, T 109, P 2913, jud. Vrancea

 

1. Utilizarea existenta a terenului : zona unitati de productie industriala si agrozootehnica.

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : Nu e cazul.

3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu e cazul.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu este cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.

Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.

Marimea si complexitatea impactului : in perioada de executie a proiectului, impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta toate masurile privind protectia factorilor de mediu.

Probabilitatea impactului : Impact redus.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic).

 

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

Conditii generale :

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului prezentat, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 52 / 24.03.2015, eliberat de Primaria Orasului Odobesti.
 • Prezentul act nu exonereaza titularul de proiect de obligatia obtinerii avizelor mentionate in certificatul de urbanism.
 • Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor si funcţionarii obiectivului se vor lua toate  masurile si se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii apelor si prevenirea poluării accidentale ale apelor subterane si de suprafaţa.
 • La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.

 

Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei:

     -  Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare si a avizelor de specialitate mentionate in certificatul de Urbanism nr. 52 / 24.03.2015, eliberat de Primaria Orasului Odobesti.

    -  Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.

     -  Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale.

     -  Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.

     -   Deseurile  reciclabile rezultate pe perioada lucrarilor de constructii  vor fi colectate  / stocate temporar, selectiv in recipienti speciali, in vederea valorificarii prin unitati de specialitate, autorizate  (cu respectarea in permanenta a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ).

      -  Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate / stocate temporar in pubele si eliminate prin firme de salubritate autorizate. 

      -  Interzicerea tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii la mijloacele de transport si utilaje din dotare in incinta obiectivului ( acestea se vor executa prin unitati de specialitate autorizate ).  

      - Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neautorizate .

     -  Pentru imisiile si emisiile de poluanti in aer se va tine cont de prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator.

     -  Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar .

     -  Surplusul de pamant rezultat din excavatie va fi folosit  la refacerea unor zone degradate.

    -   Nivelul de zgomot se va încadra in limitele prevederilor OMS 119 / 2014.

    -   Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut .

   -  Prezentul act administrativ nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

   - Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

   -  Prezenta decizie este valabila pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

   - Titularul proiectului sau al activităţii are obligatia de a notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei de incadrare , iar APM Vrancea va aplica corespunzator in aceasta situatie prevederile art. 22 , alin. 3 din HG nr. 445 / 2009.

  - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

 -   La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

          Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile HG nr. 445/ 2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

       La punerea in functiune se va solicita si obtine autorizatia de mediu conform Ordinului MMDD 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.


Anunt Decizia etapei de incadrare - COMUNA COTESTI

    APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:

     - continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata. pentru proiectul  ,, Modernizare drumuri de exploatare comuna Cotesti, judetul Vrancea, prin programul FEADR – masura 125 ’’, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Cotesti, jud. Vrancea, titular COMUNA COTESTI.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

      Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 11.09.2015.


Proiectul Deciziei Etapei de Incadrare - COMUNA COTESTI

       PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

 

Afisat in data de 03.09.2015

 

                  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA COTESTI cu sediul in com. Cotesti, jud. Vrancea, inregistrata la nr. 7451 / 26.08.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 03.09.2015, ca proiectul: ,,  Modernizare drumuri de exploatare comuna Cotesti, judetul Vrancea prin programul FEADR – masura 1.2.5 , propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Cotesti, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

 

        Justificarea prezentei decizii:         

 

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a). Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13.a. (Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).

 

 

     b). Caracteristicele proiectului :

1. Marimea proiectului:

 

           Drumurile de exploatare agricolă asigură legătura dintre masivele de terenuri agricole, deplasarea spre centrele de producţie şi unităţile prestatoare de servicii şi acced în reţeaua drumurilor comunale şi judeţene.

         Traseele drumurilor de exploatare sunt proiectate pe traseele drumurilor existente şi nu sunt afectate suprafeţe de teren din proprietate privată sau de stat, având o lungime totală de 6120,00 m.

            Drumul A – are o lungime totală de 1760,00 m şi lăţimea părţii carosabile de 4,00 m

Drumul B –  are o lungime totală de 4360,00 m şi lăţimea părţii carosabile de 5,50 m

   Structura constructivă propusă şi verificată prin calculul de dimensionare a sistemului rutier, constă într-un complex rutier cu următoarea alcătuire:

 1. Sector de drum din balast (drum A km 0+000 – km 0+830 şi  km 1+380 – km 1+760):
  • completare fundaţie cu 15 cm balast
  • 20 cm piatră spartă amestec optimal
  • strat de mixtură asfaltică AB2 6 cm grosime
  • amorsare strat suport
  • strat uzură din beton asfaltic BA16 4 cm grosime
 2. Sector de drum asfaltat (drumul A km 0+830 – km 1+380 şi drumul B):
  • reparaţii strat suport (plombări)
  • mixtură asfaltică AB2 6 cm grosime (4+2)
  • strat de uzură din beton asfaltic BA16 4 cm grosime.

       Pe sectoarele de drum cu asfaltul degradat ce necesită lucrări de plombare, după executarea lucrărilor de reparaţii, mixtura asfaltică se va aşterne în grosime de 6 cm (strat de bază 4+2 cm reprofilare), după care se va aşterne stratul de uzură.

        2. Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier şi a bazelor de producţie vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

    

c). Localizarea proiectului: Traseul supus reabilitarii si modernizarii se desfasoara pe teritoriul administrativ intravilan si extravilan al comunei Cotesti.

1. Utilizarea existenta a terenului : drum de interes local ( drumuri de exploatare ).

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu s-au identificat resurse naturale.

3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu este cazul.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu e cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

1.Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.

2.Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.

3.Marimea si complexitatea impactului : Nu este cazul.

4.Probabilitatea impactului : Impact redus.

5.Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic).

 

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

Conditii generale :

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 159 / 06.08.2015, eliberat de Consiliul Judetean Vrancea.
 • Se vor realiza rigole de colectare a apelor pluviale.
 • Sistemul de scurgere a apelor va fi proiectat si va fi intretinut astfel incat sa protejeze drumul si terenurile adiacente (curatire si decolmatare santuri si rigole existente; curatire si decolmatare podete;  santuri si rigole noi).
 • In cazul zonelor umede si zonelor din apropierea cursurilor de apa se vor executa lucrari specifice pentru evitarea baltirilor.
 • Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii ( acestea se vor reliza numai prin unitati de specialitate autorizate).
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in sau in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Execuţia lucrărilor de terasamente se va face cu respectarea operaţiunilor de separare a stratului vegetal (unde este cazul) de restul terasamentelor, spre a fi refolosit la redarea terenului ocupat temporar la starea iniţiala de calitate.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate.
 • Organizarea de şantier va dispune de o toaleta ecologica. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma autorizata.
 • La parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Materialele fine ( pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.
 • Se va anunta APM Vrancea in situatia in care apar elemente noi, neprevazute in documentatia tehnica initiala.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor de investitii.
 • Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

 

 

       Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei:

 

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.
 • Lucrarile propuse in proiect vor respecta  prevederile proiectului tehnic si a avizelor de specialitate, mentionate in certificatul de urbanism nr. 159 / 06.08.2015.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.
 • Organizările de şantier vor fi dotate cu sisteme de preluare a apei uzate.
 • Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului.
 • Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de construcţie se vor colecta şi epura în decantoare înainte de descărcare.
 • Se vor respecta normele de protecţie sanitara a surselor de alimentare cu apa subterana sau de suprafaţa.
 • Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.
 • Evitarea dispersării unei organizări de şantier pe mai multe amplasamente şi utilizarea unor echipamente moderne, care conduc la reducerea emisiilor in aer.
 • Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei.
 • Evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizarea de şantier, gropi de împrumut, depozite temporare sau definitive de terasamente şi materiale de construcţii.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Stratul de sol fertil decopertat va fi depozitat in conditii corespunzatoare in vederea utilizarii lui pentru imbunatatirea calitatii unor terenuri degradate sau    la refacerea unor zone afectate, numai dupa obtinerea acceptului autoritatilor de  specialitate.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona.      
 • Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • La realizarea lucrarilor de constructie – montaj ale investitiei se vor evita zonele care afecteaza elementele peisagistice, urmand ca la finalizarea lucrarilor zonele afectate sa fie aduse la starea initiala.
 • Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea celor care realizeaza lucrarile.
 • Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.
 • Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, feroase si neferoase, hartie si carton, plastic, PET, etc ) vor fi colectate / stocate temporar pe tipuri, in functie de sortimente, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.
 • Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate/stocate temporar in pubele si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.
 • Locurile de parcare se vor realiza in sistem impermeabil.
 • Se va asigura nivelul de zgomot conform legislatiei in vigoare.

 

           Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


Convocator CAT 20.08. 2015

 SOLICITARI AVIZE DE MEDIU

 1. SC REGAL VIN  SRL  SI CARABA ION – P.U.Z. – Construire sectie vinificatie si sectie imbuteliat vin – comuna Bolotesti, satul Gagesti, T. 38, P. 2502 A,  judetul Vrancea – etapa de incadrare.
 2. SC RESTAURANT CASA ALBA – P.U.Z.  – Refacere si modernizare spatiu comercial tip restaurant din Adjud, str. Republicii, nr. 19-38, judetul Vrancea – analiza solicitarii

 

SOLICITARI ACORDURI DE MEDIU

 1. ZANFIR SNC – Desfiintare constructii existente (locuinta si anexe) si construire magazin universal parter – municipiul Focsani, str. Vrancei, nr. 4, judetul Vrancea -  etapa de incadrare.

 

      SOLICITARI AUTORIZATII DE MEDIU

 1. SC CHEILE TISITEI SRL – Amenajare pensiune agro-turistica (in cladire existenta) – comuna Tulnici, satul Lepsa,  T. 103, P. 4669%Cc, 4669%A, judetul Vrancea – analiza solicitarii.
 2. SC LINESAN TELECOM SRL – Alimentatie publica in cladirea P + 1 – zona de agrement – Plaja Putna - comuna Vinatori, satul Vinatori, judetul Vrancea.
 3. S.C. MIKOFATIH SRL – Comert si depozitare anvelope noi si II-nd hand – Adjud, , str. Republicii,  nr. 2 E, judetul Vrancea – analiza solicitarii.
 4. de mediu  nr. 269 din 25.10..2012 – UP VI Milcovel, u.a. 50, si UP V Petreanu, u.a. 10B, ua 95F si ua 97 D - emise de O. S. Focsani
 5. S.C. DONBURS   SRL  - Exploatare forestiera,  judetul  Vrancea, revizuire autorizatie de mediu nr. 236 din 06.12.2011  – UP I Spulber, u.a. 15A si UP I Barsesti, u.a. 41B – administrate de O.S.

     Zabala Nereju

 1. S.C.  A.L.T.  FORLEMN    SRL  - Exploatare forestiera,  judetul  Vrancea, revizuire autorizatie de mediu nr. 150 din 31.05.2012 – UP IX Vrincioaia, ua 33% - emisa de O.S. Naruja.
 2. S.C.  MIHAI IMPEX SRL – Exploatare forestiera – judetul Vrancea – solicitare emitere autorizatie de mediu – UP II Vulcaneasa, ua.82 – emisa de O.S. Focsani.

Convocator CAT 20.08.2015


Decizia etapei de incadrare - PROIECT - Titular GHEORGHE AUREL si MARICICA

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 14.08.2015

 

                  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de GHEORGHE AUREL si MARICICA, cu domiciliul in com. Vulturu, sat Hingulesti, inregistrata la nr. 5780 / 02.07.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 13.08.2015, ca proiectul: ,, Construire atelier pentru prelucrarea lemnului ”, propus a fi amplasat in com. Vulturu, sat Hingulesti, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

        Justificarea prezentei decizii:         

 

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a). Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10.lit. b. (Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto).

 

 

     b). Caracteristicele proiectului :

 

 1. Marimea proiectului:  

 

       Obiectivul construirii spatiului de productie este acela de a realiza tamplarie din lemn si la cerere si alte produse care au ca materie prima lemnul.

Constructia va functiona ca punct de lucru si cuprinde un spatiu cu destinatia atelier de tamplarie necesar prelucrarii lemnului.

Activitatea ce se va desfasura in cadrul atelierului este de realizarea din materialele prime de lemn, produse finite fereste si usi , garduri din lemn, mese scaune de gradina, elemente ornamentale de gradina, etc,  pentru comercializare.

         Constructia in care se va desfasura activitatea va avea o suprafata construita de 219,45 mp fiind compusa din:

 • PARTER :
  1. Atelier                                        173,80 mp
  2. Birou                                                 6,25 mp
  3. Vestiar                                            12,05 mp                                                            
  4. Dus                                                3,08 mp                         
  5. Grup sanitar                                  5,50 mp

                                                              

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea  la reteaua existenta in zona.

Incalzirea se va face cu o centrala termica cu combustibil solid – lemn.

Alimentarea cu apa se va face din sursa proprie put forat.

Evacuarea apelor uzate se va realiza in bazin betonat vidanjabil.

 

        2. Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: Deşeurile rezultate vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

     

        c). Localizarea proiectului : lucrările propuse prin prezenta documentaţie se vor realize in com. Poiana Cristei, sat Mahriu, T 4, P 211, jud. Vrancea

 

1. Utilizarea existenta a terenului : zona de locuit si doatri complementare.

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : Nu e cazul.

3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu e cazul.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu este cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.

Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.

Marimea si complexitatea impactului : in perioada de executie a proiectului, impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta toate masurile privind protectia factorilor de mediu.

Probabilitatea impactului : Impact redus.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic).

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

Conditii generale :

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului prezentat, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 31 / 22.05.2015, eliberat de Primaria Comunei Vulturu.
 • Prezentul act nu exonereaza titularul de proiect de obligatia obtinerii avizelor mentionate in certificatul de urbanism.
 • Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor si funcţionarii obiectivului se vor lua toate  masurile si se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii apelor si prevenirea poluării accidentale ale apelor subterane si de suprafaţa.
 • La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.

 

Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei:

     -  Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare si a avizelor de specialitate mentionate in certificatul de Urbanism nr. 31 / 22.05.2015, eliberat de Primaria Comunei Vulturu.

    -  Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.

     -  Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale.

     -  Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.

     -   Deseurile  reciclabile rezultate pe perioada lucrarilor de constructii  vor fi colectate  / stocate temporar, selectiv in recipienti speciali, in vederea valorificarii prin unitati de specialitate, autorizate  (cu respectarea in permanenta a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ).

      -  Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate / stocate temporar in pubele si eliminate prin firme de salubritate autorizate. 

      -  Interzicerea tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii la mijloacele de transport si utilaje din dotare in incinta obiectivului ( acestea se vor executa prin unitati de specialitate autorizate ).  

      -  Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neautorizate .

     -  Pentru imisiile si emisiile de poluanti in aer se va tine cont de prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator.

     -  Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar .

     -  Surplusul de pamant rezultat din excavatie va fi folosit  la refacerea unor zone degradate.

    -   Nivelul de zgomot se va încadra in limitele prevederilor OMS 119 / 2014.

    -   Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut .

   -  Prezentul act administrativ nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

   - Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

   -  Prezenta decizie este valabila pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

   - Titularul proiectului sau al activităţii are obligatia de a notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei de incadrare , iar APM Vrancea va aplica corespunzator in aceasta situatie prevederile art. 22 , alin. 3 din HG nr. 445 / 2009.

  - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

 -   La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

          Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile HG nr. 445/ 2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

       La punerea in functiune se va solicita si obtine autorizatia de mediu conform Ordinului MMDD 1798/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.


Anunt - Decizia etapei de incadrare - titular S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. prin S.C. TOTAL PROJECT & DESIGN S.R.L.

          A.P.M. Vrancea  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:

-continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluării impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvată, pentru  proiectul  Amplasare statie de telefonie mobila”, propus a fi amplasat în com. Poiana Cristei, sat Mahriu, jud. Vrancea titular: S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.

           Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focşani str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, în zilele de  luni-joi, intre orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmvn.anpm.ro

           Publicul interesat  poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 22.08.2015.

 


Decizia etapei de incadrare - PROIECT - S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. prin S.C. TOTAL PROJECT & DESIGN S.R.L.

       PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

 

Afisat in data de 14.08.2015

 

                  Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. prin S.C. TOTAL PROJECT & DESIGN S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sectorul 1, str. Piata Charles de Gaulle, nr. 15, inregistrata la nr. 2618 / 20.03.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 13.08.2015, ca proiectul: ,, Amplasare statie de telefonie mobila ”, propus a fi amplasat in comuna Poiana Cristei, sat Mahriu, T 4, P 211, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

 

        Justificarea prezentei decizii:         

 

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a). Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10.lit. b. (Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto).

 

 

     b). Caracteristicele proiectului :

 

 1. Marimea proiectului:  

 

       Pe amplasamentul analizat se urmareste instalarea unui turn de tip Ramboll cu inaltimea de 41,3 m pe care se vor instala urmatoarele :

     - 1 antena RF de tip 80010518 RF A1/A2 , Az 1700 ,direct pe montantul turnului;

     - 2 antene RF de tip 80010518 RF B1/B2 , Az 2200 si RFC1/C2 Az. 3300, instalate pe

suport offset cu distantier H 500 mm;

    - 6 echipamente RRU instalate direct pe tevile fixare lateral ,ale scarii de acces pe turn;

    - 1 antena MW cu diametru de 1,2 m, Az 1770 link to 9600 Repertor Plesesti, pe un

suport simplu offset cu diam 114, L=1,5 m instalat la inaltimea de 18 m.

     Turnul va fi prevazut cu sistem de siguranta Cabloc si sisteme antiurcare pe scara si diagonalele de la baza primului tronson.

      La sol in incinta unei ingradiri de 7,6 x 11,6 m se va executa o platforma de beton 5 x 3 m si o dala de beton la scara.

 

 

    Pe platforma de beton se vor instala urmatoarele :

        - 2 x suport universal pentru echipamente outdoor

       - 2 x acoperis echipamente

       - 1 x suport tablouri electrice

       - Trasee pat cabluri metalice cu latimea de 100 si 300 mm

   Se va instala initial un minishelter 20 U in care se va instala un echipament BBU 3900 si un DCDU care se va alimenta dintr-o siguranta de 63 A din zona. Cele 8 RRU-uri se vor alimenta din 6 sigurante de 20 din DCDU.

    Se vor face impamantari pentru toate confectiile metalice, feeder-ii si echipamentele amplasate

pe site.Toate aceste impamantari se vor lega la instalatia de impamantare.

    Suportul de PMB si LDB va fi amplasat langa gard in functie de locul de bransare la reteaua

Electrica.

    Terenul se va sistematiza prin orizontaliere si prin crearea unr pante de scurgere a apei. Pantele

vor fi realizate astfel incat surgerea apei sa se faca dinspre interiorul site-ului spre exteriorul acestuia.

    Pentru scurgerea apei din site in bordura gardului se vor prevedea tevi de PVC . Acestea se vor

pozitiona la cota 0 a terenului.

    Se va amenaja un drum de acces la site cu latimea de 3 m .

    Lucrarile de constructie propuse in prezentul proiect:

   - lucrari de sistematizare a site-ului

   - turnarea fundatiei de turn

  - montarea turnului metalic:turnul este de constructie metalica zabrelita, avand in plan forma

triunghiulara cu latura de 4,05 m la baza si 1,50 m la varf , alcatuita din 7 tronsoane , prinse cu flanse, el avand o panta inclinata pe primele 6 tronsoane , iar ultimul tronson este drept.Lungimea unui tronson este de 5,90 m.

 

        2. Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: Deşeurile rezultate vor fi colectate în pubele  amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract.

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

     

        c). Localizarea proiectului : lucrările propuse prin prezenta documentaţie se vor realize in com. Poiana Cristei, sat Mahriu, T 4, P 211, jud. Vrancea

 

1. Utilizarea existenta a terenului : teren – faneata.

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : Nu e cazul.

3. Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : amplasamentul se suprapune partial Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica - ROSPA0141 Subcarpatii Vrancei.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu este cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.

Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.

Marimea si complexitatea impactului : in perioada de executie a proiectului, impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta toate masurile privind protectia factorilor de mediu.

Probabilitatea impactului : Impact redus.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic).

 

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

Conditii generale :

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului prezentat, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 1 / 10.02.2015, eliberat de Primaria Comunei Poiana Cristei.
 • Prezentul act nu exonereaza titularul de proiect de obligatia obtinerii avizelor mentionate in certificatul de urbanism.
 • Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor si funcţionarii obiectivului se vor lua toate  masurile si se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii apelor si prevenirea poluării accidentale ale apelor subterane si de suprafaţa.
 • La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.

 

 

Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei:

     -  Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare si a avizelor de specialitate mentionate in certificatul de Urbanism nr. 1 / 10.02.2015, eliberat de Primaria Comunei Poiana Cristei.

     -  Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor cat si prevenirea poluarilor accidentale.

     -  Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.

     -   Deseurile  reciclabile rezultate pe perioada lucrarilor de constructii  vor fi colectate  / stocate temporar, selectiv in recipienti speciali, in vederea valorificarii prin unitati de specialitate, autorizate  (cu respectarea in permanenta a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ).

      -  Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate / stocate temporar in pubele si eliminate prin firme de salubritate autorizate. 

      -  Interzicerea tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii la mijloacele de transport si utilaje din dotare in incinta obiectivului ( acestea se vor executa prin unitati de specialitate autorizate ).  

      -  Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neautorizate .

     -  Pentru imisiile si emisiile de poluanti in aer se va tine cont de prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator.

     -  Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar .

     -  Surplusul de pamant rezultat din excavatie va fi folosit  la refacerea unor zone degradate.

    -  Nivelul de zgomot se va încadra in limitele prevederilor OMS 119 / 2014.

    -  Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut .

   -  Prezentul act administrativ nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

   - Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

   -  Prezenta decizie este valabila pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

   - Titularul proiectului sau al activităţii are obligatia de a notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei de incadrare , iar APM Vrancea va aplica corespunzator in aceasta situatie prevederile art. 22 , alin. 3 din HG nr. 445 / 2009.

  - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

 - La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

              Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile HG nr. 445/ 2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 


DECIZIE privind etapa de incadrare - Titular : SC „SCHIMB 47” SRL

       Nr.                 din    14.08.2015                          

                                         DECIZIE  PRIVIND  ETAPA  DE  INCADRARE                                           

               pentru  P.U.Z. : „Atragere in intravilan si lotizare in vederea construirii unui cartier rezidential si dotari” ,  propus a fi amplasat in Focsani – extravilan , T 92 , P 486 - 486   jud. Vrancea

                     Ca urmare a cererii adresate de : SC „SCHIMB 47” SRL  cu sediul in Focsani , str. Birsei  nr. 17,  jud. Vrancea , înregistrata la APM Vrancea cu nr. 6901 / 5.08.2015 , in baza HG nr. 1000/ 2012 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia,cu modificarile ulterioare , a HG nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, APM Vrancea decide ca urmare a consultărilor desfăşurate in cadrul şedinţei Colectivului Special Constituit – APM Vrancea, din data de  13.08.2015 , etapa de încadrare, ca :

                     P.U.Z. : „Atragere in intravilan si lotizare in vederea construirii unui cartier rezidential si dotari” ,  propus a fi amplasat in Focsani – extravilan , T 92 , P 486 - 486   , jud. Vrancea , nu necesita evaluare de mediu .

 

                      Motivele care au stat la baza luării deciziei sunt următoarele :

 • planul se încadrează in prevederile HG nr. 1076/2004 art. 5. alin (3) lit. c.
 • „Notificarea” nr. 363 / 24.10.2013 emisa de DSP Vrancea ,
 • Avizul de gospodarire a apelor nr. 114 / 7.07.2015 .

   1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la :

          a) gradul in care planul creează un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea si condiţiile de funcţionare, fie in privinţa alocării resurselor :

          - Planul Urbanistic Zonal creează un cadru adecvat pentru construirea unui cartier rezidential si dotari complementare ( locuinte colective si individuale , dotari comerciale si prestari servicii , spatii verzi , etc. ), pe un teren in suprafata totala de cca 30.000  mp .

         b) gradul in care planul sau programul influenţează alte planuri si programe, inclusiv, pe cele in care   se integrează sau care deriva din ele : nu este cazul

 

                  c) relevanta planului sau programului in /pentru integrarea considerentelor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile :

                     - Alimentarea cu apa : record la reteaua de alimentare cu apa al municipiului – SC CUP SA Focsani,

                     - Colectarea apelor uzate menajere : vor fi evacuare la canalizarea oraseneasca

                     - Asigurarea spatiilor verzi si plantate :  vor fi amenajate,

 

        d) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale si comunitare de mediu :  nu este cazul.

        e) probleme de mediu relevante pentru plan : -

 

 1. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la :

       a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor : prin masurile luate nu apare efectul remanent asupra mediului.

       b) natura cumulativa a efectelor :  – nu este cazul.

       c) natura transfrontiera a efectelor : – nu este cazul.

       d) riscul pentru sănătatea populaţiei umane sau pentru mediu ( de exemplu datorita accidentelor ) : vor fi respectate : conditiile / masurile impuse in avizele de specialitate emise.

       e) mărimea si spaţialitatea efectelor ( zona geografica si mărimea populaţiei potenţial afectata ) : este nesemnificativ pe perioada execuţiei lucrărilor ,

       f) valoarea, vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de :

( i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul natural : nu este cazul.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului : nu este cazul.

(iii) folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul.

       g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional : amplasamentul  nu se afla in interiorul unei arii naturale protejate.

 

               Informarea si participarea publicului :

 

                    Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut in ziarul „Monitorul de Vrancea ” din data de  29.06.2015  si  26.06.2015  . Pana la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii din partea publicului.

                   In conformitate cu prevederile art. 12 alin ( 2 ) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite in scris la APM Vrancea , in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

                   In cazul in care nu se înregistrează comentarii din partea publicului in intervalul de 10 zile de la publicarea anunţului, APM Vrancea va emite decizia finala.

 

             Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ :

 

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

 


Anunt - Decizia etapei de incadrare - Titular LATU MARIA

                 APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata , pentru proiectul : Construire casa de locuit„  propus a fi amplasat in com. Tulnici , sat Coza , jud. Vrancea , titular : LATU MARIA.

                  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-joi intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00 – 14,00 , precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

                  Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de   21.08.2015.

 

 

                                                                          Data afisarii anuntului pe site ,               

                                                                                              13.08.2015

 


Decizia etapei de incadrare - Proiect - Titular LATU MARIA

                      PROIECTUL  DECIZIEI  ETAPEI  DE  INCADRARE

 

                                           ( Afisat in data de 13.08.2015 )

 

                        Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de : LATU  MARIA , cu domiciliul in com. Tulnici , sat Coza , jud. Vrancea , inregistrata la APM Vrancea cu nr. 6617 din  27.07.2015, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                     APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 13.08.2015, ca proiectul : « Construire casa de locuit” propus a fi amplasat in com. Tulnici , sat Coza , jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si se supune evaluarii adecvate.

 

                       Justificarea prezentei decizii :

 

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

 

      a) - proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, anexa nr. 2 , art. 10 lit. b ,

          - proiectul se incadreaza in art. 28 din OUG nr.  57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

      b) Caracteristicile proiectului :

 

1) Marimea proiectului :

         Investitia propune :

            - construirea unei case de locuit - parter : bucatarie , living , grup sanitar , dormitor . Suprafata construita este de cca 45 mp din totalul suprafetei de 307 mp alocat acestui proiect ,       

        Lucrarile propuse constau din lucrari specifice de constructii civile pentru obiectivele mentionate  urmand a se realiza :

            - structura de rezistenta a locuintei va fi din fundatii din beton armat , cu stilpi si grinzi din beton armat si inchiderile / compartimentarile din zidarie caramida cu goluri ,

            - acoperisul este de tip sarpanta lemn avand invelitoarea din tabla ,

            - pardoseala din parchet laminat / gresie ,

            - organizarea de santier va fi amplasata in incinta suprafetei de teren ce apartine titularului de proiect

2) Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul.

3) Utilizarea resurselor naturale : pietris si lemn

4) Productia de deseuri : colectate selectiv si valorificate prin unitati specializate cu respectarea Legii nr. 211 / 2011 privind gestionarea deseurilor ,

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot aparea emisii poluante si zgomot pe perioada constructiei.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate : - nu este cazul.

        c) Localizarea proiectelor :

 

1) Utilizarea existenta a terenului :  terenul este situat in intravilanul localitatii Coza si face parte din categoria curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale : amplasamentul proiectului propus se suprapune  Parcului Natural Putna Vrancea ( inclusiv in ariile protejate ROSCI0208 Putna-Vrancea si ROSPA0088 Muntii Vrancei);

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala – nu este cazul;

   g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)   Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)    Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

         d ) Caracteristicile impactului potential :

 

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului , impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta toate masurile privind protectia factorilor de mediu.

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativ.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar . Pe masura realizarii lucrarilor calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

 

                Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor conditii :

 

                             Conditiile generale :

 

             - Investitia se va realiza cu respectarea : documentatiei tehnice depuse precum si a parametrilor si prescriptiilor tehnice specifice constructiilor ce fac obiectul proiectului si a avizelor de specialitate mentionate in  Certificatul de urbanism nr. 25 / 24.07.2015 , eliberat de Primaria Tulnici ,

             - Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru : protectia calitatii solului si apelor subterane cat si pentru prevenirea poluarilor accidentale.

             - Se vor respecta conditiile impuse in avizul Administratiei Parcului Natural Putna – Vrancea nr. 223 / 30.07.2015 ,

             - Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute de legislatia specifica in vigoare in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului ,

             - Pentru imisiile si emisiile de poluanti in aer se va tine cont de prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator   .

             -  Utilajele si mijloacele de transport  folosite vor avea asigurata verificarea tehnica periodica prin statii de inspectie tehnica autorizate in vederea incadrarii emisiilor in legislatia in vigoare  ,

            -  Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la mijloacele de transport si utilajele in cadrul organizarii de santier sau la obiectivul aflat in constructie ,

            - Nivelul de zgomot se va încadra in limitele impuse de HG nr. 321 / 2005 –privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental  , modificat prin HG nr. 674 / 2007 , STAS  10009 / 1988 – Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot , STAS 6156 / 1986 – Protecţia  împotriva zgomotului in construcţii civile si social culturale – limite admisibile si parametrii de izolare acustica , Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997 ( nivel acustic la limita incintei ) , cu modificările si completările ulterioare ,

             -  Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut .

             - Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse ( deseuri inerte de constructii, deseuri de ambalaje, deseuri metalice ), in conformitate cu prevederile OUG nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

             - Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

             Prezentul act administrativ nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

             - Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

             -  Prezenta Decizie este valabila pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului .

             - Titularul proiectului sau al activităţii are obligatia de a notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei de incadrare , iar APM Vrancea va aplica corespunzator in aceasta situatie prevederile art. 22 , alin. 3 din HG nr. 445 / 2009 .

             - Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii a APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

 

              Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata . 

              Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile HG nr. 445 / 2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Decizie emitere autorizatie de mediu- SC MAGEUROTEREI SRL

DECIZIA  NR. 6104  din 10.08.2015

                   Urmare a cererii adresate de către  SC MAGEUROTEREI SRL, cu sediul în judeţul Vrancea, loc. Nereju, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 10.07.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

D E C I DE :

 

                  Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de ATELIER DEBITAT LEMN      Cod CAEN - rev.2 1610- taierea si rindeluirea lemnului  conform      Ordinului I.N.S. nr. 337/2007 ce urmeaza a se desfasura in  loc Nereju ,  judetul Vrancea.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile   O.M.   nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile  lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, A.P.M. eliberează autorizaţia de mediu.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

 • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Anunt pubilc privind depunerea solicitarii de emitere acord de mediu - titular : LATU MARIA

                APM Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru proiectul : „Construire casa de locuit” propus a se amplasa in com. Tulnici , sat Coza, jud. Vrancea , avand ca titular : LATU  MARIA,

               Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea si la domiciliul titularului de proiect  din  com. Tulnici , jud. Vrancea,  in zilele de luni - joi intre orele 8,00-16,30 si in ziua de vineri intre orele 8,00 – 14,00.

                Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

 

                                                                   Data afisarii anuntului pe site                                

                                                                                             10.08.2015

 


Anunt - Decizia etapei de incadrare - SC CONTLEMAR GAZ SRL

                         APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:

- continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata. pentru proiectul  ,,Amplasare statie GPL auto’’ , propus a fi amplasat  in com.Slobozia Bradului, sat Liesti,  jud. Vrancea, titular  SC CONTLEMAR GAZ SRL.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00- 14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

     Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 15.08.2015.

 

                                                                          Data afisarii anuntului pe site  07.08.2015


Decizia etapei de incadrare - proiect - SC CONTLEMAR GAZ SRL

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 07.08.2015

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre  SC CONTLEMAR GAZ SRL  din com. Vanatori, jud. Vrancea, inregistrata la APM Vrancea cu nr. 6490 din 22.07.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 06.08.2015, ca proiectul ,, Amplasare skid GPL  auto’’ propus a fi amplasat in com. Slobozia Bradului, sat Liesti, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 6  c) si 10 b);

b) Caracteristicile proiectului

1) Marimea proiectului:

          LUCRARI PROPUSE

Investitia propusa prevede amplasarea unei instalatii de distributie GPL auto .

In cadrul acestei investitii  se vor realize urmatoarele obiective:

 1. Platform betonata 6,00 m x 1,50 m, cu o inaltime de 0,25 m;
 2. Amplasare SKID cu rezervor de 4850 litri, care cuprinde:
 • un recipient cilindric de stocare GPL, produs de firma VPS Cehia, orizontal, suprateran, cu capacitate de 4850 l volum de apa, echipat cu racorduri, aparatura de masura si control si armaturi de siguranta.
 • o pompa centrifuga tip  PETROLMECANICA ITP 2PG6000CP antrenata de un motor electric care asigura vehicularea GPL in faza  lichida de la recipient spre pompa de distributie GPL;
 • o pompa de distributie GPL tip PETROLMECANICA ITP 2PG6000CP, echipata cu un furtun flexibil, un pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de masura , indicare si control, afisare si inregistrare electronica.
 • Magazine mixt reprezentat de cabina operatorului ce va avea o suprafata de 4,00 mx3,00 m, unde va sta personalul angajat si se vor vinde si produse preambalate.
 • Toate componentele skid-ului sunt montate pe un cadru metalic, care se fixeaza pe o platforma betonata in suprafata de aprox 9 mp si  fundatie de beton armat.
 • In vederea desfasurarii activitatii sunt asigurate utilitatile  :

 -   alimentarea cu apa in scop menajer se va realiza prin bransament la reteaua existenta in zona;

 - evacuarea apelor uzate menajere se va face in bazin betonat vidanjabil

 - alimentarea cu energie  electrica se va face de la reteaua existenta din zona;

2) Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale : - nu este cazul

4) Productia de deseuri:- in faza de constructie, deseurile rezultate se vor colecta in containere separate si se vor preda firmelor specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : - reduse, doar la faza de lucrari.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate :  titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului :

Terenul este situat in intravilanul  comunei Slobozia Bradului, sat Liesti, conform Certificatului de Urbanism nr. 11/28.11.2014 emis de Primaria comunei Slobozia Bradului, jud. Vrancea.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

     c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea  a III – a- zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : – nu este cazul;

  g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)  Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)   Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potential

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: - in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4) Probabilitatea impactului : - nesemnificativ.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusa ,    întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. In perioada de   execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 • Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, a avizelor de specialitate  si a indicatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 11 din 28.11.2014 eliberat de Primaria comunei Slobozia Bradului, judetul  Vrancea.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in sau in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate.
 • La parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Materialele fine ( pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului; alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si     autorizate.
 • Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.
 • Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG  nr.445/2009.          

 

La finalizarea proiectului titularul va depune documentatie necesara obtinerii autorizatiei de mediu.

 

 • Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :
 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificarile, aprobarile si completarile ulterioare;
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 


Decizie emitere autorizatie de mediu - SC CONTLEMAR GAZ SRL

Decizie nr. 6486 din 06.08.2015

 

Urmare a cererii adresate de către  SC CONTLEMAR GAZ SRL, cu sediul în judeţul Vrancea , comuna Vanatori, sat Jorasti, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 6486/21.07.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

D E C I DE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de  STATIE DISTRIBUTIE GPL AUTO, ce se desfasoara  in Focsani, str. Revolutiei, nr. 24 B, cod CAEN rev.2-4730- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate conform Ordinului INS 337/2007.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile   OM   nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile  lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

 • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

 

 


Anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - titular : AVIPUTNA SRL

   Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

,, Demolare fanare si construire adapost utilaje ’’ propus a fi amplasat in com. Golesti extravilan, T 9, P 48, jud. Vrancea, titular :    AVIPUTNA SRL

   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni- joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                     

                                               Data afisarii anuntului pe site : 04.08.2015 


Decizie enitere Aviz de Mediu - OBSTEA DE MOSNENI TULNICI

DECIZIE

Nr.  2  din  30.07.2015

                                                                                 

Ca urmare a cererii adresate de Obstea de Mosneni Tulnici, din com. Tulnici, judeţul Vrancea, înregistrată la APM Vrancea cu nr. 2521 / 17.03.2014 ,

 • HG nr. 38 din 23.01.2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor;
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, modificata şi completata cu OUG nr. 164/2008,
 • Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, APM Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit al APM Vrancea din 30.07.2015 - etapa de analiză a calităţii Raportului de mediu, că:

pentru planul „Amenajamente Silvice, proprietate privata a  Obstei de Mosneni Tulnici, U.P. I Mociaru, U.P. III Lepsa – Macradau, U.P. IV Gresu, U.P. V Valea Marului si U.P. VI Babovici” judeţul Vrancea, se va emite avizul de mediu.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii:

 • planul respectă cerinţele legislaţiei privind protecţia mediului;
 • prin implementarea planului nu este afectată nici o arie naturală protejată de interes naţional/internaţional;
 • nu sunt afectate zone de protecţie specială hidrogeologică;

-     analiza calităţii raportului de mediu, efectuată de APM Vrancea , a avut în vedere următoarele :

 -     respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr. 1076/2004;

 -     prezentarea dificultăţilor tehnice, procedurale şi de altă natură care au fost întâmpinate şi explicitarea oricăror ipoteze şi incertitudini;

 -     prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care consideraţiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan, precum şi procesul definitivării proiectului ca urmare a informaţiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;

 -      justificarea detaliată a motivelor care au stat la baza eliminării din analiză a anumitor aspecte;

  -     avizele favorabile emise de celelalte autoritati implicate ;

  -     prezentarea informaţiilor grafice - hărţi, scheme, schiţe, diagrame;

Raportul de mediu propune o serie de masuri pentru a preveni, reduce si compensa orice efect advers asupra mediului al implementării planului .

Informarea şi participarea publicului

Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut în ediţiile ziarului „Monitorul de Vrancea” din zilele de vineri  14.03.2014 şi luni 17.03.2014.

Anunţurile privind organizarea dezbaterii publice au apărut în ediţiile ziarului „Monitorul de Vrancea” din zilele de marti 28.04.2015 si vineri 01.04.2015.

Până la data luării acestei decizii nu au fost înregistrate opinii/observaţii ale publicului.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei de emitere a avizului de mediu, revocarea în tot sau în parte, a prezentei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.


anunt decizia etapei de incadrare - SAVA DUMITRU DANIEL

                   Agentia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
               - continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvată, pentru proiectul: ,, Construire bloc de locuinte P + 5E + M  ” -  propus a fi  amplasat in amplasat in municipiul Focsani, str. Cimpului, nr. 1, T. 156, P. 7981, 7982, 7983, 7978, 7979, 7988/ 60512; judetul Vrancea, titulari:  SAVA  DUMITRU DANIEL  si  SAVA CRISTINEL.

                        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, judetul Vrancea, in zilele de luni pana joi intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 07.08.2014
                                                                                                      

                                                                                                         Data afişării anunţului pe site: 30.07.2015.


Decizia etapei de incadrare - PROIECT - SAVA DUMITRU DANIEL si SAVA CRISTINEL

Decizia  etapei de încadrare (PROIECT)

Nr. 6710 din 30.07.2015

 

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de catre dl. SAVA  DUMITRU DANIEL  si  dl. SAVA CRISTINEL, cu domiciliul in municipiul Focsani, judetul Vrancea, înregistrată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 5728 din 01.07.2014;

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

              Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 30.07.2015 că proiectul : „ Construire BLOC DE LOCUINTE P + 5E + M  ’’ - propus a fi amplasat in municipiul Focsani,                       str. Cimpului, nr. 1, T. 156, P. 7981, 7982, 7983, 7978, 7979, 7988/ 60512,  judetul Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. –ul 10, lit. b).

b) Caracteristicile proiectului :

        b1)Mărimea proiectului :

Terenul este situat in intravilanul municipiului Focsani, judetul Vrancea . Conform Actului Proprietate, Sava Dumitru Daniel si Sava Cristinel  detine teren  in suprafata de 1540 mp cu nr. cadastral  60512 si extras de C.F. nr. 43319. Terenul are categoria de folosinta curti-constructii care va fi  imprejmuit si dispune de racorduri la retelele de utilitati: apa, canalizare, curent, gaze.

       Obiectivul consta in realizarea unor noi investitii in zona, fapt ce conduce la cresterea potentialului socio - economic al zonei : Bloc de locuinte regim de inaltime P+5E+M , cu o Suprafata construita de 411 mp, numar de apartamente  = 37.

      Structura propusa e de tipul cadre, grinzi si stalpi de beton armat cu plansee din beton armat.  

       Zidariile de compartimentare si de inchidere catre exterior sunt de tip caramizi (25 cm exterior, 12.5 interior).

       La nivelul inchiderilor exterioare , peste zidul de caramida se va aplica un termosistem (10cm), partea de exterior vizibila fiind tencuita si vopsita cu o vopsea texturata de exterior. Acoperisul este tip sarpanta .

       Retragerile de la strada si de limitele de proprietate se incadreaza in PUG  mun. Focsani, jud. Vrancea NR. 36/2000

       Finisajele interioare sunt cele consacrate pentru cladiri de locuit, de standard inalt .

       Intreg ansamblul este intregit cu spatii de parcare pentru autoturisme ,spatii verzi plantate cu arbusti si plante floricole ornamentale.

       Incinta este ingradita cu un gard metalic decorativ.

 

Alimentarea cu energie electrica- Blocul de locuinte va fi racordat la reteaua de distributie existenta si va fi echipat cu instalatii electrice de iluminat,  prize, curenti slabi, de protectie impotriva tensiunilor accidentale, in concordanta cu prevederile Normativ I7/98, I 18/98, I 20/2000.

Prin proiect s-au prevazut : a) iluminat de siguranta pentru evacuarea din cladire;

                                            b) instalatie de protectie prin legarea la pamant, conform proiectului.

Incalzirea  - Pentru incalzirea imobilului se vor folosi microcentrale de apartament pe gaz.

Alimentarea cu apa-Se va realiza prin bransarea la reteaua existenta in zona a orasului Focsani. Evacuarea apelor uzate-Se va realiza prin racordarea  la reteaua oraseneasca existenta in zona.

Evacuarea deseurilor - Se va  realiza prin colectare selectiva in europubele, care vor fi evacuate de firma specializata. Dupa terminarea lucrarilor propuse in cadrul prezentului proiect tehnic, amplasamentul va fi curatat de orice urma a existentei unui santier, urmand a fi amenajate spatii pentru circulatii pietonale. Restul spatiilor vor fi amenajate ca si spatii verzi ce vor fi plantate cu diversi arbusti decorativi si cu gazon.

b2)Cumularea cu alte proiecte : nu este cazul,

b3)Utilizarea resurselor naturale :  energie, agregate minerale, etc.

b4)Producţia de deşeuri : deşeuri de construcţii ( beton, materiale plastice, pamant, metalice , etc.), deşeuri menajere . Deşeurile vor fi colectate selectiv in spatii special amenajate si preluate de către operatori economici autorizaţi.

b5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii pe perioada construirii in cazul in care nu iau masuri corespunzătoare de reducerea acestora,

b6)Riscul de accident , ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect/constructorul va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

 

c)Localizarea proiectelor :

 c1) Utilizarea existenta a terenului : terenul se afla in intravilanul orasului Focsani, in subzona locuinte colective medii si inalte cu (P + 3 – P + 6) niveluri. Terenul estesupus reglementarilor fiscale corespunzatoare zonei B.                    

c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul ,

 c3)  Capacitatea de absorbţie a mediului , cu atenţie deosebita pentru ;

       a) zonele umede ; nu este cazul ,

       b) zonele costiere : nu este cazul ,

       c) zonele montane si împădurite : nu este cazul ,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul ,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  

       protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este cazul.

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică : nu este amplasat in arie protejata .

       g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja

       depăşite : nu este cazul ,

       h) ariile dens populate : conform certificat de urbanism nr. 612/18.07.2013 terenul se afla in

      subzona cu locuinte colective, cu regim mic de inaltime -emis de Primaria municipiului Focsani

          Terenul face parte din categoria de folosinta curti constructii.

 1. peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul

 

d)Caracteristicile impactului potenţial :

 d1) Extinderea impactului-aria geografica si numarul de persoane afectate : nu este cazul;

 d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul ,

 d3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie a proiectului  impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic);

 d4) Probabilitatea impactului: redusa;

 d5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de execuţie a proiectului    

  impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

 

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului :

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului , a legislaţiei de mediu in vigoare, a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 505/23.06.2015 emis de Primaria Municipiului Focsani, a Notificarii nr. 161/21.07.2015 emisa de DSP Vrancea, adresei nr. SU-NV/14.08.2009 emisa de ISU “Anghel Saligny “ al judetului Vrancea. La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii .

      - Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute

      prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

      - In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si

      utilajelor utilizate in incinta proprietatii titularului.

    - Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul  

    obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati de specialitate autorizate).

- Se va reface cadrul natural pentru suprafeţele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrărilor, se vor reface spatiile verzi.

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii.

- Managementul deşeurilor generate de lucrările de construcţii va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările.

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte din demolări, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor .

- Se interzice depozitarea materialelor de construcţii si a deşeurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

- Se interzice depozitarea materialelor de construcţii si a deşeurilor de orice natura in afara proprietatii titularului de proiect.

- Se vor asigura condiţii pentru depozitarea temporara a materialelor de construcţii si a reziduului de şantier astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor.

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare a suprafeţelor.

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament si punerea in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

- După terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si readucerea la starea iniţiala.

 • Investiţia va respecta strict proiectul si masurile de protecţie a mediului prevăzute de proiect,

in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

          Pe toata perioada de desfasurare a lucrarilor de constructii, titularul de proiect/ constructorul va lua cele mai severe masuri de a nu creea disconfort locatarilor din blocurile invecinate.

 • Se vor lua masuri specifice de protecţie a mediului pe perioada realizării proiectului de

investiţii (împrejmuire cu panouri, recipiente de colectare a deşeurilor, etc.).

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata

execuţiei lucrărilor.

 • Deşeurile rezultate in urma lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar in

containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la o platforma de deşeuri inerte autorizata, numai in baza avizului Primăriei municipiului Focsani  ;

transportul acestor tipuri de deşeuri se va face de către o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

 • Deşeurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrărilor de construcţii  (metalice ,

hârtie - carton, plastic – PET etc.) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificării prin societati autorizate specializate.

 • Deşeurile menajere generate in perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate

temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului

autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.

 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate

utilajele vor fi atent verificate.

- Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic care sa nu genereze scurgeri de produse petroliere si lubrifianti, zgomot , vibratii.

     - Organizarea de şantier va ocupa fi amenajata astfel incat sa asigure facilitatile de baza conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare.

     -   Organizarea de santier pentru lucrarile prevazute prin proiect va respecta obligatoriu masurile specifice pentru reducerea si/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sanatatii umane si mediului inconjurator. Se vor avea in vedere: imprejmuirea corespunzatoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc.

     - Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect sa fie cat mai redus.

 • La parasirea incintei şantierului, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării

poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

 • Materialele fine sau prăfoase (pamant, balast, nisip, deşeuri de construcţie prăfoase) se vor

transporta in autovehicule prevăzute cu prelate de protecţie pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

 • Nu se vor stoca combustibili in  şantier.
 • In cazul unui incident sau accident care ar putea afecta semnificativ mediul se va instiinta imediat APM Vrancea si GNM-CJ Vrancea.

-   Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

-  Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

- Prezentul act nu exonereaza titularul investitiei de obligatia obtinerii tuturor avizelor mentionate in certificatul de urbanism.

-   Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

-   Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 - alin.(3) din HG nr. 445/2009.

-  Nerespectarea prevederilor deciziei APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

-  La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

                 

                 Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului cu modificarile, completarile si aprobarile ulterioare;
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinului MMP nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje ;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 (a valorilor de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare indicate de inspectorul de control) si M.O.303 / 06.11.1997, pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului; 
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata si al populatiei .
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.
 • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    

 


ANUNT DEZBATERE PUBLICA - PUZ - Construire parc eolian - Titular SC EOLIANA SRL Bucuresti

                  Agentia pentru Protectia Mediului anunţa publicul interesat asupra definitivării Raportului de  Mediu pentru ,, P. U. Z. - Construire parc eolian ” – comuna Vulturu, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul satelor Maluri si Hingulesti, comuna Vulturu,  judeţul Vrancea;  titular S.C.  EOLIANA S.R.L. reprezentata de dl. INGRASSIA SALVATORE in calitate de Administrator, prin imputernicit S.C. BEST GRANTS CONSULTING SRL  - Focsani si organizarea dezbaterii publice a acestuia in  11.09.2015 la ora 10:00, la sediul Primăriei Vulturu din comuna Vulturu .

                Varianta de plan si Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focşani str.Dinicu Golescu nr.2 si la sediul S.C. BEST GRANTS CONSULTING SRL imputernicit  al  S.C.  EOLIANA  S.R.L  -  reprezentata de  dl. DUTA CRISTIAN IONUT, de luni pana vineri intre orele 8:00-16:00.

              Observaţiile si sugestiile vor fi transmise in scris si sub semnătura la sediul APM Vrancea pana la data dezbaterii publice.

 


Anunt solicitare emitere acord de mediu - SAVA DANIEL

              Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Construire bloc de locuinte P + 5E + M  ” -  propus a fi  amplasat in amplasat in municipiul Focsani, str. Cimpului, nr. 1,      T. 156, P. 7981, 7982, 7983, 7978, 7979, 7988/ 60512, judetul Vrancea, titular: SAVA  DUMITRU DANIEL  si  SAVA CRISTINEL

             Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, municipiul  Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni - joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

 

            Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                          

                                                   Data afisarii anuntului pe site: 28.07.2015 


anunt depinere solicitare acord de mediu - SAVA DUMITRU DANIEL

              Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Construire bloc de locuinte P + 5E + M  ” -  propus a fi  amplasat in amplasat in municipiul Focsani, str. Cimpului, nr. 1,      T. 156, P. 7981, 7982, 7983, 7978, 7979, 7988/ 60512, judetul Vrancea, titular: SAVA  DUMITRU DANIEL  si  SAVA CRISTINEL

             Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, municipiul  Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni - joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

 

            Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                          

                                                   Data afisarii anuntului pe site: 28.07.2015 


Anunt Decizie etapa de incadrare - VRABIE I ADRIAN

                                 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

 

 

                   APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata , pentru proiectul : Amenajare baza sportiva” , propus a fi amplasat in com. Poiana Cristei , sat Podu Lacului, jud. Vrancea , titular : VRABIE  I.  ADRIAN.

                  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-joi intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00 – 14,00 , precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

                  Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de   5.07.2015.

 

 

 

                                                                          Data afisarii anuntului pe site ,               

                                                                                              28.07.2015

 


decizia etapei de incadrare - PROIECT - VRABIE I ADRIAN

                        PROIECTUL  DECIZIEI  ETAPEI  DE  INCADRARE

                                                   ( Afisat in data de  27.07.2015 )

 

                        Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de : VRABIE I.  ADRIAN , cu sediul in com Vinatori.  , jud. Vrancea , inregistrata la APM Vrancea cu nr. 5055 din 10.06.2015 , in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

                     APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.07.2015 , ca proiectul : Amenajare baza sportiva” , propus a fi amplasat in com. Poiana Cristei , sat Podu Lacului , jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

                       Justificarea prezentei decizii :

 

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

 

      a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 :  pct. 10, lit. b si art. 28 din OUG nr.  57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare ,

      b) Caracteristicile proiectului :

1) Marimea proiectului :

             Investitia propune amenajarea unei baze de recreere pentru turisti in vederea cresterii potentialului turistic in zona cat si diversificarea  serviciilor turistice.

             Lucrarile propuse se vor realiza pe o suprafata totala de teren  de 27280  mp , din care 25 mp suprafata construita si constau din  :

            -  construire foisor din lemn cu urmatoarea structura : fundatii din blocuri de beton , structura de rezistenta din barne lemn  , acoperis din scandura lemn cu invelitoare din carton bituminos ,

            -  amenajare de alei pietonale si acces auto , zone de recreere si spatii verzi .            

            -  racord electric la retelele existente in zona ,

            - organizare de santier se va realiza in incinta terenului supus amenajarilor

3) Utilizarea resurselor naturale : -

4) Productia de deseuri : colectate selectiv si valorificate prin unitati specializate

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot aparea emisii poluante si zgomot pe perioada constructiei.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate : - nu este cazul.

 

        c) Localizarea proiectelor :

 

1) Utilizarea existenta a terenului : terenul este situat in intravilanul comunei Poiana Cristei si are destinatia de curti constructii ,

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale : -

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : proiectul se suprapune ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0041 Subcarpatii Vrancei;

   f)   Zonele de protectie speciala – nu este cazul;

   g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)   Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)    Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

         d ) Caracteristicile impactului potential :

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului , impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta toate masurile privind protectia factorilor de mediu.

4) Probabilitatea impactului : nesemnificative.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar . Pe masura realizarii lucrarilor calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

 

                Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor conditii :

 

                             Conditiile generale :

 

              - Investitia se va realiza cu respectarea : documentatiei tehnice de specialitate precum , a parametrilor si prescriptiilor tehnice specifice constructiilor ce fac obiectul proiectului cat si a prevederilor   celorlalte avize de specialitate  mentionate in Certificatul de urbanism nr. 8 / 8.06.2015 , eliberat de Primaria Poiana Cristei ,

              - Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.

              - Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.             

             - Pentru imisiile si emisiile de poluanti in aer se va tine cont de prevederile Ordinului MAPPM nr. 462 / 1993 cu modificarile si completarile prevazute de Legea nr. 104 / 2011privind calitatea aerului inconjurator .              

                 -  Utilajele si mijloacele de transport  folosite vor avea asigurata verificarea tehnica periodica prin statii de inspectie tehnica autorizate in vederea incadrarii emisiilor in legislatia in vigoare  ,             

                -  Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la mijloacele de transport si utilajele in cadrul organizarii de santier sau la obiectivele aflate in constructie ,

               - Nivelul de zgomot se va încadra in limitele impuse de HG nr. 321 / 2005 –privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental  , modificat prin HG nr. 674 / 2007 , STAS  10009 / 1988 – Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot , STAS 6156 / 1986 – Protecţia  împotriva zgomotului in construcţii civile si social culturale – limite admisibile si parametrii de izolare acustica , Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119 / 2014 ,

                 -  Se vor utiliza utilaje cu nivel de zgomot scăzut .

              - Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse ( deseuri inerte de constructii, deseuri de ambalaje, deseuri metalice ), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

              - Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in locuri neautorizate.           

             - Se vor lua masuri specifice de protectia mediului pentru organizarea de santier ( imprejmuire cu panouri  spatii amenajate prevazute cu recipiente pentru colectarea deseurilor ,  WC – uri ecologice ,etc. ) ,

             -  Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar .

             - Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si pietonal si sa nu creeze disconfort in zona.

              -  Amenajarea de spatii verzi adecvate scopului propus .

              - Prezentul act administrativ nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

              - Prezentul act administrativ nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

             -  Prezenta Decizie este valabila pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului .

             - Titularul proiectului sau al activităţii are obligatia de a notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei de incadrare , iar APM Vrancea va aplica corespunzator in aceasta situatie prevederile art. 22 , alin. 3 din HG nr. 445 / 2009 .

             - Nerespectarea prevederilor prezentei Decizii a APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

          

                Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata .   

 

                Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile HG nr. 445 / 2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 


anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - SC CONTLEMAR SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

,, Amplasare statie GPL auto ’’ propus a fi amplasat in com. Slobozia Bradului, sat Liesti, jud. Vrancea, titular :    SC CONTLEMAR SRL

   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni- joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                     

                                               Data afisarii anuntului pe site : 28.07.2015 


anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - UAT PRIMARIA CORBITA

   Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

,, Modernizare DC 14 Ochesesti- Buda, km 1+550- km 2+375, comuna Corbita, judetul Vrancea ’’ propus a fi amplasat in com. Corbita, sat Buda, jud. Vrancea, titular :    U.A.T. COMUNA CORBITA

   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni- joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                      

                                               Data afisarii anuntului pe site : 28.07.2015 


anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - OPRIA VASILICA

   Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

,, Modernizare DC 14 Ochesesti- Buda, km 1+550- km 2+375, comuna Corbita, judetul Vrancea ’’ propus a fi amplasat in com. Corbita, sat Buda, jud. Vrancea, titular :    U.A.T. COMUNA CORBITA

   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni- joi , intre orele 800 – 1630 si in ziua de vineri intre orele 800 - 1400.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                      

                                               Data afisarii anuntului pe site : 28.07.2015 


decizia etapei de incadrare-proiect-CUP SA - Alimentare cu apa Dumbravenii

Decizia  etapei de încadrare ( PROIECT)

Nr. 5703 din 13.07.2015

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de C.U.P. SA , cu sediul in Focsani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, jud. Vrancea , înregistrată la Agenţia Pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 3050din 03.04.2015 ,

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

              Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.07.2015 că proiectul : Extinderea si modernizarea sistemului de Apa si Canalizare in judetul Vrancea , etapa a-II-a POIM  –  Sistemul de alimentare cu apa Dumbraveni”, propus a fi amplasat in localitatile Dumbraveni si Cindesti, jud. Vrancea , nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10 b si , 13 a

b)Caracteristicile proiectului :

        b1)Mărimea proiectului :

       UAT Dumbraveni are in componenta localitatile Dumbraveni si Cindesti

 

Proiectul vizeaza lucrari de investitie in UAT 14 intre coordonatele STEREO 70, astfel:

 

 

 

UAT 14

 

 

 

DUMBRAVENI

CINDESTI

 

 

X

Y

Colt rez.250mc

665.096,90

451.879,38

Rez.300mc

Rez.50mc

663.027,54

662.045,56

450.316,79

450.939,36

 

 

 

       

 

 

SITUATIA EXISTENTA

 

             Comuna Dumbrăveni are în componenţă sateleAlexandru Vlahuță, Cândești, Dragosloveni și Dumbrăveni. Izolarea geomorfologică şi hidrologică a celor doua localităţi, Dumbrăvenişi Cândeşti, a necesitat proiectarea a două sisteme de alimentare cu apa distincte.

Alimentare cu apa localitatea Dumbraveni

Schema de alimentare cu apă a satului Dumbrăveni cuprinde numai zona situată pe malul stâng alrâului Râmna, evitându-se în acest mod traversarea acestuia. Satul Dumbrăveni (reşedinţă de comună) se află amplasat în partea de sud a judeţului Vrancea, în lungul DN 2, la aproximativ 16 km SSV de municipiul Focşani.

Sursa este asigurată din:

-două puţuri forate având adâncimea H = 120,00 m fiecare, situate la cca. 200 m distanţă unul de altul;

-conducta de legătură între puţuri prevăzută din PEID, PN6, având De 90 mm, L = 180,00 m;

-debitul necesar la sursa Qsursa = 3,90 l/s.

-staţia de clorare pentru Q<5 l/s;

-rezervorul de înmagazinare cu capacitatea de 250 mc;

-staţia de pompare cu grup de pompe booster;

-reţeaua de distribuţie in lungime totală de 7.476 mprevăzută din PEID, PN6, cu diametre cuprinse între63 – 160mm.

Alimentare cu apa localitatea Candesti

Schema generală pentru alimentarea cu apă a satului Cândeşti, cuprinde:

-2 foraje de 150 m adâncime, echipate cu pompe submersibile;

-conducta de legătură între puţuri, De 90 mm, L = 200,00 m, PN 6;

-staţia de clorare pentru Q < 5 l/s, amplasată în aceeaşi incintă cu forajul F1, rezervorul de      înmagazinare şi staţia de pompare cu grup de pompe booster SP1;

-rezervorul de înmagazinare cu capacitatea de 300 mc;

-staţia de pompare cu grup de pompe booster SP1;

-reţeaua de distribuţie in lungime totală de 15.115 mprevăzută din PEID, PN6, cu diametre cuprinse între63 – 160 mm;

-rezervor tampon de 15 mc şi staţie de pompare tip booster SP2 pentru consumatorii din zona înaltă a satului Cândeşti.

 

SITUATIA PROPUSA

 

Alimentare cu apa localitatea Dumbraveni si Candesti

In urma inspectiilor tehnice efectuate in decursul timpului si a expertizelor tehnice, starea tehnica a rezervoarelor este urmatoarea:

-la interior, coroziunea a afectat structura de rezistenta a rezervorului, respectiv partea interioara a placilor galvanizate si structura de spraituri metalice;

-zonele afectate de rugina aflate la talpa sprijinirii spraiturilor, atat pe vertical, cat si pe orizontala, au produs in unele locuri fisurarea tolelor si compromiterea etanseitatii rezervorului. Aceste degradari au ca efect scurgeri de apa in exterior, care functie de marimea crapaturilor, sunt cu tasnire de apa sub presiune sau doar picurari de apa in aceasta etapa.

Ca urmare a celor constatate, este necesara scoaterea din functiune a rezervoarelor si inlocuirea lor cu altele noi.

Lucrarile propuse:

-inlocuire rezervor 250 mc cu un rezervor nou GA Dumbraveni cu capacitatea de 300 mc;

-inlocuire rezervormetalic 300 mc cu un rezervor nou 300 mc GA Candesti;

-inlocuire rezervor tampon15 mc metalic cu un rezervor nou 15 mc SP Candesti.

c)Localizarea proiectelor :

 c1) Utilizarea existenta a terenului : terenul se afla in intravilanul si extravilanul UAT Dumbraveni, localitatile Dumbraveni si Cindesti  – zona drumurilor de interes local, a drumurilor judetene si nationale, destinatia – zona drumurilor de interes local , a drumurilor judetene si nationale, destinatie, retele edilitare.

c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul ,

 c3)  Capacitatea de absorbţie a mediului , cu atenţie deosebita pentru ;

       a) zonele umede ; nu este cazul ,

       b) zonele costiere : nu este cazul ,

       c) zonele montane si împădurite : nu este cazul ,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul ,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  

       protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este cazul.

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică : perimetrul definit conform coordonatelor geografice precizate in documentatia tehnica nu se situeaza in arii protejate

       g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja

       depăşite : nu este cazul ,

       h) ariile dens populate : nu este cazul

       i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul

d)Caracteristicile impactului potenţial :

 d1) Extinderea impactului  : aria geografica si numărul de persoane afectate : nu este

  cazul ,

 d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul ,

 d3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie a proiectului

  impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta

  masurile privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate in

  memoriul tehnic) ,

 d4) Probabilitatea impactului : redusa ,

 d5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de execuţie a proiectului    

  impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

II. Condiţiile de realizare a proiectului :

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului , a legislaţiei de mediu in vigoare, a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr.164/17.12.2014 emis de Consiliul Judetean Vrancea, a adresei nr. 1139/15/SU-VN  din 19.05.2015 emisa de Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta

„ Anghel Saligny ” al jud. Vrancea, referat nr. 10463/27.05.2015 emis de ABA Siret Bacau,  notificare nr. 124/29.06.2015 emisa de DSP Vrancea .

Lucrarile propuse se vor realiza pe amplasamentul mentionat in certificatul de urbanism      cu respectarea urmatoarelor conditii :

1. Organizarea de şantier va fi amenajata astfel incat sa asigure facilitatile de baza conform   prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare, facilitati privind :

 - alimentarea cu energie electrica, asigurarea, alimentarea cu apa pentru asigurarea  necesitatilor

 igienico-sanitare,

- depozitarea temporara a materialelor,

- colectarea temporara a apelor uzate menajere,

- spatiu administrativ: birou, vestiar, punct prim ajutor,

Organizarea de  santier va fi amplasata cat mai aproape de investitia propusa astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali sa fie cat mai redus pe perioada derularii lucrarilor prevazute in proiect .

- Organizarea de şantier va dispune de toalete ecologice. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletelor ecologice, prin contract cu o firma autorizata.

-Se interzice stocarea carburantilor  in zona amplasamentului.

-Se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona amplasamentului.

-Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a impiedica antrenarea prafului.

-Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului

autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.

2.Transportul materiilor prime si a deseurilor se va face pe rute stabilite cu evitarea zonelor populate astfel incat sa fie evitat disconfortul locuitorilor .

3. In perioada executiei proiectului vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si utilajelor folosite.

4. Materialele necesare executarii lucrarilor vor fi depozitate in locuri amenajate corespunzator.

5. Materialele fine sau prăfoase (pamant, balast, nisip, deşeuri de construcţie prăfoase ) se vor

transporta in autovehicule prevăzute cu prelate de protecţie pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

6.La parasirea incintei şantierului, rotile autovehiculelor se vor curata.

7.Terenurile afectate de realizarea proiectului  vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior si refacerea stratului vegetal.

8.Pamantul excavat rezultat  din executia proiectului va fi folosit  pentru reumplerea santurilor in care au fost amplasate conductele iar excesul  va fi depozitat pe o platforma special amenajata si va fi transportat la o locatie stabilita de Primaria Dumbraveni.

Stratul de sol fertil decopertat se va depozita separat de pamantul excavat in vederea utilizarii pentru aducerea terenului la starea initiala.

9.Se va avea in vedere restrangerea la minim  a spatiului de stocare a deseurilor rezultate pe perioada de  executie a proiectului prin colectarea selectiva si valorificarea/eliminarea prin firme specializate autorizate.

10.Daca terenurile cu destinatie spatiu verde vor fi afectate accidental pe perioada de  executie a investitiei, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate cu refacerea spatiului verde.

11.Este interzisa taierea arborilor aflati pe amplasament sau in imediata vecinatate .

12.Managementul deseurilor  generate in urma realizarii lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect si a firmei ce realizeaza lucrarile, astfel:

-deseurile municipale amestecate  generate in perioada executiei lucrarilor vor fi stocate temporar in pubele acoperite si vor fi preluate periodic de firme de salubritate autorizate.

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada realizarii investitei (metalice feroase si neferoase,hartie si carton, plastic, textile etc) vor fi colectate selectiv,stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale in vederea valorificarii prin firme specializate, autorizate .

13. Se va tine evidenta gestiunii deşeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind

evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.211/2011 privind regimul

deseurilor .

La finalizarea proiectului se va înainta la APM  Vrancea,  evidenta gestiunii deşeurilor  in

conformitate cu modelul prevăzut in anexa 1 la HG nr. 856/2002 cu completările ulterioare.                   

14.La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii  .

15.După terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si readucerea la starea iniţiala. 

-  Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

-  Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

- Prezentul act nu exonereaza titularul investitiei de obligatia obtinerii tuturor avizelor mentionate in certificatul de urbanism.

-   Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

-   Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin.(3) din HG nr.445/2009.

-    Nerespectarea prevederilor deciziei APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

-  La finalizarea proiectului titularul va notifica APM Vrancea si autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare .

                    

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului cu modificarile, completarile si aprobarile ulterioare ;
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinului MMP nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje ;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 (a valorilor de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare indicate de inspectorul de control) si M.O.303 / 06.11.1997, pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului; 
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata si al populatiei .
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.
 • O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

- Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    

 


Anunt - decizia etapei de incadrare - Alimentare cu apa - Jaristea

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectul Extinderea şi modernizarea sistemului de Apă şi Canalizare în judeţul Vrancea, etapa a-II-a POIM – Sistemul de alimentare cu apă Jaristea propus a fi realizat în intravilan şi extravilan com. Jariştea, loc. Jariştea şi Scînteia, jud. Vrancea, titular C.U.P.  SA  Focşani .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, în zilele de luni pâna joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet : www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.07.2015.
                                                                     Data afişării anunţului pe site: 13.07.2014.

 

 


Decizia etapei de incadrare - Proiect - Alimentare cu apa - Panciu

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - Proiect

 Din data de 13.07.2015

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE FOCSANI din mun. Focsani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, jud. Vrancea, inregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea cu nr. 1704/23.02.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.07.2015, ca proiectul “Extinderea si modernizarea sistemului de Apa si Canalizare in judetul Vrancea, etapa a-II-a POIM – Sistemul de alimentare cu apa PANCIU” propus a fi realizat în intravilan si extravilan localitatile: Panciu (UAT Panciu), Repedea si Chicera (UAT Straoane) si Haret (UAT Marasesti), jud. Vrancea,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b) si l) si pct. 13, lit. a).

b) Caracteristicile proiectului:

Obiectivul principal al proiectului la nivel de judet este conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca si are ca tinta modernizarea si extinderea infrastructurii de apa.

Situatia existenta: sistemul centralizat de alimentare cu apa al Orasului Panciu este compus din:

captare subterană din sistemele acvifere subterane:

- acviferul freatic din lunca râului Şuşiţa exploatat prin sursa Chetroaia: compusă din 3 puţuri săpate amplasate pe malul drept al râului Şuşiţa la cca. 2 km vest de localitatea Străoane (P1 şi P2 cu Ф = 1,50 m şi H = 9 m si P3 cu Ф = 3 m, H = 7 m); apa are calitatea unei ape potabile; P2 nu are asigurată zonă de protecţie sanitară;

- acviferul de adâncime din Stratele de Cândeşti exploatat prin sursa Călimăneşti: un puţ forat amplasat la vest de loc. Călimăneşti, lângă drumul naţional DN2 Bucureşti– Focşani– Bacău, cu H = 378 m, apa extrasă fiind pompată prin staţia de pompare Haret (situată la km 212 de pe DN2); calitatea apei: indicatorul amoniu a depasit concentraţia maximă admisă de 0,50 mg/l (0,77 mg/l in anul 2005 si 0,8397 mg/l in anul 2008; există o zonă de protecţie sanitară cu regim sever.

2)   cinci rezervoare de înmagazinare, din beton armat, semângropate: Chicera: 2 x 900 mc; Tricoton: 2 x 500 mc; Haret: 1 x 250 mc; 

3)   conducte de aducţiune: de la sursa Călimăneşti, din oţel, L= 30 km Dn 400 mm; de la sursa Chetroaia, din oţel şi azbociment, L = 15 km, Dn 300;

4)   staţii de pompare apa bruta: Chetroaia (in sat Repedea, pe malul drept al râului Suşiţa, la captare) si Călimăneşti (pe DN2 Focsani-Bacău, la km 212 lângă satul Haret).

5)   retea de distribuţie apa potabila în lungime totală de 44.320 m (din care: din oţel 18.330 m, din fonta 17.440 m si din azbociment 8.550 m.

 

Investiţiile propuse prin POS Mediu 2011-2013 au fost:

Sursă: Chetroaia:

-reabilitare front de captare existent format din 3 puturi sapate: intervenţii pe partea de echipamente hidromecanice si reabilitare cabină foraj;

-extindere front de captare cu 3 puturi sapate;

Staţii de pompare: reabilitarea staţie de pompare de la sursă;
Staţii de tratare - prevederea unei staţii de clorare în incinta rezervorului de înmagazinare;
Rezervoare - reabilitarea rezervorului de înmagazinare cu V = 1.800 mc;
Reţele de alimentare cu apă: reabilitare reţea de distribuţie pe o lungime de 8.999 m; extindere reţea de distribuţie pe o lungime de 26.506 m.

Reţeaua sistemului Panciu este o reţea gravitaţională, inelară, dimensionată pentru debitul Qormax = 70 l/s. Presiunea în reţea este asigurată de rezervorul de 1.800 mc, amplasat la cota 313 mdM (GA Chicera).

Lungimea toată de reţea de distribuţie ce s-a executat este de L = 32 251 m, din care:

reabilitarea conductelor de distribuţie pe o lungime L = 17556 m;
extinderea conductelor de distribuţie pe o lungime L = 14695 m;
bransamente individuale 1653 bucati;

 

Lucrari de reabilitare in cadrul contractului “Reabilitarea şi extinderea frontului de captare, aducţiune, staţie de clorare şi rezervoare în aglomerarea Panciu”:

Reabilitare front captare Chetroaia compus din: 6 puţuri săpate din care 3 existente (cu H = 5,5 – 9,05 m) şi 3 noi (cu H = 8 – 9,7 m), echipate cu electropompe submersibile.
Reabilitare conducte de aductiune: L totală = 7.259,88 m (conducta de aducţiune I Captare: L = 453,15 m, din PEHD, prin care este pompata apa captata din puţuri la rezervorul tampon de 40 mc de apă din gospodăria de apă Chetroaia si conducta de aducţiune I Principala: L = 6,782.71 m, din fonta, prin care este pompata apa captata din puţuri la rezervorul de apa de 1800 mc din gospodăria de apă Chicera.
Reabilitare statie de clorare, clădire existentă.
Reabilitare rezervor existent de 1.800 mc (2 x 900 mc).
Realizare cladire noua din cadrul COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE SA Focsani - Sucursala Apa-Canal Panciu, în strada Independenţei, din oraşul Panciu;
Sistem de automatizare si control pentru intregul sistem de alimentare cu apa, SCADA.

 

Situatia propusa: Lucrarile propuse sunt:

Extindere conducta aductiune: Panciu 800 m si Haret 7128 m

Pentru alimentarea retelei de distributie din Haret s-a prevazut o conducta de aductiune din Panciu, in lungime de 7.128 m, din PE100RC Pn10, De De 110/De 125/De 160 mm. Pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80.

Pentru realizarea bransamentelor individuale se va folosi conducta PEID De 32 mm, PE 100, PN10.

Extinderea capacitatii de stocare prin realizare rezervor apa V = 700 mc suprateran, tip circular, executat dintr-o fundatie de beton armat si o structura metalica, pe acelasi amplasament cu rezervorul de 1.800 mc existent, intr-o incinta împrejmuită.
Extindere statie pompare prin montarea unei pompe cu Q = 9 l/s, Hp = 124 mCA, N = 2.900 rot/min, ɳpompa = 50%, putere motor P = 30 kW, P2 = 30 kW.
Extindere retele de distributie: 5237 m in Panciu: cu conducte de polietilena de inalta densitate PE100 PN10, montate in transee, executata partial manual, partial mecanizat, in pat de nisip de protectie sau de pamint maruntit; se va realiza pe urmatoarele strazi: Grivita (intre Oglinzi si case), Oituz, Susitei (cca 8 case), Republicii, 1 Iunie, C. Porumbescu (asfalt nou/conducta propusa intre N. Kogalniceanu si N. Titulescu), Eroilor, I. Slavici (pentru casele Afumati – Valea Brazilor), Prelungirea Fraternitatii, Fundatura Teilor, Rascoala (Crinului catre DN), Ec. Teodoroiu, Ecaterina Varga, 8 Martie, Grivita (de realizat numai bransamente pe tronson Grivita executat prin POS 1), Muncii.

Pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80.

Pentru realizarea bransamentelor individuale se va folosi conducta PEID De 32 mm, PE 100, PN10.

Reabilitare retele de distributie: total 5.761 km: Haret 3534 m si Panciu 2227 m (se vor reabilita strazile: Spital – C. Porumbescu, Ansamblul C. Porumbescu – Titu Maiorescu, Ans. Al. Libertatii, Ans. Ghiocei – 1 Mai, Ans. Trandafilor – Spital, Ans. Independentei – Policlinica, Ans. Independentei – Titu Maiorescu, Ans. Posta – Nicolae Titulescu.

Pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80.

Pentru realizarea bransamentelor individuale se va folosi conducta PEID De 32 mm, PE 100, PN10.

 

-Volumul anual de apa captata pentru Sistemul de apa Panciu: 538.190 mc/an. Cerinta de apa: Qs zi med. = 1474,49 mc/zi = 17,07 l/s, Qs zi max. = 1825,81 mc/zi = 21,13 l/s, Qs orar max. = 176,58 mc/h = 49,05 l/s, Qsursa = QIC = 2971,21 mc/zi = 34,39 l/s.

- Subtraversari: Panciu Haret: DJ 205J – foraj- PEHD De110 m; CF  – foraj- PEHD De110 m = 2 buc.; podet - PEHD De110 m = 4 buc.

Organizarea de santier: localizare propusa: pe amplasamentul gospodariei de apa Panciu sau orice alt amplasament aflat in administrarea CUP Focsani si situat in apropierea santierelor care se vor deschide. Lucrări necesare organizării de şantier:

- se va delimita incinta prin imprejmuire cu gard realizat din stalpi si panouri metalice;

- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor necesare, spatiu pentru utilaje si autovehicule, platforma pentru montaje in santier, se vor amplasa conteinere necesare desfasurarii procesului de executie; constructii provizorii (birouri, vestiare si grupuri sanitare);

- la accesul in incinta se va amplasa un panou cu toate datele de recunoastere ale obiectivului, durata de executie, etc.

- utilitati: alimentare cu apa – canalizare: retele existente; energie electrica: se va realiza racord la un bransament din reteaua publica de electricitate; pentru cazul in care nu va mai exista sursa de energie electrica, s-a prevazut un grup electrogen (functionare pe motorina).

- accesul in incinta va fi asigurat pe caile de acces existente;

-combustibil utilizat pentru utilaje: motorina; alimentarea masinilor si utilajelor se va face la statii de distributie carburanti; lucrarile de intretinere- reparatii ale mijloacelor de transport se vor realiza la unitati specializate.

- utilaje folosite: excavatoare, macara mobila, buldozere si masini de transport.

- metode folosite in constructie: retelele de  apa se vor monta prin sapatura deschisa si  se vor poza pe un strat de nisip, apoi vor fi acoperite cu un strat de nisip de max 10 cm si cu pamantul care a fost scos din sapatura. Conductele se vor poza in lungul drumurilor, restul lucrarilor de constructie se vor face in interiorul gospodariei de apa si vor consta in escavari de pamant pentru realizarea fundatiilor, chesoanelor etc. si apoi constructia efectiva a cladirilor, rezervoarelor, etc.

- Lucrarile propuse nu presupun masuri speciale de reconstructie ecologica.

- La terminarea lucrarilor, se va dezafecta zona organizarii de santier, se vor executa lucrari de refacere a amplasamentului, readucandu-se terenul la starea initiala; zona va fi amenajata din punct de vedere peisagistic.

b.1. mărimea proiectului: S totala intravilan si extravilan,  ocupata de obiectivul de investiţie va fi: definitiv 0,0009 ha  si temporar 1,0245 ha.

b.2. cumularea cu alte proiecte: nu sunt date referitoare la existenta unui alt proiect in derulare sau planificat.

b.3. utilizarea resurselor naturale: -

b.4. producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate in etapa de constructie (resturi de conducte PIED, PVC = cca 200 kg, resturi de lemn = cca 30 kg, deseuri metalice (capete de conducte metalice) = cca 200 kg, deseuri de carton = cca 20 kg) se vor colecta selectiv in spaţii amenajate/construite in organizarea de santier si se vor preda catre firme specializate pentru preluarea si valorificarea acestora;

- pamantul de excavatie va fi refolosit ca material de umplutura, iar cel excedentar (cca 200 mc) se va se va folosi la nivelari sau transporta acolo unde Primaria isi va da acordul;

- deseurile menajere rezultate vor fi colectate in europubele si preluate de catre un operator de servicii de salubritate.

b.5. emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

In timpul realizarii proiectului:

-Protectia calitatii solului, subsolului si apelor subterane: depozitarea provizorie a materialelor se va realiza pe o platforma betonata; caile de acces vor fi intretinute pe toata durata executiei; constructorul va avea in dotare material absorbant pentru eventualele poluari accidentale cu carburant/uleiuri minerale; nu se vor stoca carburanti pe amplasament.

-Protectia calitatii aerului: respectarea normelor tehnologice din domeniul construcţiilor, folosirea unor tehnici de lucru care să minimalizeze eliminarea de praf, pulberi; umectarea drumurilor nepavate  şi a acceselor carosabile mai ales in perioada calduroasa; utilizarea de maşini şi utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic şi care respectă normele în vigoare;

- Prevenirea/reducerea poluarii sonore: se va adopta un program de lucru adecvat (ziua), se vor efectua inspectiile tehnice periodice ale autovehiculelor;

-Protectia calitatii apei: va fi montata o toaleta ecologica care va fi vidanjata de o firma specializata in domeniu; se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor conform legislaţiei;

se vor gestiona corespunzator deseurile.

-Măsuri de protejare a faunei şi vegetaţiei: este obligatoriu ca daca la pozarea conductei se intalneste un arbore, acesta sa fie ocolit;

In perioada de functionare a obiectivului:

-Protecţia calităţii apelor: la punerea in functiune a investitiei, se va stabili un plan de monitorizare a calitatii apei potabile tratate, inmagazinate si distribuite in sistemul de alimentare cu apa propus; in jurul forajelor se va institui cate un perimetru de protectie sanitara cu regim sever, cu diametrul de minim 10 m.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: toate utilajele sunt izolate fonic cu panouri speciale, iar pompele din statiile de pompare apa potabila sunt pompe submersibile.

-Protectia solului si subsolului: deseurile menajere si tehnologice rezultate in procesul de potabilizare vor fi depozitate in spatii special amenajate si eliminate/valorificate de catre operatori specializati.

b.6. riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectului: amplasamentul proiectului este situat in intravilanul si extravilanul localitatilor: Panciu (UAT Panciu), Repedea si Chicera (UAT Straoane) si Haret (UAT Marasesti), jud. Vrancea.

c.1. utilizarea existentă a terenului: folosinta actuala: zona drumuri de interes local, drumuri judetene si nationale; destinatie: retele edilitare.

c.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

c.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: nu este cazul;
- zonele costiere: nu este cazul;

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de  protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d.1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

d.2. natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
d.3. mărimea şi complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (precizate in memoriul de prezentare);

d.4. probabilitatea impactului: nesemnificativa;
d.5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: in perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar, iar la finalizare calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

• Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei depuse la A.P.M. Vrancea, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare, a prevederilor certificatului de urbanism nr. 164/17.12.2014 emis de Consiliul Judetean Vrancea.

• Se vor respecta cu strictete prevederile Referatului nr. 10463/27.05.2015 emis de Administratia Bazinala de Apa Siret, a Notificarii nr. 123/29.06.2015 emise de Directia de Sanatate Publica Vrancea si a adresei nr. 1139/15/SU-VN/19.05.2015 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta « A. Saligny » al jud. Vrancea.

• Prezentul act nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor emise de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale.
• La executarea lucrărilor se vor respecta normele PSI, normele sanitare, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

• Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrarilor.

• Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.

• Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

• Se vor lua masuri pentru prevenirea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.

• Se vor respecta limitele de zgomot produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor in conformitate cu H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

• Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare a suprafeţelor.

• La realizarea investitiei, se vor utiliza utilaje performante, cu nivel redus al emisiilor de noxe si care au revizia tehnica la zi; umectarea, daca este cazul, a suprafetelor, in scopul dispersiei prafului si /sau a pulberilor datorateposibilelor excavatii in cadrul lucrarilor de constructie, iar activitatile generatoare de zgomot se vor desfasura numai pe durata zilei, fara a depasi limita admisa.

• Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament si punerea in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

• Nu se vor stoca combustibili in şantier.

• Se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor/mijloacelor de transport utilizate; pentru aceasta, se vor verifica atent toate utilajele/mijloacele de transport utilizate.

• Pe parcursul efectuarii lucrarilor de constructii, se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate. Se vor monta

panouri de avertizare pe drumurile de acces si se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.

• Se interzice efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii a mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii, precum si alimentarea cu carburanti a acestora; aceste lucrari se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate.

• Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, etc) si readucerea terenului la starea initiala.

• Deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate la o platforma autorizata.

• Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia pecifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile.

• Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva /depozitarea temporara a tuturor categoriilor de deseuri produse (deseuri de ambalaje, deseuri metalice, de lemn, etc), atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului, pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.

• Este interzisa depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
• Este interzisa arderea deseurilor rezultate atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului.

• Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice feroase si

neferoase, hartie – carton, plastic – PET, textile) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate cu mijloace de transport  adecvate fiecarui tip de deseu, la un operator specializat autorizat in vederea eliminarii/valorificarii; transportul acestor tipuri de deseuri se va face de catre o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

• Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii si in perioada functionarii obiectivului vor fi colectate / stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

• Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

• Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

• Prezenta Decizie este valabila pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

• Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, iar A.P.M. Vrancea va aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie, prevederile art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 445/2009.

• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea şi anularea acesteia, după caz.
 

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;

• Legea nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor;

• H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

• H.G. nr. 352 /21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 /2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

• Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

• H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

• Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004.

 

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 


Anunt - decizia etapei de incadrare - Alimentare cu apa - Panciu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectul Extinderea şi modernizarea sistemului de Apă şi Canalizare în judeţul Vrancea, etapa a-II-a POIM – Sistemul de alimentare cu apă Panciu propus a fi realizat în intravilan şi extravilan Panciu- loc. Chicera, com. Străoane – loc. Repedea şi Mărăşeşti – loc. Haret, jud. Vrancea, titular C.U.P.  SA  Focşani .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, în zilele de luni pâna joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet : www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.07.2015.
 

Decizia etapei de incadrare - Proiect - Alimentare cu apa - Odobesti

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - Proiect

 Din data de 13.07.2015

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE FOCSANI din mun. Focsani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, jud. Vrancea, inregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea cu nr. 1704/23.02.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.07.2015, ca proiectul Extinderea si modernizarea sistemului de Apa si Canalizare in judetul Vrancea, etapa a-II-a POIM – Sistemul de alimentare cu apa Odobesti” propus a fi realizat în intravilan si extravilan: UAT Odobesti, UAT Brosteni, UAT Virtescoiu, UAT Cirligele, UAT Cotesti, UAT Urechesti, UAT Popesti si UAT Bordesti, jud. Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b) si l) si pct. 13, lit. a).

Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind suprapus partial ariei naturale protejate  Aria de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0075 Magura Odobesti.

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b) si l) si pct. 13, lit. a).

b) Caracteristicile proiectului:

Obiectivul principal al proiectului la nivel de judet este conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca si are ca tinta modernizarea si extinderea infrastructurii de apa.

SITUATIA EXISTENTA

UAT ODOBESTI

Sistemul de alimentarea cu apă Odobeşti asigură la aceasta data alimentarea cu apă a locuitorilor din oraşul Odobeşti şi a satului component Unirea. Distributia apei la consumatorii din Odobesti se facea gravitational de la bazinul de inmagazinare Casa de apa cu V = 3.000 mc, prin doua conducte. Lungimea retelei de distributie a apei era de aproximativ 29 km, din care: 9,6 km din teava neagra, 11,1 km din otel si 8,3 din fonta. Prima conducta din fonta cu diametrul de 200 mm deservea abonatii de la case, cea de a doua din teava neagra si otel cu diametrul de 300 mm deservea abonatii de la blocuri.

Conductele principale si secundare de fonta au fost executate la nivelul anului 1916, odata cu rezervorul de inmagazinare.

Sursele de apă subterană din aglomerarea Odobeşti sunt următoarele:

 1. Frontul de captare Babele, situat între drumul naţional Dn11 Focşani – Braşov şi malul drept al râului Putna, (imediat amonte de Drenul Babele care reprezintă una din sursele de apă subterană ale municipiului Focşani), este constituit din 6 puţuri forate având adâncimea 45 si 78 m. Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile amplasate la adancimea de 11-25 m, avand Qp = 10.67 l/s; Hp = 67.70 mCA, P = 11 kW..
 2. Frontul de captare Unirea, este constituit din 4 puţuri forate F1 ... F4, cu adâncimea H = 120,00 m şi diametrul Ф 300 mm, echipate cu pompe submersibile care refulează apa direct în reţeaua de alimentare cu apă cu un debit de maximum 32 mc/h = 11 l/s.
 3. Drenurile Cucuieşti-Burca, executate în anii 1912-1914 în sectorul localităţii Burca, pe malul drept al râului Putna în amonte de frontul de captare Babele, sunt realizate din tuburi bazaltice ceramice, fontă şi oţel, debitul total maxim Q = 12 mc/h = 3,3 l/s fiind colectat în căminele – rezervor „Casa Bătrână”, de unde pleacă o conductă la rezervorul vechi Odobeşti (executat în anul 1912).

Aductiuni

-Drenuri Cucuieţi – Casa de apă Odobeşti conducta de fonta executata in anul 1912, cu diametrul de 200 mm, L = 23 km;

-Front captare Babele – apa captata din puţuri este pompata printr-o conducta de aducţiune din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) la rezervoarele de apă din gospodăria de apă; cu ajutorul unei aducţiuni telescopică PEID De 140 mm – De 315 mm Pn 10, care face legătura cu aducţiunea principală prin intermediul unor tronsoane de conductă De 140 mm Pn 10. Lungimea totală a conductelor este de 20.594 m si a fost reabilitata prin POS Mediu I.

Tratarea apei

Tratarea apei se realizeaza cu ajutorul unei staţii de clorare existentă, reabilitată prin POS Mediu I, cu o instalaţie de clorare, cu hipoclorit de sodiu produs electrolitic, pentru un debit captat maxim de 64 l/s, Qmax = 250 g clor/h.

Rezervoare

Sistemul dispunea de rezervoare de acumulare, însumând un volum total de 5.000 mc, amplasate, după cum urmează: un rezervor de înmagazinare existent si reabilitat pe partea de instalatii hidraulice, de 3000 m3 şi un rezervor existent si finalizat de 2000 m3, care asigură o capacitate totală de stocare de 5000 m3; rezervoarele asigura volumele de stocare pentru rezerva de incendiu, rezerva de avarie şi volumele de compensare orare.

Rezervor ingropat cu capacitatea de 3.000 mc este executat in anul 1912 si prezenta fisuri.

Reţeaua de distribuţie

Reţeaua sistemului Odobeşti este o reţea gravitaţională, inelară, dimensionată pentru debitul Qormax = 65 l/s. Presiunea în reţea este asigurată de rezervoarele de de 2.000 mc si 3.000 mc, amplasate la cota 193,40 mdM.

Distribuţia apei la consumatori se facea prin intermediul unor reţele de tip mixt, printr-o retea de conducte in lungime totala de 29.422 m.

Lucrarile efectuate prin POS Mediu 2011-2013 au fost urmatoarele:

În cadrul lucrarilor efectuate prin POS Mediu 2011-2013 au fost prevăzute următoarele:

 • extinderea  si reabilitarea reţelor de apă pe o lungime de L=29.422 m din care:
 • reabilitări reţele L = 16.002 m;
 • extinderi reţele L = 13.420 m.
 • realizarea branşării/rebranşării consumatorilor la reţeaua nou proiectată şi contorizarea acestora;
 • cămine de vane şi golire;
 • cămine de vană de reducere de presiune;
 • hidranţi.

Lucrările pentru obiectul de investiţie “Reabilitarea şi extinderea frontului de captare, aducţiune, staţie de clorare şi rezervoare în aglomerarea Odobesti” au constat în următoarele activităţi principale:

 • reabilitare front captare Babele (6 foraje);
 • reabilitare aductiune Babele-Odobesti (L= 20 km);
 • reabilitare statie de clorare;
 • reabilitare (finalizare) rezervor 2.000 mc;
 • reabilitare constructie existenta cu destinatia sediu dispecer si laborator;
 • sistem de automatizare si control pentru intregul sistem de alimentare cu apa, SCADA.

Schema tehnologica de alimentare cu apa este alcătuită din următoarele componente:

 • Captarea apei subterane

Frontul de captare existent este format din 6 puţuri forate, cu adancimea cuprinsa intre 45 si 78 m. Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile amplasate la adancimea de 11-25 m, avand Qp = 10.67 l/s; Hp = 67.70 mCA, P = 11 kW.

 • Conducta de aducţiune I – apa captata din puţuri este pompata printr-o conducta de aducţiune din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) la rezervoarele de apă din gospodăria de apă; fiecare puţ a fost racordat la aducţiunea telescopică PEID De 140 mm – De 315 mm Pn 10, care face legătura cu aducţiunea principală prin intermediul unor tronsoane de conductă De 140 mm Pn 10.

Lungimea totală a conductelor este de 20.594 m.

Tabel nr. 4 – Conducte aductiune

Gospodăria de apa existentă cuprinde:

 • un rezervor de înmagazinare existent si reabilitat pe partea de instalatii hidraulice, de 3000 m3 şi un rezervor existent si finalizat de 2000 m3, care asigură o capacitate totală de stocare de 5000 m3; rezervoarele asigura volumele de stocare pentru rezerva de incendiu, rezerva de avarie şi volumele de compensare orare.
 • staţie de clorare existentă, reabilitată, cu o instalaţie de clorare, cu hipoclorit de sodiu produs electrolitic, pentru un debit captat maxim de 64 l/s, Qmax = 250 g clor/h;

Sediul dispecer şi laborator pentru sistemul de alimentare cu apă din aglomerarea Odobeşti, construcţie existentă în localitatea Odobeşti, reabilitată.

Instalaţii electrice de alimentare cu energie electrică, instalatii de automatizare, SCADA.

UAT BORDESTI

Comuna Bordesti are in componenta 2 localitati Bordesti si Bordestii de Jos. In prezent, exista 2 sisteme centralizate de alimentare cu apa – in localitatea Bordesti si in localitatea Bordestii de Jos.

1. Sistemul de alimentare cu apa pentru localitatea Bordesti are urmatoarea schema tehnologica:

Sursa este asigurata prin 2 captari – Gobej si Budui

 • Sursa Gobej este reprezentata de 3 captari din drenuri:
 1. 1 captare prin drenuri DI, L = 80 m, realizata                din cond.    PVC perforata, Dn = 160 mm;
 2. 1 captare prin drenuri D2, L = 90 m, realizata din cond. PVC perforata, Dn = 200 mm;
 1. 1 captare prin drenuri D3, L = 150 m, realizata              din cond.    PVC perforata, Dn = 200 mm.

Sursa Gobej alimenteaza rezervorul de la Budui si este compusa din drenuri existente.

Apa este transportata in rezervor cu ajutorul urmatoarelor pompe:

 • 1 pompa submersibila cu Q = 20 mc/h
 • 1 pompa submersibila EPET cu Q = 20 mc/h
 • 2 buc. pompe de suprafata cu Q = 20 mc/h
 • Sursa Budui este compusa din 2 captari prin drenuri, 4 foraje si 2 puturi:
 • forajul F1: H = 24,0 m, Nhs = 0,5 m, Nhd = 18,5 m, Q = 1,00 l/s; echipat cu pompa submersibila tip Grundfos: Qref = 2,5 mc/h, Href = 30 mCA;
 • forajul F2: H = 29,9 m, Nhs = artezian, Nhd = 19,5 m, Q = 1,00 l/s; echipat cu pompa submersibila tip Grundfos: Qref = 2,5 mc/h, Href = 30 mCA;
 • forajul F3: H = 64,0 m, Nhs = 0,5 m, Nhd = 18,5 m, Q = 0,03 l/s - in conservare;
 • forajul F163: H = 200,0 m, Nhs = -63,0 m, Nhd = -140,0 m, Q = 0,70 l/s; - foraj nou
 • 1 captare prin drenuri, D4, realizata din conducta PVC perforata, Dn = 160 mm, L = 75 m;
 • 1 captare prin drenuri, D5, realizata din conducta PVC perforata, Dn = 125 mm, L = 90 m;
 • put P1 tip cheson cu Dn = 4,0 m si H = 7,0 m;
 • put P2 tip cheson cu Dn = 2 ,0 m si H = 30,0 m.

Conducte de aductiune

Aductiunea aferenta sursei Gobej

 • 3 conducte din PIED, cu De 125 mm si lungimea L = 125 m fiecare, care conduc apa de la drenurile sursei Gobej la rezervorul de apa de 60 mc;
 • 1 conducta PEID cu De 90 mm si lungimea L = 2.225 m, pentru aductiunea apei de la SP1 la rezervorul final de inmagazinare apa V4 = 200 mc, semiingropat, din beton armat, aplasat in punctul "La Monument".

Lungimea totala a conductei de aductiune aferenta sursei Gobej, Ltot = 2.600 m.

Aductiunea aferenta sursei Budui

 • 1 conducta din PEID, De 125 mm si L = 80 m, intre drenul D4 si rezervorul de apa V2;
 • 1 conducta din PEID, De 125 mm si L = 100 m, intre drenul D5 si rezervorul de apa V2;
 • 1 conducta din PEID, De 125 mm si L = 120 m, intre forajul F1 si rezervorul de apa V2;
 • 1 conducta din PEID, De 125 mm si L = 120 m, intre forajul F2 si rezervorul de apa V2;
 • 1 conducta din PEID, De 32 mm si L = 160 m, intre forajul F3 si rezervorul de apa V2;
 • 2 conducte de legatura din PEID, De 110 mm fiecare si L = 50 m fiecare, intre puturile Pl, P2 si
  rezervorul de apa V2.
 • 1 conducta din PEID, De 125 mm si L = 1.507 m, intre statia de pompare SP2 si rezervorul final de inmagazinare apa V4 = 200 mc, semiingropat, din beton armat, amplasat in punctul "La Monument"

Lungimea totala a conductei de aductiune aferenta sursei Budui Ltot = 2.187 m.

Statie de tratare

Tratarea apei pentru sistemul Bordesti se face prin gospodaria de apa “ La Monument ” cu o instalatie de dozare hipoclorit de sodiu automata, tip DLX VFT 2/10 AUT, pentru un debit Q = 15,00 l/s.

Rezervoare de inmagazinare

Inmagazinarea apei de la sursele Budui si Gobej, se face in cadrul gospodariei de apa din punctul "La Monument", amplasat in satul Bordesti, in 2 rezervoare, din beton armat, semiingropate care comunica intre ele, cu capacitatea de 200 mc, respectiv de 120 mc.

Statii de pompare

 • Statia de pompare SP1 aferenta rezervorului V1 cuprinde 2 pompe, tip Grundfos, fiecare cu:

Q = 12,6 mc/h si H = 40 m

 • Statia de pompare SP2 aferenta rezervorului V2 care cuprinde 2 pompe tip Grundfos, fiecare cu:

Q = 12,6 mc/h si H = 40 m.

Reteaua de distributie este de tip ramnificat, presiunea in cadrul retelei asigurandu-se atat gravitational, cat si prin pompare si are urmatoarea configuratie:

 • printr-o conducta din PEID, cu diametrele cuprinse intre De 32÷160 mm si lungimea L = 9.644 m, gravitational, catre partea de est a satului Bordesti;
 • printr-o conducta din PEID, cu diametrul De 32÷90 mm si lungimea L = 880 m, cu ajutorul
  unei instalatii de hidrofor cu vas de expansiune de 800 l, catre partea vestica a satului Bordesti.

Lungimea totala aretelei de distributie pentru sat Bordesti L = 10.524 m.

2. Sistemul de alimentare cu apa pentru localitatea Bordestii de Jos are urmatoarea schema tehnologica:

Sursa este asigurata printr-o captare – Ciuciur

Sursa Ciuciur este compusa din 3 captari prin drenuri:

 • 1 captare prin drenuri D6, realizata din conducta PVC perforate, Dn 160 mm, L = 90 m;
 • 1 captare prin drenuri D7, realizata din conducta PVC perforate, Dn 200 mm, L = 150 m;
 • 1 captare prin drenuri D8, realizata din conducta PVC perforate, Dn = 200 mm, L = 30 m.

Conducte de aductiune

Aductiunea aferenta sursei Ciuciur

 • 1 conducta din PEID, Dn 110 mm si L = 25 m, intre drenul D6 si rezervorul de apa V3 = 60 mc;
 • 1 conducta din PEID, Dn 110 mm si L = 25 m, intre drenul D7 si rezervorul de apa V3;
 • 1 conducta din PEID, Dn 75 mm si L = 350 m, intre drenul D8 si rezervorul de apa V3.

Lungimea totala a conductei de aductiune este de 400 m.

Statie de tratare

La sursa Ciuciur, tratarea apei se face cu o instalatie de dozare hipoclorit de sodiu cu reglare automata, tip DLX VFT 2/10 AUT, pentru un debit Q = 2,00 l/s.

La gospodaria de apa “ La Monument ”, tratarea apei se face cu o instalatie de dozare hipoclorit de sodiu automata, tip DLX VFT 2/10 AUT.

Rezervor de inmagazinare

Inmagazinarea apei de la sursa Ciuciur, se face intr-un rezervor, din beton armat, semiingropate cu capacitatea de 60 mc (V3).

Statie de pompare

Conform configuratiei terenului si a diferentelor geodezice de teren pentru buna functionare a sistemului din rezervorul V3 a sursei Ciuciur, apa este pompata pana in punctul cel mai inalt din teren, de unde distributia se realizeaza gravitational in satul Bordestii de Jos. Pomparea apei se face printr-o statia de pompare SP3 aferenta rezervorului V3, care cuprinde 1 pompa tip Grundfos cu urmatoarele caracteristici: Q = 10 mc/h, H = 40 m.

Reteaua de distributie este de tip ramnificat, presiunea in cadrul retelei asigurandu-se gravitational.

Conductele sunt din PEID, cu diametrele cuprinse intre Dn 32÷160 mm, cu lungimea de 3.386 m.

UAT BROSTENI

Comuna Brosteni are in componenta 3 localitati – Brosteni, Arva si Pitulusa.

In prezent, comuna Brosteni nu are sistem de alimentare cu apa potabila.

 

UAT CARLIGELE

In comuna Carligele in prezent exista 2 sisteme centralizate de alimentare cu apa:

- Sistemul Carligele, Blidari si Bontes;

- Sistemul Dalhauti.

1. Sistemul de alimentare cu apa pentru satele Carligele, Blidari si Bontesi are urmatoarea schema tehnologica:

Sursa este formata dintr-o captare de apa subterana care cuprinde 3 foraje de adancime cu H = 110 - 160 m, amplasate la cca. 200 m unul fata de celalalt si echipate cu pompe submersibile fiecare.

Caracteristicile pentru fiecare pompa submersibila:

Q = 7,59 mc/h, Hp1 = Hp2 = Hp3 = 127 m si sunt dotate cu manometru si robinete (de trecere si de retinere).

In anul 2005 s-au forat cele 3 foraje de mai sus, care au fost folosite initial la alimentarea cu apa a comunei.

Au mai fost forate trei puturi, cu adancimea de 40 m, care au depasiri la indicatorul nitriti, dar au un debit exploatabil mai mare. La ora actuala, captarea utilizeaza doua puturi vechi si unul nou.

Conducte de aductiune

Conform schemei tehnologice, configuratia si caracteristicile conductelor de legatura si de aductiune aferente sistemului de alimentare cu apa este urmatoarea:

- conducta de legatura dintre cele 3 foraje si statia de tratare distribuita astfel:

                        F3 – F2 cu De 63 ÷ 90 mm cu L = 208 m;

                        F2 - F1 cu De 63 ÷110 mm cu L = 197 m;

                        F1 – ST cu De 110 mm          cu L = 50 m;

Lungimea totala a conductelor de legatura L = 455 m.

- conducta de aductiune 1 dintre statia de tratare (respectiv statia de pompare) si gospodaria de apa din satul Carligele (respectiv statia de clorare) este prevazuta din PIED cu De 90÷110 mm, PN 6÷PN 16 cu lungimea totala L = 2.642 m;

- conducta de aductiune 2 intre gospodaria de apa din satul Carligele (respectiv statia de pompare) si gospodaria de apa din satul Bontesti (respectiv rezervorul de 200 mc) este prevazuta din PIED cu De De 90÷110 mm, PN 6÷PN 16 cu lungimea totala L = 3.067 m.

Astfel, lungimea totala a conductelor de legatura si a conductelor de aductiune aferente sistemului Carligele L = 6.164 m.

 

Statii de tratare

Pentru sistemul de alimentare cu apa aferent satelor Carligele, Blidari si Bontesti s-a prevazut o statie de tratare complexa, pentru retinerea excesului de fier, mangan si amoniu si o statie de clorinare.

Statia de tratare este amplasata in incinta gospodariei de apa din localitatea Carligele, in apropierea forajului F1, fiind dimensionata pentru un debit Q = 6,00 l/s.

Statia de tratare se compune din urmatoarele obiecte, amplasate conform fluxului tehnologic:

- 2 rezervoare pentru oxidarea fierului, cu diametrul de 1,20 m, avand fiecare suprafata utila de 1,17 m2 si capacitatea de 1,64 mc;

- 4 filtre sub presiune avand diametrul 36” in care se realizeaza o viteza de filtrare 8,18 m/h;

- 1 instalatie pentru preclorare, cu clor gazos;

- 1 statie de pompare pentru spalarea filtre cu apa potabila, avand (1+1) pompe Q = 27 mc/h si H = 15m;

- instalatie preparare a aerului comprimat pentru actionarea vanelor pneumatice si pentru procesul de oxidare;

- suflanta pentru asigurarea cantitatii de aer necesar pentru spalarea filtrelor;

- un pavilion pentru personalul de exploatare, dotat cu instalatii sanitare si tanc de colectare;

Apa tratata este pompata in rezervorul de inmagazinare de 150 mc din satul Carligele.

Evacuarea in emisar a apelor conventional curate rezultate din spalarea filtrelor, se face prin intermediul caminelor de canalizare, a conductelor din PVC Dn 200 mm si a unei guri de descarcare tip II cu clapeta antibroasca.

Statia de clorare din GA Carligele cu rezervorul de 150 mc

Statia de clorare este amplasata in cealalata incinta a gospodariei de apa din satul Carligele care contine: rezervorul de inmagazinare cu capacitatea de 150 mc, statia de pompare cu grup de pompe booster şi statia de pompare cu pompe verticale. Statia de clorare este dimensionata pentru un debit de tranzit de 6 l/s.

Statia de clorare este o constructie metalica tip container pe fundatii de beton care nu necesita suprainaltare, fiind amplasata in zona neinundabila. Containerul are 2 compartimente – unul in care se afla buteliile de Cl2 si aparatul de dozare, iar celalalt in care se afla pompa pentru ejectorul de clor, instalatia de contorizare si instalatiile anexe.

Dimensiunile containerului sunt 6,10 x 2,50 x 2,51 m. Timpul de contact intre clor si apa se va realiza in rezervorul de 250 mc. Consumul de clor este de 300,47 kg clor pe an, ceea ce presupune procurarea a 7 butelii anual.

De asemenea, s-a prevazut in imediata vecinatate un camin de beton umplut cu var stins pentru neutralizarea scaparilor de clor din buteliile defecte.

Rezervoare

Conform schemei tehnologice si a diferentelor geodezice de teren pentru acest sistem s-au prevazut urmatoarele rezervoare:

- 1 rezervor tampon de 15 mc pentru aspiratia pompelor din statia de pompare aferenta gospodariei de apa din satul Carligele, care mai contine forajul F1 si statia de tratare;

- 1 rezervor de inmagazinare de 150 mc pentru satul Carligele amplasat in cealalta gospodarie de apa din satul Carligele care mai cuprinde statia de clorare, 1 statie de pompare boostre si o statie de pompare cu pompe verticale.

Acest rezervor are atat rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului, cat si de aspiratie pentru statia de pompare cu grup de pompe booster si pentru statia de pompare cu pompe verticale din gospodaria de apa.

- 1 rezervor de inmagazinare de 200 mc pentru satul Bontesti amplasat in gospodarie de apa din satul Bontesti, care mai cuprinde si 1 statie de pompare booster.

Acest rezervor are atat rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului, cat si de aspiratie pentru statia de pompare cu grup de pompe booster din gospodaria de apa.

Statii de pompare

Conform schemei tehnologice si a diferentelor geodezice de teren, pentru buna functionare a acestui sistem s-au prevazut urmatoarele statii de pompare:

- 1 statie de pompare cu pompe verticale (SP1) care este amplasata in gospodaria de apa din satul Carligele, care mai contine forajul F1, statia de tratare si rezervorul tampon de 15 mc din care aspira pompele statiei de pompare.

Aceasta statie de pompare alimenteaza rezervorul de inmagazinare al satului Carligele de 150 mc.

Statia de pompare este echipata cu (1+1) pompe, iar o pompa are urmatoarele caracteristici:

                                             Q = 20,63 mc/h si H = 80 CA

- 1 statie de pompare cu pompe verticale (SP2) care este amplasata in gospodaria de apa din satul Carligele si contine statia de clorare si rezervorul de 150 mc din care aspira pompele statiei de pompare.

Aceasta statie de pompare alimenteaza rezervorul de inmagazinare al satului Bontesti de 200 mc.

Statia de pompare este echipata cu (1+1) pompe, iar o pompa are urmatoarele caracteristici:

                                            Q = 14,24 mc/h si H = 148,6 mCA

- 1 statie de pompare cu grup de pompe booster (SPB 1) care este amplasata in cealalta gospodarie de apa din satul Carligele, care mai cuprinde statia de clorare, rezervorul de 150 mc si o statie de pompare cu pompe verticale.

Statia alimenteaza cu apa cca 85% din totalul retelei de distributie a localitatii Carligele si este echipata cu (2 + 1) pompe cu turatie variabila.

Caracteristicile unei pompe sunt:

                                    Q = 18,36 mc/h si H = 28 mCA

- 1 statie de pompare cu grup de pompe booster (SPB 2) care este amplasata in gospodaria de apa din satul Bontesti, care mai cuprinde rezervorul de 200 mc.

Statia alimenteaza cu apa zona inalta a satelro Bontesti si Blidari, respectiv cca. 30% din totalul retelei de distributie al localitatilor si este echipata cu (1 + 1) pompe cu turatie variabila.

Caracteristicile unei pompe sunt:

                                       Q = 7,2 mc/h si H = 50 mCA

Statiile de pompare cu grup de pompe booster sunt prevazute cu convertizor de frecventa prin care se obtine variatia turatiei la fiecare pompa (alternativ), astfel incat se realizeaza in reteaua de distributie o presiune constanta si un debit variabil, care se muleaza perfect pe curba de consum. In acest fel, energia consumata este minima.

Retele de distributie

Reteaua de distributie a intregului sistem este ramnificata, alimentata atat gravitational, cat si prin pompare, si este prevazuta din PEID, PN6 cu diametre cuprinse intre 63 – 125 mm, cu o lungime totala de 22.870 m, din care:

lungime retea Carligele                                  = 8.298 m

lungime retea Blidari si Bontesti                   = 14.572 m

2. Sistemul de alimentare cu apa pentru satul Dalhauti are urmatoarea schema tehnologica:

Sursa este asigurata printr-o captare de apa subterana formata din 3 foraje cu adancimea cuprinsa intre 25-40 m amplasate pe malul stang al raului Dalhauti.

Captarea apei din puturi, se realizeaza cu 3 pompe submersibile, care au urmatoarele caracteristici:

F1 Dalhauti:               Qexp = 1,2 l/s si H = 22,50 m (artezian);

F2 Dalhauti:               Qexp = 0,8 1/s si H = 43,00 m;

F2 bis Dalhauti:          Qexp = 0,4 1/s si H = 40,00 m (artezian).

Conducte de aductiune

Conform schemei tehnologice configuratia si caracteristicile conductelor de aductiune sunt urmatoarele:

- I tronson care face legatura intre foraje si rezervorul tampon de inmagazinare primara (Vtampon = 20 mc) si este din PEHD, Pn6, De 63 mm, pe o lungime L = 420 ml.

- al-ll-lea tronson, care face legatura intre rezervorul tampon de inmagazinare primara (20 mc) si rezervoarele de inmagazinare (V1 = 40 mc si V2 = 80 mc) si este din PEHD, Pn6-10, De 90 mm, cu lungimea L = 1.567 ml.
Lungimea totala a conductelor de aductiune L = 1.567 m.

Statia de tratare

Statia de tratare este amplasata in incinta gospodariei de apa a sistemului care mai cuprinde cele 3 foraje si rezervorul tampon de 20 mc.

Tratarea apei se face cu hipoclorit lichid, prin intermediul unor pompe dozatoare ETATRON.

Rezervoarele sistemului sunt urmatoarele :

- 1 rezervor tampon din polstif, cu volum de Vt = 20 mc, subteran care este amplasat in cadrul gospodariei de apa GA1, care mai cuprinde cele trei foraje de apa si instalatia de tratare a apei;

- 2 rezervoare din polstif cu volume de VI = 80 me si V2 = 40 mc, subterane, care sunt amplasate in cadrul gospodariei de apa GA2, intr-o zona mai inalta, pentru a asigura distributia apei in sistem gravitational.

Statia de pompare

Statia de pompare transporta debitul de la rezervorul tampon spre rezervoarele de inmagazinare si este echipata cu (2+1) electropompe tip WJLO-MVI417- l /3-400-50-2, avand fiecare urmatoarele caracteristici:

                                              Q = 11,19 mc/h, H = 120 mCA.        

 Reteaua de distributie a apei este din PEID, Pn6, in sistem ramificat, distribuita gravitational din cele 2 rezervoare de inmagazinare cu diametre cuprinse intre De = 63÷110 mm si lungime totala L = 11.217 m.

UAT COTESTI

Comuna Cotesti are in componenta 4 localitati – Cotesti, Budesti, Golestii de Sus si Valea Cotesti.

In prezent, exista1 sistem centralizat de alimentare cu apa pentru toate cele 4 localitati.

Sistemul de alimentare cu apa are urmatoarea schema tehnologica:

Sursa este asigurata printr-o captare cu 4 foraje cu adancimea intre H = 30 - 120 m, amplasate grupat, astfel:

- 3 foraje (F1, F2, F3) in partea de sud a localitatii Cotesti – zona Mera, in apropierea albiei paraului Dalgov, care sunt de mica adancime cu H = 30 - 50 m;

- al 4-lea foraj (FS1 Cotesti) se afla in intravilanul comunei Cotesti, in zona Stadionului comunal si are adancimea de 120 m.

Conducte de aductiune

Conform amplasamentelor forajelor, a rezervoarelor si a configuratiei terenului, conductele de aductiune sunt urmatoarele:

- de la forajele F1, F2 si F3 (sursa Mera), catre rezervorul Cotesti – conducta de aductiune este realizata dintr-o conducta metalica cu Dn 160 mm si lungimea L = 5.630 m;

- de la forajul FS1 Cotesti catre rezervorul Cotesti – conducta de aductiune este realizata din conducta PEID, De 90÷125 mm si lungimea L = 1 .275 m;

- de la rezervorul Cotesti catre rezervorul Odobasca – conducta de aductiune realizata din conducta PIED cu De 110 mm, PN6÷16 si lungimea L = 1.400 m.

Lungime totala a conductei de aductiune este de cca 8.305 m.

Statie de tratare

Tratarea apei se face in gospodaria de apa Cotesti, care este dotata cu o statie de tratare cu solutie de hipoclorit, complet automatizata, dozare 12%. Apa tratata din rezervorul Cotesti este distribuita, prin pompare in rezervorul Odobeasca.

Statia de tratare este amplasata in gospodaria de apa Cotesti.

Rezervoare de inmagazinare

Conform configuratiei terenului si a diferentelor geodezice de cote de teren pentru buna functionare a sistemului au fost prevazute urmatoarele rezervoare:

In cadrul Gospodariei de apa Cotesti

 • rezervor V1 de 200 mc, semiingropat, radial, din beton armat.
 • rezervor aerian de inox V2 de 100 mc. Din preaplinul rezervorul aerian de inox, se asigura apa in rezervorul V2.

Din rezervorul V2, apa se distribuie astfel:

- gravitational in retelele de distributie din satele Cotesti (partial), Golestii de Sus si Valea Cotesti;

- prin pompare se asigura apa in rezervorul de la Odobeasca V3, de unde se distribuie gravitational in zona Budesti si in zona superioara a satului Cotesti.

In cadrul Gospodariei de apa Odobeasca

 • rezervor Odobasca, V3 de 200 mc, semiingropat, radial, din beton armat, de unde apa potabila este distribuita gravitational pentru zona Budesti si partial in satul Cotesti.

Statii de pompare

In Gospodaria de apa Cotesti se afla amplasata o statie de pompare echipata cu 3 pompe:

- 1 pompa folosita pentru pomparea apei in reteaua de distributie pentru zona Valea Cotesti, partial in Cotesti si in Golestii de Sus;

- 1 pompa folosita pentru interventia in caz de incendiu;

- 1 pompa pentru repomparea apei din rezervoarele din gospodaria de apa Cotesti la rezervorul de inmagazinare V3 din Odobeasca.

Statia de pompare este realizata din beton armat, turnata monolit, in montaj ingropat.

Retelele de distributie sunt de tip ramnificat, presiunea in cadrul retelei asigurandu-se atat gravitational, cat si prin pompare.

Reteaua este prevazuta din PIED cu diametre intre De 63÷110 mm, cu lungimea totala de cca 20.000 m.

UAT POPESTI

Comuna Popesti are in componenta 2 localitati – Popesti si Terchesti. In prezent, in localitatea Popesti este in curs de executie un sistem de alimentare cu apa potabila conform OG nr. 28/2013, iar in localitatea Terchesti nu exista in prezent sistem de alimentare cu apa potabila.

UAT URECHESTI

Comuna Urechesti are in componenta o singura localitate – satul Urechesti. In satul Urechesti exista un sistem centralizat de alimentare cu apa, care are urmatoarea schema tehnologica:

Sursa este asigurata dintr-o captare care are 3 forje (F1, F2 si F3), de adancime cu H = 100÷168 m-

Conductele de aductiune

Conductele de aductiune fac legatura intre foraje si statia de clorinare, respectiv rezervorul tampon de 40 mc, precum si de la statia de clorare la rezervorul de inmagazinare al sistemului de 320 mc.

Astfel conductele de aductiune au urmatoarea configuratie si caracteristici:

 • de la forajul F1 (din partea de nord a satului Urechesti), la rezervorul tampon de 40 mc, conducta este realizata din PEID cu De 90 mm, Pn 6, cu lungime de cca. 1.300 m;
 • de la forajul F2 (din incinta gospodariei de apa), la rezervorul tampon de 40 mc, este realizata din PEID cu De 90 mm, Pn 6, cu lungime de cca. 5 m;
 • de la forajul F3 (de langa scoala din localitate), la rezervorul tampon de 40 mc, este realizata din PEID cu De 90 mm, Pn 6, cu lungime de cca. 800 m;

Lungimea totala a conductei de aductiune apa bruta este de cca 2.100 m.

- conducta de aductiune apa tratata face legatura intre statia de clorinare la rezervorul de inmagazinare de 320 mc si este realizata din PEID cu De 160 mm, Pn 6-16, cu lungime de cca 4.900 m.

Statia de tratare este amplasata in incinta gospodariei de apa a sistemului; aceasta a afost dimensionata pentru un debit Q = 6,9 l/s.

Tratarea apei se realizeaza intr-o statie de clorinare cu hipoclorit lichid, prin intermediul unor pompe dozatoare ETATRON.

Rezervoare de inmagazinare

Sistemul are urmatoarele rezervoare:

 • rezervorul tampon de 40 mc este amplasat in gospodaria de apa a sistemului si este prevazut pentru clorinare si pentru aspiratia pompelor din statia de pompare a sistemului. Rezervorul tampon de 40 mc este din polstif si este ingropat.
 • rezervorul de inmagazinare cu volumul de 320 mc, care este realizat din beton armat, semiingropat si din care apa este distribuita gravitational in toata reteaua sistemului de alimentare cu apa.

Statia de pompare

Conform configuratiei terenului si a diferentelor geodezice de teren pentru buna functionare a sistemului este necesara 1 statie de pompare, pentru alimentarea rezervorului de inmagazinare de 320 mc.

Statia de pompare este amplasata in gospodaria de apa a sistemului impreuna cu statia de clorinare si rezervorul tampon de 40 mc.

Statia de pompare aspira apa clorinata din rezervorul tampon de 40 mc si o refuleaza in bazinul de inmagazinare de 320 mc, de unde se realizeaza distributia gravitationala a apei.

Statia de pompare este echipata cu 3 pompe verticale de suprafata LOWARA-1TALZ fiecare pompa avand urmatoarele caracteristici:Q = 24 mc/h si H = 60 mcA.

Reteaua de distributie este in sistem ramificat, presiunea in cadrul retelelor asigurandu-se gravitattional din rezervorul de 320 mc.

Reteaua este prevazuta din PIED cu diametre intre De 63÷180 mm, cu lungimea totala L = 15.438 m.

 

UAT VARTESCOIU

Comuna Vartescoiu are in componenta 6 localitati –Vartescoiu, Beciu, Faraoanele, Ramniceanca, Pietroasa si Olteni.

1. Sistemul de alimentare cu apa, existent Vartescoiu, Beciu, Faraoanele, Ramniceanca, Pietroasa, are urmatoarea structura:

Sursa de apa este asigurata printr-o captare de ape subterane alcatuita din 5 foraje de adancime cu H = 80-162 m, amplasate astfel:

- foraj F1 (langa Primarie) cu                    H = 162 m;

- forajele F2 si F3 (in punctul Talaban) cu  H = 160 m;

- foraj F4 (in punct Olteni) cu                   H = 120 m;

- foraj F5 (in zona DJ205 int cu DC146) cu H = 120 m.

Si captari de izvoare in satul Faraoanele, amplasate in partea superioara a parau Valea Seaca.     

Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile, fiecare care au debitul intre Q = 2,5-4,5 mc/h si Hp = 80-120 m.

Conducte de aductiune

Conform schemei tehnologice conductele de aductiune sunt urmatoarele:

 • intre forajul F1 (primarie) si rezervorul R1 de 500 mc in lungime de 250 m;
 • intre forajele F2, F3 Talaban si GA 1 (cu rezervorul R2 de 200 mc si SP1) in lungime de cca. 800 m;
 • intre GA 1 Talaban (cu rezervorul R2 de 200 mc si SP1) si GA2 Beciu (cu rezervorul R3 de 200 mc si SP2) in lungime L = 1.600 m;
 • intre GA 2 Beciu (cu rezervorul R3 de 200 mc si SP2) si GA 3 (cu rezervorul R5 Varsatura de 200 mc si SP3) in lungime L = 4.200 m;
 • intre GA 3 (cu rezervorul R5 Ramniceanca de 200 mc si SP3) – Rezervorul R4 Rada in lungime L = 2.000 m;

Conductele de aductiune sunt prevazute din PEID cu De 90 -110 mm si Pn 10-16 mm, iar lungimea totala este L = 8.500 m.

Statii de tratare

Pentru dezinfectia retelelor de alimentare cu apa, a rezervoarelor de inmagazinare, se utilizeaza clorinarea manuala, direct in rezervoarele de inmagazinare. Timpul de contact este de 30’.

Apa de la forajul F5 necesita tratare si este deferizata cu un filtru cu pat catalitic.

Rezervoare de inmagazinare

Inmagazinarea consta din rezervoare de beton armat, supraterane (Virtescoiu, 500 mc) si subterane (Talaban, Beciu, Ramniceanca, Faraoane, 200 mc/buc.) si sunt amplasate conform configuratiei terenului, dupa cum urmeaza:

 • rezervor R1 de 500 mc, suprateran, amplasat in satul Vartescoiu;
 • rezervor R2 de 200 mc, subteran, amplasat in Talaban;
 • rezervor R3 de 200 mc subteran, amplasat in satul Beciu;
 • rezervor R4 de 200 mc subteran, amplasat in Punct Rada din satul Faraoan;
 • rezervor R5 de 200 mc, subteran amplasat in Punct Varsatura din satul Ramniceanca.

Statii de pompare

Conform configuratiei terenului si a diferentelor geodezice de cote de teren pentru buna functionare a sistemului sunt necesare urmatoarele statii de pompare:

SP1 din GA 1 care este echipata cu 2 grupuri de pompe:

 • 1 grup care pompeaza apa din rezervorul R2 (din GA1 Talaban) spre rezervorul R3 din GA2 Beciu;
 • 1 grup de pompare care pompeaza apa in reteaua din Vartescoiu.SP2 din GA 2 care este echipata cu 2 grupuri de pompe:
 • 1 grup care pompeaza apa din rezervorul R3 in rezervorul R4 din punctul Rada din satul Faraoanele si in rezervorul R5 din satul Rimniceanca.

Reteaua de distributie

Reteaua de distributie a sistemului comunei Vartescoiu, se face atat gravitational, cat si prin prin pompare, este prevazuta din PEID cu diametre intre De 63-110 mm, astfel:

 • in satul Vartescoiu, distributie mixta - gravitational si prin pompare in lungime L = 21.310 m cu De 63-110 m;
 • in satul Olteni, distributie prin pompare in lungime L = 1.250 m cu De 63 mm;
 • in satul Beciu, distributie prin pompare in lungime L = 4.850 m cu De 110 mm;
 • in satul Ramniceanca, distributie gravitationala in lungime L = 4.280 m cu De63-110 mm;
 • in satul Faraoane, distributie gravitationala in lungime L = 4.485 m.

Reteaua de distributie este prevazuta din PEID cu diametre intre De 63-110 mm in lungimea totala L = 36.165 m.

SITUATIA PROPUSA

Investitii propuse:

 • suplimentarea frontului de captare actual Babele cu 1 foraj
 • dublarea aductiunii existente front Babele- GA Odobesti L=19.602 m
 • reabilitare rezervor existent in GA Odobesti V= 3000 mc
 • extindere capacitate statie de clorare existenta GA Odobesti
 • aductiune zonala, de la GA Odobesti – zona GA Gura Calitiei L= 32.159 m. Punctul de capat, in dreptul GA Gura Calitiei, este conventional ales ca capat al aductiunii zonale deoarece din acest punct se continua racord spre sistemul Bordesti si in viitor racorduri spre mai multe sisteme de apa.
 • rezervor 1500 mc in GA Dalhauti (pentru aductiunea zonala)
 • statie de clorare in GA Dalhauti, pentru aductiunea zonala
 • statii de pompare pe traseul aductiunii zonale 2 bucati (Vartescoiu si Ramniceanca)
 • lucrari de racord in fiecare gospodarie de apa existenta de pe traseul aductiunii zonale: Vartescoi, Carligele, Cotesti, Urechesti, Popesti si Bordesti
 • asigurarea alimentarii cu apa a localitatilor care actual nu au sistem de alimentare cu apa: Brosteni si Terchesti
 • Posibilitatea intr-o etapa viitoare a alimentarii cu apa din aductiunea zonala pentru UAT Mera (nu are sistem de apa), UAT Dumbraveni - satele Dragosloveni si Dumbraveni (probleme cu variatia calitatii apei, neasigurarea cantitatii de apa), UAT Gura Calitiei (probleme cu calitatea apei, neasigurarea cantitatii de apa)

Sistemul zonal de alimentare cu apa din sursa de apa frontul de captare Babeleva asigura in urma implementarii proiectului alimentarea cu apa a orasului Odobesti si a comunelor Brosteni, Vartescoiu, Carligele,Cotesti, Urechesti, Popesti si Bordesti, iar in viitor posibilitatea de alimentare cu apa a comunelor Mera, Gura Calitiei si Dumbraveni.

Aductiunea propusa are doua trepte de pompare, 95 m de la cota piezometrica 189 mdM (din GA Vartescoiu) si 118 m de la cota piezometrica 264 mdM (GA Ramniceanca). Cota piezometrica minima plecare pe partea gravitationala este 355 mdM

Aductiunea propusa este prevazuta a se realiza cu conducte din polietilena de inalta densitate rezistente la fisurare (crack) PEHD PE100RC pe zona de pompare si o portiune dupa rezervorul de la GA Dalhauti dupa care, datorita presiunilor mari, este prevazuta din fonta ductila cu PN minim 25 bari. Pana in diametrul Dn 300, conductele de FD sunt prevazute cu garnituri sau sisteme de autoblocare, ceea ce elimina necesitatea masivelor de ancoraj la coturi. Pentru conductele cu Dn 400 mm se vor folosi masive de ancoraj la schimbari de directie, conform specificatilor producatorilor de FD.

Aductiunea zonala are o lungime totala de 32.159 m si incepe de la rezervorul din GA Odobesti, trece prin localitatile Brosteni, Vartescoiu, Beciu, Ramniceanca, Faraoane, Pietroasa, Dalhauti, Bontesti, Blidari, Cotesti, Budesti, Urechesti, Popesti, Terchesti si se termina conventional in fata gospodariei de apa Gura Calitiei. De aici, actualmente pleaca racordul de apa pentru sistemul de apa Bordesti iar in viitor racorduri spre sistemul de apa Gura Calitiei si sistemelde apa Dragosloveni, Dumbraveni si eventual Candesti.

Volumul anual de apa captata pt Sistem de apa Odobesti : 1.753.826,38 mc/an.

 

UAT ODOBESTI

Sintetizat lucrarile propuse sunt:

 1. extindere statie tratare
 2. rezervor inmagazinare reabilitare V= 3000 mc
 3. reabilitari retele distributie 495 m
 4. Extindere retele distributie 4.701m
 • Extindere capacitate statie de tratare-clorare

Statia de clorare este amplasata in cadrul gospodariei de apa si este dimensionata in acest moment pentru un debit captat maxim de 64 l/s, Qmax = 250 g clor/h. Prin acest proiect s fost propusa estinderea capacitatii statiei de cloarare pentru un debit de 120 l/s.

 • Reabilitare rezervor 3.000 mc

Rezervorul cu volumul interior 3000 mc (cu 6 spatii la interior), existent in curtea Gospodăriei de apă din orasul Odobesti, a fost pus in functiune inainte de anul 1930 si se afla in exploatare continua de peste 85 de ani.

In prezent, se constata la mai multe elemente componente ale rezervorului o anumita stare de degradare tehnica, ceea ce conduce in exploatare la unele dificultati a acestui oboiectiv, din care cea mai importanta este pierderea de apa, care este in jur de 5 mc pe ora (din declaratia beneficiarului). Rezervorul este o constructie ingropata, iar despre tasari se poate afirma ca sunt practic consumate.

Caracteristici principale:

 • volum brut cca. 3.000 mc;
 • in plan in forma circulara cu diametrul exterior egal cu 35,02 m, care in partea de sud - est se termina in peretele din sud - est de la camera vanelor;
 • in rezervor se poate accede prin camera vanelor, in care exista un compartiment comun cu bazinul cu aria utila egala cu 5,65 mp, din care, printr-un tunel cu latimea de 1,13 m si lungimea de 9,00 m se ajunge in zona centrala, un cilindru cu diametrul interior de 3,50 m, din care se accede printr-un gol din partea stanga in urmatorul compartiment, de asemenenea circular, cu deschiderea de 4,14 m, din care se accede in urmatorul compartiment printr-un gol amplasat in partea de sud – est langa peretele tunelului, tot circular cu deschiderea de 4,90 m, din care se accede in ultimul compartiment printr-un gol amplasat in partea de nord – vest, de la camera vanelor, tot circular cu deschiderea de 4,98 m (acest compartiment se cupleaza cu peretii din partea de sud – vest si nord – est de la camera vanelor);
 • inaltimile libere de la interiorul rezervorului, incepand de la margine catre centru sunt egale cu 3,60 m, 4,10 m, 4,25 m si 4,45 m;
 • radierul rezervorului este deasemeni din beton simplu;
 • toti peretii interiori si exteriori sunt din beton simplu cu grosimea cuprinsa intre 43 si 45 cm.

Solutii tehnice de remediere propuse in expertiza

 • indepartarea betonului degradat prin spargere cu pickhamerul sau alte scule similare;
 • aplicarea unui inhibator a coroziunii armaturii si unei hidrofobizari a betonului;
 • restaurarea betonului indepartat cu mortar de reparatie a porţiunilor degradate;
 • spargerea betonului in jurul armaturilor corodate pe o latime de minim 2 cm;
 • curatarea armaturilor de rugina;
 • aplicarea pe armaturile curatate a unui pasivant protector;
 • tavanul rezervorului se va tencui cu mortar protector cu intarire rapida;
 • toti peretii exteriori si radierul vor fi placati la interior cu folie PVC speciala;
 • impregnarea pentru cresterea rezistentei la agentii chimici;
 • hidro-termoizolaţii la acoperiş.

Extindere si reabilitare retea de distributie

Reteaua de distributie se va realiza cu conducte de polietilena de inalta densitate PEHD PE100 PN10, montate in transee executate partial manual, partial mecanizat, in pat de nisip de protectie sau de pamant maruntit.

Lungimea totala a retelei de distributie extinsa va fi de 4.701 km, alcatuita din conducte din polietilena de inalta densitate, de tip- PEID Dn 110, PE 100, PN10.

De asemenea, pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu, DN 80.

Lungimea totala a retelei de distributie reabilitata va fi de 0,495 km, conducte din polietilena de inalta densitate, de tip - PEID, Dn 110, PE 100, PN10.

De asemenea, pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80.

Pentru orasul Odobesti sunt de reabilitat urmatoarele strazi cu caracteristici ale retelor de

Aductiunea zonala

Sistemul zonal de alimentare cu apa din sursa de apa frontul de captare Babeleva asigura in urma implementarii proiectului alimentarea cu apa a orasului Odobesti si a comunelor Brosteni, Vartescoiu, Carligele,Cotesti, Urechesti, Popesti si Bordesti, iar in viitor posibilitatea de alimentare cu apa a comunelor Mera, Gura Calitiei si Dumbraveni.

Aductiunea propusa are doua trepte de pompare, 95 m de la cota piezometrica 189 mdM (din GA Vartescoiu) si 118 m de la cota piezometrica 264 mdM (GA Ramniceanca). Cota piezometrica minima plecare pe partea gravitationala este 355 mdM

Aductiunea propusa este prevazuta a se realiza cu conducte din polietilena de inalta densitate rezistente la fisurare (crack) PEHD PE100RC pe zona de pompare si o portiune dupa rezervorul de la GA Dalhauti dupa care, datorita presiunilor mari, este prevazuta din fonta ductila cu PN minim 25 bari. Pana in diametrul Dn 300, conductele de FD sunt prevazute cu garnituri sau sisteme de autoblocare, ceea ce elimina necesitatea masivelor de ancoraj la coturi. Pentru conductele cu Dn 400 mm se vor folosi masive de ancoraj la schimbari de directie, conform specificatilor producatorilor de FD.

Aductiunea zonala are o lungime totala de 32.159 m si incepe de la rezervorul din GA Odobesti, trece prin localitatile Brosteni, Vartescoiu, Beciu, Ramniceanca, Faraoane, Pietroasa, Dalhauti, Bontesti, Blidari, Cotesti, Budesti, Urechesti, Popesti, Terchesti si se termina conventional in fata gospodariei de apa Gura Calitiei. De aici, actualmente pleaca racordul de apa pentru sistemul de apa Bordesti iar in viitor racorduri spre sistemul de apa Gura Calitiei si sistemelde apa Dragosloveni, Dumbraveni si eventual Candesti.

 

UAT 9 BROSTENI

Comuna Brosteni nu are sistem de alimentare cu apa. In prezent in localitatea Brosteni se executa printr-o alta finantare un proiect de alimentare cu apa, dar lipseste finantarea pentru executia lucrarilor. Prin acest proiect, in urma coordonarii lucrarilor cu cele din prezenta investitie, se va executa rezervorul, o statia de pompare alimentare rezervor si retea de distributie in restul comunei, pe strazi diferite de cele incluse in prezentul proiect. Sistemul va permite alimentarea in viitor si a comunei Mera, cu un debit de captare Q=10 l/s

Prin racordul sistemului de apa la aductiunea zonala Odobesti se asigura alimentarea gravitationala a localitatii Brosteni, iar prin statia de repompare tip booster care se va executa ulterior se asigura alimentarea rezervorului de la cota 240 mdM. Statia de pompare se va amplasa ulterior in zona scolii si va asigura alimentarea rezervorului viitor din sursa Odobesti.

In cadrul prezentei investitii pentru UAT 9 Brosteni se executa doar reteaua de distributie alimentata gravitational, cu o lungime de L= 2338 m

Reteaua de distributie a localitatii Brosteni se va alimenta gravitational din Gospodaria de apa Odobesti prin intermediul unui racord la aductiunea zonala. Racordarea conductei propuse pentru Brosteni, PEHD De 250 mm, la aductiunea zonala se realizeaza la intersectia drumului national DN 2M cu drumul judetean DJ 205B, in apropiere de albia raului Milcov. Dupa realizarea lucrarilor pe ambele proiecte, reteaua de distributie rezultata este de tip mixt, respectiv pe unele zone o retea de tip inelar iar pe alte zone, o retea de tip ramificat.

 

UAT 40 VARTESCOIU

Comuna Vartescoiu are in componenta localitatile Vartescoiu, Beciu, Faraoanele, Ramniceanca, Pietroasa si Olteni. In aceasta comuna, exista in prezent un sistem centralizat de alimentare cu apa pentru toate localitatile.

In localitatile Olteni si Beciu, distributia apei in reteaua de distributie se face prin pompare, in localitatile Ramniceanca si Faraoanele distributia apei in reteaua de distributie se face gravitational, iar in localitatea Vartescoiu distributia apei in reteaua de distributie este mixta - gravitational si prin pompare.

Prin implementarea prezentului proiect se modifica schemele de alimentare cu apa potabila pentru urmatoarele localitati:

 • pentru localitatile Vartescoiu si Olteni – se realizeaza un punct de injectie in reteaua de distributie existenta prin racordarea ei la aductiunea zonala propusa. Datorita diferentei cotei de teren intre rezervorul de la Odobesti si localitatea Vartescoiu se asigura presiunile necesare in reteaua de distributie, renuntandu-se astfel la statia de pompare existenta SP Talaban si aductiunea existenta. Legatura dintre aductiunea zonala si reteaua de distributie existenta se realizeaza intr-un camin de vane amplasat la intersectia drumului judetean DJ 205C cu o strada laterala;
 • pentru localitatea Beciu – se propune un racord de la aductiunea zonala spre rezervorul existent, pentru situatii de avarie, sistemul urmand sa fie transformat din pompare in gravitational. Acest racord este din conducta PEHD si are o lungime de cca. 25 m. Conducta de aductiune existenta de la Beciu la Ramniceanca isi va schimba sensul de curgere al apei si rolul, in sensul ca va alimenta reteaua de distributie de la Beciu asigurandu-se presiunile necesare in retea datorita diferentei cotei de teren intre rezervorul de la Ramniceanca si localitatea Beciu;
 • datorita configuratiei terenului natural se ajunge la presiuni mari in conducte, ceea ce necesita trei vane de rupere a presiunii montate in camine de beton;
 • racordurile la aductiunea zonala au lungimea de L=1000 m.

 

UAT 11 CARLIGELE

Lucrari propuse :

 1. Extinderea conductei de aductiune cu 180m
 2. Extindere rezervor inmagazinare apa V= 400 mc
 3. Reabilitare prin inlocuire a doua rezervoare V= 150 mc (statie primarie) si V= 200 mc (Bontesti).

In cadrul prezentei investitii se propune alimentarea cu apa din aductiunea zonala a gospodariei de apa existente pentru sistemul Dalhauti. Se propune inlocuirea unui tronson din conducta existenta cu o conducta PEHD De 90 mm in lungime de cca. 50 m. Conducta propusa se racordeaza la aductiunea zonala prin intermediul unui teu redus De 355/90 mm. Deoarece se ajunge la presiuni mari in conducte, pe acest tronson se impune o vana de rupere a presiunii montata intr-un camin de beton.

In comuna Carligele se va asigura alimentarea gravitationala cu apa a tuturor localitatilor (cu exceptia sistemului Dalhauti), ca urmare se propune amplasarea in satul Bontesti a unui rezervor metalic nou cu o capacitate de 400 mc, amplasat alaturi de rezervorul existent. Din acest rezervor se va alimenta prin conducta de aductiune existenta tot sistemul din aval. Necesitatea unui nou rezervor a aparut ca urmare a faptului ca rezervorul existent are o capacitate de inmagazinare insuficienta pentru sistemul de apa si totodata la aceste tipuri de rezervoare existente au aparut probleme de etanseitate. Prin construirea acestui nou rezervor se asigura stocarea volumelor de apa necesare pentru intreaga comuna, conform prevederilor actuale de dimensionare a sistemelor de apa.

Alimentarea rezervorului nou se va face din conducta de aductiune zonala printr-o conducta de racord din PEHD De 140 mm, in lungime de cca. 130 m. Conducta propusa se racordeaza la aductiunea zonala prin intermediul unui teu redus Dn 300/150 mm. Deoarece se ajunge la presiuni mari in conducte, pe acest segment de conducta se impune o vana de rupere a presiunii montata intr-un camin de beton.

Reabilitare prin inlocuire a doua rezervoare Solel Boneh din statie primarie V= 150 mc si Bontesti V= 200 mc.Inlocuirea se face din cauza degradarii celor existenteIn cadrul proiectului sunt propuse si puncte de monitorizare SCADA.

 

UAT 13 COTESTI

In comuna Cotesti se va asigura alimentarea gravitationala cu apa a tuturor localitatilor. La ora actuala, exista in Cotesti o gospodarie de apa in care se aduna apele captate de la mai multe surse (patru foraje de diferite adancimi). Dupa ce este tratata cu hipoclorit, apa este transmisa in trei rezervoare, doua situate in incinta gospodariei de apa Cotesti si unul la Odobeasca.

Prin solutia propusa schema de alimentare cu apa se modifica astfel:

 • conducta de aductiune existenta de la GA Cotesti spre rezervorul Odobeasca se imparte in doua tronsoane si anume:

tronsonul I – din punctul de intersectie al aductiunii zonale si pana in GA Cotesti; pe acest tronson se schimba sensul de curgere al apei, in sensul ca din aductiunea zonala se vor alimenta cele doua rezervoare existente din GA Cotesti;

tronsonul II – din punctul de intersectie al aductiunii zonale si pana la rezervorul Odobeasca; acest tronson va alimenta in continuare rezervorul Odobeasca, numai ca apa va proveni din aductiunea zonala si nu din GA Cotesti cum este in prezent; Pe acest tronson se va inlocui un segment din conducta existenta cu o conducta PEHD De 160 mm in lungime de cca. 50 m.

 • din conducta de aductiune zonala, la punctul de intersectie cu aductiunea existenta spre rezervorul V3 de la Odobeasca, se injecteaza apa spre rezervorul V3, si spre zonele care necesitau pompare. Tot la punctul de intersectie se injecteaza apa spre gospodaria de apa Cotesti, ceea ce permite eliminarea functionarii statiilor de pompare din gospodaria de apa.

In cadrul proiectului sunt propuse si puncte de monitorizare SCADA.

 

UAT 38 URECHESTI

In comuna Urechesti alimentarea cu apa a retelei de distributie se face gravitational din rezervorul de 320 mc amplasat la schitul Urechesti.

In prezent alimentarea rezervorului se face cu o conducta de aductiune de la statia de clorinare la rezervorul de inmagazinare de 320 mc si este realizata din PEID cu De 160 mm, Pn 6-16, cu lungime de cca 4.900 m.

Din conducta de aductiune zonala, la punctul de intersectie cu aductiunea existenta, se injecteaza apa spre rezervorul existent. Astfel, conducta de aductiune de la statia de clorinare la rezervorul de inmagazinare de 320 mc se imparte astfel:

 • tronsonul I – din punctul de intersectie al aductiunii zonale si pana in rezervorul existent; acest tronson va alimenta in continuare rezervorul de 320 mc, numai ca apa va proveni din aductiunea zonala si nu de la statia de clorinare cum este in prezent. Pe acest tronson, se va inlocui un segment din conducta existenta cu o conducta PEHD De 160 mm in lungime de cca. 30 m.
 • tronsonul II – din punctul de intersectie al aductiunii zonale si pana la statia de clorinare; acest tronson va fi folosit doar in cazuri de avarie pe aductiunea zonala.

In cadrul proiectului sunt propuse puncte de monitorizare SCADA.

 

UAT 26 POPESTI

In cadrul prezentei investitii pe teritoriul UAT Popesti se propun urmatoarele lucrari:

 • alimentarea cu apa din aductiunea zonala a gospodariei de apa noua de la Terchesti se face printr-o conducta de racord din PEHD De 180 mm, in lungime de cca. 150 m.
 • infiintare gospodarie de apa care cuprinde statie de clorare, pentru un debit de Q = 15.0l/s si un rezervor cu un volum de stocare de 800 mc;
 • extindere retea de distributie L=  5788 m inclusiv bransamente

 

UAT 8 BORDESTI

Se propune racordul sistemului actual Bordesti la aductiunea zonala Ododesti. Astfel, alimentarea cu apa a gospodariei de apa existente de la Monument se face prin racord la conducta de aductiune zonala din PEHD PE100 RC De 200 mm, L=  3400m;

Traseul aductiunii zonale propuse se incheie in gospodaria de apa existenta la Monument din localitatea Bordesti. Deoarece de la intrare in localitate si pana in gospodaria de apa cotele de teren cresc progresiv de la 240 mdM la 357 mdM pe acest tronson nu se asigura presiunea necesara alimentarii rezervorului de la Monument. Astfel s-a prevazut o statie de repompare la intrare in localitatea Bordesti de tip booster cu urmatoarele caracteristici:  V=100l,Q=4l/s, H=60m, care sa ridice presiunea in conducta de aductiune zonala de la cca. 48mCA pana la cca. 134mCA, astfel incat la intrarea in gospodaria de apa existenta sa se asigure presiunea necesara.

Se vor face subtraversari de paraie, canale si podete si supratraversari de paraie.

Organizarea de santier: localizare propusa: pe amplasamentul gospodariilor de apa Jaristea si Padureni sau orice alt amplasament aflat in administrarea CUP Focsani si situat in apropierea santierelor care se vor deschide. Lucrări necesare organizării de şantier:

- se va delimita incinta prin imprejmuire cu gard realizat din stalpi si panouri metalice;

- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor necesare, spatiu pentru utilaje si autovehicule, platforma pentru montaje in santier, se vor amplasa conteinere necesare desfasurarii procesului de executie; constructii provizorii (birouri, vestiare si grupuri sanitare);

- la accesul in incinta se va amplasa un panou cu toate datele de recunoastere ale obiectivului, durata de executie, etc.

- utilitati: alimentare cu apa – canalizare: retele existente; energie electrica: se va realiza racord la un bransament din reteaua publica de electricitate; pentru cazul in care nu va mai exista sursa de energie electrica, s-a prevazut un grup electrogen (functionare pe motorina).

- accesul in incinta va fi asigurat pe caile de acces existente;

-combustibil utilizat pentru utilaje: motorina; alimentarea masinilor si utilajelor se va face la statii de distributie carburanti; lucrarile de intretinere- reparatii ale mijloacelor de transport se vor realiza la unitati specializate.

- utilaje folosite: excavatoare, macara mobila, buldozere si masini de transport.

- metode folosite in constructie: retelele de  apa se vor monta prin sapatura deschisa si  se vor poza pe un strat de nisip, apoi vor fi acoperite cu un strat de nisip de max 10 cm si cu pamantul care a fost scos din sapatura. Conductele se vor poza in lungul drumurilor, restul lucrarilor de constructie se vor face in interiorul gospodariei de apa si vor consta in escavari de pamant pentru realizarea fundatiilor, chesoanelor etc. si apoi constructia efectiva a cladirilor, rezervoarelor, etc.

- Lucrarile propuse nu presupun masuri speciale de reconstructie ecologica.

- La terminarea lucrarilor, se va dezafecta zona organizarii de santier, se vor executa lucrari de refacere a amplasamentului, readucandu-se terenul la starea initiala; zona va fi amenajata din punct de vedere peisagistic.

b.1. mărimea proiectului:

b.2. cumularea cu alte proiecte: nu sunt date referitoare la existenta unui alt proiect in derulare sau planificat.

b.3. utilizarea resurselor naturale: -

b.4. producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate in etapa de constructie (resturi de conducte PIED, PVC = cca 100 kg, resturi de lemn = cca 20 kg, deseuri metalice (capete de conducte metalice) = cca 100 kg, deseuri de carton = cca 20 kg) se vor colecta selectiv in spaţii amenajate/construite in organizarea de santier si se vor preda catre firme specializate pentru preluarea si valorificarea acestora;

- pamantul de excavatie va fi refolosit ca material de umplutura, iar cel excedentar (cca 100 mc) se va se va folosi la nivelari sau transporta acolo unde Primaria isi va da acordul;

- deseurile menajere rezultate vor fi colectate in europubele si preluate de catre un operator de servicii de salubritate.

b.5. emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

In timpul realizarii proiectului:

-Protectia calitatii solului, subsolului si apelor subterane: depozitarea provizorie a materialelor se va realiza pe o platforma betonata; caile de acces vor fi intretinute pe toata durata executiei; constructorul va avea in dotare material absorbant pentru eventualele poluari accidentale cu carburant/uleiuri minerale; nu se vor stoca carburanti pe amplasament.

-Protectia calitatii aerului: respectarea normelor tehnologice din domeniul construcţiilor, folosirea unor tehnici de lucru care să minimalizeze eliminarea de praf, pulberi; umectarea drumurilor nepavate  şi a acceselor carosabile mai ales in perioada calduroasa; utilizarea de maşini şi utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic şi care respectă normele în vigoare;

- Prevenirea/reducerea poluarii sonore: se va adopta un program de lucru adecvat (ziua), se vor efectua inspectiile tehnice periodice ale autovehiculelor;

-Protectia calitatii apei: va fi montata o toaleta ecologica care va fi vidanjata de o firma specializata in domeniu; se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor conform legislaţiei;

se vor gestiona corespunzator deseurile.

-Măsuri de protejare a faunei şi vegetaţiei: este obligatoriu ca daca la pozarea conductei se intalneste un arbore, acesta sa fie ocolit;

In perioada de functionare a obiectivului:

-Protecţia calităţii apelor: la punerea in functiune a investitiei, se va stabili un plan de monitorizare a calitatii apei potabile tratate, inmagazinate si distribuite in sistemul de alimentare cu apa propus; in jurul forajelor se va institui cate un perimetru de protectie sanitara cu regim sever, cu diametrul de minim 10 m.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: toate utilajele sunt izolate fonic cu panouri speciale, iar pompele din statiile de pompare apa potabila sunt pompe submersibile.

-Protectia solului si subsolului: deseurile menajere si tehnologice rezultate in procesul de potabilizare vor fi depozitate in spatii special amenajate si eliminate/valorificate de catre operatori specializati.

b.6. riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectului: terenul este amplasat in intravilan si extravilan: UAT Odobesti, UAT Brosteni, UAT Virtescoiu, UAT Cirligele, UAT Cotesti, UAT Urechesti, UAT Popesti si UAT Bordesti, jud. Vrancea.

Localizarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate: amplasamentul se invecineaza la vest cu situl de protecţie avifaunistica ROSPA0075 Măgura Odobeşti.

c.1. utilizarea existentă a terenului: folosinta actuala: zona drumuri de interes local, drumuri judetene si nationale; destinatie: retele edilitare.

c.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

c.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: nu este cazul;
- zonele costiere: nu este cazul;

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul ;

- parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de  protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

Ariile protejate de interes comunitar caracteristici generale

ROSPA0075 Măgura Odobeşti a fost a fost declarată arie protejată prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Aceasta arie de protecţie avifaunistică este poziţionată între văile râurilor Putna şi Milcov. Habitatele caracteristice sunt păduri întinse de foioase, cu puţine pajişti şi impact antropic redus. În păduri găsim efective importante din ciocănitoare de stejar, ghionoaie sură, huhurez mare etc. Efectivele păsărilor răpitoare sunt mai reduse din cauza suprafeţelor reduse ale teritoriilor de hrănire. Astfel, populaţia de viespar înregistrează efective mai mari datorită pretenţiilor mai scăzute faţă de teritoriile de hrănire. În acest sit habitează populaţii reduse de acvilă mică.

Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar din zona proiectului

Suprafata ROSPA0075 Măgura Odobeşti măsoară 13.164 ha, cu o altitudine medie de 484 m, fiind încadrat în regiunea biogeografică continentală. Situl de protecţie avifaunistcă se suprapune peste Dealurile Subcarpatice de Curbură cu vegetaţie forestieră compactă, aparţinând etajului nemoral.

Lucrarile prevazute prin proiect nu sunt necesare pentru managementul ariilor protejate de interes comunitar.

La finalizarea proiectului şi în perioada de funcţionare a acestuia, se vor produce efecte pozitive semnificative asupra mediului.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d.1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

d.2. natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
d.3. mărimea şi complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (precizate in memoriul de prezentare);

d.4. probabilitatea impactului: nesemnificativa;
d.5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: in perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar, iar la finalizare calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

Estimarea impactului potenţial asupra speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar: în faza de construcţie va exista un impact minim asupra habitatelor, dar acesta va fi punctiform şi de intensitate redusă.

Impactul potenţial asupra speciilor de interes comunitar: cele mai afectate vor fi speciile cu mobilitate teritorială scăzuta (amfibienii, reptilele şi insecte); speciile cu mobilitate teritorială mare se vor retrage în perioada de construire a obiectivelor din vecinatatea amplasamentelor spre zone mai liniştite.

Faza de funcţionare va avea o influenţă pozitivă asupra componentei biodiversitaţii, dat fiind faptul că se vor reduce pierderile de apă care pot duce la umectarea excesivă a solului, ceea ce poate duce la dezvoltarea şi apariţia unor fitocenoze diferite de cele existente.

Estimarea impactului potenţial asupra speciilor păsări Impactul negativ în faza de construcţie este datorat în special deranjării speciilor pasagere sau în căutarea hranei, prin funcționarea utilajelor specifice activităților de excavare și transport a echipamentelor.

Pierderea teritoriilor de hrănire: impactul în faza de construcţie va fi unul nesemnificativ şi punctiform.

Proiectul nu va genera efecte negative asupra teritoriilor de hrănire ale speciilor de interes comunitar.

Măsuri pentru diminuarea impactului asupra habitatelor şi faunei din ROSPA0075 Măgura Odobeşti:

În faza de construcţie:

 • folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase, pentru a diminua zgomotul datorat activităţii de exploatare care deranjează speciile de interes comunitar, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor la sursă;
 • interzicerea depozitării deşeurilor de construcţii rezultate din procesele de reabilitare a conductelor de apă pe areale acoperite de vegetaţie. În acest caz, sugerăm folosirea containerelor pentru colectare;
 •  colectarea deşeurilor menajere şi amplasarea de fose septice pentru personal la punctele de lucru;
 • se interzice abandonarea nămolurilor rezultate din foraje, acestea se vor depozita alături de deşeurile de construcţii;
 • se va evita iluminatul nocturn pentru a nu deranja speciile de cuibăritoare din apropierea amplasamentelor din sit;
 • eficientizarea transportul utilajelor/materialelor, al muncitorilor pentru a se evita poluarea fonică şi cea cu noxe (SO2, CO2, NO3 etc.);
 • realizarea reviziilor periodice asupra utilajelor şi maşinilor de transport pentru a se evita poluarea suplimentară cu noxe şi scurgerile de carburanţi şi ulei mineral;
 • in cazul în care se va produce poluarea accidentală a solului cu hidrocarburi sau ulei mineral, se va acţiona prin împrăştierea pe zona afectată a materialului nisipos;
 • se impune reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor pe drumurile neasfaltate, pentru a reduce ridicarea în atmosferă a particulelor fine de praf;
 • se interzice capturarea sau omorărea speciilor de păsări, protejate sau comune, întâlnite la punctele de lucru;
 • se interzice recoltarea oualor, distrugerea cuiburilor, precum şi gonirea păsărilor;
 • se interzice categoric afectarea de către lucrările de construcţie a oricarui arbore secular. Astfel, acolo unde va fi cazul, iar conducta de apa este pozată prea aproape de acest arbore, ea va fi retrasă (prin crearea unei ocoliri a arborelui, sau prin pozarea conductelor mai aproape de drum sau chiar în partea carosabilă) pentru a nu afecta radacina acestuia.

În faza de funcţionare:

 • verificarea periodică a echipamentelor de potabilizare a apei, utilizarea acestuia în limitele prevăzute în cartea tehnică;
 • in caz de defecţiuni ale echipamentelor, se impune remedierea acestora în cel mai scurt timp;
 • menţinerea reţelei de alimentare cu apa în stare perfectă de funcţionare, iar în cazul în care apar avarii, vor trebui remediate de urgenţă pentru a evita pierderile de apa.

Impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor protejate este nesemnificativ, nu atât din cauza faptului că proiectul se înscrie în zona de delimitare marginală a sitului, cât din cauza procentului de 0,00025% pe care il ocupă din suprafața ariei protejate ROSPA0075 Măgura Odobeşti.

În concluzie: Impactul proiectului asupra speciilor de păsări de interes comunitar din formularul standard ROSPA075 Măgura Odobeşti se poate exprima astfel:

 • Proiectul NU are impact negativ asupra habitatelor care oferă adăpost şi hrană pentru speciile avifaunistice de interes comunitar;
 • Implementarea proiectului NU va duce la diminuarea teritoriilor de hrănire ale speciilor de interes comunitar;
 • Pe arealul sitului de protecţie avifaunistică nu există specii de interes comunitar care să fie dependente de arealele pe care se doreşte implementarea proiectului;
 • Punerea în practică a proiectului NU va duce la deranjul speciilor de interes comunitar în timpul cuibăritului;
 • Proiectul nu este capabil să diminueze populaţiile de păsări de interes comunitar de pe arealul ROSPA0075 Măgura Odobeşti;
 • Implementarea proiectului va avea impact pozitiv asupra calităţii apelor Râului Putna prin retehnologizarea staţiei de epurare existentă. Apele Putna, în aval de Odobeşti constituie teritoriu de hrănire pentru specii de păsări de interes comunitar.

Punerea în operă a proiectului nu va genera dezechilibre în ceea ce priveşte relaţiile structurale şi funcţionale din cadrul ROSPA0075 Măgura Odobeşti, nefiind capabil să pună în pericol integritatea ariilor naturale de interes comunitar;

Implementarea proiectului nu determină amputarea terenului din circuitul natural. După etapa de construire arealele afectate vor fi reconstruite ecologic şi redate mediului natural.

Starea de conservare a habitatelor şi speciilor de păsări de interes comunitar este favorabilă, astfel nu anticipăm un declin în ceea ce priveşte statutul de consevare la nivelul ariilor de interes comunitar ca urmare a implementării proiectului.

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu aer, apă şi sol activitatea de pe amplasamentul studiat, nu reprezintă o sursă semnificativă de poluare, dacă se respectă condiţiile menţionate în prezenta lucrare.

Descrierea rezumativă a impactului:

 • impactul asupra populaţiei – redus datorită folosirii utilajelor care se încadreză în limitele de zgomot şi vibraţii impuse în cadrul aşezărilor umane;
 • impactul asupra sănătăţii umane - proiectul va avea impact pozitiv asupra sănătăţii umane prin îmbunătăţirea calităţii apei freatice la nivel local, dar şi prin îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă;
 • impactul asupra faunei şi florei – este nesemnificativ şi incapabil să ducă la diminuarea suprafeţelor habitatelor sau la diminuarea efectivelor speciilor de păsări de interes comunitar, iar în faza de punere în funcţiune a proiectului acesta va avea efect pozitiv asupra biodiversităţii din aria de protecţie avifaunistică;
 • impactul asupra solului – impactul negativ cu caracter punctiform poate surveni ca urmare a scurgerilor accidentale de carburant sau ulei de motor survenite în urma defecţiunilor apărute la utilajele folosite în etapa de construire;
 • impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei – fără impact în faza de construire şi impact pozitiv în faza de funcţionare prin reducerea emisiilor de substanţe specifice apelor fecaloid menajere în râurile de suprafaţă;
 • impactul asupra calităţii aerului, climei – fără impact; impact temporar redus în perioada de construire;
 • impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor – redus la nivelul arealului de implementare a proiectului şi este prezent numai în perioada de amenajare;
 • impactul asupra peisajului şi mediului vizual – impact direct foarte redus;
 • impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente – fără impact, deoarece în zonă nu există şi nu au fost identificate obiective ale patrimoniului istoric şi cultural;
 • extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se preconizează o extindere a impactului asupra zonei geografice, populaţiei din zonă şi din localităţile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul nesemnificativ;
 • magnitudinea şi complexitatea impactului - impact general negativ nesemnificativ în faza de construire şi pozitiv semnificativ în faza de functionare a investiţiei;
 • probabilitatea impactului – foarte redusă;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact negativ redus numai în perioada de construire şi impact pozitiv pe perioada de funcţionare a obiectivelor;
 • natura transfrontieră a impactului – nu este cazul, dată fiind distanţa de peste 70 km până la graniţă.

Implementarea proiectului, atât în faza de construcţie, cât şi în cea de folosinţă, nu va induce un impact semnificativ asupra speciilor avifaunistice de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl ROSPA0075 Măgura Odobeşti.

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

• Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei depuse la A.P.M. Vrancea, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare, a prevederilor certificatului de urbanism nr. 164/17.12.2014 emis de Consiliul Judetean Vrancea.

• Se vor respecta cu strictete prevederile Referatului nr. 10463/27.05.2015 emis de Administratia Bazinala de Apa Siret, a Notificarii nr. 120/29.06.2015 emise de Directia de Sanatate Publica Vrancea si a adresei nr. 1139/15/SU-VN/19.05.2015 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta « A. Saligny » al jud. Vrancea.

• Prezentul act nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor emise de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale.
• La executarea lucrărilor se vor respecta normele PSI, normele sanitare, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

• Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrarilor.

• Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.

• Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

• Se vor lua masuri pentru prevenirea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.

• Se vor respecta limitele de zgomot produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor in conformitate cu H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

• Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare a suprafeţelor.

• La realizarea investitiei, se vor utiliza utilaje performante, cu nivel redus al emisiilor de noxe si care au revizia tehnica la zi; umectarea, daca este cazul, a suprafetelor, in scopul dispersiei prafului si /sau a pulberilor datorateposibilelor excavatii in cadrul lucrarilor de constructie, iar activitatile generatoare de zgomot se vor desfasura numai pe durata zilei, fara a depasi limita admisa.

• Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament si punerea in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

• Nu se vor stoca combustibili in şantier.

• Se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor/mijloacelor de transport utilizate; pentru aceasta, se vor verifica atent toate utilajele/mijloacele de transport utilizate.

• Pe parcursul efectuarii lucrarilor de constructii, se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate. Se vor monta

panouri de avertizare pe drumurile de acces si se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.

• Se interzice efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii a mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii, precum si alimentarea cu carburanti a acestora; aceste lucrari se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate.

• Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, etc) si readucerea terenului la starea initiala.

• Deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate la o platforma autorizata.

• Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia pecifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile.

• Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva /depozitarea temporara a tuturor categoriilor de deseuri produse (deseuri de ambalaje, deseuri metalice, de lemn, etc), atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului, pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.

• Este interzisa depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
• Este interzisa arderea deseurilor rezultate atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului.

• Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice feroase si

neferoase, hartie – carton, plastic – PET, textile) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate cu mijloace de transport  adecvate fiecarui tip de deseu, la un operator specializat autorizat in vederea eliminarii/valorificarii; transportul acestor tipuri de deseuri se va face de catre o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

• Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii si in perioada functionarii obiectivului vor fi colectate / stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

• Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

• Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

• Prezenta Decizie este valabila pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

• Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, iar A.P.M. Vrancea va aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie, prevederile art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 445/2009.

• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea şi anularea acesteia, după caz.
• In conformitate cu art. 33 din OUG nr. 57/2007, cu completările şi modificările ulterioare, pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

-orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

-deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

-recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

 

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;

• Legea nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor;

• H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

• H.G. nr. 352 /21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 /2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

• Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

• Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004.

 

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 


Decizia etapei de incadrare - Proiect - Alimentare cu apa Jaristea

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - Proiect

 Din data de 13.07.2015

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE FOCSANI din mun. Focsani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, jud. Vrancea, inregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea cu nr. 1704/23.02.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.07.2015, ca proiectul Extinderea si modernizarea sistemului de Apa si Canalizare in judetul Vrancea, etapa a-II-a POIM – Sistemul de alimentare cu apa JARISTEA” propus a fi realizat în intravilan si extravilan: localitatile Jaristea si Scinteia (UAT Jaristea), jud. Vrancea,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b) si l) si pct. 13, lit. a).

Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind suprapus partial ariei naturale protejate  Aria de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0075 Magura Odobesti.

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b) si l) si pct. 13, lit. a).

b) Caracteristicile proiectului:

Obiectivul principal al proiectului la nivel de judet este conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca si are ca tinta modernizarea si extinderea infrastructurii de apa.

Situatia existenta: Comuna Jaristea are in prezent doua 2 sisteme centralizate de alimentare cu apa in cele 4 localitati componente (Jaristea, Padureni, Varasatura si Scanteia).

1) Sistem Jaristea, Padureni, Varasatura

-Sursa este asigurata printr-o captare cu 4 foraje (F1 si F2 cu H = 170 m, F3 cu H = 45 m si F4 cu H = 146 m), amplasate in intravilanul loc. Jaristea, echipate cu pompe submersibile cu Q = 2,56 l/s.

-Conducte: aductiunea care face legatura intre cele 4 foraje si gospodariile de apa se realizeaza prin conducte din PEID cu diametre De 90 – 160 mm, Ltot = 4.753 m.

-Statia de clorinare amplasata in gospodaria de apa din sat Jaristea (ce mai cuprinde forajul F3, rezervorul de inmagazinare de 300 mc si statia de pompare cu grup de pompe booster), dimensionata pentru un debit de 10,36 l/s, este o constructie metalica tip container pe fundatii de beton, doua compartimente; pentru contactul clor-apa: rezervor 300 mc.

-Rezervoare de inmagazinare (ce au rol si de aspiratie pentru statiile de pompare) = 2 buc (300 m ce amplasat in gospodaria de apa din sat Jaristea si 250 mc este amplasat in gospodaria de apa din sat Padureni), din panouri metalice asamblate sub forma unui recipient paralelipipedic, suprateran, asezat pe grinzi asezate pe radiere din beton armat.

- Statii de pompare = 3 buc, amplasate fiecare in cate un container metalic ca instalatii monobloc:

 • una cu 2 pompe verticale (aspira din rezervorul de inmagazinare de 300 mc din loc. Jaristea, pentru a alimenta rezervorul de 250 mc din gospodaria de apa din loc. Padureni, Qtotal = 18,11 m3/h si H = 121 m);
 • una cu grup de pompe booster (din sat Jaristea, ce aspira din rezervorul de inmagazinare de 300 mc, deservind 45% din reteaua satului, restul retelei din satul Jaristea fiind alimentata gravitational direct din rezervor), echipata cu (2+1) pompe cu: Q total = 18,40 mc/h si H = 45 m;
 • una cu grup de pompe booster (din sat Padureni, ce aspira din rezervorul de inmagazinare de 250 mc, deservind 25% din reteaua satelor Padureni si Jaristea), echipata cu (1+1) pompe cu Q total = 8,40 m3/h si H = 60 m.

-Retelele de distributie: Lungimea totala = cca. 23.083 m, de tip ramificat, cu mai multe zone de presiune in functie de configuratia terenului:

 • D1: L = 5.813 m, alimentata gravitational din rezervorul de 300 mc, deserveste 25% din populatia satului Jaristea;
 • D2: L = 7.631 m, alimentata prin pompare, deserveste 45% din populatia satului Jaristea;
 • D3: L = 7.514 m, alimentata gravitational din rezervorul de 250 mc, deserveste o parte din populatia satului Pădureni + 30% Jaristea;
 • D4: L = 2.125 m, alimentata prin pompare pentru populatia satului Padureni.

2)Sistem Scanteia

-Sursa: asigurata prin 3 drenuri amplasate in Valea paraului Giurgiu, in punctele Meroiu I, Meroiu II si Arinis la cca. 3.500 m NV de satul Scanetia, care au fost modernizate si reabilitate in 2001.

- Conducta de aductiune: de la captare, apa ajunge gravitational pana la rezervorul de inmagazinare printr-o conducta din OL-Zn cu L = 3.550 m.

 • Tratarea apei se realizeaza manual, cu substante dezinfectante dozate direct in rezervorul de inmagazinare.

-Rezervor de inmagazinare cu V = 50 mc din care reteaua de distributie este alimentata gravitational.

- Retea de distributie a apei: L = 2.600 m, de tip ramificat, cu o conducta centrala din metal cu Dn 150 mm, iar ramificatiile sunt din PVC cu diametre intre Dn 25÷75 mm.

 

Situatia propusa:

 1. Extindere conducta aductiune 4.985 m.
 2. Inlocuire rezervoare inmagazinare apa degradate: 1x300 mc (statie de tratare) se inlocuieste cu 1x 400 mc si 1x250 mc (Padureni) se inlocuieste cu 1 x 250 mc.
 3. alimentarea gravitationala cu apa a sistemului Jaristea din rezervoarele aflate in satul Scanteia (avand in vedere ca sursa pentru sistemul Scanteia a fost reabilitata partial si in prezent asigura un debit de apa ce depaseste capacitatea de consum a localitatii Scanteia) printr-o conducta de aductiune de la rezervoarele din gospodaria de apa Scanteia pana in satul Jaristea, unde face legatura la retele de distributie aferente satelor Jaristea, Padureni si Varsatura. Conducta este alcatuita din doua tronsoane: De 180 = 2.220 m si De 225 = 2.765 m, L totala = 4.985 m. Pe traseu, sunt prevazute si doua camine de rupere de presiune, pentru limitarea presiunii in conducta si respectiv in retelele de distributie.

In cadrul proiectului se vor face urmatoarele o supratraversare si doua subtraversari  - foraj (parau si DJ205N).

Volumul anual de apa captata pentru sistemul de alimentare cu apa Jaristea: 202.985,85 mc/an.

Organizarea de santier: localizare propusa: pe amplasamentul gospodariilor de apa Jaristea si Padureni sau orice alt amplasament aflat in administrarea CUP Focsani si situat in apropierea santierelor care se vor deschide. Lucrări necesare organizării de şantier:

- se va delimita incinta prin imprejmuire cu gard realizat din stalpi si panouri metalice;

- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor necesare, spatiu pentru utilaje si autovehicule, platforma pentru montaje in santier, se vor amplasa conteinere necesare desfasurarii procesului de executie; constructii provizorii (birouri, vestiare si grupuri sanitare);

- la accesul in incinta se va amplasa un panou cu toate datele de recunoastere ale obiectivului, durata de executie, etc.

- utilitati: alimentare cu apa – canalizare: retele existente; energie electrica: se va realiza racord la un bransament din reteaua publica de electricitate; pentru cazul in care nu va mai exista sursa de energie electrica, s-a prevazut un grup electrogen (functionare pe motorina).

- accesul in incinta va fi asigurat pe caile de acces existente;

-combustibil utilizat pentru utilaje: motorina; alimentarea masinilor si utilajelor se va face la statii de distributie carburanti; lucrarile de intretinere- reparatii ale mijloacelor de transport se vor realiza la unitati specializate.

- utilaje folosite: excavatoare, macara mobila, buldozere si masini de transport.

- metode folosite in constructie: retelele de  apa se vor monta prin sapatura deschisa si  se vor poza pe un strat de nisip, apoi vor fi acoperite cu un strat de nisip de max 10 cm si cu pamantul care a fost scos din sapatura. Conductele se vor poza in lungul drumurilor, restul lucrarilor de constructie se vor face in interiorul gospodariei de apa si vor consta in escavari de pamant pentru realizarea fundatiilor, chesoanelor etc. si apoi constructia efectiva a cladirilor, rezervoarelor, etc.

- Lucrarile propuse nu presupun masuri speciale de reconstructie ecologica.

- La terminarea lucrarilor, se va dezafecta zona organizarii de santier, se vor executa lucrari de refacere a amplasamentului, readucandu-se terenul la starea initiala; zona va fi amenajata din punct de vedere peisagistic.

b.1. mărimea proiectului: S totala intravilan si extravilan,  ocupata de obiectivul de investiţie va fi: temporar 0,0085 ha.

b.2. cumularea cu alte proiecte: nu sunt date referitoare la existenta unui alt proiect in derulare sau planificat.

b.3. utilizarea resurselor naturale: -

b.4. producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate in etapa de constructie (resturi de conducte PIED, PVC = cca 100 kg, resturi de lemn = cca 20 kg, deseuri metalice (capete de conducte metalice) = cca 100 kg, deseuri de carton = cca 20 kg) se vor colecta selectiv in spaţii amenajate/construite in organizarea de santier si se vor preda catre firme specializate pentru preluarea si valorificarea acestora;

- pamantul de excavatie va fi refolosit ca material de umplutura, iar cel excedentar (cca 100 mc) se va se va folosi la nivelari sau transporta acolo unde Primaria isi va da acordul;

- deseurile menajere rezultate vor fi colectate in europubele si preluate de catre un operator de servicii de salubritate.

b.5. emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

In timpul realizarii proiectului:

-Protectia calitatii solului, subsolului si apelor subterane: depozitarea provizorie a materialelor se va realiza pe o platforma betonata; caile de acces vor fi intretinute pe toata durata executiei; constructorul va avea in dotare material absorbant pentru eventualele poluari accidentale cu carburant/uleiuri minerale; nu se vor stoca carburanti pe amplasament.

-Protectia calitatii aerului: respectarea normelor tehnologice din domeniul construcţiilor, folosirea unor tehnici de lucru care să minimalizeze eliminarea de praf, pulberi; umectarea drumurilor nepavate  şi a acceselor carosabile mai ales in perioada calduroasa; utilizarea de maşini şi utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic şi care respectă normele în vigoare;

- Prevenirea/reducerea poluarii sonore: se va adopta un program de lucru adecvat (ziua), se vor efectua inspectiile tehnice periodice ale autovehiculelor;

-Protectia calitatii apei: va fi montata o toaleta ecologica care va fi vidanjata de o firma specializata in domeniu; se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor conform legislaţiei;

se vor gestiona corespunzator deseurile.

-Măsuri de protejare a faunei şi vegetaţiei: este obligatoriu ca daca la pozarea conductei se intalneste un arbore, acesta sa fie ocolit;

In perioada de functionare a obiectivului:

-Protecţia calităţii apelor: la punerea in functiune a investitiei, se va stabili un plan de monitorizare a calitatii apei potabile tratate, inmagazinate si distribuite in sistemul de alimentare cu apa propus; in jurul forajelor se va institui cate un perimetru de protectie sanitara cu regim sever, cu diametrul de minim 10 m.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: toate utilajele sunt izolate fonic cu panouri speciale, iar pompele din statiile de pompare apa potabila sunt pompe submersibile.

-Protectia solului si subsolului: deseurile menajere si tehnologice rezultate in procesul de potabilizare vor fi depozitate in spatii special amenajate si eliminate/valorificate de catre operatori specializati.

b.6. riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectului: amplasamentul proiectului este situat in intravilanul si extravilanul localitatilor: Jaristea si Scinteia (UAT Jaristea).

Localizarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate: amplasamentul se invecineaza la vest cu situl de protecţie avifaunistica ROSPA0075 Măgura Odobeşti, în lunca majoră a râului Putna, dar şi de-a lungul căilor de acces. Unele obiective ale proiectului sunt în interiorul ariei protejate şi altele în imediata vecinatate, astfel:

 • rezervor nou Scânteia – pe limita ROSPA0075 Odobeşti de sub Măgura;
 • nod de retea Jariştea – 1 km fata de ROSPA0075 Odobeşti de sub Măgura;
 • nod de retea Jariştea – 1,125 km fata de ROSPA0075 Odobeşti de sub Măgura.

Restul obiectivelor sunt pozitionate la distante mai mari de 2 km de aria protejata.

c.1. utilizarea existentă a terenului: folosinta actuala: folosinta actuala: zona drumuri de interes local, drumuri judetene si nationale; destinatie: retele edilitare.

c.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

c.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: nu este cazul;
- zonele costiere: nu este cazul;

- zonele montane şi cele împădurite:nu este cazuul;

- parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de  protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

Ariile protejate de interes comunitar caracteristici generale

ROSPA0075 Măgura Odobeşti a fost a fost declarată arie protejată prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Aceasta arie de protecţie avifaunistică este poziţionată între văile râurilor Putna şi Milcov. Habitatele caracteristice sunt păduri întinse de foioase, cu puţine pajişti şi impact antropic redus. În păduri găsim efective importante din ciocănitoare de stejar, ghionoaie sură, huhurez mare etc. Efectivele păsărilor răpitoare sunt mai reduse din cauza suprafeţelor reduse ale teritoriilor de hrănire. Astfel, populaţia de viespar înregistrează efective mai mari datorită pretenţiilor mai scăzute faţă de teritoriile de hrănire. În acest sit habitează populaţii reduse de acvilă mică.

Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar din zona proiectului

Suprafata ROSPA0075 Măgura Odobeşti măsoară 13.164 ha, cu o altitudine medie de 484 m, fiind încadrat în regiunea biogeografică continentală. Situl de protecţie avifaunistcă se suprapune peste Dealurile Subcarpatice de Curbură cu vegetaţie forestieră compactă, aparţinând etajului nemoral.

Lucrarile prevazute prin proiect nu sunt necesare pentru managementul ariilor protejate de interes comunitar.

La finalizarea proiectului şi în perioada de funcţionare a acestuia, se vor produce efecte pozitive semnificative asupra mediului.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d.1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

d.2. natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
d.3. mărimea şi complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (precizate in memoriul de prezentare);

d.4. probabilitatea impactului: nesemnificativa;
d.5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: in perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar, iar la finalizare calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

Estimarea impactului potenţial asupra speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate de interes comunitar: în faza de construcţie va exista un impact minim asupra habitatelor, dar acesta va fi punctiform şi de intensitate redusă.

Impactul potenţial asupra speciilor de interes comunitar: cele mai afectate vor fi speciile cu mobilitate teritorială scăzuta (amfibienii, reptilele şi insecte); speciile cu mobilitate teritorială mare se vor retrage în perioada de construire a obiectivelor din vecinatatea amplasamentelor spre zone mai liniştite.

Faza de funcţionare va avea o influenţă pozitivă asupra componentei biodiversitaţii, dat fiind faptul că se vor reduce pierderile de apă care pot duce la umectarea excesivă a solului, ceea ce poate duce la dezvoltarea şi apariţia unor fitocenoze diferite de cele existente.

Estimarea impactului potenţial asupra speciilor păsări Impactul negativ în faza de construcţie este datorat în special deranjării speciilor pasagere sau în căutarea hranei, prin funcționarea utilajelor specifice activităților de excavare și transport a echipamentelor.

Pierderea teritoriilor de hrănire: impactul în faza de construcţie va fi unul nesemnificativ şi punctiform.

Proiectul nu va genera efecte negative asupra teritoriilor de hrănire ale speciilor de interes comunitar.

Măsuri pentru diminuarea impactului asupra habitatelor şi faunei din ROSPA0075 Măgura Odobeşti:

În faza de construcţie:

 • folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase, pentru a diminua zgomotul datorat activităţii de exploatare care deranjează speciile de interes comunitar, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor la sursă;
 • interzicerea depozitării deşeurilor de construcţii rezultate din procesele de reabilitare a conductelor de apă pe areale acoperite de vegetaţie. În acest caz, sugerăm folosirea containerelor pentru colectare;
 •  colectarea deşeurilor menajere şi amplasarea de fose septice pentru personal la punctele de lucru;
 • se interzice abandonarea nămolurilor rezultate din foraje, acestea se vor depozita alături de deşeurile de construcţii;
 • se va evita iluminatul nocturn pentru a nu deranja speciile de cuibăritoare din apropierea amplasamentelor din sit;
 • eficientizarea transportul utilajelor/materialelor, al muncitorilor pentru a se evita poluarea fonică şi cea cu noxe (SO2, CO2, NO3 etc.);
 • realizarea reviziilor periodice asupra utilajelor şi maşinilor de transport pentru a se evita poluarea suplimentară cu noxe şi scurgerile de carburanţi şi ulei mineral;
 • in cazul în care se va produce poluarea accidentală a solului cu hidrocarburi sau ulei mineral, se va acţiona prin împrăştierea pe zona afectată a materialului nisipos;
 • se impune reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor pe drumurile neasfaltate, pentru a reduce ridicarea în atmosferă a particulelor fine de praf;
 • se interzice capturarea sau omorărea speciilor de păsări, protejate sau comune, întâlnite la punctele de lucru;
 • se interzice recoltarea oualor, distrugerea cuiburilor, precum şi gonirea păsărilor;
 • se interzice categoric afectarea de către lucrările de construcţie a oricarui arbore secular. Astfel, acolo unde va fi cazul, iar conducta de apa este pozată prea aproape de acest arbore, ea va fi retrasă (prin crearea unei ocoliri a arborelui, sau prin pozarea conductelor mai aproape de drum sau chiar în partea carosabilă) pentru a nu afecta radacina acestuia.

În faza de funcţionare:

 • verificarea periodică a echipamentelor de potabilizare a apei, utilizarea acestuia în limitele prevăzute în cartea tehnică;
 • in caz de defecţiuni ale echipamentelor, se impune remedierea acestora în cel mai scurt timp;
 • menţinerea reţelei de alimentare cu apa în stare perfectă de funcţionare, iar în cazul în care apar avarii, vor trebui remediate de urgenţă pentru a evita pierderile de apa.

Impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor protejate este nesemnificativ, nu atât din cauza faptului că proiectul se înscrie în zona de delimitare marginală a sitului, cât din cauza procentului de 0,00025% pe care il ocupă din suprafața ariei protejate ROSPA0075 Măgura Odobeşti.

În concluzie: Impactul proiectului asupra speciilor de păsări de interes comunitar din formularul standard ROSPA075 Măgura Odobeşti se poate exprima astfel:

 • Proiectul NU are impact negativ asupra habitatelor care oferă adăpost şi hrană pentru speciile avifaunistice de interes comunitar;
 • Implementarea proiectului NU va duce la diminuarea teritoriilor de hrănire ale speciilor de interes comunitar;
 • Pe arealul sitului de protecţie avifaunistică nu există specii de interes comunitar care să fie dependente de arealele pe care se doreşte implementarea proiectului;
 • Punerea în practică a proiectului NU va duce la deranjul speciilor de interes comunitar în timpul cuibăritului;
 • Proiectul nu este capabil să diminueze populaţiile de păsări de interes comunitar de pe arealul ROSPA0075 Măgura Odobeşti;
 • Implementarea proiectului va avea impact pozitiv asupra calităţii apelor Râului Putna prin retehnologizarea staţiei de epurare existentă. Apele Putna, în aval de Odobeşti constituie teritoriu de hrănire pentru specii de păsări de interes comunitar.

Punerea în operă a proiectului nu va genera dezechilibre în ceea ce priveşte relaţiile structurale şi funcţionale din cadrul ROSPA0075 Măgura Odobeşti, nefiind capabil să pună în pericol integritatea ariilor naturale de interes comunitar;

Implementarea proiectului nu determină amputarea terenului din circuitul natural. După etapa de construire arealele afectate vor fi reconstruite ecologic şi redate mediului natural.

Starea de conservare a habitatelor şi speciilor de păsări de interes comunitar este favorabilă, astfel nu anticipăm un declin în ceea ce priveşte statutul de consevare la nivelul ariilor de interes comunitar ca urmare a implementării proiectului.

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu aer, apă şi sol activitatea de pe amplasamentul studiat, nu reprezintă o sursă semnificativă de poluare, dacă se respectă condiţiile menţionate în prezenta lucrare.

Descrierea rezumativă a impactului:

 • impactul asupra populaţiei – redus datorită folosirii utilajelor care se încadreză în limitele de zgomot şi vibraţii impuse în cadrul aşezărilor umane;
 • impactul asupra sănătăţii umane - proiectul va avea impact pozitiv asupra sănătăţii umane prin îmbunătăţirea calităţii apei freatice la nivel local, dar şi prin îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă;
 • impactul asupra faunei şi florei – este nesemnificativ şi incapabil să ducă la diminuarea suprafeţelor habitatelor sau la diminuarea efectivelor speciilor de păsări de interes comunitar, iar în faza de punere în funcţiune a proiectului acesta va avea efect pozitiv asupra biodiversităţii din aria de protecţie avifaunistică;
 • impactul asupra solului – impactul negativ cu caracter punctiform poate surveni ca urmare a scurgerilor accidentale de carburant sau ulei de motor survenite în urma defecţiunilor apărute la utilajele folosite în etapa de construire;
 • impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei – fără impact în faza de construire şi impact pozitiv în faza de funcţionare prin reducerea emisiilor de substanţe specifice apelor fecaloid menajere în râurile de suprafaţă;
 • impactul asupra calităţii aerului, climei – fără impact; impact temporar redus în perioada de construire;
 • impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor – redus la nivelul arealului de implementare a proiectului şi este prezent numai în perioada de amenajare;
 • impactul asupra peisajului şi mediului vizual – impact direct foarte redus;
 • impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente – fără impact, deoarece în zonă nu există şi nu au fost identificate obiective ale patrimoniului istoric şi cultural;
 • extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se preconizează o extindere a impactului asupra zonei geografice, populaţiei din zonă şi din localităţile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul nesemnificativ;
 • magnitudinea şi complexitatea impactului - impact general negativ nesemnificativ în faza de construire şi pozitiv semnificativ în faza de functionare a investiţiei;
 • probabilitatea impactului – foarte redusă;
 • durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impact negativ redus numai în perioada de construire şi impact pozitiv pe perioada de funcţionare a obiectivelor;
 • natura transfrontieră a impactului – nu este cazul, dată fiind distanţa de peste 70 km până la graniţă.

Implementarea proiectului, atât în faza de construcţie, cât şi în cea de folosinţă, nu va induce un impact semnificativ asupra speciilor avifaunistice de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl ROSPA0075 Măgura Odobeşti.

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

• Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei depuse la A.P.M. Vrancea, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare, a prevederilor certificatului de urbanism nr. 164/17.12.2014 emis de Consiliul Judetean Vrancea.

• Se vor respecta cu strictete prevederile Referatului nr. 10463/27.05.2015 emis de Administratia Bazinala de Apa Siret, a Notificarii nr. 125/29.06.2015 emise de Directia de Sanatate Publica Vrancea si a adresei nr. 1139/15/SU-VN/19.05.2015 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta « A. Saligny » al jud. Vrancea.

• Prezentul act nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor emise de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale.
• La executarea lucrărilor se vor respecta normele PSI, normele sanitare, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

• Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrarilor.

• Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.

• Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

• Se vor lua masuri pentru prevenirea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.

• Se vor respecta limitele de zgomot produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor in conformitate cu H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

• Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare a suprafeţelor.

• La realizarea investitiei, se vor utiliza utilaje performante, cu nivel redus al emisiilor de noxe si care au revizia tehnica la zi; umectarea, daca este cazul, a suprafetelor, in scopul dispersiei prafului si /sau a pulberilor datorateposibilelor excavatii in cadrul lucrarilor de constructie, iar activitatile generatoare de zgomot se vor desfasura numai pe durata zilei, fara a depasi limita admisa.

• Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament si punerea in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

• Nu se vor stoca combustibili in şantier.

• Se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor/mijloacelor de transport utilizate; pentru aceasta, se vor verifica atent toate utilajele/mijloacele de transport utilizate.

• Pe parcursul efectuarii lucrarilor de constructii, se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate. Se vor monta

panouri de avertizare pe drumurile de acces si se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.

• Se interzice efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii a mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii, precum si alimentarea cu carburanti a acestora; aceste lucrari se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate.

• Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, etc) si readucerea terenului la starea initiala.

• Deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate la o platforma autorizata.

• Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia pecifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile.

• Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva /depozitarea temporara a tuturor categoriilor de deseuri produse (deseuri de ambalaje, deseuri metalice, de lemn, etc), atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului, pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.

• Este interzisa depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
• Este interzisa arderea deseurilor rezultate atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului.

• Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice feroase si

neferoase, hartie – carton, plastic – PET, textile) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate cu mijloace de transport  adecvate fiecarui tip de deseu, la un operator specializat autorizat in vederea eliminarii/valorificarii; transportul acestor tipuri de deseuri se va face de catre o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

• Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii si in perioada functionarii obiectivului vor fi colectate / stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

• Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

• Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

• Prezenta Decizie este valabila pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

• Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, iar A.P.M. Vrancea va aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie, prevederile art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 445/2009.

• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea şi anularea acesteia, după caz.
• In conformitate cu art. 33 din OUG nr. 57/2007, cu completările şi modificările ulterioare, pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B, cu excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

-orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

-deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

-recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

 

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;

• Legea nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor;

• H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

• H.G. nr. 352 /21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 /2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

• Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

• Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004.

 

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 


Anunt - Decizia etapei de incadrare - Alimentare cu apa -

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectul Extinderea şi modernizarea sistemului de Apă şi Canalizare în judeţul Vrancea, etapa a-II-a POIM – Sistemul de alimentare cu apă Jaristea propus a fi realizat în intravilan şi extravilan com. Jariştea, loc. Jariştea şi Scînteia, jud. Vrancea, titular C.U.P.  SA  Focşani .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, în zilele de luni pâna joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet : www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.07.2015.
                                                                     Data afişării anunţului pe site: 13.07.2014.

 


Decizia etapei de incadrare proiect - Alimentare cu apa Gugesti

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - Proiect

 Din data de 13.07.2015

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE FOCSANI din mun. Focsani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, jud. Vrancea, inregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea cu nr. 1704/23.02.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.07.2015, ca proiectul Extinderea si modernizarea sistemului de Apa si Canalizare in judetul Vrancea, etapa a-II-a POIM – Sistemul de alimentare cu apa GUGESTI” propus a fi realizat comuna Gugesti, jud. Vrancea,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a)
Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b) si l) si pct. 13, lit. a).

b) Caracteristicile proiectului:

Obiectivul principal al proiectului la nivel de judet este conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca si are ca tinta modernizarea si extinderea infrastructurii de apa.

Situatia existenta: In prezent exista doua sisteme centralizate de alimentare cu apa pentru fiecare localitate a comunei: Gugesti si Oreavu, cu urmatoarea schema tehnologica:

1.Sistemul de alimentare cu apa pentru localitatea Gugesti 

- Sursa: 2 captari cu 9 foraje: Captarea Gugesti Nord cu 3 foraje (F1A in loc. Oreavu, cu H = 120 m si  F1 si F2: in partea de nord a loc. Gugesti, cu H = 60 m) si Captarea Gugesti Sud: 6 foraje cu H = 40÷120 m, din care 4 sunt functionale (F3, F4, F5 si F6).

-Conducte de aductiune: L totala = cca 4.600 m (1200 m F1A- GA Nord, 300 m sursa Gugesti Nord -GA Nord si 3100 m sursa Gugesti Sud - GA Sud);

- Statii de tratare: 2 instalatii de clorinare cu clor gazos (in fiecare gospodarie de apa -GA Nord si GA Sud).

-Rezervoare de inmagazinare: 3 buc. : 1 x 200 mc din b.a. amplasat in GA Nord si 2 x 500 mc din b.a. monolit amplasate in GA Sud. Statia de pompare: cu 3 electopompe centrifuge.

-Retea de distributie L = 13.900 m, de tip ramificat, in care presiunea se asigura si gravitational si prin statia de pompare.

2. Sistemul de alimentare cu apa pentru localitatea Oreavu:

-Sursa: o captare cu 1 foraj cou H = 100 m, in incinta GA in partea sudica a loc. Oreavu.

Conducta de aductiune: nu este cazul (forajul este amplasat in aceeasi incinta cu celalate obiecte ale sistemului.)

-Statia de clorare: dimensionata pentru un debit de 1,17 l/s, constructie metalica tip container cu 2 compartimente; pentru realizarea timpului de contact clor-apa: rezervorul 250 mc; camin de beton cu var stins (pentru neutralizarea scaparilor de clor din buteliile defecte).

- Rezervor de inmagazinare V = 50 mc din panouri metalice pe radier din beton armat.

- Statie de pompare cu grup de pompe booster (doua pompe).

-Reteaua de distributie: de tip ramificat, L totala = 3.874 m, in care presiunea se asigura prin intermediul statiei de pompare.

Situatia propusa - Investitii propuse prin acest proiect:

 • Extindere front de captare: reabilitarea a 4 foraje: 3 din frontul de captare Gugesti sud si unul din frontul de captare Gugesti nord (cel amplasat in gospodaria de apa Nord). Forajele vor avea 120 m adancime si vor fi echipate cu pompe cu Q = 2.5 l/s si H = 80 m;
 • Extindere statie de tratare/clorare (Gugesti): se vor monta clorinatoare noi cu hipoclorit in camera statiei de clorare, pentru Q = 20 l/s;
 • Statie de pompare Gugesti: se va reabilita cu un modul de pompare Q = 42 l/s si Hp = 40 m.
 • Extindere conducta aductiune – 200 m.
 • Reabilitare prin inlocuirea rezervorului cu V = 100 mc din statia Oreavu (din cauza starii avansate de degradare a rezervorului existent).

Nu exista subtraversari sau supratraversari de rauri, paraie, canale etc.

Volumul anual de apa captata UAT Gugesti - sate Gugesti si Oreavu: 302.109 mc/an.

Organizarea de santier: localizare propusa: pe amplasamentele gospodariilor de apa Nord si Sud sau orice alt amplasament aflat in administrarea CUP Focsani si situat in apropierea santierelor care se vor deschide.

Lucrări necesare organizării de şantier:

- se va delimita incinta prin imprejmuire cu gard realizat din stalpi si panouri metalice;

- se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor necesare, spatiu pentru utilaje si autovehicule, platforma pentru montaje in santier, se vor amplasa conteinere necesare desfasurarii procesului de executie; constructii provizorii (birouri, vestiare si grupuri sanitare);

- la accesul in incinta se va amplasa un panou cu toate datele de recunoastere ale obiectivului, durata de executie, etc.

- utilitati: alimentare cu apa – canalizare: retele existente; energie electrica: se va realiza racord la un bransament din reteaua publica de electricitate; pentru cazul in care nu va mai exista sursa de energie electrica, s-a prevazut un grup electrogen (functionare pe motorina).

- accesul in incinta va fi asigurat pe caile de acces existente;

-combustibil utilizat pentru utilaje: motorina; alimentarea masinilor si utilajelor se va face la statii de distributie carburanti; lucrarile de intretinere- reparatii ale mijloacelor de transport se vor realiza la unitati specializate.

- utilaje folosite: excavatoare, macara mobila, buldozere si masini de transport.

- metode folosite in constructie: retelele de  apa se vor monta prin sapatura deschisa si  se vor poza pe un strat de nisip, apoi vor fi acoperite cu un strat de nisip de max 10 cm si cu pamantul care a fost scos din sapatura. Conductele se vor poza in lungul drumurilor, restul lucrarilor de constructie se vor face in interiorul gospodariei de apa si vor consta in escavari de pamant pentru realizarea fundatiilor, chesoanelor etc. si apoi constructia efectiva a cladirilor, rezervoarelor, etc.

- Lucrarile propuse nu presupun masuri speciale de reconstructie ecologica.

- La terminarea lucrarilor, se va dezafecta zona organizarii de santier, se vor executa lucrari de refacere a amplasamentului, readucandu-se terenul la starea initiala; zona va fi amenajata din punct de vedere peisagistic.

b.1. mărimea proiectului: suprafaţa totala de teren (intravilan si extravilan) ocupata de obiectivul de investiţie va fi: definitiv 0,002 ha; temporar 0,02 ha.

b.2. cumularea cu alte proiecte: sunt in executie doua rezervoare pentru inmagazinarea apei, metalice, de cate 200 mc; primaria mai are in plan executarea a doua foraje cu un debit estimat total de 5 l/s.

b.3. utilizarea resurselor naturale: -

b.4. producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate in etapa de constructie (resturi de conducte PIED, PVC = cca 30 kg, resturi de lemn = cca 50 kg, deseuri metalice (capete de conducte metalice) = cca 400 kg, deseuri de carton = cca 15 kg) se vor colecta selectiv in spaţii amenajate/construite in organizarea de santier si se vor preda catre firme specializate pentru preluarea si valorificarea acestora;

- pamantul de excavatie va fi refolosit ca material de umplutura, iar cel excedentar (cca 100-140 mc) se va se va folosi la nivelari sau transporta acolo unde Primaria isi va da acordul;

- deseurile menajere rezultate vor fi colectate in europubele si preluate de catre un operator de servicii de salubritate.

 

b.5. emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

In timpul realizarii proiectului:

-Protectia calitatii solului, subsolului si apelor subterane: depozitarea provizorie a materialelor se va realiza pe o platforma betonata; caile de acces vor fi intretinute pe toata durata executiei; constructorul va avea in dotare material absorbant pentru eventualele poluari accidentale cu carburant/uleiuri minerale; nu se vor stoca carburanti pe amplasament.

-Protectia calitatii aerului: respectarea normelor tehnologice din domeniul construcţiilor, folosirea unor tehnici de lucru care să minimalizeze eliminarea de praf, pulberi; umectarea drumurilor nepavate  şi a acceselor carosabile mai ales in perioada calduroasa; utilizarea de maşini şi utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic şi care respectă normele în vigoare;

- Prevenirea/reducerea poluarii sonore: se va adopta un program de lucru adecvat (ziua), se vor efectua inspectiile tehnice periodice ale autovehiculelor;

-Protectia calitatii apei: va fi montata o toaleta ecologica care va fi vidanjata de o firma specializata in domeniu; se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor conform legislaţiei;

se vor gestiona corespunzator deseurile.

-Măsuri de protejare a faunei şi vegetaţiei: este obligatoriu ca daca la pozarea conductei se intalneste un arbore, acesta sa fie ocolit;

In perioada de functionare a obiectivului:

-Protecţia calităţii apelor: la punerea in functiune a investitiei, se va stabili un plan de monitorizare a calitatii apei potabile tratate, inmagazinate si distribuite in sistemul de alimentare cu apa propus; in jurul forajelor se va institui cate un perimetru de protectie sanitara cu regim sever, cu diametrul de minim 10 m.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: toate utilajele sunt izolate fonic cu panouri speciale, iar pompele din statiile de pompare apa potabila sunt pompe submersibile.

-Protectia solului si subsolului: deseurile menajere si tehnologice rezultate in procesul de potabilizare vor fi depozitate in spatii special amenajate si eliminate/valorificate de catre operatori specializati.

b.6. riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

 

c) Localizarea proiectului: amplasamentul proiectului este situat in intravilanul si extravilanul comunei Gugesti.

c.1. utilizarea existentă a terenului: zona drumuri de interes local, drumuri judetene si nationale; destinatie: retele edilitare.

c.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: -

c.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: nu este cazul;
- zonele costiere: nu este cazul;

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de  protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial:

d.1. extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: -

d.2. natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
d.3. mărimea şi complexitatea impactului: in perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (precizate in memoriul de prezentare);

d.4. probabilitatea impactului: nesemnificativa;
d.5. durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: in perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar, iar la finalizare calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii anteriori.

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

• Investitia se va realiza cu respectarea documentatiei depuse la A.P.M. Vrancea, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislatiei de mediu in vigoare, a prevederilor certificatului de urbanism nr. 164/17.12.2014 emis de Consiliul Judetean Vrancea.

• Se vor respecta cu strictete prevederile Referatului nr. 10463/27.05.2015 emis de Administratia Bazinala de Apa Siret, a Notificarii nr. 128/29.06.2015 emise de Directia de Sanatate Publica Vrancea si a adresei nr. 1139/15/SU-VN/19.05.2015 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta « A. Saligny » al jud. Vrancea.

• Prezentul act nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor emise de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale.
• La executarea lucrărilor se vor respecta normele PSI, normele sanitare, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

• Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrarilor.

• Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.

• Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.

• Se vor lua masuri pentru prevenirea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.

• Se vor respecta limitele de zgomot produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor in conformitate cu H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

• Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va urmări o umectare a suprafeţelor.

• La realizarea investitiei, se vor utiliza utilaje performante, cu nivel redus al emisiilor de noxe si care au revizia tehnica la zi; umectarea, daca este cazul, a suprafetelor, in scopul dispersiei prafului si /sau a pulberilor datorateposibilelor excavatii in cadrul lucrarilor de constructie, iar activitatile generatoare de zgomot se vor desfasura numai pe durata zilei, fara a depasi limita admisa.

• Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament si punerea in funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

• Nu se vor stoca combustibili in şantier.

• Se vor evita pierderile de carburanti sau lubrifianti la stationarea utilajelor/mijloacelor de transport utilizate; pentru aceasta, se vor verifica atent toate utilajele/mijloacele de transport utilizate.

• Pe parcursul efectuarii lucrarilor de constructii, se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate. Se vor monta

panouri de avertizare pe drumurile de acces si se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.

• Se interzice efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii a mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investitii, precum si alimentarea cu carburanti a acestora; aceste lucrari se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate.

• Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, etc) si readucerea terenului la starea initiala.

• Deseurile de constructie vor fi transportate si depozitate la o platforma autorizata.

• Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate cu legislatia pecifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile.

• Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva /depozitarea temporara a tuturor categoriilor de deseuri produse (deseuri de ambalaje, deseuri metalice, de lemn, etc), atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului, pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor.

• Este interzisa depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
• Este interzisa arderea deseurilor rezultate atat in timpul lucrarilor de executie a proiectului, cat si in timpul functionarii obiectivului.

• Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice feroase si

neferoase, hartie – carton, plastic – PET, textile) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate cu mijloace de transport  adecvate fiecarui tip de deseu, la un operator specializat autorizat in vederea eliminarii/valorificarii; transportul acestor tipuri de deseuri se va face de catre o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

• Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii si in perioada functionarii obiectivului vor fi colectate / stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

• Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor.

• Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

• Prezenta Decizie este valabila pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

• Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, iar A.P.M. Vrancea va aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie, prevederile art. 22 alin. (3) din H.G. nr. 445/2009.

• Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea şi anularea acesteia, după caz.
 

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale:

• O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare;

• Legea nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor;

• H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

• H.G. nr. 352 /21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 /2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate.

• Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile.

• Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004.

 

 Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 


Anunt - Decizia etapei de incadrare - Alimentare cu apa

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
- continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară evaluarea adecvată, pentru proiectul Extinderea şi modernizarea sistemului de Apă şi Canalizare în judeţul Vrancea, etapa a-II-a POIM – Sistemul de alimentare cu apă Gugesti propus a fi realizat în intravilan şi extravilan com. Gigesti, jud. Vrancea, titular C.U.P.  SA  Focşani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, în zilele de luni pâna joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet : www.apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.07.2015.
                                                                     Data afişării anunţului pe site: 13.07.2014.

 

 


Anunt - decizia etapei de incadrare - CUP SA - (FOCSANI)

         APM Vrancea anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata pentru proiectul ,, Extinderea si modernizarea sistemului de Apa si Canalizare in judetul Vrancea, etapa a-II-a  POIM - Sistem de alimentare cu apa - municipiul FOCSANI ” propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul localitatilor: Vinatori, Milcovu, Gologanu, Rastoaca, Tataranu, Vulturu, Nanesti, Ciorasti si Maicanesti, judetul Vrancea, titular: S.C.  C.U.P.  S.A.  FOCSANI  reprezentata de Dl. Director Ing. Gheorghe VASILESCU.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni-jos intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmvn.anpm.ro  .

      Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 20.07.2015.

 

                                                                          Data afisarii anuntului pe site

                                                                                                 13.07.2015

 


Decizia etapei de incadrare - proiect - CUP SA - (FOCSANI)

Decizia  etapei de încadrare  ( PROIECT)

Nr. 5689 din 13.07.2015

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de catre SC C.U.P. SA , cu sediul in Focsani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, judetul Vrancea , înregistrată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 1700 din 23.02.2015 ,

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

              Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.07.2015 că proiectul : Extinderea si modernizarea sistemului de Apa si Canalizare in judetul Vrancea, etapa a-II-a POIM  –  Sistemul de alimentare cu apa Focsani ”, propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul localitatilor: Vinatori, Milcovu, Gologanu, Rastoaca, Tataranu, Vulturu, Nanesti, Ciorasti si Maicanesti, judetul Vrancea , nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2,  pct.le 10 - lit.b) si l), 13 a

b)Caracteristicile proiectului :

        b1)Mărimea proiectului :

            Sistemul de alimentare cu apa Focsani care alimenteaza in prezent localitatile Focsani+Mandresti, (Mandresti Moldova, Mandresti Munteni), Campineanca, Valcele, Pietroasa, Golesti este prevazut sa se dezvolte si sa alimenteze cu apa potabila (direct sau indirect, prin sursa de alimentare cu apa a localitatii) pe langa sistemul actual si urmatoatele localitati: UAT Vanatori (Vanatori, Jorasti, Petresti), UAT Milcovul (Milcovu, Lamotesti), UAT Gologanu, UAT Rastoaca, UAT Tataranu (Tataranu, Martinesti, Vajaietoarea, Bordeasca Veche), UAT Vulturu (Botarlau, Vulturu, Hangulesti, Maluri), UAT Nanesti (Calienii Noi, Calienii Vechi, Nanesti), Ciorasti, Mihalceni, Salcia Veche, Spatareasa, UAT Maicanesti (Maicanesti, Belciugele, Tataru, Ramniceni, si Slobozia Botesti).

           Obiectivele principale la nivel de judet ale proiectului sunt: O.1) - conformarea cu angajamentele de tranzitie si cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei nr. 91/271/CEE a CE, cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane in judetul Vrancea; O2) - conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca si imbunatatirea performantelor operatorului regional al judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala a acestuia, respectiv dezvoltarea durabila.

           Proiectul are ca tinta modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si este destinat realizarii obiectivelor axei prioritare 1.

           Proiectul va oferi beneficiarilor urmatoarele: a) - imbunatatirea calitatii apei potabile si protectia sanatatii publice locuitorilor judetului; b) - cresterea numarului locuitorilor racordati la apa potabila in judetul Vrancea, in special in cadrul sistemelor de alimentare cu apa propuse pentru dezvoltare; c) - imbunatatirea standardelor de calitate a apei potabile in judetul Vrancea; d) - optimizarea retelei de distributie a apei potabile in cadrul Sistemelor de alimentare cu apa potabila propuse sa fie dezvoltate; e) - realizarea unor importante economii de energie si reducere a costurilor de exploatare;  f) - dezvoltarea capacitatii operatorului local.

Situatia existenta

            Sistemul de alimentare cu apa Focsani asigura in prezent alimentarea cu apa a retelelor de distributie a localitatilor Focsani, Mandresti Moldova si Mandresti Munteni din cadrul UAT Focsani, a localitatilor Golesti si Ceardac apartinand de UAT Golesti si a localitatilor Campinenca, Valcele, apartinand de UAT Campinenaca.

             Sistemul de apa Focsani dispune de urmatoarele surse de alimentare cu apa:

 • Sursa Suraia (sursa subterana) situată la 800 m de municipiul Focşani in bazinul râului Putna, la Hm.1146;
 • Sursa Babele (freatic) situate in bazinul râului Putna, la Hm. 682;
 • Sursa Mîndreşti (subteran) în bazinul râului Putna la Hm. 495 (in conservare);
 • Sursa Focşani (subteran) – sursa intravilană Focşani (în conservare).

           Sursele de alimentare cu apa asigură debitul de apă potabilă consumatorilor individuali, agenţilor economici şi obiectivelor social-culturale şi administrative ale aglomerării urbane Focşani.

    Date de operare:

-Qmaxim captare front Suraia (max. CAPABIL)  - 3.700 mc/h

Qmediu/zi (consum intr-o zi) - 11.373 mc/zi ;   Qmax/zi (consum intr-o zi) - 17.560 mc/zi

 • Qmaxim CAPABIL tratare GA Focsani Suraia (6 kg/h Clor) 12.000 mc/h
 • Necesar actual aprox. 400 grame clor/h

-Qmaxim Front Babele (max. CAPABIL) - 80 mc/h

Qmediu/zi (consum intr-o zi) 1.600 mc/zi ;   Qmax/zi (consum intr-o zi) 1.800 mc/zi

-Qmaxim CAPABIL tratare GA pentru sursa Babele 400 mc/h

-Volum de apa tratat/zi ; cat clor consumat/zi Q = 1600 mc/zi, Qclor = 15 l hipoclorit/zi

1. Sursa de apa

A. Sursa subterană Suraia (Frontul Subteran Suraia) Qexploatare = 3.566,52 mc/h (990.70 l/s) amplasată la cca. 800 m de municipiul Focşani pe partea stanga a DJ 204D Focşani – Suraia si este formata din 38 de puţuri forate de medie si mare adincime, amplasate la 6-10 m unul faţă de altul amplasate in 24 de incinte securizate. Frontul se întinde pe o lungime de 4,5 km până la podul Zamfirei, peste raul Putna, este format din 38 de puţuri forate de medie si mare adincime, amplasate la 6-10 m unul faţă de altul: 21 puţuri cu H = 175 m, 17 puţuri cu H = 65 m.

B. Sursa Babele – amplasata pe partea dreaptă a DN 2D Focşani – Braşov, in raza administrativa a comunei Vidra, sat Burca, punct Cucuieţi. Sursa o reprezinta apa din infiltraţii de mal, captata printr-un dren ovoid 500 x 300 mm, cu lungimea Ldren = 1600 m, prevăzut cu 31 camine colectoare, amplasate pe malul drept al râului Putna, debitul de captare calculat fiind Qcaptare = 108 l/s.

 1. Sursa Mîndreşti - formată din două puţuri forate aflate in conservare.
 2. Sursa de apă intravilan Focşani – formată din 6 puţuri forate in intravilanul municipiului Focşani şi care nu sunt exploatate, fiind în stare de conservare.

Sitiatia propusa:

            Capacitatea actuală a sursei municipiului Focsani acoperară 100%, atât cerinţa de apă actuală, cât şi cea mai mare cerinta prevăzută. Calitatea apei din sursa Suraia este conform cu Directiva nr. 98/83/CCE pentru apa potabilă şi Legea privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 311/2004 din România.

            In zona de sud-est a judetului Vrancea, sistemele de alimentare cu apa existente au probleme cu calitatea apei brute, care prezinta depasiri la nitrati, nitriti, amoniu, mangan si fier (depasirile fiind functie de zona, respectiv front de captare) si au probleme cu cantitatile de apa extrase, in sensul ca in perioadele de vara exista un deficit de apa ceea ce duce la intreruperi in furnizarea apei potabile in aceste sisteme.

          In proiectul propus pentru finanţare în perioada 2014-2020, se are in vedere extinderea sistemului de alimentare cu apa Focsani pentru a realiza alimentarea cu apa potabila a sistemelor de alimentare cu apa existente in partea de sud-est a judetului. Sisteme de alimentare cu apa actuale existente in partea de sud est a Focsaniului au in probleme cu calitatea apei extrase din forajele proprii si  probleme cu asigurarea cantitatii de apa pe tot parcursul anului (in special in perioada de vara, cand sursele existente nu asigura cantitatea de apa necesara).

Volumul anual de apa captata pt Sistemul de apa Focsani

UAT        à Volum de apa captat  (mc/an)

Focsani        8.017.141

Milcov         152.094

Gologanu     182.688

Tataranu       210.400

Maicanesti     236.732

Ciorasti        171.294

Rastoaca       107.934

Vulturu         313.646

Total Sistem de apa Focsani   9.391.929

           Solutia propusa este semi-centralizarea sistemelor existente in sub-sisteme cu alimentare a rezervoarelor existente in fiecare sistem din frontul de captare Suraia al municipiului Focsani, cu tratarea si pomparea apei in Uzina de apa Focsani existenta. Asigurarea cu apa potabila se va face prin alimentarea cu apa a rezervoarelor sistemelor de apa existente, urmand ca statiile de tratare/clorare si captarile existente sa fie puse in conservare, intrand in functiune doar in caz de avarie pe sistemul nou de transport al apei. Solutia prevazuta elimina debitul de apa bruta captata si tratata local (cu probleme de calitate si cantitate) cu debitul de apa bruta captat si tratata din sursa Suraia a sistemului actual de alimenatre cu apa Focsani.

             Avand in vedere faptul ca Uzina de apa Focsani se afla la cota de teren 45, iar sistemele de apa pe care le va alimenta sunt situate intre cota 35 si 16 mdM, rezulta ca inaltimile de pompare sunt necesare doar pentru acoperirea pierderilor pe aductiuni.

           Investitiile prevazute sunt:

 • extindere si reabilitare conducte retele de apa existente in municipiul Focsani
 • extindere retele de alimentare cu apa in comuna Campineanca si Golesti;
 • extindere sistem de alimentare cu apa – retele de alimentare cu apa in satele Vanatori, Jorasti, Petresti din UAT Vanatori;
 • extindere si reabilitare capacitati sistem de alimentare cu apa Focsani (Uzina de apa Focsani reabilitare rezervoare, statie de pompare SP1, statie de clorare, prevedere statie de pompare alimentare aductiuni extindere sistem de alimentare cu apa;
 • alimentare cu apa sub-sisteme locale, pentru asigurarea calitatii si cantitatii de apa;
 • realizare sediu dispecer CUP Focsani.

 

 1. UAT FOCSANI

            Ca urmare a celor constatate, s-a optat pentru implementarea urmatoarelor solutii:

-reabilitarea statiei de clorare, respectiv reparatii la partea de finisaje si inlocuirea unor instalatii de preparare si dozare a solutiei de clor;

-realizarea unei automatizari a statiei de clorare prin prevederea unor debitmetre pe cele trei conducte de aductiune de la frontul de captare si prevederea unor puncte de injectie solutie de clor pe aceste conducte de aductiune. Prin aceste solutii, se realizeaza clorarea debitului de apa bruta intrata in GA si nu mai conteaza in ce rezervor ajunge apa bruta. De asemenea, se poate automatiza in timp real clorarea apei. Estacadele existente si sistemul existent se pastreaza ca solutie de rezerva in caz de avarie pe circuitele principale;

-realizarea retelei de conducte noi de clorare, camine debitmetre si camine de injectie clor pe conductele de aductiune existente, pentru realizarea interconectarii aductiunilor si posibilitatea clorarii debitelor de apa bruta;

-realizarea unei scheme de interconectare a conductelor de aductiune si a rezervoarelor;

-realizarea statiei de pompare pentru aductiunile zonale;

-reabilitarea rezervoarelor vechi, pentru remedierea unor defecte la partea de constructii si pentru inlocuirea trecerilor prin peretii cuvelor a conductelor tehnologice (lucrari ramase neexecutate de la investitile anterioare);

-reabilitarea cladirii statiei de pompare SP1 si prevederea in aceasta cladire a statiei de pompare pentru aductiunile zonale.

          Uzina de apa Focsani

a)Reabilitare rezervoare 3 x 5.000 mc si 1 x 10.000 mc

b)Reabilitare Statie de clorare

c)Reabilitare Statie de pompare SP1 si realizare SP aductiune zonala

 

Statie de pompare aductiune zonala.

Conform breviarelor de calcule, statia de pompare a fost dimensionata pentru urmatoarele debite:

Tabel :  Dimensionarea statiei de pompare – aripa 1

Aripa 1 (Stanga)

Localitate

Q calculate captare actual

(l/s)

Q verificat

 (l/s)

MILCOVUL

5.60

7.28

LAMOTESTI

2.06

2.68

GOLOGANU

8.24

10.71

BORDEASCA VECHE

3.59

4.67

BORDEASCA NOUA

1.10

1.43

TATARANU

3.57

4.64

SLOBOZIA BOTESTI

1.73

2.25

RAMNICENI

3.67

4.77

MARTINESTI

2.06

2.68

VAJAITOAREA

0.60

0.78

CIORASTI

7.79

10.13

Total Aripa Stanga

40.01

52.01

 

Tabel -  Dimensionarea statiei de pompare – aripa 2

Aripa 2 (Dreapta)

Localitate

Q calculat captare actual

 (l/s)

Q verificat

 (l/s)

RASTOACA

5.08

6.60

VULTURU

7.51

9.76

BOTARLAU

2.62

3.41

HANGULESTI

2.76

3.59

MALURI

1.79

2.33

VADU ROSCA

1.15

1.50

MAICANESTI

3.04

3.95

SLOBOZIA BOTESTI

1.73

2.25

RAMNICENI

3.67

4.77

BELCIUGELE

1.03

1.34

STUPINA

1.08

1.40

TATARU

2.15

2.80

NANESTI

3.19

4.15

CALIENII NOI

0.89

1.16

CALIENII VECHI

1.90

2.47

Total Aripa Dreapta

39.59

51.47

 

                Debitul total de calcul pentru dimensionare este de 79.60 l/s. Verificarea sistemului s-a realizat in ipoteza cresterii temporare (in lunile secetoase) ale debitelor furnizate imbatranirii conductelor, cresterea coeficientului de rugozitate, inchiderii partiale a vanelor, etc., pentru un debit de 103.48 l/s.

               Pentru alimentarea cu apa a aductiunii zonale, a fost prevazuta o statie de pompare compusa dintr-un grup de pompare compus din 3 pompe (2A+1R) centrifuge, verticale, multietajate. Grupul asigura Q = 350 mc/h si H = 25 MCA, tablou electric si de automatizare echipat cu controler MPC, convertizor de frecventa pe motorul fiecărei pompe, traductor de presiune pe refulare.

d)Aductiune zonala

             Avand in vedere ca Uzina de apa Focsani se afla la cota de teren 45, iar sistemele de apa pe care le va alimenta sunt situate intre cota 35 si 16 mdM, rezulta ca inaltimile de pompare sunt necesare doar pentru acoperirea pierderilor pe aductiuni. Alimentarea acestor sub-sisteme de apa ale localitatilor se face printr-o aductiune zonala cu doua ramificatii :

Ramura 1: UAT Milcovul ; UAT Gologanu ; UAT Tataranu (de unde se va alimenta si partial UAT Maicanesti) ; UAT Ciorasti.

 Ramura 2: UAT Rastoaca ; UAT Vulturu, care asigura apa potabila pentru UAT Nanesti (Calienii Noi si Calienii Vechi) ; UAT Maicanesti (prin SP Malurile).

Capacitatea sursei municipiului Focsani acoperară 100%, atât cerinţa de apă actuală, cât şi cea mai mare cerinta prevăzută, conferind siguranţă sistemului centralizat de alimentare cu apă Focşani.

e)Reabilitare si extindere retele de distributie

            Extindere si reabilitare retea de distributie  - Reteaua de distributie se va realiza cu conducte de polietilena de inalta densitate PEHD PE100 PN10, montata in transee executata partial manual, partial mecanizat, in pat de nisip de protectie sau de pamant maruntit.

-lungimea totala a retelei de distributie extinsa va fi de 2400 km, realizata din conducte din polietilena de inalta densitate, de tip- PE ID Dn 110 Pn10. De asemenea, pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80.

-lungimea totala a retelei de distributie reabilitata va fi de 15030 km, realizata din conducte din polietilena de inalta densitate, de tip- PE ID Dn 110 Pn10. De asemenea, pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80. Pentru realizarea bransamentelor individuale, se va folosi conducta PEID De 32 mm, PE 100, PN10 .

 

 1. UAT CAMPENEANCA

           Extindere si reabilitare retea de distributie - Reteaua de distributie se va realiza cu conducte de polietilena de inalta densitate PEHD PE100 PN10, montata in transee executata partial manual, partial mecanizat, in pat de nisip de protectie sau de pamant maruntit.

Lungimea totala a retelei de distributie extinsa va fi de 1.511 km ; pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu.

Lungimea totala a retelei de distributie reabilitata va fi de 2.266 km, cu conducte din polietilena de inalta densitate, de tip - PE ID Dn 110 Pn10. De asemenea, pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80.

 

 1. UAT GOLESTI -CEARDAC

Extindere retea de distributie  - Reteaua de distributie se va realiza cu conducte de  polietilena de inalta densitate PEHD PE100 PN10, montata in transee executata partial manual, partial mecanizat, in pat de nisip de protectie sau de pamint maruntit.

Lungimea totala a retelei de distributie extinsa va fi de 4,112 km, conducte din polietilena de inalta densitate, de tip- PE ID PE 100, PN10, Dn 110 De asemenea, pe traseul conductelor, la intersectii, se vor monta camine de sectionare, de vane, camine de golire, camine de reducere de presiune, hidranti supraterani, de interventie la incendiu, Dn 80.Pentru realizarea  bransamentelor individuale se va folosi conducta PEID De 32 mm, PE 100, PN10.Pentru localitatea Golesti  , se va realiza extinderea retelelor de distributie pe urmatoarele strazi:

 1. UAT MILCOVU

            In UAT Milcovu, a fost prevazuta:

-inlocuirea rezervoarelor existente, cu o capacitate de 200 mc, cu rezervor de 500 mc, pentru a realiza volumele de apa stocate conform prevederilor actuale de dimensionare a sistemelor de apa.

-racordul la aductiunea zonala Focsani are lungimea L= 475 m.

 

 1. UAT GOLOGANU

In cazul UAT Gologanu, a fost prevazuta:

 • inlocuirea rezervoarelor existente, din polstif, cu o capacitate de 200 mc, cu rezervoare metalice de 500 mc, pentru a realiza volumele de apa stocate conform prevederilor actuale de dimensionare a sistemelor de apa.
 • racord la aductiunea zonala Focsani lungime de 73 m.

 

 1. UAT TATARANU

         In UAT Tataranu, situatia proiectata este urmatoarea:

 • extindere conducta de aductiune in lungime de 1.466 m.
 • Extindere 3 rezervoare inmagazinare apa:  1 buc V = 300 mc, 2 x 200 mc.

           Localitatea Bordeasca Veche a avut 3 foraje. La ora actuala, a ramas in functiune o instalatie, Gospodaria de apa nr. 1, la intrare in Bordeasca Veche dinspre Milcov, care a fost modernizata, gospodaria de apa continand un foraj, doua rezervoare de beton si o statie de pompare. La Gospodaria de apa 1, conducta de aductiune la GA are De 110 .

A doua gospodarie de apa, actualmente constand doar din putul forat, este amplasata pe drumul spre localitatea Bordeasca Noua. In ambele gospodarii de apa, s-a prevazut cate un racord din aductiunea zonala.La Gospodaria de apa nr. 2 s-a prevazut: 1rezervor metalic suprateran de 300 mc, 1statie de pompare intr-un camin semingropat; conducta de aductiune la GA (diametrul :De 110).

In Gospodaria de apa Martinesti s-a prevazut : 1rezervor metalic de 200 mc; 1 statie de pompare, care sa inlocuiasca puturile existente si rezervorul existent; 1 conducta de aductiune la GA cu diametrul de 110 mm.

In Gospodaria de apa Vajietoarea s-a prevazut : 1 rezervor metalic de 200 mc; 1 statie de pompare, care sa inlocuiasca puturile existente si rezervorul existent; 1 conducta de aductiune la GA cu diametrul de 250 mm.

-Reabilitare prin inlocuire rezervorului -din cauza degradarii -din statia de tratare Tataranu care are un volum de 700 mc.

 

 1. UAT CIORASTI

               Lucrarile prevazute:

-Pentru alimentarea cu apa a localitatii Ciorasti este necesara realizarea unei statii de pompare care sa ridice presiunea pe conducta de aductiune spre GA Ciorasti. Deoarece prin utilizarea apei de la Focsani nu mai este necesara tratarea apei in gospodaria de apa Ciorasti, asigurarea presiunii de serviciu necesara la intrarea in rezervorul din GA Ciorasti se realizeaza prin intermediul unei statii de pompare tip booster amplasate la captarea Ciorasti, care se afla in satul Vajaietoarea si care ridica presiunea in conducta de aductiune de la 17 mCA la 29 m CA.

-Reabilitare subtraversare pe traseu conducta aductiune existenta L= 382 m

-Reabilitare prin inlocuire rezervorului din statia tratare Ciorasti (Solel Boneh) care are un volum de 600 mc.Inlocuirea se face din cauza degradarii celui existent.

 

 1. UAT VULTURU

-Racord la aductiunea zonala Focsani L= 150 m prin care se vor conecta sistemele de alimentare cu apa existente la aductiunea de pe ramura 2 a aductiunii zonale;

-Reabilitare prin inlocuirerezervoare dupa cum urmeaza:

*1rezervor din statia tratare Vulturu (Solel Boneh) care are un volum de 650 mc

* Rezervor nou de 700 mc.

Inlocuirea  se face cu doua rezervoare de 750 mc fiecare din cauza degradarii celor existente.

 1. UAT NANESTI

           Pentru alimentarea cu apa a satului Nanesti, s-a prevazut ca din gospodaria de apa de la Malurile, UAT Vulturu, in care exista un rezervor degradat de 15 mc si o statie de pompare pentru GA Maicanesti, sa se amplaseze o statie de pompare care sa alimenteze si GA din satul Nanesti, cu un debit necesar de 3.19 l/s.

Lucrarile propuse sunt : -Extindere aductiunea L= 6361 m

-Extindere statia de pompare amplasata intr-un camin de beton semiingropat

-Reabilitare prin inlocuire rezervorului Maluri (Solel Boneh) care are un volum de 15mc.Inlocuirea se face din cauza degradarii celui existent.

-Reabilitare prin inlocuire a rezervorului (Solel Boneh) din Calienicu un volum de 200 mc, din cauza degradarii acestuia

 

 1. UAT MAICANESTI

Lucrarile propuse sunt: -extinderea conductelor de aductiune L= 5.226 m

Pentru alimentarea cu apa a satului Slobozia Botesti, apartinand de UAT Maicanesti, a fost aleasa solutia de alimentare cu apa din Gospodaria de apa Tataranu, avand in vedere ca GA Tataranu se afla la cota teren 30.60, iar cota localitatii Slobozia Botesti variaza intre 26.30 si 22.00 m. Alimentarea cu apa din GA Tataranu a fot realizata si pentru satul Ramniceni, urmand ca GA din Maicanesti sa poata face fata unei cereri mai mari de apa in celelalte sate, pe care le alimenteaza cu apa potabila. Este necesara montarea unei statii de pompare.

-Extindere retele distributie lungime totala de 4.898 m

-Extinderea statiei de pompare (statie noua)

-Reabilitare prin inlocuire rezervorului statia Maicanesti (Solel Boneh) care are un volum de 800mc.Inlocuirea se face din cauza degradarii celui existent.

-Reabilitare prin inlocuire rezervorului Maluri care are un volum de 15 mc.Inlocuirea se face din cauza degradarii celui existent.

 1. UAT VANATORI

            Satele Vanatori, Petresti si Jorasti  vor fi alimentate cu apa prin intermediul unei aductiuni locale din Uzina de apa Focsani spre localitatea Vanatori

            Lucrari propuse:

 • Conducta de aductiune L=4341 m din Uzina de apa Focsani

Conducta de aductiune pentru comuna Vanatori s-a dimensionat si pentru alimentarea cu apa a unui cartier din nord-estul municipiul Focsani L= 4341 m. Din Uzina de apa Focsani este prevazuta o conducta de aductiune pentru comuna Vanatori si pentru un cartier din nord-estul municipiul Focsani. Conducta de aductiune este propusa a se realiza din conducta PEHD PE100 RC PN10 cu diametrul De 450mm, cu o lungime totala de 4341 m. Pe primul tronson conducta proiectata este pozata paralel cu drumul judetean DJ 204D, pe marginea drumului, pe o lungime de cca. 1.5 km. Pe al doilea tronson conducta propusa este pozata pe un drum de exploatare, paralel cu un canal de irigatii, pana la marginea localitatii Vanatori, unde se ramifica in retea de distributie. Pe traseul conductei de aductiune proiectata s-au prevazut camine de vane, aerisire, golire, si subtraversari de drum judetean sau canale de irigatii.Subtraversarea drumului judetean se face cu foraj orizontal si conducta de protectie metalica.

-Retele de distributie in satele Vanatori, Petresti si Jorasti in lungime de L=11,281 m.

 

 

 1. UAT RASTOACA

       Investitii propuse: - conducta aductiune  L=4.985 m

       Avand in vedere ca sursa pentru sursa Scanteia asigura un debit de apa care depaseste capacitatea de consum a localitatii Scanteia, prin prezentul proiect s-a prevazut alimentarea gravitationala cu apa a sistemului Jaristea din rezervoarele aflate in satul Scanteia.

          Pentru aceasta a fost prevazuta o conducta de aductiune de la rezervoarele din Gospodaria de apa Scanteia pana in satul Jaristea, unde face legatura la retele de distributie aferente satelor Jaristea, Padureni si Varsatura.

In cadrul lucrarilor vor fi facute mai multe subtraversari sau supratraversari de rauri, canale, paraie etc, drumuri comunale si drumuri judetene; cai ferate (realizate prin foraje orizontale) dupa cum urmeaza:

Subtraversari:

Rauri : Milcov, Ramna, Ramnicul Sarat.

Parauri : Sturza, Leica, Balan, Cotatcu.

Supratraversari:

Parauri : Argintul, Ramna.

 

             Nu se va face nici o defrisare la realizarea acestui proiect.

 

                Organizarea de santier  - este propusa a se realiza in Gospodaria de Apa Focsani sau orice alt amplasament aflat in administrarea CUP Focsani si care se afla in apropierea santierelor ce se vor deschide. In organizarea de santier nu se va stoca combustibil. Toate utilajele vor fi  alimentate de la statiile de carburanti din zona.

Nu se fac defrisari de vegetatie.

 

b2)Cumularea cu alte proiecte : nu este cazul,

b3)Utilizarea resurselor naturale:  energie, agregate minerale, etc.

b4)Producţia de deşeuri : deşeuri de construcţii ( pamant de excavatie excedentar, resturi de conducte, resturi de lemn, deseuri metalice, carton , etc.), deşeuri menajere . Deşeurile vor fi colectate selectiv in spatii special amenajate in organizarea de santier si preluate de către operatori economici autorizaţi.

b5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii pe perioada construirii in cazul in care nu iau masuri corespunzătoare de reducerea acestora,

b6)Riscul de accident , ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect/constructorul va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

 

c)Localizarea proiectelor :

 c1) Utilizarea existenta a terenului : terenul se afla in intravilanul si extravilanul localitatilor: Vinatori, Milcovu, Gologanu, Rastoaca, Tataranu, Vulturu, Nanesti, Ciorasti si Maicanesti, judetul Vrancea;  folosinta  – zona drumurilor de interes local, a drumurilor judetene si nationale, destinatia – zona drumurilor de interes local , a drumurilor judetene si nationale, destinatie, retele edilitare.

c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul ,

 c3)  Capacitatea de absorbţie a mediului , cu atenţie deosebita pentru ;

       a) zonele umede ; nu este cazul ,

       b) zonele costiere : nu este cazul ,

       c) zonele montane si împădurite : nu este cazul ,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul ,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  

       protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este cazul.

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică : nu este  Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si Sitului de Importanta comunitrara ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior.

       g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite :

                 nu este cazul ,

       h) ariile dens populate : nu este cazul

       i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

d)Caracteristicile impactului potenţial :

 d1) Extinderea impactului - aria geografica si numărul de persoane afectate : nu este cazul;

 d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

 d3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie a proiectului  impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic);

 d4) Probabilitatea impactului : redusa;

 d5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului: in perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

II. Condiţiile de realizare a proiectului :

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislaţiei de mediu in vigoare, a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr.164/17.12.2014 emis de Consiliul Judetean Vrancea, a adresei nr. 1139/15/SU-VN emisa de Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta „ Anghel Saligny ” al judetului Vrancea, a Referatului  nr. 10463/27.05.2015 emis de ABA Siret - Bacau, a Notificarii nr. 132/29.06.2015 emisa de Directia de Sanatate Publica Vrancea .

Lucrarile propuse se vor realiza pe amplasamentul mentionat in certificatul de urbanism      cu respectarea urmatoarelor conditii :

1. Organizarea de şantier va fi amenajata astfel incat sa asigure facilitatile de baza conform   prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare, facilitati privind :

 - alimentarea cu energie electrica, asigurarea, alimentarea cu apa pentru asigurarea  necesitatilor

 igienico-sanitare;

- depozitarea temporara a materialelor;

- colectarea temporara a apelor uzate menajere;

- spatiu administrativ: birou, vestiar, punct prim ajutor,

- Organizarea de  santier va fi amplasata cat mai aproape de investitia propusa astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali sa fie cat mai redus pe perioada derularii lucrarilor prevazute in proiect .

- Organizarea de şantier va dispune de toalete ecologice. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletelor ecologice, prin contract cu o firma autorizata.

-Se interzice stocarea carburantilor  in zona amplasamentului.

-Se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona amplasamentului.

-Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a impiedica antrenarea prafului.

-Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului

autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.

2.Transportul materiilor prime si a deseurilor se va face pe rute stabilite cu evitarea zonelor populate astfel incat sa fie evitat disconfortul locuitorilor .

3. In perioada executiei proiectului vor fi stabilite zone de parcare a vehiculelor si utilajelor folosite.

4. Materialele necesare executarii lucrarilor vor fi depozitate in locuri amenajate corespunzator.

5. Materialele fine sau prăfoase (pamant, balast, nisip, deşeuri de construcţie prăfoase ) se vor

transporta in autovehicule prevăzute cu prelate de protecţie pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

6.La parasirea incintei şantierului , rotile autovehiculelor se vor curata.

7.Terenurile afectate de realizarea proiectului  vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior si refacerea stratului vegetal.

8.Pamantul excavat rezultat  din executia proiectului va fi folosit  pentru reumplerea santurilor in care au fost amplasate conductele iar excesul  va fi depozitat pe o platforma special amenajata si va fi transportat la o locatie stabilita de Primaria Marasesti.

Stratul de sol fertil decopertat se va depozita separat de pamantul excavat in vederea utilizarii pentru aducerea terenului la starea initiala.

9.Se va avea in vedere restrangerea la minim  a spatiului de stocare a deseurilor rezultate pe perioada de  executie a proiectului prin colectarea selectiva si valorificarea/eliminarea prin firme specializate autorizate.

10.Daca terenurile cu destinatie spatiu verde vor fi afectate accidental pe perioada de  executie a investitiei, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate cu refacerea spatiului verde.

11.Este interzisa taierea arborilor aflati pe amplasament sau in imediata vecinatate .

12.Managementul deseurilor  generate in urma realizarii lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect si a firmei ce realizeaza lucrarile, astfel:

-deseurile municipale amestecate  generate in perioada executiei lucrarilor vor fi stocate temporar in pubele acoperite si vor fi preluate periodic de firme de salubritate autorizate.

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada realizarii investitei (metalice feroase si neferoase,hartie si carton, plastic, textile etc) vor fi colectate selectiv,stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale in vederea valorificarii prin firme specializate, autorizate .

13. Se va tine evidenta gestiunii deşeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind

evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.211/2011 privind regimul

deseurilor .

La finalizarea proiectului se va înainta la APM  Vrancea,  evidenta gestiunii deşeurilor  in

conformitate cu modelul prevăzut in anexa 1 la HG nr. 856/2002 cu completările ulterioare.                   

14.La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii  .

15.După terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si readucerea la starea iniţiala. 

-  Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

-  Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

- Prezentul act nu exonereaza titularul investitiei de obligatia obtinerii tuturor avizelor mentionate in certificatul de urbanism.

-   Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

-   Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin.(3) din HG nr.445/2009.

-  Nerespectarea prevederilor deciziei APM VN atrage suspendarea şi anularea acesteia, dupa caz.

-  La finalizarea proiectului titularul va notifica APM Vrancea si autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare .

                    

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului cu modificarile, completarile si aprobarile ulterioare ;
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Hotărârea de Guvern nr. 235/2007 (M.O. 199 /.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • Ordinului MMP nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 (a valorilor de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare indicate de inspectorul de control) si M.O.303 / 06.11.1997, pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului; 
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata si al populatiei .
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.
 • O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

 

- Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

 

 

 

 

 


Decizia etapei de incadrare - proiect - SC CUP SA - (SIHLEA)

Decizia  etapei de încadrare  ( PROIECT)

Nr. 5691 din 13.07.2015

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de C.U.P. SA , cu sediul in Focsani, str. Nicolae Titulescu nr. 9, judetul Vrancea, înregistrată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 1703 din 23.02.2015;

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

              Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 09.07.2015 că proiectul : Extinderea si modernizarea sistemului de Apa si Canalizare in judetul Vrancea, etapa a-II-a POIM  –  Sistemul de alimentare cu apa Sihlea ”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Sihlea, judetul Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.-le: 10 b) si l, 13 a

b)Caracteristicile proiectului :

        b1)Mărimea proiectului :

         In acest proiect este cuprinsa localitatea SIHLEA, apartinand de UAT Sihlea. Astfel, se are in vedere infiintarea sistemului de alimentare cu apa Sihlea pentru a realiza alimentarea cu apa potabila a localitatii Sihlea in etapa actuala si, in viitor (printr-un alt proiect), a localitatilor Caiata si Bogza, apartinand de UAT Sihlea.

         Obiectivele principale la nivel de judet ale proiectului sunt: O.1) - conformarea cu angajamentele de tranzitie si cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei nr. 91/271/CEE a CE, cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane in judetul Vrancea; O.2) - conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca si imbunatatirea performantelor operatorului regional al judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala a acestuia, respectiv dezvoltarea durabila.

               Proiectul are ca tinta modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si este destinat realizarii obiectivelor axei prioritare 1.

                Proiectul va oferi beneficiarilor urmatoarele:

 • imbunatatirea calitatii apei potabile si protectia sanatatii publice locuitorilor judetului;
 • cresterea numarului locuitorilor racordati la apa potabila in judetul Vrancea, in special in cadrul sistemelor de alimentare cu apa propuse pentru dezvoltare;
 • imbunatatirea standardelor de calitate a apei potabile in judetul Vrancea;
 • optimizarea retelei de distributie a apei potabile in cadrul Sistemelor de alimentare cu apa potabila propuse sa fie dezvoltate;
 • realizarea unor importante economii de energie si reducere a costurilor de exploatare;
 • dezvoltarea capacitatii operatorului local.

Situatia existenta: Sihlea este o comună în județul Vrancea, formată din satele Bogza,Căiata,Sihleași Voetin. Comuna se află în extremitatea sudică a județului, la limita cu județul Buzău, pe cele două maluri ale râului Slimnic și pe malul stâng al emisarului acestuia, Coțatcu. In prezent, comuna Sihlea nu are sistem de alimentare cu apa potabila.

Situatia propusa: Prin prezentul proiect se realizeaza un sistem centralizat de alimentare cu apa pentru localitatea Sihlea, cu posibilitatea alimentarii in viitor si a localitatilor Caiata si Bogza, aflate la cca. 2.6 km de Sihlea si inca 2.5 km de Caiata. Localitatea Voetin fiind la o distanta mai mare de Sihlea (cca. 6.2 km), alimentarea cu apa a localitatii urmeaza sa se rezolve in mod local. Pentru o functionare si o exploatare corespunzatoare a sistemului de alimentare cu apa din comuna Sihlea, acesta va functiona ca un tot unitar pentru toate cele 3 localitati din comuna.

               Lucrarile propuse sunt:

 • Extindere sursa de apa
 • Extindere conducte aductiuni – 1.408 m
 • Extindere statie tratare apa
 • Rezervor nou inmagazinare V= 600 mc
 • Statie de pompare
 • Extindere retele distributie 6.116 m
 • Sistem producer energie regenerabila.

             Din punct de vedere tehnologic, lucrarile prevazute in prezentul proiect auurmatoarele scopuri:  captarea apei din sursa subterana; tratarea apelor captate in statia de tratare; inmagazinarea apei tratate; pomparea apei in reteaua de distributie; realizarea retelei de distributie.

           Schema tehnologica a sistemul de alimentare cu apa propus cuprinde: captarea apei din 5 puţuri forate printr-un front de captare nou in satul Sihlea; conductă de aducţiune  cu o lungime totala de 1408 m ; gospodăria de apă in satul Sihlea – (care conţine: un rezervor de 600 mc, suprateran; statia de tratare pentru potabilizare apa bruta si statia clorinare pentru dezinfectia apei, cu hipoclorit de sodiu; statie de pompare pentru reteaua de distributie).;  extindere reţea de distribuţie apă potabilă, cu alimentare prin pompare, cu o lungime totala de 6116.0 m (De 280 mm – L = 703.0 m, De 250 mm – L = 971.0 m si De 110 mm – L = 4442.0 m).

 1. Sursa de apa

        Volumul anual de apa captata:

Sihlea

Cerinta de apa

Etapa II

     

Qs zi med =

616.56

mc/zi =

7.14

l/s

225,043.26

mc/an

Qs zi max =

813.63

mc/zi =

9.42

l/s

   

Qs orar max =

97.56

mc/h =

27.10

l/s

   

Q sursă = QIC=

867.6

mc/zi =

10.04

l/s

   

 

Sursa se va asigura printr-o captare subterana care cuprinde 5 foraje de adancime cu H = 160 m, amplasate la cca. 200 m distanta unul de celalalt. Forajele s-au dimensionat pentru Qsursa=11.0 l/s, iar debitul estimat pentru fiecare foraj este Q = 2.5 l/s (forajele pot asigura si mai mult, functie de stratificatia locala). Aceste foraje se vor amplasa in zona central-vestica a localitatii si vor fi echipate cu pompe submersibile, care au urmatoarele caracteristici pentru fiecare pompa:Q = 9 -18 mc/h;H = 85 mCA; putere motor: 5.5 kW

              Frontul de captare va fi amplasat în intravilanul/extravilanul satului Sihlea. Pentru început, se propune executarea unui foraj cu caracter de explorare – exploatare, cu adâncimea de maximum 120,00 m, care să capteze orizonturile acvifere de medie adancime, acestea fiind corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, pentru alimentarea cu apa potabilă a obiectivului economic proiectat. Celelalte foraje vor fi executate după primul foraj, ţinînd cont de datele obţinute din acesta. Se vor imprejmui cele 5 foraje noi. Suprafata totala imprejmuita pentru cele 5 foraje este de S = 400 x 5 buc. = 2.000 mp. Alimentarea fiecărui foraj se face în derivaţie din două cabluri de energie racordate la tabloul general TG din staţia de tratare a apei. Funcţionarea electropompei submersibile din foraj va fi complet automatizată. La sesizarea unui nivel minim de apă prestabilit (Ls1), intră în funcţiune pompa submersibilă, care se va opri la atingerea nivelului maxim prestabilit (Ls2).

 1. Conducte de aductiune  

- Conducta de aductiune apa bruta va face legatura intre cele 5 foraje si gospodaria de apa (statia de tratare) si este impartita pe doua ramuri astfel:

 • ramura de nord-est cuprinde 2 foraje :F1 si F2; de la fiecare put porneste cate o conducta PEHD PE100 RC PN10 De 140 mm si se unesc la un moment dat, continuand cu conducta PEHD PE100 RC PN10 De 160 mm pana aproape de intrarea in gospodaria de apa, unde se uneste cu ramura S-E;

-ramura de sud-est cuprinde 3foraje: F3, F4 si F5; de la fiecare put porneste cate o conducta PEHD PE100 RC PN10 De 140 mm, iar puturile F3 si F4 si se unesc la un moment dat, continuand cu conducta PEHD PE100 RC PN10 De 160 mm, preia si putul F5 si continua pana aproape de intrarea in gospodaria de apa, unde se uneste cu ramura nord-estica.

 

 1. Conducta de aductiune apa tratata

          Din statia de pompare pleaca o conducta L=333 m PEHD PE100 RC PN10 De 315 mm care se bifurca in:  a)conducta PEHD PE100 RC PN10 De 315 mm, care alimenteaza partea central-nordica a localitatii; aceasta conducta subtraverseaza o apa prin foraj orizontal si conducta de protectie metalica; b)conducta PEHD PE100 RC PN10 De 110 mm, care alimenteaza partea partea sudica a localitatii;   c) pe traseul conductelor propuse sunt prevazute, dupa caz, camine de vane, de aerisire sau golire.

 1. Statie de tratare -este dimesionata pentru un debit Q = 11 l/s.

            Deoarece conform analizelor de apa subterana din zona, respectiv de la forajul existent la CAP-ul din localitate, au rezultat depasiri semnificative la indicatorii amoniu si fier, pentru tratarea apelor subterane se va prevedea o statie de tratare complexa pentru reducerea concentratiei de amoniu si de fier – care va fi amplasata in incinta gospodariei de apa aferenta sistemului de apa.

             Procesul de tratare pana la intrarea apei in rezervorul de inmagazinare de 600 mc, cuprinde urmatoarele obiecte: a)caminul de debitmetru CD de la intrarea in gospodaria de apa in care intra conductele de legatura dintre cele 5 foraje; b)containerul statiei de tratare, care cuprinde in principal:instalatia de preclorare si insuflare oxigen; c) filtrele cu nisip;filtrele cu carbune activ; d)bazin apa spalare filtre; e) pavilion de exploatare si statie de clorare, care cuprinde: magazie;grup sanitar; birou; camera de clorare cu: 2 instalatii: (1) - de preclorare; (2) - de clorinare; camin de clorare dotat cu un mixer static (CM), care este ultimul obiect din procesul de tratare pana la intrarea in rezervorul de inmagazinare de 600 mc.  

             Tratarea apei se face prin:  1) - injectie aer pentru oxidare fier; 2) - preclorarea apei brute, pentru oxidarea fierului si amoniului; 3) - filtru cu pat catalitic pentru eliminarea fierului si amoniului; 4) - filtre denitrificatoare automate duplex pentru eliminare amoniu cu rasini schimbatoare de ioni (s-au prevazut pentru siguranta, avand in vedere cantitatea mare de amoniu); 5) - filtre cu carbune activ, in principal pentru eliminare clor rezidual (clor nereactionat cu fierul si amoniul din apa bruta); 6) - cladire prefabricata tip container pentru statia de tratare;7) - bazin de decantare apa de la spalare filtre si colector de evacuare apa decantata;8) - platforma de uscare namol decantat.

               Staţia de clorinare – clorul se foloseste la tratarea locală a apei pentru eliminarea fierului si a amoniului, precum si pentru dezinfecţie, Qsursa = 11 l/s. Clorinarea se face cu o instalaţie de hipoclorit de sodiu, pentru debitul de Q = 11 l/s (39 mc/h).  Se prevede o instalaţie de clorare cu hipoclorit, care va consta din:  a) - generator de hipoclorit produs electrochimic; b) - recipient de stocare si dozare hipoclorit diluat 0.7-0.8%;  c) - pompe de dozare 1A+1R pentru preclorare (eliminare fier si amoniu); d)- pompe de dozare 1A+1R pentru clorare (dezinfectie); e) - instalatie de masura clor rezidual la plecarea din statia de pompare; f) - camin clorare pentru dezinfectie, cu punct de injectie urmat de un mixer static si vana de izolare rezervor.

         Apa brută de tratat este supusă clorinării, cu doze de 7 g/g NH4, cu scopul de a elimina amoniul, cu doze de 1.5 g/g Fe, cu scopul de a elimina fierul şi cu doze de 1,0-1,5 g clor/mc apă pentru dezinfectarea şi prevenirea oricărei posibilităţi de contaminare cu bacterii sau a dezvoltării lor în sistem. Pentru clorare, se foloseşte soluţie de hipoclorit de sodiu, produs electrolitic. Staţia de producere electrolitică hipoclorit de sodiu (SPH) realizează producţia de hipoclorit de sodiu necesară pentru întreg procesul tehnologic. Sistemul de Electroclorinare Selcoperm SES (Alldos) este un sistem modular creat pentru generarea electrolitică a hipocloritului de sodiu de bună calitate şi concentraţie scăzută. Sistemul prezintă o reţea de conducte şi circuite, funcţionarea acestuia fiind testată în fabrică.

       Dimensiunile de gabarit ale cladirii statiei de tratare sunt urmatoarele: lungime:         12,20 m; lăţime: 2.45 m; inălţime: 3.00 m.        

         Pentru realizarea gospodariei de apa, suprafaţa împrejmuita pentru zona de protecţie sanitara cu regim sever (pentru rezervor, statie de tratare si statie de pompare), stabilita conf. H.G. nr. 930/2005, este de 3.463,8 mp.

 1. Rezervor de inmagazinare

           Rezervorul este amplasat tot in cadrul gospodariei de apa si are rolul de compensare a variatiilor orare ale consumului si de stocare a rezervei intangibile pentru incendiu. Volumul rezervorului a rezultat de 600 mc şi va inmagazina volumul de consum (291,00 mc) si volumul rezervei intangibile (332,00 mc). Din rezervorul de 600 mc se alimentează conducta de aducţiune spre statia de pompare. Pe acest traseu, este prevazuta o lira pentru controlul volumelor de apa ca rezerve intangibile de incendiu si de avarie si un camin de vane pentru izolarea rezervorului in caz de nevoie.

          Rezervorul este echipat cu:  conducta de alimentare cu apa de la conducta de aductiune, avand Dn = 100 mm; distribuitor robineti cu plutitor; conducta de aspiratie din rezervor, Dn 200 mm; conducta de golire a rezervorului, avand Dn = 100 mm, prevazuta cu robinet de inchidere; conducta de preaplin, ce asigura evacuarea apei din rezervor in cazul nefunctionarii corespunzatoare a robinetilor cu flotor, avand Dn = 200 mm; conducta de alimentare cu apa a utilajelor mobile P.S.I., avand Dn = 80, prevazut cu robinet de inchidere si racorduri de incendiu tip A; indicatoare de nivel care sa semnalizeze optic si acustic nivelele minime, de consum volum de compensare, maxim si de avarie a apei din rezervor.

 1. Statie de pompare

           Pentru a se realiza presiunea necesara in reteaua de distributie (min. 12 m), se prevede o statie de pompare cu grup de pompe booster situata in incinta gospodariei de apa, care va fi echipata cu (2 +1) pompe avand: Q = 33 l/s ; H = 45 mCA, inălţimea de pompare maxima: 76 m.

           Pompele vor aspira din rezervorul de 600 mc.

           Cabina statiei de pompare adăposteşte instalaţia hidraulică şi tabloul electric pentru alimentarea pompelor, find o cuva semiîngropată, hidroizolată, de forma rectangulara, acoperita, din beton armat monolit, prevăzuta cu capac metalic si trepte de acces, având următoarele caracteristici: lungime=4,30 m; lăţime=2,80 m; inălţime=2,40 m; înălţime utila=2,00 m; aria construita=12,40 m2

 1. Retele de distributie - de tip ramificat si sunt alimentate prin pompare.

        In dimensionarea retelei de distributie s-au luat in calcul urmatoarele debite: pentru localitatea Sihlea un debit total de Q=16.0l/s; pentru localitatile Caiata si Bogza - un debit total de Q = 20.0l/s.

       Pe traseul conductelor de distributie propuse sunt prevazute, dupa caz, vane ingropate, camine de vane, de aerisire sau golire. De asemenea, este necesara subtraversarea unui drum judetean prin foraj orizontal si conducta de protectie metalica.

       Organizarea de santier -   este propusa a se realiza in Gospodaria de Apa  - Sihlea sau orice alt amplasament aflat in administrarea CUP Focsani si care se afla in apropierea santierelor ce se vor deschide. In organizarea de santier nu se va stoca combustibil. Toate utilajele vor fi alimentate de la statiile de carburanti din zona.

         Nu sunt necesare lucrari de traversari/supratraversari. Exista o subtraversare – Raul Slimnic. Nu se fac defrisari de vegetatie.

b2)Cumularea cu alte proiecte : nu este cazul,

b3)Utilizarea resurselor naturale :  energie, agregate minerale, etc.

b4)Producţia de deşeuri : deşeuri de construcţii ( pamant de excavatie excedentar, resturi de conducte, resturi de lemn, deseuri metalice, carton , etc.), deşeuri menajere . Deşeurile vor fi colectate selectiv in spatii special amenajate in organizarea de santier si preluate de către operatori economici autorizaţi.

b5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii pe perioada construirii in cazul in care nu iau masuri corespunzătoare de reducerea acestora,

b6)Riscul de accident , ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect/constructorul va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

 

c) Localizarea proiectelor :

 c1) Utilizarea existenta a terenului : terenul se afla in intravilanul si extravilanul orasului Marasesti, folosinta  – zona drumurilor de interes local, a drumurilor judetene si nationale, destinatia – zona drumurilor de interes local , a drumurilor judetene si nationale, destinatie, retele edilitare.

c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul ,

 c3)  Capacitatea de absorbţie a mediului , cu atenţie deosebita pentru ;

       a) zonele umede ; nu este cazul ,

       b) zonele costiere : nu este cazul ,

       c) zonele montane si împădurite : nu este cazul ,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul ,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  

       protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este cazul.

       f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, : nu este cazul

       g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite : nu este cazul ,

       h) ariile dens populate : nu este cazul

       i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

 

d)Caracteristicile impactului potenţial :

 d1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate : nu este cazul;

 d2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

 d3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic);

 d4) Probabilitatea impactului : redusa ,

 d5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de execuţie a proiectului    

  impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

II. Condiţiile de realizare a proiectului :

            Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului, a legislaţiei de mediu in vigoare, a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr.164/17.12.2014 emis de Consiliul Judetean Vrancea, a adresei nr. 1139/15/SU-VN emisa de Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta „ Anghel Saligny ” al judetului Vrancea,  a Referatului  nr. 10463/27.05.2015 emis de ABA Siret- Bacau, a Notificarii nr. 122/29.06.2015 emisa de Directia de Sanatate Publica Vrancea .

 

               Lucrarile propuse se vor realiza pe amplasamentul mentionat in certificatul de urbanism  cu respectarea urmatoarelor conditii :

1. Organizarea de şantier va fi amenajata astfel incat sa asigure facilitatile de baza conform   prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările si completările ulterioare, facilitati privind :

 - alimentarea cu apa ;energie electrica  pentru asigurarea  necesitatilor  igienico-sanitare;

- depozitarea temporara a materialelor;

- colectarea temporara a apelor uzate menajere;

- spatiu administrativ: birou, vestiar, punct prim ajutor.

 

 - Organizarea de  santier va fi amplasata cat mai aproape de investitia propusa astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali sa fie cat mai redus pe perioada derularii lucrarilor prevazute in proiect .

- Organizarea de şantier va dispune de toalete ecologice. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletelor ecologice, prin contract cu o firma autorizata.

-Se interzice stocarea carburantilor  in zona amplasamentului.

-Se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona amplasamentului.

-Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a impiedica antrenarea prafului.

-Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului

autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.

2.Transportul materiilor prime si a deseurilor se va face pe rute stabilite cu evitarea zonelor populate astfel incat sa fie evitat disconfortul locuitorilor .

3. In perioada executiei proiectului vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si utilajelor folosite.

4. Materialele necesare executarii lucrarilor vor fi depozitate in locuri amenajate corespunzator.

5. Materialele fine sau prăfoase (pamant, balast, nisip, deşeuri de construcţie prăfoase ) se vor

transporta in autovehicule prevăzute cu prelate de protecţie pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

6.La parasirea incintei şantierului , rotile autovehiculelor se vor curata.

7.Terenurile afectate de realizarea proiectului  vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior si refacerea stratului vegetal.

8.Pamantul excavat rezultat  din executia proiectului va fi folosit  pentru reumplerea santurilor in care au fost amplasate conductele iar excesul  va fi depozitat pe o platforma special amenajata si va fi transportat la o locatie stabilita de Primaria Marasesti.

Stratul de sol fertil decopertat se va depozita separat de pamantul excavat in vederea utilizarii pentru aducerea terenului la starea initiala.

9.Se va avea in vedere restrangerea la minim  a spatiului de stocare a deseurilor rezultate pe perioada de  executie a proiectului prin colectarea selectiva si valorificarea/eliminarea prin firme specializate autorizate.

10. Daca terenurile cu destinatie spatiu verde vor fi afectate accidental pe perioada de  executie a investitiei, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate cu refacerea spatiului verde.

11.Este interzisa taierea arborilor aflati pe amplasament sau in imediata vecinatate .

12.Managementul deseurilor  generate in urma realizarii lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect si a firmei ce realizeaza lucrarile, astfel:

-deseurile municipale amestecate  generate in perioada executiei lucrarilor vor fi stocate temporar in pubele acoperite si vor fi preluate periodic de firme de salubritate autorizate.

- deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada realizarii investitei (metalice feroase si neferoase,hartie si carton, plastic, textile etc) vor fi colectate selectiv,stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale in vederea valorificarii prin firme specializate, autorizate .

13. Se va tine evidenta gestiunii deşeurilor conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind

evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile

periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.211/2011 privind regimul

deseurilor .

La finalizarea proiectului se va înainta la APM  Vrancea,  evidenta gestiunii deşeurilor  in

conformitate cu modelul prevăzut in anexa 1 la HG nr. 856/2002 cu completările ulterioare.                   

14.La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii  .

15.După terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si readucerea la starea iniţiala. 

 

       Nerespectarea prevederilor deciziei APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acesteia, după caz.

       La finalizarea proiectului titularul va notifica APM Vrancea si autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare .

                    

             Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului cu modificarile, completarile si aprobarile ulterioare ;
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinului MMP nr. 794/2012 privind Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje ;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 (a valorilor de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare indicate de inspectorul de control) si M.O.303 / 06.11.1997, pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului; 
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata si al populatiei .
 • OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.
 • O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

 

           Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata.

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

 

 


anunt decizia etapei de incadrare - SDEE FOCSANI

               Agentia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
              - continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvată, pentru proiectul de investitii: : ,, MGS in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din zona Soveja prin buclarea intre LEA 20 KV CIMPURI si TIFESTI; judetul Vrancea ”, propus a fi amplasat  in intravilanul si extravilanul comunelor: Racoasa, Straoane si Tifesti;  judetul Vrancea,  titular :  S.D.E.E. FOCSANI  reprezentata prin dl. Director Ing. Dumitru Danila – municipiul Focsani, judetul  Vrancea.

 

               Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni pana joi intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.


                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de: 13.07.2015.
                                                                                                      

                                                                                                         Data afişării anunţului pe site: 10.07.2015.


anunt decizia etapei de incadrare - SDEE FOCSANI

               Agentia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
              - continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvată, pentru proiectul de investitii: : ,, MGS in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din zona Soveja prin buclarea intre LEA 20 KV CIMPURI si TIFESTI; judetul Vrancea ”, propus a fi amplasat  in intravilanul si extravilanul comunelor: Racoasa, Straoane si Tifesti;  judetul Vrancea,  titular :  S.D.E.E. FOCSANI  reprezentata prin dl. Director Ing. Dumitru Danila – municipiul Focsani, judetul  Vrancea.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni pana joi intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de: 13.07.2015.
                                                                                                      

                                                                                                         Data afişării anunţului pe site: 10.07.2015.


Decizie emitere Autorizatie de Mediu -

Decizie nr. 5878 din data de 10.07.2015

          Urmare a cererii adresate de către SC LEGAL LIRA CONSULTING SRL, cu sediul în Onesti, str.Al. Ion Cuza, nr.10 A, judeţul Bacau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 3500/22.04.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

D E C I DE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de ,,exploatarea agregatelor minerale’’, cod CAEN rev.2-0812, conform Ordinului INS 337/2007.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile   OM   nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM eliberează autorizaţia de mediu.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

 • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 


convocator CAT 09.07.2015

Nr.            / 07.07.2015

 

Către,

 

Agenţia Naţionala Pentru Protecţia Mediului – fax  021 2071103

In atenţia Domnului Președinte Toma-Florin Petcu

      Comisariatul Judeţean  al Gărzii de Mediu Vrancea- fax 0237/621375

      In atenţia domnului Comisar Șef Matișan Dragoș

Consiliul Judeţean Vrancea – fax 0372372474

In atenţia doamnei ing.Dana Negulescu

In atenția domnului ing. Costică Gogean

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea,Focsani- fax 0237/221345

In atenţia domnului Director Cătălin Kanty Popescu

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta “Anghel  Saligny”  Vrancea

Grupul Judeţean de Pompieri Vrancea – fax 0237625701

In atentia domnului Inspector Sef colonel Flaviu Chiscop

In atenţia domnului ing. Cătălin Draganescu

Inspectoratul Teritorial de  Munca Vrancea fax 0237/239659

In atenţia domnului ing. Ion Olteanu

Direcţia de Sănătate Publica Vrancea – fax 0237/227235

In atentia Dlui Director dr. Cătălin Graur

In atenţia Doamnei dr. Drăgună Cornelia

Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor – fax 0237236566

In atenţia Dlui dr. Vasilache Nicolae

Asociaţia Pentru Conservarea Diversităţii Biologicefax 0337/109662

In atenţia D-lui Cosmin Stânga

Administraţia Parcului Natural Putna Vrancea – fax 0237/265361

In atenţia Dlui Director Ion Militaru

Comisariatul de Regim Silvic si Cinegetic Focsani fax 0237/230504

In atentia D-lui Inspector Sef Ionica Cherciu

 

Invitați

SC CUP SA

FOTACHI TANTELUTA

S.D.E.E. Focsani

SC COMTRANS SOREA SRL

 

                Având in vedere Ordinul Prefectului Judeţului Vrancea nr.314/2014 privind constituirea Comisiei de Analiza Tehnica , HG nr. 1076 /2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului , Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, Ordinul MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, va invitam in data de  09.07.2015 ( joi ), ora 9,30, la sediul A.P.M.Vrancea din Focşani str. Dinicu Golescu nr.2 pentru a participa la şedinţa Comisiei de Analiza Tehnică in vederea analizării următoarelor documentații pentru  : 

      SOLICITARI AVIZE DE MEDIU

 1. FOTACHI TANTELUTA – PUZ-Construire spatii comerciale si servicii P + 2E, Focsani, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, T42, P2643/58171 – etapa de incadrare

      SOLICITARI ACORDURI DE MEDIU

 1. SC CUP SA Focsani – Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa II-a POIM- Sisteme de alimentare cu apa Dumbraveni, Ruginesti, Straoane , Homocea, Adjud, Timboiesti, Marasesti, Bolotesti, Odobesti, Jaristea, Gugesti, Panciu, Soveja, Lepsa-Gresu, Suraia, Sihlea, Focsani – etapa de incadrare
 2. SC CUP SA Focsani – Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa II-a POIM- Sisteme de apa uzata Maicanesti, Adjud, Odobesti, Lepsa-Gresu, Marasesti,Focsani, Panciu, Gugesti  – etapa de incadrare
 3. S.D.E.E. Focsani – MGS in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din zona Soveja cu buclarea intre LEA 20 KV Cimpuri si Tifesti – etapa de incadrare
 4. SC COMTRANS SOREA SRL Parava, jud. Bacau – Extractie agregate minerale in albie r. Siret perimetrul Burcioaia, com. Ploscuteni – adoptarea deciziei etapei de incadrare

     SOLICITARI AUTORIZATII DE MEDIU

 1. SC LEGAL LIRA CONSALTING SRL – Exploatare agregate minerale, perimetrul Susita-Cimpuri – decizie emitere autorizatie de mediu
 2. SC ADAM SILVPREST SRL – Bocsa carbune, com. Tulnici – analiza solicitarii
 3. SC AUTO SPA DAA-R SRL – Spalatorie auto, Focsani, str. Barsei nr. 9 – analiza solicitarii
 4. S.C.  TUVDOR PROD  SRL Tulnici - Exploatare forestiera, jud. Vrancea, revizuire autorizatie de mediu  nr. 304 din 13.12.2012 – UP I  Tuvene Naruja, ua. 86, administrata de O.S.   Naruja;
 5. S.C.  DANISFOR  SRL  Nereju - Exploatare forestiera, jud. Vrancea, revizuire autorizatie de mediu nr. 186 din 30.09.2011  – U.P. IX  Vrincioaia, ua. 17,  administrata de O.S. Naruja.
 6. S.C.  SYMARENT INTERTRANS SRL   Nereju - Exploatare forestiera, jud. Vrancea,  emitere autorizatie de mediu – UP I  Birsesti,  ua.  36B, 37B, administrata de O.S.  Zabala Nereju.
 7. S.C. BIRSESTI MILIFOREST SRL  Birsesti - Exploatare forestiera, jud. Vrancea, revizuire autorizatie de mediu nr. 32 din  05.02.2014 – UP  V   Nistoresti, ua. 89, emise de AOVP - O.S. Tulnici.
 8. S.C.  MARIOFOREST SRL  Paltin - Exploatare forestiera, jud. Vrancea,  revizuire autorizatie de mediu nr. 160 din 07.06.2012 – U.P I Topesti, ua. 46, emisa de O.S. Zabala Nereju.
 9. S.C.  COLUMB TRANS  SRL  Nereju – Exploatare forestiera, jud. Vrancea revizuire autorizatie de mediu nr. 91  din 30.03.2012 – UP II Herastrau, ua. 26 si ua 40, 41A, 42A,  emise de O.S. Zabala Nereju.
 10.  S.C.   DENUDOR   SRL   Tulnici - Exploatare forestiera, jud. Vrancea revizuire autorizatie de mediu nr. 205  din 31.10.2011 – UP IV Gresu, ua.73C, ua. 85A,   emise  de AOVP - O.S. Tulnici.
 11. S.C.   BEZFORCOM SRL Nereju - Exploatare forestiera, jud. Vrancea revizuire autorizatie de mediu nr. 49 din 21.02.2014 – UP I Nereju, ua. Pasune Impadurita, emisa de O.S. Zabala Nereju.

 

In cazul in care nu puteţi participa, aşteptăm punctul dvoastră de vedere in scris, in termen de 3 zile de la data şedinţei, in caz contrar considerăm că sunteţi de acord cu deciziile care se vor lua in cadrul şedinţei.

 


Anunt Decizie Autorizatie de mediu - SC DAMASERTRACK SRL Nereju

Decizie nr.  5413 din data de 02.07.2015

Urmare a cererii adresate de către S.C.   DAMASERTRACK , cu sediul în com.  Nereju, sat. Nereju, judeţul Vrancea, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr.  5413 din 23.06.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

D E C I DE

Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea de ,, Exploatare forestiera”, cod CAEN rev. 2 - 0220, conform Ordinului INS 337/2007, pentru S.C.  DAMASERTRAC  SRL    Nereju, cu punct de lucru U.P. I  Poduri, ua 13A, O.S. Zabala Nereju.

Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele:

 • Parcurgerea procedurii s-a realizat în conformitate cu prevederile   OM   nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru  aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, APM Vrancea eliberează autorizaţia de mediu.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

 • Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - SC GENERAL TRANS SRL SRL

               Agentia  de Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru " Construire cabina statie, depozit combustibil subteran si peron cu pompe de combustibil "propus a fi amplasat  in  Oras Odobesti , str Nicolae Ionita , nr 34, jud Vrancea, titular SC General Trans   SRL  din Odobesti, sat Unirea ,  jud Vrancea

                  Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni-vineri  intre orele 800 – 1630

                   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                           

 

Data afisarii anuntului pe site :10.06.2015

 


PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE - Titular - PRIMARIA TATARANU

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 26.03.2015

 

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre  PRIMARIA TATARANU  din com. Tataranu, jud. Vrancea, inregistrata la APM Vrancea cu nr. 2600 din 19.03.2015, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 26.03.2015, ca proiectul ,, Modernizare drumuri comunale in comuna Tataranu, judetul Vrancea – km '' propus a fi amplasat in com. Tataranu, satele Bordeasca Veche, Bordeasca Noua, Vajaietoarea, Tataranu, Martinesti, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii :

 

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 13  a);

b) Caracteristicile proiectului

1) Marimea proiectului:

          LUCRARI PROPUSE

Proiectul tehnic propune realizarea unor lucrari de modernizare a drumurilor de interes local, in lungime totala de 9,578 km.

Pe tronsonul de drum analizat natura carosabilului este neamenajata sau pietruita in mod corespunzator, latimea partii carosabile si platforma drumului are latimea de 3,5-5 m, respective 5-7 m iar distanta intre garduri ( limite de proprietate) fiind cuprinsa intre 4-12 m.

Datorita faptului ca drumurile nu au un sistem dirijat de scurgere a apelor pluvial in perioadele ploioase, apa din precipitatii balteste si se scurge pe partea carosabila.

 

Lucrarile propuse in vederea reabilitarii drumurilor constau in:

 • Realizarea unei imbracaminti asfaltice;
 • Realizarea santurilor de scurgere a apelor pluvial catre emisari;
 • Realizarea acceselor catre proprietati.

 Modernizarea drumurilor locale din comuna Tataranu se va realiza pe amplasamentul existent, elementele geometrice atat in plan, cat si in profil longitudinal si transversal vor fi adaptate la amplasamentul existent, astfel incat proprietatile riverane drumului sa nu fie afectate, iar instalatiile electrice din zona sa nu fie mutate.

Drumurile locale ce vor fi supuse modernizarii in cadrul proiectului sunt:

 • Tataranu:   drumul local Politiei               L=186,50 m

                  drumul local Podul de Fier I   L=693,20 m

                  drumul local Podul de Fier II  L=249,50 m

                  drumul local Glozilor              L=351,70 m

                  drumul local Berzei                 L= 466,20 m

                  drumul local Stadionului II     L=208,60  m

 • Martinesti:  drumul local Vale                  L=392,70 m
 • Vajaietoarea: drumul local Pacii               L=193,10 m

                      drumul local Puntii             L= 244,40 m

                      drumul local Vechi             L=505,80 m

 • Bordeasca Noua: drumul local Bisericii    L= 339,00 m

                  drumul local Vraciu     L=367,50 m

                  drumul local Zorilor    L= 339,20 m

 • Bordeasca Veche:  drumul Casa Specialistului   L= 820,80 m

                     Drumul local Lalelelor     L= 661,70 m

                     Drumul local Intre Garduri L=327,90 m

                     Drumul local I Micsunelelor  L= 221,20 m

                     Drumul local Cucului         L= 161,80 m

                     Drumul local Orhideelor    L= 502,20 m

                     Drumul local Stadionului I  L= 278,00 m

                     Drumul local Peco               L= 145,40 m

                     Drumul local Sticletilor        L= 835,20 m

                      Drumul local Crivat             L= 227,00 m

                     Drumul local Mecanizatorilor L= 463,20 m

                     Drumul local Trandafirilor   L= 396,20 m       

2) Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale : - nu este cazul

4) Productia de deseuri:- se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la organizarea de şantier, depozitarea combustibililor, materialelor de construcţii în locuri special amenajate,  excedentul de pământ se va depozita în spaţiile puse la dispoziţie de către administraţia publică locală.

La finalizarea lucrărilor, suprafeţele de teren ce se ocupă temporar se vor reda folosinţei anterioare, la starea iniţială.        

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : - reduse, doar la faza de lucrari.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate :  titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului :

Terenul este situat in intravilanul  comunei Tataranu, satele Bordeasca Veche, Bordeasca Noua, Vajaietoarea, Tataranu si Martinesti , conform Certificatului de Urbanism nr. 3/17.03.2015 emis de Primaria Tataranu, jud. Vrancea.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

     c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

   d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea  a III – a- zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : – nu este cazul;

  g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)  Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)   Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potential

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: - in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4) Probabilitatea impactului : - nesemnificativ.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusa ,    întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. In perioada de   execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 • Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, a avizelor de specialitate  si a indicatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 3 din 17.03.2015 eliberat de Primaria Tataranu, judetul  Vrancea.
 • Se vor realiza rigole de colectare a apelor pluviale.
 • Sistemul de scurgere a apelor va fi proiectat si va fi intretinut astfel incat sa protejeze drumul si terenurile adiacente (curatire si decolmatare santuri si rigole existente; curatire si decolmatare podete;  santuri si rigole noi).
 • In cazul zonelor umede si zonelor din apropierea cursurilor de apa se vor executa

        lucrari specifice pentru evitarea baltirilor.

 • Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii ( acestea se vor reliza numai prin unitati de specialitate autorizate).
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.
 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in sau in spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Execuţia lucrărilor de terasamente se va face cu respectarea operaţiunilor de separare a stratului vegetal (unde este cazul) de restul terasamentelor, spre a fi refolosit la redarea terenului ocupat temporar la starea iniţiala de calitate.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate.
 • La parasirea incintei organizării de şantier, rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Materialele fine ( pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Pe amplasamentul analizat sunt interzise spalarea, efectuarea de reparatii, lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor folosite in incinta santierului; alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si     autorizate.
 •    Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.
 • Evitarea dispersării unei organizări de şantier pe mai multe amplasamente şi utilizarea unor echipamente moderne, care conduc la reducerea emisiilor in aer.
 • Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protecţiei atmosferei.
 • Evitarea ocupării terenurilor de calităţi superioare pentru organizarea de şantier, gropi de împrumut, depozite temporare sau definitive de terasamente şi materiale de construcţii.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de        pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Stratul de sol fertil decopertat va fi depozitat in conditii corespunzatoare in vederea utilizarii lui pentru imbunatatirea calitatii unor terenuri degradate sau    la
 • refacerea unor zone afectate, numai dupa obtinerea acceptului autoritatilor de  specialitate.
 • Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.
 • Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG  nr.445/2009.          
 • Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :
 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificarile, aprobarile si completarile ulterioare;
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 


Anunt - Decizia etapei de incadrare - SDEE FOCSANI

           Agentia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:
              - continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvată, pentru proiectul de investitii: : ,, Modernizare retele electrice de distributie – Zona VIRTESCOIU " , propus a fi amplasat in intravilanul satului Virtescoiu, comuna Virtescoiu, judetul Vrancea,  titular :  S.D.E.E. FOCSANI  reprezentata prin dl. Director Ing. Dumitru Danila – municipiul Focsani, judetul  Vrancea.

 

               Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni pana joi intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro.


                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de: 16.02.2015.
                                                                                                      

                                                                                            Data afişării anunţului pe site: 10.02.2015.


Anunt depunere solicitare emitere acord de mediu - SC PROMATEX SRL

              Agentia  de Protectia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Demolare constructii existente C48, C49, C50, construire hala de sablare si hala de confectii metalice "propus a fi amplasat  in Focsani , str . Antrepozite , nr.1 , T 17, P935 ,  jud Vrancea 

titular SC PROMATEX  SRL  prin Rosioru Gheorghe  din Focsani , str.

M- Sal Ion Antonescu , nr 13, ap 10,  jud  Vrancea

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea, Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni-vineri  intre orele 800 – 1630

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei de Protectia Mediului Vrancea.

                                          

 


Decizie etapa de incadrare - P.U.Z. SC RETRO COMPROD SRL

                                      DECIZIE  PRIVIND  ETAPA  DE  INCADRARE

 „P.U.Z. -  construire soproane depozitare , hala productie , centrala termica , platforma uscatoare" ,  propus a fi amplasat in com. Bolotesti , sat Gagesti - extravilan, jud. Vrancea .

 

                       Ca urmare a cererii adresate de : SC RETRO COMPROD SRL , din Focsani, str. L. Balanuta nr. 4 , ap. 5 , înregistrata la APM Vrancea cu nr. 10269 / 2.12.2014 , in baza HG nr. 1000/ 2012 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia, a HG nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, APM Vrancea decide ca urmare a consultărilor desfăşurate in cadrul şedinţei Colectivului Special Constituit – APM Vrancea, din data de  5.02.2015 , etapa de încadrare ,ca :

 

                     „P.U.Z. -  construire soproane depozitare , hala productie , centrala termica , platforma uscatoare" ,  propus a fi amplasat in com. Bolotesti , sat Gagesti - extravilan, jud. Vrancea , nu necesita evaluare de mediu .

 

                      Motivele care au stat la baza luării deciziei sunt următoarele :

 • planul se încadrează in prevederile HG nr. 1076/2004 art. 5. alin (3) lit. c.

 

 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la :
 1. gradul in care planul creează un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea si condiţiile de funcţionare, fie in privinţa alocării resurselor :

 

          - Planul Urbanistic Zonal creează un cadru adecvat pentru amplasarea unor noi capacitati de productie ( unitate pentru depozitare / procesare primara si secundara a lemnului , spatii depozitare / parcare ), pe un teren proprietate privata , in suprafata totala de cca 11793  mp  cat si amenajarii de spatii verzi si zone functionale adecvate scopului propus.

          - Planul propus creaza un cadru adecvat pentru amplasarea : unei hale productie avand functiune ca spatii pentru depozitare / procesare lemn si centrala termica cu platforma uscatoare

 1. gradul in care planul sau programul influenţează alte planuri si programe, inclusiv, pe cele in care se integrează sau care deriva din ele : nu este cazul
 2. relevanta planului sau programului in /pentru integrarea considerentelor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile :
  • Alimentarea cu apa : racord retea comunala ,
  • Colectarea apelor uzate menajere : in bazin betonat vidanjabil
  • Asigurarea spatiilor verzi si plantate :  vor fi amenajate,
 3. relevanta planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale si comunitare de mediu :  nu este cazul.
 4. probleme de mediu relevante pentru plan: -

 

 1. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la :
 1. probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor :

- prin masurile luate nu apare efectul remanent asupra mediului.

 1. natura cumulativa a efectelor – nu este cazul.
 2. natura transfrontiera a efectelor – nu este cazul.
 3. riscul pentru sănătatea populaţiei umane sau pentru mediu ( de exemplu datorita accidentelor ) : vor fi respectate : conditiile / masurile impuse in avizele de specialitate emise.
 4. mărimea si spaţialitatea efectelor ( zona geografica si mărimea populaţiei potenţial afectata ) – este nesemnificativ pe perioada execuţiei lucrărilor ,
 5. Valoarea, vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de :

( i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul natural : nu este cazul.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului : nu este cazul.

(iii) folosirea terenului in mod intensiv : nu este cazul.

 1. efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional : amplasamentul  nu se afla in interiorul unei arii naturale protejate.

 

                         Informarea si participarea publicului :

                    Anunţurile privind depunerea solicitării au apărut in ziarul „Monitorul de Vrancea " din data de  28.11.2014  si  1.12.2014  . Pana la data luării deciziei, nu au fost înregistrate opinii/observaţii din partea publicului.

                   In conformitate cu prevederile art. 12 alin ( 2 ) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite in scris la APM Vrancea , in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

                   In cazul in care nu se înregistrează comentarii din partea publicului in intervalul de 10 zile de la publicarea anunţului, APM Vrancea va emite decizia finala.

 

        Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ :

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 lit. e), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

 

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 24 au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei menţionate la art. 24 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzute la alin. (1) şi (2) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

 

 

                 


anunt depunere solicitare emitere acord de mediu-titilar - ASOCIATIA COMUNALA A CRESCATORILOR DE TAURINE, OVINE, CAPRINE, PRODUSE DIN CARNE SI LAPTE

             A.P.M. Vrancea anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : ,, Construire adapatori pentru animale si intretinere pasuni ", propus a fi amplasat in extravilan comuna Poiana Cristei, jud. Vrancea, titular: ASOCIATIA COMUNALA A CRESCATORILOR DE TAURINE, OVINE, CAPRINE, PRODUSE DIN CARNE SI LAPTE.

         Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, jud. Vrancea  si la sediul com. Poiana Cristei, jud. Vrancea, in zilele de luni – joi , intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00-14,00.

        Observaţiile publicului se primesc in scris si sub semnătura si cu date de identificare, zilnic la sediul APM Vrancea.